BIP WSIiZ
Doktoraty

Doktoraty

Kto może uzyskać stopień doktora?

Stopień doktora nadaje się osobie, która:

  • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny
  • uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK
  • posiada w dorobku co najmniej:
  1. 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie ministra lub
  2. 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie ministra, albo rozdział w takiej monografii, lub
  3. dzieło artystyczne o istotnym znaczeniu;
  • przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską;
  • spełniła inne wymagania określone przez podmiot doktoryzujący.

Wszystkie postępowania o nadanie stopnia doktora rozpoczęte po 1 października 2019 r. prowadzone są na zasadach określonych w przepisach z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Uchwale Senatu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie w sprawie określenia zasad prowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora dostępnej w BIP.

Z myślą o tych, którzy chcą realizować doktorat w trybie eksternistycznym przygotowano ofertę Seminariów doktoranckich.

Badania, w których planuje się oddziaływanie na ludzi wymagają pozytywnej opinii Komisji ds. etyki badań naukowych.

Informacje na temat funkcjonowania Komisji do spraw etyki badań naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz formularz wniosku można znaleźć Tutaj.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content