BIP WSIiZ

Dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ

Kierownik Katedry Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2016 roku.

Habilitacja z nauk teologicznych w zakresie teologii środków społecznego przekazu na podstawie książki „Media w analogowym i cyfrowym świecie. Wpływ cyfrowej rewolucji na rekonfigurację komunikacji społecznej” (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, rok 2013). Doktorat z nauk teologicznych w zakresie teologii środków społecznego przekazu na podstawie rozprawy „Bł. ks. Ignacy Kłopotowski (1866-1931) jako redaktor, dziennikarz i teoretyk mediów” (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, rok 2007). Studia magisterskie z teologii z przygotowaniem nauczycielskim na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie (1992-1998);  nauczyciel mianowany (2001).

Medioznawca i publicysta. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu nauk o mediach i komunikacji społecznej, jak również artykułów popularnonaukowych i prasowych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół komunikacji internetowej i cyfrowej, nowych mediów oraz polskiego systemu medialnego, historii mediów i prasy dla dzieci, a także teologii mediów i komunikacji.

W latach 2007-2016 pracował na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie m.in. był dyrektorem Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa (2010-2016) oraz kierownikiem Katedry Internetu i Komunikacji Cyfrowej (2013-2016).

Jest laureatem Award of Bogliasco Foundation Fellowship (2015).  Jest to stypendium badawcze przyznawane przez Fundację Bogliasco osobom z wybitnymi osiągnięciami w zakresie sztuki i nauk humanistycznych. W ramach stypendium realizował projekt pt. The media as an intersphere of human life on the example of religion, sport and culture. Więcej: www.bfny.org. W latach 2016-2017 odbył staż badawczy w Instytucie Literatury Światowej Słowackiej Akademii Nauk, w ramach the Visegrad Scholarship Program. W ramach stażu realizował niezależny projekt The Interfaces of the Science in Post-Digital Age. The Mediatization of the Science.

Obecnie realizuje wraz z zespołem projekt pt. „Kompetencje medialne uczniów i nauczycieli kluczem do edukacji w społeczeństwie zmediatyzowanym”. Jest to projekt badawczo-edukacyjny w ramach Komponentu IV Programu „Edukacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2021 oraz z budżetu państwa. Partnerem projektu jest Norvegian University of Science and Technology in Trondheim (Norwegia). Łączna kwota dofinansowania to 146.230 euro. 

Jest promotorem 8 rozpraw doktorskich, ponadto recenzentem w 2 postępowaniach habilitacyjnych i 16 przewodach doktorskich (w tym 2 za granicą), członkiem komisji doktorskich i profesorskich na uczelniach zagranicznych i  autorem 13 recenzji wydawniczych monografii naukowych. Wygłosił 20 referatów na konferencjach naukowych za granicą oraz 60 referatów na konferencjach naukowych w Polsce (stan na 15.04.2020). Od 2012 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (od 2012 r.).

Ma bogate doświadczenie dziennikarskie i redaktorskie. W latach 2003-2010 był redaktorem naczelnym miesięcznika „Różaniec” – wydawanego przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Warszawie. Współtworzył nową koncepcję wydawniczą i edytorską pisma, dokonał redefinicji grupy docelowej, przyczynił się do zwiększenia i ustabilizowania nakładu pisma z ok. 27 tys. do ok. 40 tys. egzemplarzy

W latach 2007-2018 był zastępca redaktora naczelnego tygodnika „Echo Katolickie”, wydawanego przez SOW „Podlasie” w Siedlcach. Ponadto był pomysłodawcą, współzałożycielem i pierwszym redaktorem naczelnym internetowego kwartalnika naukowego Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie „Kultura-Media-Teologia” (2009-2016 jako redaktor naczelny; 2016-2018 jako redaktor).

Jest także autorem wielu artykułów publicystycznych i popularno-naukowych w prasie drukowanej i Internecie.

 

orcid.org/0000-0002-4075-4224

MONOGRAFIE:

 1. Kapłan i dziennikarz, Warszawa 2008, ss. 319, ISBN 978-83-7257-321-6.
 2. The Church in Poland in the Mirror of the Press, Ružomberok 2012, ss. 124, ISBN 978-80-8084-884-2.
 3. Media w analogowym i cyfrowym świecie. Wpływ cyfrowej rewolucji na rekonfigurację komunikacji społecznej, Warszawa 2012, ss. 410, ISBN 978-83-7151-924-6.

