BIP WSIiZ

Dr Agata Gemzik-Salwach

Dziekan Kolegium Zarządzania.

Adiunkt w Katedrze Ekonomii i Finansów.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 1998 roku.

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów, rok 2006), magister ekonomii (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii, Kierunek Finanse i Bankowość, Specjalność Bankowość, rok 1998), absolwentka Studium Pedagogiki i Psychologii przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (lata 1996-1998).

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: finansjalizacji, bankowości, nowych regulacji finansowych i ich ekonomicznych skutków, rynku kredytów bankowych i instytucji pożyczkowych. Jest autorem wielu publikacji naukowych oraz raportów badawczych w dziedzinach takich jak: ekonomia, bankowość i zarządzanie finansami.

W latach 2017-2019 Prodziekan Kierunków: Ekonomia, Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie, w latach 2017-2019 Kierownik Katedry Finansów, od 2017 roku koordynator Szkoły Giełdowej w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, natomiast od 2016 roku kierownik Laboratorium Finansowego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (Laboratorium Adaptacji Innowacji Ekonomii w Obiektywnych Technologiach Informatycznych).

W latach 2015-2019 przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego trzech międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych tematyce finansjalizacji. W roku 2018 kierownik grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Miniatura1. W latach 2013-2014 członek Komitetu Inwestycyjnego Funduszu Innofund. W latach 2006-2008 doradca ds. wdrożenia programów naprawczych w przedsiębiorstwach w projekcie Equal „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”.

Prywatnie miłośniczka podróży i książek.

 

