BIP WSIiZ

Dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ

Kierownik Katedry Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2016 roku.

Habilitacja z nauk teologicznych w zakresie teologii środków społecznego przekazu na podstawie książki „Media w analogowym i cyfrowym świecie. Wpływ cyfrowej rewolucji na rekonfigurację komunikacji społecznej” (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, rok 2013). Doktorat z nauk teologicznych w zakresie teologii środków społecznego przekazu na podstawie rozprawy „Bł. ks. Ignacy Kłopotowski (1866-1931) jako redaktor, dziennikarz i teoretyk mediów” (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, rok 2007). Studia magisterskie z teologii z przygotowaniem nauczycielskim na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie (1992-1998);  nauczyciel mianowany (2001).

Medioznawca i publicysta. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu nauk o mediach i komunikacji społecznej, jak również artykułów popularnonaukowych i prasowych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół komunikacji internetowej i cyfrowej, nowych mediów oraz polskiego systemu medialnego, historii mediów i prasy dla dzieci, a także teologii mediów i komunikacji.

W latach 2007-2016 pracował na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie m.in. był dyrektorem Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa (2010-2016) oraz kierownikiem Katedry Internetu i Komunikacji Cyfrowej (2013-2016).

Jest laureatem Award of Bogliasco Foundation Fellowship (2015).  Jest to stypendium badawcze przyznawane przez Fundację Bogliasco osobom z wybitnymi osiągnięciami w zakresie sztuki i nauk humanistycznych. W ramach stypendium realizował projekt pt. The media as an intersphere of human life on the example of religion, sport and culture. Więcej: www.bfny.org. W latach 2016-2017 odbył staż badawczy w Instytucie Literatury Światowej Słowackiej Akademii Nauk, w ramach the Visegrad Scholarship Program. W ramach stażu realizował niezależny projekt The Interfaces of the Science in Post-Digital Age. The Mediatization of the Science.

Obecnie realizuje wraz z zespołem projekt pt. „Kompetencje medialne uczniów i nauczycieli kluczem do edukacji w społeczeństwie zmediatyzowanym”. Jest to projekt badawczo-edukacyjny w ramach Komponentu IV Programu „Edukacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2021 oraz z budżetu państwa. Partnerem projektu jest Norvegian University of Science and Technology in Trondheim (Norwegia). Łączna kwota dofinansowania to 146.230 euro. 

Jest promotorem 8 rozpraw doktorskich, ponadto recenzentem w 2 postępowaniach habilitacyjnych i 16 przewodach doktorskich (w tym 2 za granicą), członkiem komisji doktorskich i profesorskich na uczelniach zagranicznych i  autorem 13 recenzji wydawniczych monografii naukowych. Wygłosił 20 referatów na konferencjach naukowych za granicą oraz 60 referatów na konferencjach naukowych w Polsce (stan na 15.04.2020). Od 2012 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (od 2012 r.).

Ma bogate doświadczenie dziennikarskie i redaktorskie. W latach 2003-2010 był redaktorem naczelnym miesięcznika „Różaniec” – wydawanego przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Warszawie. Współtworzył nową koncepcję wydawniczą i edytorską pisma, dokonał redefinicji grupy docelowej, przyczynił się do zwiększenia i ustabilizowania nakładu pisma z ok. 27 tys. do ok. 40 tys. egzemplarzy

W latach 2007-2018 był zastępca redaktora naczelnego tygodnika „Echo Katolickie”, wydawanego przez SOW „Podlasie” w Siedlcach. Ponadto był pomysłodawcą, współzałożycielem i pierwszym redaktorem naczelnym internetowego kwartalnika naukowego Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie „Kultura-Media-Teologia” (2009-2016 jako redaktor naczelny; 2016-2018 jako redaktor).

Jest także autorem wielu artykułów publicystycznych i popularno-naukowych w prasie drukowanej i Internecie.

 

orcid.org/0000-0002-4075-4224

MONOGRAFIE:

 1. Kapłan i dziennikarz, Warszawa 2008, ss. 319, ISBN 978-83-7257-321-6.
 2. The Church in Poland in the Mirror of the Press, Ružomberok 2012, ss. 124, ISBN 978-80-8084-884-2.
 3. Media w analogowym i cyfrowym świecie. Wpływ cyfrowej rewolucji na rekonfigurację komunikacji społecznej, Warszawa 2012, ss. 410, ISBN 978-83-7151-924-6.

