BIP WSIiZ

Dr Agata Gemzik-Salwach

Dziekan Kolegium Zarządzania.

Adiunkt w Katedrze Ekonomii i Finansów.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 1998 roku.

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów, rok 2006), magister ekonomii (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii, Kierunek Finanse i Bankowość, Specjalność Bankowość, rok 1998), absolwentka Studium Pedagogiki i Psychologii przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (lata 1996-1998).

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: finansjalizacji, bankowości, nowych regulacji finansowych i ich ekonomicznych skutków, rynku kredytów bankowych i instytucji pożyczkowych. Jest autorem wielu publikacji naukowych oraz raportów badawczych w dziedzinach takich jak: ekonomia, bankowość i zarządzanie finansami.

W latach 2017-2019 Prodziekan Kierunków: Ekonomia, Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie, w latach 2017-2019 Kierownik Katedry Finansów, od 2017 roku koordynator Szkoły Giełdowej w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, natomiast od 2016 roku kierownik Laboratorium Finansowego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (Laboratorium Adaptacji Innowacji Ekonomii w Obiektywnych Technologiach Informatycznych).

W latach 2015-2019 przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego trzech międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych tematyce finansjalizacji. W roku 2018 kierownik grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Miniatura1. W latach 2013-2014 członek Komitetu Inwestycyjnego Funduszu Innofund. W latach 2006-2008 doradca ds. wdrożenia programów naprawczych w przedsiębiorstwach w projekcie Equal „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”.

Prywatnie miłośniczka podróży i książek.

 