https://orcid.org/0000-0001-7781-4369

 1. A. Gemzik-Salwach, Institutional Analysis of Banks and Personal Loan Companies: Lesson from Poland, „Journal of Economic Issues” 2020, 54(1), 142-163.
 2. M. Braja, A. Gemzik-Salwach, Competitiveness of High-tech Exports in the EU Countries, „Journal of International Studies” 2020, 13(1), 359-372. 
 3. A. Gemzik-Salwach, P. Perz, Startups Financing in Poland, “Humanities and Social Sciences” 2019, 26 (3), 29-38.
 4. M. Braja, A. Gemzik-Salwach, Competitiveness of High-tech Sectors in the European Union: A Comparative Study. “Journal of International Studies” 2019, 12(2), 213-227. 
 5. K. Szocik, A. Gemzik-Salwach, Ł. Cywiński, E. Inglot-Brzęk, Fashion Effects: Self-Limitations of the Free Will Caused by Degeneration of the Free Market, “Ekonomska istrazivanja – Economic Research” 2018, 31(1), 2100-2115.
 6. A. Gemzik-Salwach, The Relationship Between the Development of the Financial Sector and Economic Growth – a Regional Approach, „The Business & Management Review”, Conference Proceedings, 2018, 9(3),152-160.
 7. A. Gemzik-Salwach, P. Perz, Financialization in the Regional Aspect. An Attempt to Measure a Phenomenon., „Central European Economic Journal” 2018, 5(1), 56-66.
 8. A. Gemzik-Salwach, K. Kurzępa-Dedo, Ustawa antylichwiarska a zmiany na rynku instytucji pożyczkowych – wybrane zagadnienia (część 1), „Humanities and Social Sciences”, 2018, 25(2) 149-172.
 9. A. Gemzik-Salwach, K. Kurzępa-Dedo, Ustawa antylichwiarska a zmiany na rynku instytucji pożyczkowych – wybrane zagadnienia (część 2), „Humanities and Social Sciences”, 2018, 25(3),71-183.
 10. A. Gemzik-Salwach, Essay: Reflections on Vercelli’s Conceptualization of Financialization, „e-Finanse”, 2017, 13(2) I-III.
 11. A. Gemzik-Salwach (red.), Klienci instytucji pożyczkowych i ich ochrona, CeDeWu, Warszawa.
 12. A. Gemzik-Salwach, Istota i cechy instytucji pożyczkowych, w: A. Gemzik-Salwach (red.), Klienci instytucji pożyczkowych i ich ochrona, CeDeWu, Warszawa, 13-24.
 13. A. Gemzik-Salwach, Charakterystyka klientów instytucji pożyczkowych oraz determinanty wyboru przez nich oferty, w: A. Gemzik-Salwach (red.), Klienci instytucji pożyczkowych i ich ochrona, CeDeWu, Warszawa, 63-82.
 14. K. Opolski, A. Gemzik-Salwach (red.), Financialization and the Economy, Abingdon, New York, Routledge, 2017.
 15. A. Gemzik-Salwach, Financialization and going into debt of households in Poland, w: A. Gemzik-Salwach, K. Opolski (red.), Financialization and the Economy, Abingdon, New York, Routledge, 2017, 
 16. K. Opolski, A. Gemzik-Salwach, Perspektywy finansowe i wiarygodność kredytowa gospodarstw domowych w kontekście programu „Rodzina 500+, „Bezpieczny Bank” 2016, 2(63), 90-118.
 17. A. Gemzik-Salwach, K. Opolski (red.), Finansjalizacja. Wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, CeDeWu, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Warszawa-Rzeszów 2016.
 18. A. Gemzik-Salwach, K. Opolski, Finansjalizacja w świetle wyzwań współczesnej gospodarki, w: A. Gemzik-Salwach, K. Opolski (red.), Finansjalizacja. Wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, CeDeWu, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Warszawa 2016, 13-26.
 19. A. Gemzik-Salwach, P. Perz, Zadłużenie gospodarstw domowych jako pochodna ich dochodu, „Modern Management Review” 2015, 3(22).
 20. A. Gemzik-Salwach, Zaufanie do instytucji parabankowych w Polsce, „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa” 2015, 9(788), 50-61.
 21. A. Gemzik-Salwach, P. Perz, Macroeconomic consequences of new prudential regulation in the banking sector, „Modern Management Review” 2015, 1, 117-130.
 22. K. Opolski, A. Gemzik-Salwach, M. Dwórznik,  M. Podleśna, K. Wais, P. Zapadka, Sektor shadow banking w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, CeDeWu, Warszawa-Rzeszów 2015.
 23. A. Gemzik-Salwach, P. Perz, Ocena potencjału rozwojowego firm start-up, „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa” 2014, 12, 108-119.
 24. A. Gemzik-Salwach, Wpływ kryzysu światowego na rynek przedsiębiorstw start-up, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2014, 2, 99-109.
 25. A. Gemzik-Salwach, Wykorzystanie metody Dave’a Berkusa do analizy potencjału rozwojowego firm start-up w Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2014, 2, 111-122.
 26. A. Gemzik-Salwach, P. Perz, “Journal of modern education and management” Estimating Value At Risk For Interest Rate Risk Using The Variance Covariance Method, “Journal of Modern Education and Management”  2013.
 27. A. Gemzik-Salwach, P. Perz, Rynek pierwszych ofert sprzedaży akcji na NewConnect – wybrane zagadnienia, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia” 2013, 47, 177-185.
 28. A. Gemzik-Salwach, Wpływ kryzysu finansów publicznych na stabilność sektora bankowego, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” 2013, 30, 354-364.
 29. A. Gemzik-Salwach, The use of a value at risk measure for the analysis of bank interest margins, „Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse” 2012, 4(8).
 30. A. Gemzik-Salwach, The sources of financing the social economy objects, [w:] T. Wołowiec, D. Ismailova, J. Rogozińska-Mitrut (red.), „New trends in social policy and welfare economy”, Wydawnictwo Merkjuri-Podila, Institute of Polish-Ukrainien Cooperation in Kiyev, Kijev 2012, 137-152.
 31. A. Gemzik-Salwach, Cooperative banks as objects of social economy, [w:]  T. Wołowiec, D. Ismailova, J. Rogozińska-Mitrut (red.), „New trends in social policy and welfare economy”, Wydawnictwo Merkjuri-Podila, Institute of Polish-Ukrainien Cooperation in Kiyev, Kijev 2012, 120-136.
 32. A. Gemzik-Salwach, Mechanizmy ograniczania ryzyka finansowego w Bazylei III, [w:] „Finanse”, INRONA, Rzeszów 2012.