ARTYKUŁY NAUKOWE:

A. ZAGRANICZNE:

 1. Press market in Poland A.D. 2010, „Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae In Ružomberok” 2011 nr 2, rocznik XL, s. 100-109.
 2. Is there any difference between a blogger and a journalist? The Polish experience in juxtaposition with Europe and the world, w: Magal S., Petranova D., Solik M. (eds.), Nove diskurzy medialnych studii – megatrendy a media, Trnava 2011, ISBN 978-80-8105-253-8, s. 55-76.
 3. Role of the children’s press in the process of education – the Polish experience, w: Conference proceedings, vol. 2, Milano 2011, s. 211-215, ISBN 978-88-7647-648-8.
 4. The Polish Children Press and the Education, w: Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference on „Sapere Aude 2012. EDUCATION AND NOWADAYS WORLD”, March 26 – 30, 2012, Hradec Králové, The Czech Republic, vol. II., ISBN 978-80-904877-9-6, s. 233-239.
 5. “Non omnis moriar”… on the Internet. The archiving of Web resources, w: Petranova D., Solik M., Plencner A. (red.), Nove diskurzy medialnych studii – Megatrendy a Media 2012, Trnava 2012, s. 5-16, ISBN 978-808105-391-7.
 6. Mass Media vs. Public and National Safety, “Ad Alta. Journal of Interdisciplinary Research” 2012 vol. 2, issue 2, s. 7-10.
 7. Od konwergencji do dekonstrukcji? Obecne przemiany własnościowe w Grupie ITI a wcześniejsza strategia firmy, w: Kaczmarczyk M., Rott D. (red.), Media w gospodarce i społeczeństwie. Wyzwania ery konwergencji, Praga 2012, s. 121-130, ISBN 978-80-905177-7-6.
 8. Media a bezpieczeństwo publiczne i narodowe w kontekście zjawiska terroryzmu, „Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae In Ružomberok” 2012 nr 4, s. 154-164.
 9. A blog – a place of expressing yourself or rather creating a virtual identity? –“Journalism Research, English edition” 2011 nr 4, s. 23-32.
 10. Media as the intersphere of human life. Another view on the mediatization of communication theory, in: Dana Petranová, Slavomír Magál (eds.), Megatrends and Media. Media Farm – Totems and Taboo, Trnava 2015, pp. 16-39. Przetłumaczony na język słowacki: Médiá ako intersféra ľudského života a teórie mediosféry a mediatizácie, translated into Slovak by J. Ciesielska, in: Suwara B. (ed.), {Staré a //nové (rozhrania) interfejsy// Literatúry}, Bratislava 2014, pp. 117-137.
 11. Scientist – Celebrity or Expert? New Media as a Tool for Building a Scientist’s Personal Brand, in: Dana Petranová, Jozef Matúš, Dáša Mendelová, (eds.), MARKETING IDENTITY. Brands we love – part I, Trnava 2016, pp. 398-409, ISBN 978-80-8105-840-0.
 12. Andrzej Adamski, Bogumiła Suwara, New forms of knowledge design and their presence/absence in Central Europe. Prolegomena to the issues. “World Literature Studies” 2017(3), vol. 9, pp. 98-110.
 13. A. Adamski, G. Łęcicki, Inter mirifica – a still relevant document, “European Journal of Science and Theology” 2019 vol 15 no.4, pp. 23-32.
 14. Sacrum in the Digital World: The Processes of Remediation on the Example of the Liturgical Books of the Catholic Church, w: M. Pisarski, B. Suwara (Ed.), Remediation: Crossing Discursive Boundaries. Central European Perspective, Peter Lang/Veda Publishing House, Berlin-Bratysława 2019, s. 227-248, ISBN 978-3-631-79504-0.
 15. A. Adamski, B. Suwara, Scientific Communication in the Mediatized World: Visual Interfaces of Science and Theology, “European Journal of Science and Theology” 2020 vol 16 no.3, pp. 79-93. 
 16. Andrzej Adamski, Anna Jupowicz-Ginalska and Iwona Leonowicz-Bukała, Polish Nationwide Catholic Opinion-forming Weeklies on Social Media – from Theoretic Introduction to Empirical Approach, “Religions” 2020, 11(4), 190; https://doi.org/10.3390/rel11040190
 17. A. Adamski, S. Bylina, B. Przywara, The Holy See’s Approach Towards Public Security Threat in Ukraine: Media Image and Reality “European Journal of Science and Theology” 2020 vol 16 no.4, pp. 53-64.
 18. Anna Jupowicz-Ginalska, Iwona Leonowicz-Bukała and Andrzej Adamski, Polish Nationwide Catholic Opinion-Forming Weeklies on Facebook – a Marketing Perspective “Religions” 11(5), 246; https://doi.org/10.3390/rel11050246.
 19. Zofia Sawicka, Aldona Piwko, Andrzej Adamski, Opinion-forming TV Stations in the Middle East: Political and Religious Aspects, “European Journal of Science and Theology” 2021 vol 17 no.1, pp. 49-61.
 20. Andrzej Adamski, Barbara Przywara, Sylwia Przybyło, The Church’s attitude towards the means and philosophy of communication in the 9th and 16th centuries: courage and trust versus escape and censorship, “Konstantinove Listy (Constantine Letters)” 2020 vol. 13 issue 3, pp. 1-13, DOI: 10.17846/CL.2020.13.2.1-13.
 21. Jupowicz-Ginalska, Anna; Szewczyk, Marcin; Kiciński, Andrzej; Przywara, Barbara; Adamski, Andrzej. 2021. Dispensation and Liturgy Mediated as an Answer to COVID-19 Restrictions: Empirical Study Based on Polish Online Press Narration, „Religions” 12, no. 2: 127. https://doi.org/10.3390/rel12020127.
 22. Aldona Piwko, Zofia Sawicka, Andrzej Adamski, Terrorism, politics, religion: challenges for news media in the Middle East. “European Journal of Science and Theology” 2021 vol. 17 no.3, pp. 11-25.
 23. Barbara Przywara, Andrzej Adamski, Andrzej Kiciński, Anna Jupowicz-Ginalska, Marcin Szewczyk: Online Live-Stream Broadcasting of the Holy Mass during the COVID-19 Pandemic in Poland as an Example of the Mediatisation of Religion: Empirical Studies in the Field of Mass Media Studies and Pastoral Theology, “Religions” 2021, 12(4), 261; https://doi.org/10.3390/rel12040261.
 24. Iwona Leonowicz-Bukała, Andrzej Adamski, Anna Jupowicz-Ginalska: Twitter in Marketing Practice of the Religious Media. An Empirical Study on Catholic Weeklies in Poland, “Religions” 2021, 12(6), 421; https://doi.org/10.3390/rel12060421.
   