https://orcid.org/0000-0001-7781-4369

 1. A. Gemzik-Salwach, Institutional Analysis of Banks and Personal Loan Companies: Lesson from Poland, „Journal of Economic Issues” 2020, 54(1), 142-163.
 2. M. Braja, A. Gemzik-Salwach, Competitiveness of High-tech Exports in the EU Countries, „Journal of International Studies” 2020, 13(1), 359-372. 
 3. A. Gemzik-Salwach, P. Perz, Startups Financing in Poland, “Humanities and Social Sciences” 2019, 26 (3), 29-38.
 4. M. Braja, A. Gemzik-Salwach, Competitiveness of High-tech Sectors in the European Union: A Comparative Study. “Journal of International Studies” 2019, 12(2), 213-227. 
 5. K. Szocik, A. Gemzik-Salwach, Ł. Cywiński, E. Inglot-Brzęk, Fashion Effects: Self-Limitations of the Free Will Caused by Degeneration of the Free Market, “Ekonomska istrazivanja – Economic Research” 2018, 31(1), 2100-2115.
 6. A. Gemzik-Salwach, The Relationship Between the Development of the Financial Sector and Economic Growth – a Regional Approach, „The Business & Management Review”, Conference Proceedings, 2018, 9(3),152-160.
 7. A. Gemzik-Salwach, P. Perz, Financialization in the Regional Aspect. An Attempt to Measure a Phenomenon., „Central European Economic Journal” 2018, 5(1), 56-66.
 8. A. Gemzik-Salwach, K. Kurzępa-Dedo, Ustawa antylichwiarska a zmiany na rynku instytucji pożyczkowych – wybrane zagadnienia (część 1), „Humanities and Social Sciences”, 2018, 25(2) 149-172.
 9. A. Gemzik-Salwach, K. Kurzępa-Dedo, Ustawa antylichwiarska a zmiany na rynku instytucji pożyczkowych – wybrane zagadnienia (część 2), „Humanities and Social Sciences”, 2018, 25(3),71-183.
 10. A. Gemzik-Salwach, Essay: Reflections on Vercelli’s Conceptualization of Financialization, „e-Finanse”, 2017, 13(2) I-III.
 11. A. Gemzik-Salwach (red.), Klienci instytucji pożyczkowych i ich ochrona, CeDeWu, Warszawa.
 12. A. Gemzik-Salwach, Istota i cechy instytucji pożyczkowych, w: A. Gemzik-Salwach (red.), Klienci instytucji pożyczkowych i ich ochrona, CeDeWu, Warszawa, 13-24.
 13. A. Gemzik-Salwach, Charakterystyka klientów instytucji pożyczkowych oraz determinanty wyboru przez nich oferty, w: A. Gemzik-Salwach (red.), Klienci instytucji pożyczkowych i ich ochrona, CeDeWu, Warszawa, 63-82.
 14. K. Opolski, A. Gemzik-Salwach (red.), Financialization and the Economy, Abingdon, New York, Routledge, 2017.
 15. A. Gemzik-Salwach, Financialization and going into debt of households in Poland, w: A. Gemzik-Salwach, K. Opolski (red.), Financialization and the Economy, Abingdon, New York, Routledge, 2017, 
 16. K. Opolski, A. Gemzik-Salwach, Perspektywy finansowe i wiarygodność kredytowa gospodarstw domowych w kontekście programu „Rodzina 500+, „Bezpieczny Bank” 2016, 2(63), 90-118.
 17. A. Gemzik-Salwach, K. Opolski (red.), Finansjalizacja. Wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, CeDeWu, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Warszawa-Rzeszów 2016.
 18. A. Gemzik-Salwach, K. Opolski, Finansjalizacja w świetle wyzwań współczesnej gospodarki, w: A. Gemzik-Salwach, K. Opolski (red.), Finansjalizacja. Wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, CeDeWu, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Warszawa 2016, 13-26.
 19. A. Gemzik-Salwach, P. Perz, Zadłużenie gospodarstw domowych jako pochodna ich dochodu, „Modern Management Review” 2015, 3(22).
 20. A. Gemzik-Salwach, Zaufanie do instytucji parabankowych w Polsce, „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa” 2015, 9(788), 50-61.
 21. A. Gemzik-Salwach, P. Perz, Macroeconomic consequences of new prudential regulation in the banking sector, „Modern Management Review” 2015, 1, 117-130.
 22. K. Opolski, A. Gemzik-Salwach, M. Dwórznik,  M. Podleśna, K. Wais, P. Zapadka, Sektor shadow banking w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, CeDeWu, Warszawa-Rzeszów 2015.
 23. A. Gemzik-Salwach, P. Perz, Ocena potencjału rozwojowego firm start-up, „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa” 2014, 12, 108-119.
 24. A. Gemzik-Salwach, Wpływ kryzysu światowego na rynek przedsiębiorstw start-up, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2014, 2, 99-109.
 25. A. Gemzik-Salwach, Wykorzystanie metody Dave’a Berkusa do analizy potencjału rozwojowego firm start-up w Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2014, 2, 111-122.
 26. A. Gemzik-Salwach, P. Perz, “Journal of modern education and management” Estimating Value At Risk For Interest Rate Risk Using The Variance Covariance Method, “Journal of Modern Education and Management”  2013.
 27. A. Gemzik-Salwach, P. Perz, Rynek pierwszych ofert sprzedaży akcji na NewConnect – wybrane zagadnienia, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia” 2013, 47, 177-185.
 28. A. Gemzik-Salwach, Wpływ kryzysu finansów publicznych na stabilność sektora bankowego, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” 2013, 30, 354-364.
 29. A. Gemzik-Salwach, The use of a value at risk measure for the analysis of bank interest margins, „Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse” 2012, 4(8).
 30. A. Gemzik-Salwach, The sources of financing the social economy objects, [w:] T. Wołowiec, D. Ismailova, J. Rogozińska-Mitrut (red.), „New trends in social policy and welfare economy”, Wydawnictwo Merkjuri-Podila, Institute of Polish-Ukrainien Cooperation in Kiyev, Kijev 2012, 137-152.
 31. A. Gemzik-Salwach, Cooperative banks as objects of social economy, [w:]  T. Wołowiec, D. Ismailova, J. Rogozińska-Mitrut (red.), „New trends in social policy and welfare economy”, Wydawnictwo Merkjuri-Podila, Institute of Polish-Ukrainien Cooperation in Kiyev, Kijev 2012, 120-136.
 32. A. Gemzik-Salwach, Mechanizmy ograniczania ryzyka finansowego w Bazylei III, [w:] „Finanse”, INRONA, Rzeszów 2012.