 33. A. Gemzik-Salwach dr, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, Skutki regulacji Bazylei III dla sektora bankowego i gospodarki, język polski, 2012, 47(4)
 34. A. Gemzik-Salwach, Review of current trends in shaping financial knowledge, „Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse” 2012, 1(8), 102-107.
 35. A. Gemzik-Salwach, Ryzyko pod kontrolą – analiza zdolności kredytowej spółki [w:], I. Cichocka (red.), “Case study. Materiały dydaktyczne dla studentów”, Tom II, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2012,  35-148.
 36. A. Gemzik-Salwach, Konferencja naukowa [w:] I. Cichocka (red.), “Case study. Materiały dydaktyczne dla studentów”, Tom II, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2012, 461-467.
 37. A. Gemzik-Salwach, Energia słoneczna – czy to się opłaca? [w:], I. Cichocka (red.), “Case study. Materiały dydaktyczne dla studentów”, Tom II, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2012, 65-73.
 38. A. Gemzik-Salwach, Przegląd aktualnych trendów w zakresie kształtowania wiedzy finansowej, [w:] T. Skica (red.), Wiedza finansowa w praktyce działalności jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2011, 13-20.
 39. A. Gemzik-Salwach, P. Perz, M. Oleksy, Koncepcja funkcjonalna klastra Podkarpacka Platforma Chemiczna, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2011.
 40. A. Gemzik-Salwach, Kształtowanie się marż odsetkowych banków, „Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse” 2010, vol. 6, numer specjalny, 57-65.
 41. A. Gemzik-Salwach, Analiza komparatywna koncepcji czasowej struktury stóp procentowych. Podejście analityczne i krytyczne., „Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse” 2010, 2(6), 40-52.
 42. A. Gemzik-Salwach, Strategie public relations w bankach w dobie kryzysu finansowego, [w:] D. Tworzydło, Z. Chmielewski (red.), 
  „Public relations w procesie kształtowania relacji z otoczeniem”, Konsorcjum Akademickie, Kraków – Rzeszów – Zamość 2010, 55-66,
 43. A. Gemzik-Salwach, Główne obszary ryzyka bankowego w kontekście obecnego kryzysu finansowego, [w:] Wyzwania w systemie bankowym w XXI wieku, red. A. Piotrowska-Piątek, P. Ruczkowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2009, 117-13
 44. A. Gemzik-Salwach, Innowacje finansowe jako przyczyna kryzysu na rynkach międzynarodowych, „Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse” 2009, 3, Wydanie Specjalne, 89-103.
 45. A. Gemzik-Salwach, Zastosowanie metody Value at Risk w kalkulacji wyniku odsetkowego banku, Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse” 2006.
 46. A. Gemzik-Salwach, P. Perz, Problem szacowania ryzyka stopy procentowej w VaR, „Rynek Terminowy” 2004, 1, 113-119.
 47. A. Gemzik-Salwach, P. Perz,  Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie – wybrane problemy, [w:] Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, Difin, Warszawa 2004, 442-453.
 48. A. Gemzik-Salwach, P.Perz, Management of operatrional risk under a New Basel Accord, [w:] Financi systemy kandidatskych zemi po vstupu do Evropske Unie, Masarykowa Univerzita w Brnie, Brno 2004.
 49. A. Gemzik-Salwach, Pozorny dobrobyt?! – rachunek dochodu narodowego w Polsce, [w:] Studia przypadków z zakresu nauk ekonomicznych, t. 2., red. A. Kozina, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2004, 47-54.
 50. A. Gemzik-Salwach, Węzeł gordyjski – polityka monetarna w Polsce, [w:] Studia przypadków z zakresu nauk ekonomicznych, t. 2., red. A. Kozina, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2004, s. 65-76.
 51. A. Gemzik-Salwach, P. Perz,  Zastosowanie metody Value at Risk do pomiaru ryzyka w banku komercyjnym, Zamojskie Materiały i Studia, Rok wydania V, Zeszyt 3, Zamość 2003, 89-100.
 52. A. Gemzik-Salwach, Metoda wartości ryzykowanej w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2003, 11, 54-62.
 53. A. Gemzik-Salwach, Metody szacowania zmienności jako element oceny profilu ryzyka, [w:] Banki a rozwój przedsiębiorczości w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003, tom I, 130-137.
 54. A. Gemzik-Salwach, Zastosowanie metody Value at Risk w kwantyfikacji ryzyka stopy procentowej w banku komercyjnym, [w:] Banki na rynku finansowym. Teraźniejszość i przyszłość, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2003, 444-453.
 55. A. Gemzik-Salwach, Pomiar ryzyka rynkowego – metoda wartości ryzykowanej Uniwersytet Warszawski, ,„Ekonomia” 2002, 8, 118-130.
 56. A. Gemzik-Salwach, Risk Management – Value at Risk, Ekonomicka Univerzita v Bratislave, Podnikovohospodarska Fakulta v Kosicach, Zbornik z medzinarodnej konferencie „Ekonomika firem 2002”, Kosice 2002, 96-100.
 57. A. Gemzik-Salwach,  Sprawozdawczość bankowa w zarządzaniu ryzykiem finansowym, [w:] Znowelizowana ustawa o rachunkowości w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2002, 231-238.
 58. A. Gemzik-Salwach, Transakcje zamiany stóp procentowych – konstrukcja i zastosowanie, [w:] Globalizacja i regionalizacja gospodarek, Rzeszów-Polańczyk 2001, 09-116.
 59. A. Gemzik-Salwach, Bank jako pośrednik na rynku średnio- i długoterminowych papierów wartościowych, Zeszyty Naukowe, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 1999, 3(6) 97-106.
 60. A. Gemzik-Salwach, A. Kapusta, A. Kaszuba, M. Pudłu, Analiza stanu małych i średnich przedsiębiorstw na tle gospodarki województwa podkarpackiego, Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Rzeszów 1999.
 61. A. Gemzik-Salwach, Bariery współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Ukrainą,  Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 1998.
 62. A. Gemzik-Salwach, Transakcje Forward Rate Agreement – FRA, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 1998, 157-166.

