Dr hab. Robert Pater, prof. WSIiZ

Kierownik Katedry Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2004 roku.

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Przedmiotem dorobku habilitacyjnego był popyt na pracę, natomiast praca doktorska dotyczyła zagadnienia wpływu cykli koniunktury na rynek pracy. Obydwa stopnie nadane zostały w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Kierownik Katedry Ekonomii i Finansów oraz profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Ekspert merytoryczny Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Specjalista w zakresie cykli koniunkturalnych i rynku pracy. Autor lub współautor ok. 50 artykułów naukowych z tych tematów oraz ponad wielu innych publikacji, raportów z badań, analiz, ekspertyz i artykułów w ogólnopolskich czasopismach o charakterze ekonomicznym. Specjalizuje się w makroekonomii i ekonometrii stosowanej, ze szczególnym zastosowaniem do cyklu koniunktury i rynku pracy. Prowadzi regularne badania rynku wolnych miejsc pracy. Współwykonawca szeregu projektów badawczych, w tym międzynarodowych dotyczących statystyki rynku pracy. Współpracuje z Biurem Inwestycji i Cykli Ekonomicznych w Warszawie. W swoim dorobku naukowym posiada artykuły opublikowane w czasopismach z listy Journal Citation Reports i publikacje w najlepszych polskich czasopismach ekonomicznych.

 

 