B. POLSKIE

CZASOPISMA NAUKOWE:

 1. Mikołaj, prezenty i Betlejem. Rola czasopism dziecięcych w wychowaniu religijnym na przykładzie obrazu świąt Bożego Narodzenia w wybranych czasopismach dziecięcych z lat 2004-2007, „Cywilizacja” 2008 nr 24, s. 130-139.
 2. Internet a polskie prawo prasowe – stan obecny i propozycje zmian, „Kultura i Historia” 2010 nr 17, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/;
 3. Strony internetowe a wymóg rejestracji prasy, „Państwo i Prawo” 2010 nr 2, s. 30-43;
 4. Kościół a obraz rodziny w mediach, „Cywilizacja” 2010 nr 34, s. 172-183.
 5. Internet – medium, prasa czy środowisko komunikacyjne?, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 10.1, s. 247-264;
 6. Ksiądz w blogosferze, „Kultura-Media-Teologia” 2010 nr 2(2), s. 99-111 (online: http:www.kmt.uksw.edu.pl, link bezpośredni: http://www.kmt.uksw.edu.pl/ksiadz-w-blogosferze-artykul (dostęp 16 listopada 2010 r.).
 7. Bł. ks. Ignacy Kłopotowski (1866-1931) – wychowawca świadomych, krytycznych i aktywnych odbiorców środków przekazu, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2010 nr 1, s. 74-86.
 8. Tysiąc kłamstw na tysiąclecie. „Trybuna Ludu” o Kościele w latach 1965-1966, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2011 nr 1, s. 127-145.
 9. Kto i jak na kogo wpływa, czyli o wzajemnym przenikaniu mediów i polityki, „Cywilizacja” 2011 nr 39, s. 20-28.
 10. Prześladowania chrześcijan w świetle wybranych publikacji prasowych z lat 2007-2009, „Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii pasjonistów” 2010 nr 4, s. 80-89.
 11. Ks. prof. dr hab. Antoni Lewek (1940-2010) i jego zasługi dla edukacji medialnej, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2012 nr 1, s. 118-128.
 12. Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa – historia, teraźniejszość i przyszłość, „Studia Theologica Varsaviensia” 2013 nr 1, s. 167-180.
 13. A. Adamski, K. Kwasik, Social Networking as a Tool for Building the Image and Popularity of Sportsmen. Case Study: Members of the Polish Men’s Volleyball National Team, “Biuletyn Edukacji Medialnej” 2015 nr 2, s. 51-69.
 14. A. Adamski, G. Łęcicki, Teologia i nauki o mediach: interdyscyplinarność jako płaszczyzna wspólnej refleksji naukowej o środkach społecznego przekazu, „Studia Medioznawcze” 2016 nr 1(64), s. 11-20.
 15. A. Adamski, G. Łęcicki, Teologia mediów i komunikacji – na styku nauk o mediach oraz nauk teologicznych, „Studia Medioznawcze” 2016 nr 2(65), s. 11-21.
 16. Benedykt XVI jako „teolog komunikacji cyfrowej” w świetle jego orędzi na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2016 nr 1, s. 143-155.
 17. Free Media in Poland – Historical and Contemporary Threats, Questions and Problems, “Kultura-Media-Teologia” 2017 nr 27, s. 173-191.
 18. Człowiek zmediatyzowany, “Studia Theologica Varsaviensia” 2017 nr 1, s. 59-74.
 19. Children Magazines as Tools for (Not Only) Reading Education, “ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. Folia Litteraria Polonica” 3(54) 2019, s. 151-172, http://dx.doi.org/10.18778/1505-9057.54.09.
 20. Andrzej Adamski, Cyprian Czernicki, Tematyka rozpraw doktorskich z nauk o komunikacji społecznej i mediach w Polsce po 2011 r., „Kultura – Media – Teologia”, 2020(42) nr 3, s. 74-89. DOI: 10.21697/kmt.42.5

ROZDZIAŁY W RECENZOWANYCH MONOGRAFIACH NAUKOWYCH:

 1. Kościół ma „dobrą prasę”? Stan prasy katolickiej w Polsce, w: Przybysz M., Marcyński K. (red.), Media i Kościół. Polityka informacyjna Kościoła, Warszawa 2011, s. 118-134, ISBN 978-83-7151-006-9.
 2. Media narzędziem humanizacji w świetle nr. 73. encykliki Benedykta XVI „Caritas in veritate”, w: Laskowska M., Guzek K. (red.), Człowiek w medialnym labiryncie, Warszawa 2011, s. 163-174, ISBN 978-83-7151-019-9.
 3. Blogi a dziennikarstwo obywatelskie, w: Adamski A., Laskowska M. (red.), Nowe media – możliwości i pułapki, Poznań-Opole 2011, ISBN 978-83-62625-17-8, s. 103-114.
 4. Media według bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego – myśl i realizacja, w: Marcyński K.SAC, Szaniawski J., Twardy J. (red.), Media na przełomie. Dziennikarstwo kaznodziejstwo edukacja medialna. Śp. Ksiądz Profesor Antoni Lewek (1940-2010) – księga pamiątkowa, Warszawa 2011, s. 654-663, ISBN 978-83-7072-705-5.
 5. Fotografia a słowo w prasie, w: Adamski A., Gralczyk A., Kwasik K., Laskowska M. (red.), Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa, Warszawa 2012, s. 275-289, ISBN 978-83-7151-094-6.
 6. Telewizja w analogowym i cyfrowym świecie, w: Adamski A., Gralczyk A., Kwasik K., Laskowska M. (red.), Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa, Warszawa 2012, s. 290-298, ISBN 978-83-7151-094-6.
 7. Obraz nauczyciela w mediach, w: Stępień K. (red.), Zawód: nauczyciel. Trudności i perspektywy, Lublin 2010, s. 115-140.
 8. Prawo prasowe a Internet. O prawnych pułapkach prowadzenia stron internetowych, w: Ogonowska A. (red.), Oblicza nowych mediów, Kraków 2011, s. 257-267, ISBN 978-83-60560-68-6.
 9. Fotoreportaż jako forma narracji, w: Wolny-Zmorzyński K., Furman W., Snopek J. (red.), Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa?, Kraków 2011, s. 139-149, ISBN: 78-83-7561-188-5.
 10. Od teologii środków społecznego przekazu do dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Studia dziennikarskie na UKSW w Warszawie – historia i teraźniejszość, w: Gawroński S. (red.), Dydaktyka dziennikarstwa. Opinie i postulaty, Kraków-Rzeszów-Zamość 2011, s. 345-352.
 11. Opowiadanie obrazem – o relacji między fotografią a słowem, w: Barańska A. (red.), Wielokodowość komunikacji, Łódź 2011, s. 74-80, ISBN 978-83-62157-37-2.
 12. Kapłan – bloger, w: Adamski A., Kwasik K., Łęcicki G. (red.), Kapłan i rodzina w mediach, Warszawa 2012, s. 37-47.
 13. Rodzina jako miejsce wychowania do korzystania z mediów w świetle nauczania Kościoła Katolickiego, w: Adamski A., Kwasik K., Łęcicki G. (red.), Kapłan i rodzina w mediach, Warszawa 2012, s. 129-136.
 14. Obraz rodziny na łamach wybranych polskich czasopism dziecięcych w latach 2007-2008, w: Adamski A., Kwasik K., Łęcicki G. (red.), Kapłan i rodzina w mediach, Warszawa 2012, s. 101-116.
 15. „Trybuna Ludu” o wyborze Jana Pawła II i jego I Pielgrzymce do Ojczyzny, w: Adamski A., Kwasik K., Łęcicki G. (red.), Kapłan i rodzina w mediach, Warszawa 2012, s. 61-70.
 16. Rada kontra telewizja, czyli spór o miejsce na multipleksie, w: Adamski A., Kwasik K., Łęcicki G. (red.), Kapłan i rodzina w mediach, Warszawa 2012, s. 71-86.
 17. Mieszane uczucia. O proponowanej nowelizacji ustawy Prawo prasowe w odniesieniu do Internetu, w: Pucek Z., Bierówka J. (red.), Polska w mediach, media w Polsce, Kraków 2012, s. 137-150, ISBN 978-83-7571-264-3.