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I POPULARNONAUKOWE

 1. A. Gemzik-Salwach, K. Opolski, Dzięki 500+ banki zauważą biedniejsze rodziny, Serwis NBP „Obserwator Finansowy”, 17.09.2016, https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/dzieki-500-banki-zauwaza-biedniejsze-rodziny
 2. A. Gemzik-Salwach, K. Opolski, 500+ szansą dla rodzin, „Rzeczpospolita”, 19.09.2016
 3. A. Gemzik-Salwach, Podatek od transakcji finansowych, 2.04.2012, http://gpwmedia.pl/blog/2236
 4. A. Gemzik-Salwach, Ile można straszyć Grecją?, 28.05.2012, http://gpwmedia.pl/blog/2822
 5. A. Gemzik-Salwach, Banki a kryzys finansów publicznych, 29.10.2012, http://gpwmedia.pl/blog/4597
 6. A. Gemzik-Salwach, Bazylea III i jej skutki, 2.07.2012, http://gpwmedia.pl/blog/3268
 7. A. Gemzik-Salwach, P. Perz, Zysk ale nie a każdą cenę, „Gazeta Bankowa” 2004, 46, 12-13.

Prowadzone przedmioty:

Podstawy finansów, Finanse międzynarodowe, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Analiza finansowa, Bankowość

 

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

 1. A. Gemzik-Salwach, K. Opolski, Dzięki 500+ banki zauważą biedniejsze rodziny, Serwis NBP „Obserwator Finansowy”, 17.09.2016
 2. A. Gemzik-Salwach, K. Opolski, 500+ szansą dla rodzin, „Rzeczpospolita”, 19.09.2016

DANE KONTAKTOWE

Dr Agata Gemzik-Salwach
Katedra Ekonomii i Finansów
e-mail: agemzik@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA10
tel.: 017 /866 14 88


KONSULTACJE

wtorki, godz. 11.30-12.15, p. RA10

soboty, godz. 17.05-17.50, konsultacje on line

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content