BIP WSIiZ
Kompetencje medialne uczniów i nauczycieli kluczem do edukacji w społeczeństwie zmediatyzowanym

Kompetencje medialne uczniów i nauczycieli kluczem do edukacji w społeczeństwie zmediatyzowanym

Projekt Kompetencje medialne uczniów i nauczycieli kluczem do edukacji w społeczeństwie zmediatyzowanym jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata, w którym coraz ważniejszą rolę odgrywają procesy mediatyzacji, cyfryzacji, konwergencji i mobilności. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie w partnerstwie z Norwegian University of Science and Technology w Trondheim.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym (2008/2129(INI)) podkreśla, że edukacja medialna powinna stanowić część oficjalnego kształcenia, do którego powinny mieć dostęp wszystkie dzieci, oraz integralny element programu nauczania na każdym poziomie.

System oświaty w Polsce nie nadąża za tymi wyzwaniami. Brak jest systemowych rozwiązań w kwestii wprowadzenia do szkół edukacji medialnej oraz kształtowania kompetencji medialnych nauczycieli i przygotowania ich do rozwoju tych kompetencji u uczniów. Ponadto szkoły nie są przystosowane do działania w sytuacjach kryzysowych, z którymi mają coraz częściej do czynienia. Konieczne jest nabycie umiejętności współpracy w takich sytuacjach z mediami, których uwaga skupia się wówczas na szkole.

Celem projektu jest poprawa jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej poprzez opracowanie: narzędzia diagnozy kompetencji medialnych uczniów, 3 programów szkoleń oraz programu studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie edukacji medialnej, a ponadto rekomendacji w zakresie zmian w polskim systemie edukacji medialnej uczniów i nauczycieli poprzez projekt zintegrowanego systemu kształcenia w zakresie edukacji medialnej we wszystkich typach i poziomach szkół.

Dla realizacji celów niezbędna jest analiza stanu badań obejmujących stan kompetencji medialnych uczniów i nauczycieli w polskich szkołach oraz aktualne i możliwe ramy prawne w zakresie możliwości wprowadzenia edukacji medialnej jako osobnego przedmiotu w szkołach.

Cele zostaną zrealizowane w oparciu o doświadczenia Partnera posiadającego doświadczenie i know-how w obszarze projektu. Proponowane działania i stworzone w ich ramach rezultaty przyczynią się do poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na różnych poziomach kształcenia uzupełniając ją o szkolenia rozwijające kompetencje medialne nauczycieli w ramach formalnego i pozaformalnego kształcenia.

Zespół realizujący projekt: prof. dr hab. Andrzej Adamski, dr Iwona Leonowicz-Bukała, dr Barbara Przywara, dr Olga Kurek-Ochmańska, prof. dr hab. Marcin Szewczyk, prof. dr hab. Sławomir Gawroński, dr Małgorzata Gosek

Realizację projektu zaplanowano od listopada 2020 do czerwca 2022. Bieżących informacji o postępach projektu szukaj na Facebooku

W razie pytań prosimy o kontakt: ilenczowska@wsiz.edu.pl

Rekrutacja na bezpłatne szkolenia online z zakresu edukacji medialnej – zakończona

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza nauczycieli z całej Polski na szkolenia online z zakresu kompetencji medialnych. Zajęcia są bezpłatne i kończą się uzyskaniem certyfikatu uczestnictwa. Szkolenia organizowane są przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie w ramach projektu „Kompetencje medialne uczniów i nauczycieli kluczem do edukacji w społeczeństwie zmediatyzowanym”.

Moduły szkoleń

Szkolenia obejmują trzy bloki tematyczne. Jeden uczestnik może skorzystać z jednego wybranego przez siebie dwudniowego modułu:

  • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w mediach – 19-20 marca 2022 r.  (zrealizowane, rekrutacja zakończona)
  • Krytyczni odbiorcy mediów – 23-24 kwietnia 2022 r.  (zrealizowane)
    (Dzień 1: Standardy i bariery krytycznego myślenia,  Błędy logicznego myślenia, Źródła i weryfikacja wiarygodności informacji, Pozyskiwanie i ocena informacji, Pojęcie, geneza i historia fake newsów. Skutki fake newsów dla debaty publicznej;  Dzień 2: Krytyczny odbiór przekazów audiowizualnych, Metody manipulacji medialnych, Bańki filtrujące, Bezpieczne korzystanie z internetu, Cyfrowa równowaga)
  • Kreatywni twórcy mediów – 14-15 maja 2022 r. (zrealizowane)
    (Dzień 1: Prawo prasowe i autorskie, Retoryka i stylistyka dziennikarska, Redakcja, korekta tekstu, copywriting i webwriting, Szkolne media i koła dziennikarskie, Fotografia dziennikarska, Dzień 2:  Podstawy projektowania graficznego i komunikacji wizualnej, Tworzenie, obróbka i optymalizacja grafiki sieciowej, Nagrywanie, edycja i montaż wideo oraz dźwięku, Projektowanie stron www i systemy CMS, Komunikacja audiowizualna w mediach społecznościowych (Youtube, TikTok, Instagram).