ARTYKUŁY NAUKOWE:

A. ZAGRANICZNE:

 1. Press market in Poland A.D. 2010, „Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae In Ružomberok” 2011 nr 2, rocznik XL, s. 100-109.
 2. Is there any difference between a blogger and a journalist? The Polish experience in juxtaposition with Europe and the world, w: Magal S., Petranova D., Solik M. (eds.), Nove diskurzy medialnych studii – megatrendy a media, Trnava 2011, ISBN 978-80-8105-253-8, s. 55-76.
 3. Role of the children’s press in the process of education – the Polish experience, w: Conference proceedings, vol. 2, Milano 2011, s. 211-215, ISBN 978-88-7647-648-8.
 4. The Polish Children Press and the Education, w: Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference on „Sapere Aude 2012. EDUCATION AND NOWADAYS WORLD”, March 26 – 30, 2012, Hradec Králové, The Czech Republic, vol. II., ISBN 978-80-904877-9-6, s. 233-239.
 5. “Non omnis moriar”… on the Internet. The archiving of Web resources, w: Petranova D., Solik M., Plencner A. (red.), Nove diskurzy medialnych studii – Megatrendy a Media 2012, Trnava 2012, s. 5-16, ISBN 978-808105-391-7.
 6. Mass Media vs. Public and National Safety, “Ad Alta. Journal of Interdisciplinary Research” 2012 vol. 2, issue 2, s. 7-10.
 7. Od konwergencji do dekonstrukcji? Obecne przemiany własnościowe w Grupie ITI a wcześniejsza strategia firmy, w: Kaczmarczyk M., Rott D. (red.), Media w gospodarce i społeczeństwie. Wyzwania ery konwergencji, Praga 2012, s. 121-130, ISBN 978-80-905177-7-6.
 8. Media a bezpieczeństwo publiczne i narodowe w kontekście zjawiska terroryzmu, „Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae In Ružomberok” 2012 nr 4, s. 154-164.
 9. A blog – a place of expressing yourself or rather creating a virtual identity? –“Journalism Research, English edition” 2011 nr 4, s. 23-32.
 10. Media as the intersphere of human life. Another view on the mediatization of communication theory, in: Dana Petranová, Slavomír Magál (eds.), Megatrends and Media. Media Farm – Totems and Taboo, Trnava 2015, pp. 16-39. Przetłumaczony na język słowacki: Médiá ako intersféra ľudského života a teórie mediosféry a mediatizácie, translated into Slovak by J. Ciesielska, in: Suwara B. (ed.), {Staré a //nové (rozhrania) interfejsy// Literatúry}, Bratislava 2014, pp. 117-137.
 11. Scientist – Celebrity or Expert? New Media as a Tool for Building a Scientist’s Personal Brand, in: Dana Petranová, Jozef Matúš, Dáša Mendelová, (eds.), MARKETING IDENTITY. Brands we love – part I, Trnava 2016, pp. 398-409, ISBN 978-80-8105-840-0.
 12. Andrzej Adamski, Bogumiła Suwara, New forms of knowledge design and their presence/absence in Central Europe. Prolegomena to the issues. “World Literature Studies” 2017(3), vol. 9, pp. 98-110.
 13. A. Adamski, G. Łęcicki, Inter mirifica – a still relevant document, “European Journal of Science and Theology” 2019 vol 15 no.4, pp. 23-32.
 14. Sacrum in the Digital World: The Processes of Remediation on the Example of the Liturgical Books of the Catholic Church, w: M. Pisarski, B. Suwara (Ed.), Remediation: Crossing Discursive Boundaries. Central European Perspective, Peter Lang/Veda Publishing House, Berlin-Bratysława 2019, s. 227-248, ISBN 978-3-631-79504-0.
 15. A. Adamski, B. Suwara, Scientific Communication in the Mediatized World: Visual Interfaces of Science and Theology, “European Journal of Science and Theology” 2020 vol 16 no.3, pp. 79-93. 
 16. Andrzej Adamski, Anna Jupowicz-Ginalska and Iwona Leonowicz-Bukała, Polish Nationwide Catholic Opinion-forming Weeklies on Social Media – from Theoretic Introduction to Empirical Approach, “Religions” 2020, 11(4), 190; https://doi.org/10.3390/rel11040190
 17. A. Adamski, S. Bylina, B. Przywara, The Holy See’s Approach Towards Public Security Threat in Ukraine: Media Image and Reality “European Journal of Science and Theology” 2020 vol 16 no.4, pp. 53-64.
 18. Anna Jupowicz-Ginalska, Iwona Leonowicz-Bukała and Andrzej Adamski, Polish Nationwide Catholic Opinion-Forming Weeklies on Facebook – a Marketing Perspective “Religions” 11(5), 246; https://doi.org/10.3390/rel11050246.
 19. Zofia Sawicka, Aldona Piwko, Andrzej Adamski, Opinion-forming TV Stations in the Middle East: Political and Religious Aspects, “European Journal of Science and Theology” 2021 vol 17 no.1, pp. 49-61.
 20. Andrzej Adamski, Barbara Przywara, Sylwia Przybyło, The Church’s attitude towards the means and philosophy of communication in the 9th and 16th centuries: courage and trust versus escape and censorship, “Konstantinove Listy (Constantine Letters)” 2020 vol. 13 issue 3, pp. 1-13, DOI: 10.17846/CL.2020.13.2.1-13.
 21. Jupowicz-Ginalska, Anna; Szewczyk, Marcin; Kiciński, Andrzej; Przywara, Barbara; Adamski, Andrzej. 2021. Dispensation and Liturgy Mediated as an Answer to COVID-19 Restrictions: Empirical Study Based on Polish Online Press Narration, „Religions” 12, no. 2: 127. https://doi.org/10.3390/rel12020127.
 22. Aldona Piwko, Zofia Sawicka, Andrzej Adamski, Terrorism, politics, religion: challenges for news media in the Middle East. “European Journal of Science and Theology” 2021 vol. 17 no.3, pp. 11-25.
 23. Barbara Przywara, Andrzej Adamski, Andrzej Kiciński, Anna Jupowicz-Ginalska, Marcin Szewczyk: Online Live-Stream Broadcasting of the Holy Mass during the COVID-19 Pandemic in Poland as an Example of the Mediatisation of Religion: Empirical Studies in the Field of Mass Media Studies and Pastoral Theology, “Religions” 2021, 12(4), 261; https://doi.org/10.3390/rel12040261.
 24. Iwona Leonowicz-Bukała, Andrzej Adamski, Anna Jupowicz-Ginalska: Twitter in Marketing Practice of the Religious Media. An Empirical Study on Catholic Weeklies in Poland, “Religions” 2021, 12(6), 421; https://doi.org/10.3390/rel12060421.
   