 33. A. Gemzik-Salwach dr, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, Skutki regulacji Bazylei III dla sektora bankowego i gospodarki, język polski, 2012, 47(4)
 34. A. Gemzik-Salwach, Review of current trends in shaping financial knowledge, „Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse” 2012, 1(8), 102-107.
 35. A. Gemzik-Salwach, Ryzyko pod kontrolą – analiza zdolności kredytowej spółki [w:], I. Cichocka (red.), “Case study. Materiały dydaktyczne dla studentów”, Tom II, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2012,  35-148.
 36. A. Gemzik-Salwach, Konferencja naukowa [w:] I. Cichocka (red.), “Case study. Materiały dydaktyczne dla studentów”, Tom II, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2012, 461-467.
 37. A. Gemzik-Salwach, Energia słoneczna – czy to się opłaca? [w:], I. Cichocka (red.), “Case study. Materiały dydaktyczne dla studentów”, Tom II, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2012, 65-73.
 38. A. Gemzik-Salwach, Przegląd aktualnych trendów w zakresie kształtowania wiedzy finansowej, [w:] T. Skica (red.), Wiedza finansowa w praktyce działalności jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2011, 13-20.
 39. A. Gemzik-Salwach, P. Perz, M. Oleksy, Koncepcja funkcjonalna klastra Podkarpacka Platforma Chemiczna, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2011.
 40. A. Gemzik-Salwach, Kształtowanie się marż odsetkowych banków, „Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse” 2010, vol. 6, numer specjalny, 57-65.
 41. A. Gemzik-Salwach, Analiza komparatywna koncepcji czasowej struktury stóp procentowych. Podejście analityczne i krytyczne., „Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse” 2010, 2(6), 40-52.
 42. A. Gemzik-Salwach, Strategie public relations w bankach w dobie kryzysu finansowego, [w:] D. Tworzydło, Z. Chmielewski (red.), 
  „Public relations w procesie kształtowania relacji z otoczeniem”, Konsorcjum Akademickie, Kraków – Rzeszów – Zamość 2010, 55-66,
 43. A. Gemzik-Salwach, Główne obszary ryzyka bankowego w kontekście obecnego kryzysu finansowego, [w:] Wyzwania w systemie bankowym w XXI wieku, red. A. Piotrowska-Piątek, P. Ruczkowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2009, 117-13
 44. A. Gemzik-Salwach, Innowacje finansowe jako przyczyna kryzysu na rynkach międzynarodowych, „Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse” 2009, 3, Wydanie Specjalne, 89-103.
 45. A. Gemzik-Salwach, Zastosowanie metody Value at Risk w kalkulacji wyniku odsetkowego banku, Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse” 2006.
 46. A. Gemzik-Salwach, P. Perz, Problem szacowania ryzyka stopy procentowej w VaR, „Rynek Terminowy” 2004, 1, 113-119.
 47. A. Gemzik-Salwach, P. Perz,  Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie – wybrane problemy, [w:] Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, Difin, Warszawa 2004, 442-453.
 48. A. Gemzik-Salwach, P.Perz, Management of operatrional risk under a New Basel Accord, [w:] Financi systemy kandidatskych zemi po vstupu do Evropske Unie, Masarykowa Univerzita w Brnie, Brno 2004.
 49. A. Gemzik-Salwach, Pozorny dobrobyt?! – rachunek dochodu narodowego w Polsce, [w:] Studia przypadków z zakresu nauk ekonomicznych, t. 2., red. A. Kozina, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2004, 47-54.
 50. A. Gemzik-Salwach, Węzeł gordyjski – polityka monetarna w Polsce, [w:] Studia przypadków z zakresu nauk ekonomicznych, t. 2., red. A. Kozina, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2004, s. 65-76.
 51. A. Gemzik-Salwach, P. Perz,  Zastosowanie metody Value at Risk do pomiaru ryzyka w banku komercyjnym, Zamojskie Materiały i Studia, Rok wydania V, Zeszyt 3, Zamość 2003, 89-100.
 52. A. Gemzik-Salwach, Metoda wartości ryzykowanej w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2003, 11, 54-62.
 53. A. Gemzik-Salwach, Metody szacowania zmienności jako element oceny profilu ryzyka, [w:] Banki a rozwój przedsiębiorczości w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003, tom I, 130-137.
 54. A. Gemzik-Salwach, Zastosowanie metody Value at Risk w kwantyfikacji ryzyka stopy procentowej w banku komercyjnym, [w:] Banki na rynku finansowym. Teraźniejszość i przyszłość, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2003, 444-453.
 55. A. Gemzik-Salwach, Pomiar ryzyka rynkowego – metoda wartości ryzykowanej Uniwersytet Warszawski, ,„Ekonomia” 2002, 8, 118-130.
 56. A. Gemzik-Salwach, Risk Management – Value at Risk, Ekonomicka Univerzita v Bratislave, Podnikovohospodarska Fakulta v Kosicach, Zbornik z medzinarodnej konferencie „Ekonomika firem 2002”, Kosice 2002, 96-100.
 57. A. Gemzik-Salwach,  Sprawozdawczość bankowa w zarządzaniu ryzykiem finansowym, [w:] Znowelizowana ustawa o rachunkowości w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2002, 231-238.
 58. A. Gemzik-Salwach, Transakcje zamiany stóp procentowych – konstrukcja i zastosowanie, [w:] Globalizacja i regionalizacja gospodarek, Rzeszów-Polańczyk 2001, 09-116.
 59. A. Gemzik-Salwach, Bank jako pośrednik na rynku średnio- i długoterminowych papierów wartościowych, Zeszyty Naukowe, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 1999, 3(6) 97-106.
 60. A. Gemzik-Salwach, A. Kapusta, A. Kaszuba, M. Pudłu, Analiza stanu małych i średnich przedsiębiorstw na tle gospodarki województwa podkarpackiego, Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Rzeszów 1999.
 61. A. Gemzik-Salwach, Bariery współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Ukrainą,  Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 1998.
 62. A. Gemzik-Salwach, Transakcje Forward Rate Agreement – FRA, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 1998, 157-166.