Liczba miejsc łącznie: 60. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wymogów rekrutacyjnych, określonych w regulaminie rekrutacji na szkolenia (Regulamin).

Kadra i miejsce

Szkolenia poprowadzili medioznawcy z rzeszowskiej WSIiZ, która od lat kształci studentów na kierunkach medialnych: Dziennikarstwie i komunikacji społecznej, Grafice komputerowej i produkcji oraz Komunikacji cyfrowej. Zajęcia zostały przeprowadzone z wykorzystaniem platformy Cisco Webex. Warunkiem zakwalifikowania się na szkolenia było zatrudnienie w szkole oraz poprawne wypełnienie formularza rekrutacyjnego. Warunkiem uzyskania certyfikatu był udział we wszystkich zajęciach w ramach wybranego modułu.

Dodatkowe informacje mailowe można uzyskać pisząc na adres: szkolenia.wsiz@gmail.com

***

Projekt Kompetencje medialne uczniów i nauczycieli kluczem do edukacji w społeczeństwie zmediatyzowanym korzysta z dofinansowania o wartości 124 295,5 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu Kompetencje medialne uczniów i nauczycieli kluczem do edukacji w społeczeństwie zmediatyzowanym jest poprawa jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej poprzez opracowanie: narzędzia diagnozy kompetencji medialnych uczniów, 3 programów szkoleń oraz programu studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie edukacji medialnej, a ponadto rekomendacji w zakresie zmian w polskim systemie edukacji medialnej uczniów i nauczycieli poprzez projekt zintegrowanego systemu kształcenia w zakresie edukacji medialnej we wszystkich typach i poziomach szkół.

15% kwoty dofinansowania pochodzi z budżetu Państwa. Całkowita wartość projektu: 146 230,00 euro. Projekt finansowany w ramach programu Edukacja ze środków Mechanizmu Finansowego EOG, 2014-2021 oraz środków krajowych. Operatorem programu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

The project Media competences of students and teachers as the key to education in a mediatized society is a response to the challenges of the modern world in which the processes of mediatization, digitization, convergence and mobility play an increasingly important role. The project is implemented thanks to the financial support of Iceland, Liechtenstein and Norway as part of the EEA funds by the University of Information Technology and Management based in Rzeszów in partnership with the Norwegian University of Science and Technology in Trondheim.

The European Parliament resolution on media literacy in a digital environment (2008/2129 (INI)) emphasizes that media education should be part of the formal education to which all children should have access and an integral part of the curriculum at all levels.

The education system in Poland has not kept pace with these challenges. There are no system solutions for introducing media education to schools and shaping media competences of teachers and preparing them for the development of these competences among students. Moreover, schools are not adapted to deal with the crisis situations they face more and more often. It is necessary to acquire the ability to cooperate in such situations with the media, the attention of which is then focused on the school.

The aim of the project is to improve the quality and adjust the educational offer by developing: a tool for diagnosing students’ media competences, 3 training programs and a postgraduate program for teachers in the field of media education, as well as recommendations for changes in the Polish system of media education of students and teachers through the project of an integrated system education in the field of media education in all types and levels of schools.

In order to achieve these objectives, it is necessary to analyze the state of research covering the state of media competences of students and teachers in Polish schools and the current and possible legal framework regarding the possibility of introducing media education as a separate subject in schools.

The goals will be achieved based on the Partner’s experience and know-how in the area of the project. The proposed activities and created results will contribute to the improvement of the quality and adjustment of the educational offer at various levels of education, enhanced by teacher’s training in order to develop media competences within formal and non-formal education.
The team implementing the project: prof. dr hab. Andrzej Adamski, dr Iwona Leonowicz-Bukała, dr Barbara Przywara, dr Olga Kurek-Ochmańska, prof. dr hab. Marcin Szewczyk, prof. dr hab. Sławomir Gawroński, dr. Małgorzata Gosek, mgr Marta Cisek-Babiarz.

The implementation of the project is scheduled from November 2020 until June 2022. For current information on the progress of the project, search on Facebook.

For questions please contact us by e-mail: bdec@wsiz.edu.pl

The project Media literacy of students and teachers as the key to education in a mediatized society benefits from the funding of EUR 124 295.5 received from Iceland, Liechtenstein and Norway as part of the EEA funds.

15% of the co-financing amount comes from the state budget. Total project value: EUR 146 230.00. Project financed under the Education program from the EEA Financial Mechanism 2014-2021 and national funds. The program operator is the Foundation for the Development of the Education System.

Kompetencje medialne uczniów i nauczycieli kluczem do edukacji w społeczeństwie zmediatyzowanym
Kompetencje medialne uczniów i nauczycieli kluczem do edukacji w społeczeństwie zmediatyzowanym

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content