 18. Dziennikarze, blogerzy i Web 2.0, w: Baranowski M., Mika B. (red.), Społeczeństwo sieciowe – między wolnością a zniewoleniem, Poznań 2012, s. 160-167, ISBN 978-83-87653-84-2.
 19. Historia i teraźniejszość prasy dla dzieci w Polsce, w: Niesporek-Szamburska B., Wójcik-Dudek M. (red.), Nowe opisanie świata. Literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań, Katowice 2013, s. 321-334, ISBN 978-83-226-2121-9.
 20. Refleksja teologiczna nad naturą Kościoła rzymskokatolickiego a jego wizerunek medialny, w: Bogołębska B., Worsowicz M., Dialog wiary z nauką i kulturą, Łódź 2013, ISBN 978-83-7969-069-5, s. 41-60.
 21. Funkcjonowanie radia i telewizji w Internecie w świetle prawa polskiego, w: (KO)media. Konteksty dyskursu medialnego, red. J. Gołuchowski, D. Konieczna, K. Zdanowicz-Cyganiak, CeDeWu, Wydanie I, ISBN 978-83-7556-660-4, Warszawa 2014, s. 11-20.
 22. A. Adamski, K. Kwasik, Środki społecznego przekazu: narzędzie głoszenia Ewangelii czy teren misyjny? O wizji mediów według papieża Franciszka, w: D. Lipiec (red.), Duszpasterstwo w świetle nauczania papieża Franciszka, Lublin 2015, s. 145-161.
 23. Katolicki, świecki, regionalny. „Echo Katolickie” – tygodnik jedyny w swoim rodzaju, w: J. Sobczak, J. Skrzypczak (red.), Media religijne i wyznaniowe w Polsce i na świecie, Poznań 2015, s. 140-165.
 24. Pluralizm wartości jako wyzwanie dla wychowania, W; B. Bogołębska, M. Worsowicz (red.), Chrześcijańska kultura, myśl i edukacja, Łódź 2016, s. 139-151. ISBN 978-83-8088-024-5.
 25. Tematyka środków społecznego przekazu w pracach II Synodu Diecezji Siedleckiej, w: Adamowski J., Wallas T., Kakareko K. (red.), Między Klio a Themis. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jackowi Sobczakowi, Warszawa-Poznań 2016, s. 75-84, ISBN 978-83-64447-80-8.
 26. Praca w mediach jako jeden ze sposobów realizacji powszechnego powołania do świętości: możliwe zagrożenia oraz sposoby ich neutralizacji w świetle nauczania Kościoła na temat mediów, w: Kietliński K. (red.), Wezwani do świętości (seria: Moralność i społeczeństwo), Warszawa 2016, s. 29-41, ISBN 978-83-63476-15-1.
 27. Obraz Kościoła rzymskokatolickiego na łamach miesięcznika „Nowe Drogi” w latach 1965-1966, w: E. Czaczkowska (red.), 1966. Milenium Chrztu Polski Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Perspektywa teologiczno-społeczna, Warszawa 2016, s. 293-308, ISBN 978-83-8090-220-6.
 28. Czasopisma dla dzieci: pomiędzy prasą a literaturą, w: A. Adamski, S. Gawroński, M. Szewczyk (red.), Nauki o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Tradycje, nurty, problemy, rezultaty, Rzeszów 2017, s. 363-375.
 29. Początki, ewolucja i rozwój badań naukowych oraz kształcenia dziennikarskiego na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie (1992-2017), w: Olędzki J. (red.), Teologia środków społecznego przekazu w naukach o mediach, Warszawa 2018, Wydawnictwo UKSW, s. 243-260, ISBN: 978-83-8090-477-4.
 30. Andrzej Adamski, Sławomir Gawroński, Analiza zawartości jako metoda badania prasy custom publishing, w: „Współczesne media. Problemy i metody badań nad mediami”, tom 2, pod red. Iwony Hofman i Danuty Kępy-Figury, Wydawnictwo Uniwersytetu UMCS, Lublin 2019, s. 169-180.