B. POLSKIE

CZASOPISMA NAUKOWE:

 1. Mikołaj, prezenty i Betlejem. Rola czasopism dziecięcych w wychowaniu religijnym na przykładzie obrazu świąt Bożego Narodzenia w wybranych czasopismach dziecięcych z lat 2004-2007, „Cywilizacja” 2008 nr 24, s. 130-139.
 2. Internet a polskie prawo prasowe – stan obecny i propozycje zmian, „Kultura i Historia” 2010 nr 17, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/;
 3. Strony internetowe a wymóg rejestracji prasy, „Państwo i Prawo” 2010 nr 2, s. 30-43;
 4. Kościół a obraz rodziny w mediach, „Cywilizacja” 2010 nr 34, s. 172-183.
 5. Internet – medium, prasa czy środowisko komunikacyjne?, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 10.1, s. 247-264;
 6. Ksiądz w blogosferze, „Kultura-Media-Teologia” 2010 nr 2(2), s. 99-111 (online: http:www.kmt.uksw.edu.pl, link bezpośredni: http://www.kmt.uksw.edu.pl/ksiadz-w-blogosferze-artykul (dostęp 16 listopada 2010 r.).
 7. Bł. ks. Ignacy Kłopotowski (1866-1931) – wychowawca świadomych, krytycznych i aktywnych odbiorców środków przekazu, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2010 nr 1, s. 74-86.
 8. Tysiąc kłamstw na tysiąclecie. „Trybuna Ludu” o Kościele w latach 1965-1966, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2011 nr 1, s. 127-145.
 9. Kto i jak na kogo wpływa, czyli o wzajemnym przenikaniu mediów i polityki, „Cywilizacja” 2011 nr 39, s. 20-28.
 10. Prześladowania chrześcijan w świetle wybranych publikacji prasowych z lat 2007-2009, „Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii pasjonistów” 2010 nr 4, s. 80-89.
 11. Ks. prof. dr hab. Antoni Lewek (1940-2010) i jego zasługi dla edukacji medialnej, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2012 nr 1, s. 118-128.
 12. Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa – historia, teraźniejszość i przyszłość, „Studia Theologica Varsaviensia” 2013 nr 1, s. 167-180.
 13. A. Adamski, K. Kwasik, Social Networking as a Tool for Building the Image and Popularity of Sportsmen. Case Study: Members of the Polish Men’s Volleyball National Team, “Biuletyn Edukacji Medialnej” 2015 nr 2, s. 51-69.
 14. A. Adamski, G. Łęcicki, Teologia i nauki o mediach: interdyscyplinarność jako płaszczyzna wspólnej refleksji naukowej o środkach społecznego przekazu, „Studia Medioznawcze” 2016 nr 1(64), s. 11-20.
 15. A. Adamski, G. Łęcicki, Teologia mediów i komunikacji – na styku nauk o mediach oraz nauk teologicznych, „Studia Medioznawcze” 2016 nr 2(65), s. 11-21.
 16. Benedykt XVI jako „teolog komunikacji cyfrowej” w świetle jego orędzi na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2016 nr 1, s. 143-155.
 17. Free Media in Poland – Historical and Contemporary Threats, Questions and Problems, “Kultura-Media-Teologia” 2017 nr 27, s. 173-191.
 18. Człowiek zmediatyzowany, “Studia Theologica Varsaviensia” 2017 nr 1, s. 59-74.
 19. Children Magazines as Tools for (Not Only) Reading Education, “ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. Folia Litteraria Polonica” 3(54) 2019, s. 151-172, http://dx.doi.org/10.18778/1505-9057.54.09.
 20. Andrzej Adamski, Cyprian Czernicki, Tematyka rozpraw doktorskich z nauk o komunikacji społecznej i mediach w Polsce po 2011 r., „Kultura – Media – Teologia”, 2020(42) nr 3, s. 74-89. DOI: 10.21697/kmt.42.5

ROZDZIAŁY W RECENZOWANYCH MONOGRAFIACH NAUKOWYCH:

 1. Kościół ma „dobrą prasę”? Stan prasy katolickiej w Polsce, w: Przybysz M., Marcyński K. (red.), Media i Kościół. Polityka informacyjna Kościoła, Warszawa 2011, s. 118-134, ISBN 978-83-7151-006-9.
 2. Media narzędziem humanizacji w świetle nr. 73. encykliki Benedykta XVI „Caritas in veritate”, w: Laskowska M., Guzek K. (red.), Człowiek w medialnym labiryncie, Warszawa 2011, s. 163-174, ISBN 978-83-7151-019-9.
 3. Blogi a dziennikarstwo obywatelskie, w: Adamski A., Laskowska M. (red.), Nowe media – możliwości i pułapki, Poznań-Opole 2011, ISBN 978-83-62625-17-8, s. 103-114.
 4. Media według bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego – myśl i realizacja, w: Marcyński K.SAC, Szaniawski J., Twardy J. (red.), Media na przełomie. Dziennikarstwo kaznodziejstwo edukacja medialna. Śp. Ksiądz Profesor Antoni Lewek (1940-2010) – księga pamiątkowa, Warszawa 2011, s. 654-663, ISBN 978-83-7072-705-5.
 5. Fotografia a słowo w prasie, w: Adamski A., Gralczyk A., Kwasik K., Laskowska M. (red.), Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa, Warszawa 2012, s. 275-289, ISBN 978-83-7151-094-6.
 6. Telewizja w analogowym i cyfrowym świecie, w: Adamski A., Gralczyk A., Kwasik K., Laskowska M. (red.), Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa, Warszawa 2012, s. 290-298, ISBN 978-83-7151-094-6.
 7. Obraz nauczyciela w mediach, w: Stępień K. (red.), Zawód: nauczyciel. Trudności i perspektywy, Lublin 2010, s. 115-140.
 8. Prawo prasowe a Internet. O prawnych pułapkach prowadzenia stron internetowych, w: Ogonowska A. (red.), Oblicza nowych mediów, Kraków 2011, s. 257-267, ISBN 978-83-60560-68-6.
 9. Fotoreportaż jako forma narracji, w: Wolny-Zmorzyński K., Furman W., Snopek J. (red.), Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa?, Kraków 2011, s. 139-149, ISBN: 78-83-7561-188-5.
 10. Od teologii środków społecznego przekazu do dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Studia dziennikarskie na UKSW w Warszawie – historia i teraźniejszość, w: Gawroński S. (red.), Dydaktyka dziennikarstwa. Opinie i postulaty, Kraków-Rzeszów-Zamość 2011, s. 345-352.
 11. Opowiadanie obrazem – o relacji między fotografią a słowem, w: Barańska A. (red.), Wielokodowość komunikacji, Łódź 2011, s. 74-80, ISBN 978-83-62157-37-2.
 12. Kapłan – bloger, w: Adamski A., Kwasik K., Łęcicki G. (red.), Kapłan i rodzina w mediach, Warszawa 2012, s. 37-47.
 13. Rodzina jako miejsce wychowania do korzystania z mediów w świetle nauczania Kościoła Katolickiego, w: Adamski A., Kwasik K., Łęcicki G. (red.), Kapłan i rodzina w mediach, Warszawa 2012, s. 129-136.
 14. Obraz rodziny na łamach wybranych polskich czasopism dziecięcych w latach 2007-2008, w: Adamski A., Kwasik K., Łęcicki G. (red.), Kapłan i rodzina w mediach, Warszawa 2012, s. 101-116.
 15. „Trybuna Ludu” o wyborze Jana Pawła II i jego I Pielgrzymce do Ojczyzny, w: Adamski A., Kwasik K., Łęcicki G. (red.), Kapłan i rodzina w mediach, Warszawa 2012, s. 61-70.
 16. Rada kontra telewizja, czyli spór o miejsce na multipleksie, w: Adamski A., Kwasik K., Łęcicki G. (red.), Kapłan i rodzina w mediach, Warszawa 2012, s. 71-86.
 17. Mieszane uczucia. O proponowanej nowelizacji ustawy Prawo prasowe w odniesieniu do Internetu, w: Pucek Z., Bierówka J. (red.), Polska w mediach, media w Polsce, Kraków 2012, s. 137-150, ISBN 978-83-7571-264-3.