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I POPULARNONAUKOWE

 1. A. Gemzik-Salwach, K. Opolski, Dzięki 500+ banki zauważą biedniejsze rodziny, Serwis NBP „Obserwator Finansowy”, 17.09.2016, https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/dzieki-500-banki-zauwaza-biedniejsze-rodziny
 2. A. Gemzik-Salwach, K. Opolski, 500+ szansą dla rodzin, „Rzeczpospolita”, 19.09.2016
 3. A. Gemzik-Salwach, Podatek od transakcji finansowych, 2.04.2012, http://gpwmedia.pl/blog/2236
 4. A. Gemzik-Salwach, Ile można straszyć Grecją?, 28.05.2012, http://gpwmedia.pl/blog/2822
 5. A. Gemzik-Salwach, Banki a kryzys finansów publicznych, 29.10.2012, http://gpwmedia.pl/blog/4597
 6. A. Gemzik-Salwach, Bazylea III i jej skutki, 2.07.2012, http://gpwmedia.pl/blog/3268
 7. A. Gemzik-Salwach, P. Perz, Zysk ale nie a każdą cenę, „Gazeta Bankowa” 2004, 46, 12-13.

Prowadzone przedmioty:

Podstawy finansów, Finanse międzynarodowe, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Analiza finansowa, Bankowość

 

Materiały dla studentów dostępne są na platformie e-Learning.

 

 1. A. Gemzik-Salwach, K. Opolski, Dzięki 500+ banki zauważą biedniejsze rodziny, Serwis NBP „Obserwator Finansowy”, 17.09.2016
 2. A. Gemzik-Salwach, K. Opolski, 500+ szansą dla rodzin, „Rzeczpospolita”, 19.09.2016

DANE KONTAKTOWE

Dr Agata Gemzik-Salwach
Katedra Ekonomii i Finansów
e-mail: agemzik@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA10
tel.: 017 /866 14 88


KONSULTACJE

wtorki, godz. 11.30-12.15, p. RA10

soboty, godz. 17.05-17.50, konsultacje on line

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu prof. dr hab. Małgorzaty Bzowskiej–Bakalarz
pt. „Naturalni sojusznicy ochrony roślin – niszczyć czy współpracować?” odbędzie się 18 października (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content