Redagowane monografie zbiorowe:

 1. Adamski A., Kwasik K., Konopacka-Bąk S., Wirtualne targowisko. O reklamie, marketingu i promowaniu się w Internecie. Tom 2, ss. 182, Warszawa 2016, Dom wydawniczy „Elipsa”, ISBN 978-83-8017-161-9.
 2. Adamski A., Gawroński S., Szewczyk M. (red.), Nauki o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Tradycje, nurty, problemy, rezultaty, Rzeszów 2017.
 3. Adamski A., Laskowska M. (red.), Nowe media – możliwości i pułapki, Poznań-Opole 2011, ISBN 978-83-62625-17-8, ss. 175.
 4. Adamski A., Gralczyk A., Kwasik K., Laskowska M. (red.), Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa, Warszawa 2012, ISBN 978-83-7151-094-6, ss. 326.
 5. Adamski A., Kwasik K., Łęcicki G. (red.), Kapłan i rodzina w mediach, Warszawa 2012, ISBN 978-83-7151-921-5, ss. 190.

Prowadzone przedmioty:

Zarządzanie informacją, Badania rynku mediów, Proseminarium, Zajęcia na seminarium doktoranckim, Etyka mediów, Psychologia marki, Seminarium dyplomowe (magisterskie i licencjackie).

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ
Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
e-mail: aadamski@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA135
tel.: 017/866 12 97

 

KONSULTACJE

Konsultacje dla studentów:

UWAGA: Konsultacje face-to-face: piątek, 29.10.2021, sala RA135, godz. 8.00-9.00.

Stosownie do potrzeb, po wcześniejszym umówieniu się mailem, na platformie Webex

Andrzej Adamski
https://wsiz.webex.com/meet/aadamski

 

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content