 18. Dziennikarze, blogerzy i Web 2.0, w: Baranowski M., Mika B. (red.), Społeczeństwo sieciowe – między wolnością a zniewoleniem, Poznań 2012, s. 160-167, ISBN 978-83-87653-84-2.
 19. Historia i teraźniejszość prasy dla dzieci w Polsce, w: Niesporek-Szamburska B., Wójcik-Dudek M. (red.), Nowe opisanie świata. Literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań, Katowice 2013, s. 321-334, ISBN 978-83-226-2121-9.
 20. Refleksja teologiczna nad naturą Kościoła rzymskokatolickiego a jego wizerunek medialny, w: Bogołębska B., Worsowicz M., Dialog wiary z nauką i kulturą, Łódź 2013, ISBN 978-83-7969-069-5, s. 41-60.
 21. Funkcjonowanie radia i telewizji w Internecie w świetle prawa polskiego, w: (KO)media. Konteksty dyskursu medialnego, red. J. Gołuchowski, D. Konieczna, K. Zdanowicz-Cyganiak, CeDeWu, Wydanie I, ISBN 978-83-7556-660-4, Warszawa 2014, s. 11-20.
 22. A. Adamski, K. Kwasik, Środki społecznego przekazu: narzędzie głoszenia Ewangelii czy teren misyjny? O wizji mediów według papieża Franciszka, w: D. Lipiec (red.), Duszpasterstwo w świetle nauczania papieża Franciszka, Lublin 2015, s. 145-161.
 23. Katolicki, świecki, regionalny. „Echo Katolickie” – tygodnik jedyny w swoim rodzaju, w: J. Sobczak, J. Skrzypczak (red.), Media religijne i wyznaniowe w Polsce i na świecie, Poznań 2015, s. 140-165.
 24. Pluralizm wartości jako wyzwanie dla wychowania, W; B. Bogołębska, M. Worsowicz (red.), Chrześcijańska kultura, myśl i edukacja, Łódź 2016, s. 139-151. ISBN 978-83-8088-024-5.
 25. Tematyka środków społecznego przekazu w pracach II Synodu Diecezji Siedleckiej, w: Adamowski J., Wallas T., Kakareko K. (red.), Między Klio a Themis. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jackowi Sobczakowi, Warszawa-Poznań 2016, s. 75-84, ISBN 978-83-64447-80-8.
 26. Praca w mediach jako jeden ze sposobów realizacji powszechnego powołania do świętości: możliwe zagrożenia oraz sposoby ich neutralizacji w świetle nauczania Kościoła na temat mediów, w: Kietliński K. (red.), Wezwani do świętości (seria: Moralność i społeczeństwo), Warszawa 2016, s. 29-41, ISBN 978-83-63476-15-1.
 27. Obraz Kościoła rzymskokatolickiego na łamach miesięcznika „Nowe Drogi” w latach 1965-1966, w: E. Czaczkowska (red.), 1966. Milenium Chrztu Polski Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Perspektywa teologiczno-społeczna, Warszawa 2016, s. 293-308, ISBN 978-83-8090-220-6.
 28. Czasopisma dla dzieci: pomiędzy prasą a literaturą, w: A. Adamski, S. Gawroński, M. Szewczyk (red.), Nauki o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Tradycje, nurty, problemy, rezultaty, Rzeszów 2017, s. 363-375.
 29. Początki, ewolucja i rozwój badań naukowych oraz kształcenia dziennikarskiego na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie (1992-2017), w: Olędzki J. (red.), Teologia środków społecznego przekazu w naukach o mediach, Warszawa 2018, Wydawnictwo UKSW, s. 243-260, ISBN: 978-83-8090-477-4.
 30. Andrzej Adamski, Sławomir Gawroński, Analiza zawartości jako metoda badania prasy custom publishing, w: „Współczesne media. Problemy i metody badań nad mediami”, tom 2, pod red. Iwony Hofman i Danuty Kępy-Figury, Wydawnictwo Uniwersytetu UMCS, Lublin 2019, s. 169-180.

