BIP WSIiZ
Składanie wniosku

Składanie wniosku

Wnioski o wyrażenie opinii przez Komisję mogą składać kierownicy badań oraz osoby planujące podjęcie badań wymagających opinii Komisji, prowadzonych zarówno przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, jak przez inne podmioty.

W przypadku badań realizowanych przez podmioty inne niż Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wyrażenie opinii przez Komisję następuje po uiszczeniu opłaty w kwocie 600 zł.

Wniosek

Wnioski składa się w zamkniętych kopertach u Sekretarza Komisji w pokoju RA 211, ul. Sucharskiego 2 lub przesyła na adres poczty elektronicznej Sekretarza Komisji w zabezpieczonym pliku uniemożliwiającym zapoznanie się z nim przez osoby nieuprawnione. Hasło umożliwiające zapoznanie się z przesłanymi dokumentami przekazywane jest Sekretarzowi Komisji innym kanałem komunikacji, np. sms-em.

Rodzaje badań naukowych, które wymagają oceny etycznej Komisji

Za badania wymagające pozytywnej opinii Komisji uważane są w szczególności:

1.badania, w których mają wziąć udział osoby mające ograniczoną lub wyłączoną zdolność podjęcia decyzji, lub wyrażenia świadomej lub swobodnej zgody na udział w badaniu oraz ograniczoną możliwość ewentualnej odmowy udziału w badaniu przed lub w trakcie badań, szczególnie:

  • dzieci i młodzież do 13. roku życia,
  • osoby dotknięte chorobą psychiczną lub niepełnosprawnością intelektualną,
  • osoby, których zgoda na udział w badaniu może nie być w pełni dobrowolna, np. uczniowie, studenci (gdy badanie jest prowadzone w ramach zajęć lub w bezpośrednim związku z zajęciami), więźniowie, żołnierze, policjanci, pracownicy firm (gdy badanie prowadzone jest w ich miejscu pracy),
  • osoby, które wyrażają zgodę na udział w badaniu na podstawie nieprawdziwych informacji o celu i przebiegu badania (instrukcje maskujące, decepcja) lub w ogóle nie wiedzą, że są osobami badanymi (w tzw. eksperymentach naturalnych);

2. badania, w których mają wziąć udział osoby szczególnie podatne na urazy psychiczne i zaburzenia zdrowia psychicznego, a zwłaszcza:

  • chorzy terminalnie,
  • ofiary katastrof, traum wojennych, itp.,
  • pacjenci leczeni z powodu zaburzeń psychotycznych,
  • członkowie rodzin osób chorych terminalnie lub przewlekle chorych;

3.badania polegające na aktywnej interwencji w zachowanie człowieka, zmierzające do zmiany tego zachowania bez bezpośredniej ingerencji w działanie mózgu, np. treningi poznawcze, psychoterapia, psychokorekcja, itp. (dotyczy to również sytuacji, gdy zamierzona interwencja ma przynieść korzyść badanemu, np. usprawnić jego pamięć);

4.badania dotyczące kwestii kontrowersyjnych (np. aborcja, in vitro, kara śmierci) albo wymagające zachowania szczególnej delikatności i rozwagi (np. przekonań religijnych, postaw wobec grup mniejszościowych, dochodów, poglądów politycznych, identyfikacji płciowej, orientacji seksualnej, relacji prywatnych, doświadczeń przemocy), przekonań religijnych;

5.badania długotrwałe, męczące, wyczerpujące fizycznie lub psychicznie, albo związane z jakimkolwiek oddziaływaniem na podświadomość;

6.badania podczas których gromadzone są dane osobowe, w tym w szczególności dane wrażliwe;

7.badania dotyczące innej tematyki lub prowadzone na innych osobach, jeżeli zachodzi obawa, że kontekst badania czyni badane osoby wrażliwymi na badanie.

Opinia Komisji nie jest wymagana, jeżeli na prowadzenie planowanych badań wymagana jest przez przepisy prawa opinia lub zgoda innych komisji lub organów, oceniających aspekty etyczne planowanych badań.
Komisja nie opiniuje medycznych badań naukowych mających charakter eksperymentu medycznego w rozumieniu Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Pozyskanie opinii odpowiedniej komisji do spraw etyki badań naukowych nie uchyla obowiązku przestrzegania wymogów i warunków realizacji badań naukowych wynikających z przepisów prawa oraz dobrych praktyk obowiązujących w danej dziedzinie/dyscyplinie naukowej.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content