Redagowane monografie zbiorowe:

 1. Adamski A., Kwasik K., Konopacka-Bąk S., Wirtualne targowisko. O reklamie, marketingu i promowaniu się w Internecie. Tom 2, ss. 182, Warszawa 2016, Dom wydawniczy „Elipsa”, ISBN 978-83-8017-161-9.
 2. Adamski A., Gawroński S., Szewczyk M. (red.), Nauki o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Tradycje, nurty, problemy, rezultaty, Rzeszów 2017.
 3. Adamski A., Laskowska M. (red.), Nowe media – możliwości i pułapki, Poznań-Opole 2011, ISBN 978-83-62625-17-8, ss. 175.
 4. Adamski A., Gralczyk A., Kwasik K., Laskowska M. (red.), Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa, Warszawa 2012, ISBN 978-83-7151-094-6, ss. 326.
 5. Adamski A., Kwasik K., Łęcicki G. (red.), Kapłan i rodzina w mediach, Warszawa 2012, ISBN 978-83-7151-921-5, ss. 190.

Prowadzone przedmioty:

Zarządzanie informacją, Badania rynku mediów, Proseminarium, Zajęcia na seminarium doktoranckim, Etyka mediów, Psychologia marki, Seminarium dyplomowe (magisterskie i licencjackie).

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ
Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
e-mail: aadamski@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA135
tel.: 017/866 12 97

 

KONSULTACJE

Konsultacje dla studentów:

UWAGA: Konsultacje face-to-face: piątek, 29.10.2021, sala RA135, godz. 8.00-9.00.

Stosownie do potrzeb, po wcześniejszym umówieniu się mailem, na platformie Webex

Andrzej Adamski
https://wsiz.webex.com/meet/aadamski

 

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content