Identyfikator ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7619-9843

Beręsewicz M., Pater R. (2021). Inferring job vacancies from online job advertisements. 2021 edition. Luxembourg: Publications Office of the European Union. DOI:10.2785/963837. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/12287170/KS-TC-20-008-EN-N.pdf/6a86d53e-d0b8-d608-988d-d91f0cef6c21?t=1611673495829.
Beręsewicz M, Białkowska G., Marcinkowski K., Maślak M., Opiela P., Pater R., Zadroga K. (2021). Enhancing the Demand for labour survey with skills from online job advertisements using model-assisted calibration. Survey Research Methods 15(2), pp. 9999-10020. https://dx.doi.org/10.18148/srm/2021.v15i2.7670.
Congregado E., Gałecka-Burdziak E., Golpe A., Pater R. (2021), Unemployment invariance hypothesis and structural breaks in Poland, The Journal of Economic Asymmetries 24, November 2021, e00198, https://doi.org/10.1016/j.jeca.2021.e00198.
Bieć M., Gałecka-Burdziak E., Kaczorowski P., Pater R. (2020), Kalkulator pracy: narzędzie do krótkoterminowego prognozowania zmian na rynku pracy, Wiadomości Statystyczne 3, s. 31-45, DOI: 10.5604/01.3001.0014.0457.
Congregado E., Gałecka-Burdziak E., Golpe A., Pater R. (2020), Asymmetry and non-linearity in discouraged and added worker effects, Eastern European Economics, https://doi.org/10.1080/00128775.2019.1710215.
Pater R. (2019), Zapotrzebowanie na umiejętności na rynku pracy i w przestrzeni życia społecznego w Polsce, Edukacja 2(149) s. 86-101. DOI 10.24131/3724.190208.
Pater R., Cywiński Ł. (2019), Optimal size of the public sector in Poland in terms of employment, Ekonomista 2, s. 194-206.
Pater R., Szkoła J., Kozak M. (2019), A method for measuring detailed demand for workers’ competences, Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal 13 (2019-27), s. 1-29; http://dx.doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2019-27.
Cywiński Ł., Lewandowska A., Pater R. (2019), Determinants of business innovation in the Regional Innovation System context. Policy implications for a less developed region, Studia Regionalne i Lokalne 1(75); DOI: 10.7366/1509499517501.
Cwynar A., Cwynar W., Pater R., Filipek K. (2019), Social media as information source in finance: Evidence from the community of financial market professionals in Poland, The International Journal of Digital Accounting Research 19, s. 29-58.
Antczak E., Gałecka-Burdziak E., Pater R. (2018), Unemployment and vacancy flows in spatial labour market matching at the regional level. The case of a transition country, Journal of Applied Economics 21(1), s. 25-43; DOI: 10.1080/15140326.2018.1526874.
Antczak E., Gałecka-Burdziak E., Pater R. (2018), What affects efficiency in labour market matching at different territorial aggregation levels in Poland?, Bulletin of Economic Research DOI:10.1111/boer.12171.
Bieć M., Gałecka-Burdziak E., Pater R., (2018), Kalkulator pracy: użyteczne narzędzie do modelowania zależności na rynku pracy, Wiadomości Statystyczne 7, s. 14-24.
Harasym R., Pater R., Skica T., (2018), Konkurencyjność i rozwój Polski Wschodniej, Samorząd Terytorialny 5, s. 64-75.
Cwynar A., Cwynar W., Pater R., Kaźmierkiewicz P. (2017), Information Needs of Financial Market Professionals in Big Data and Social Media Era. The Empirical Evidence from Poland, e-Finanse 13(4), s. 1-13; DOI: https://doi.org/10.1515/fiqf-2016-0031.
Pater R., Cywiński Ł, Harasym Ł., Tarchalski K., (2018), Intangible capital and the economic growth in Poland, Bank i Kredyt 49(2), s. 1-16.
Pater R. (2017), In there a Beveridge curve in the short and the long run, Journal of Applied Economics 20(2), p. 283-303, DOI: 10.1016/S1514-0326(17)30013-2.
Cwynar A., Cwynar W., Pater R. (2017), Can Social Media Content Increase Financial Market Returns? A Survey Results from Poland, Organizacija, 50(2), s. 97-111, DOI: 10.1515/orga-2017-0007.
Pater R. (2017), Internetowe oferty pracy jako źródło informacji o zapotrzebowaniu na kompetencje, Polityka Społeczna 516(3), s. 32-39.
Cywiński Ł., Harasym R., Pater R., Tarchalski K. (2016), Intangible capital, level of economic development and the middle income trap, Studia Ekonomiczne, 3, s. 439-461.
Gałecka-Burdziak E., Pater R. (2016), Discouraged or Added Worker Effect? Which one Prevails in the Polish Labour Market?, Acta Oeconomica 66(2), pp. 491-507, DOI: 10.1556/032.2016.66.3.6.
Pater R. (2015), The UK business cycle and the structure of the economy, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH 97, s. 67-93.
Gałecka-Burdziak E., Pater R. (2015), Ile jest wolnych miejsc pracy w Polsce, Gospodarka Narodowa 5.
Pater R., Lewandowska A., Stopa M., Woźniak L., Chrzanowski M. (2015), Po co nam innowacyjność?, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
Pater R., Skica T., Harasym R. (2015), Index of regional economic development, Studia Regionalne i Lokalne 1 (59), s. 54-86.
Pater R., Lewandowska A. (2015), Human Capital and Innovativeness of the European Union Regions, Innovation: The European Journal of Social Science Research 28 (1), s. 31-52, DOI:10.1080/13511610.2014.962487.
Pater R., (2014), Are there two types of business cycles? A note on crisis detection, e-finanse 10 (3), s. 1-28.
Pater R., Skica T., (2014), The productivity of public and private sector in Poland, Business and economic horizons 10 (2), s. 120-137.
Pater R., Cywiński Ł. (2013) Mechanizm formowania cen benzyny i oleju napędowego w Polsce, Rynek Energii nr 6 (109), s. 19-26.
Pater R., Lewandowska A. (2012) Innovativeness of Podkarpackie District on the background of European Union, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy nr 28, s. 299-306.
Pater R. (2011), Wskaźniki wyprzedzające dla rynku pracy, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 87, Wydawnictwo SGH, Warszawa, s. 117-141.
Pater R., Skica T. (2011) Skutki kryzysu gospodarczego lat 2007-2009 dla sfery realnej polskiej gospodarki na tle UE, Barometr Regionalny nr 1(23), WSZiA, Zamość, s. 29-43.
Pater R. (2010), Dynamiczne zależności na polskim rynku pracy w metodologii SVECM, Barometr Regionalny nr 1(19), WSZiA, Zamość, s. 11-26.
Skica T., Pater R. (2010) Ocena wpływu kryzysu finansowego na stan finansów publicznych w Polsce, E-Finanse, nr 4, WSIiZ, Rzeszów, s. 36-55.
Mantaj A., Pater R., Wagner W. (2010) The Influence of Left-Sided Cut-Off of Temporal Series on Efficiency of Forecasting with the Method of Indicators of Seasonal Character, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 235, s. 293-306.
Mantaj A., Pater R., Wagner W. (2010) Aspects of Linear and Median Correlation Coefficients Matrix, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 235, s. 307-327.
Pater R., Skica T., Tarnawska E. Pomianek T. (2009) Sektor publiczny w Polsce. Efektywność w dobie kryzysu, E-Finanse, numer specjalny, WSIiZ, Rzeszów.
Pater R. (2009) Diagnoza oraz prognoza zatrudnienia i bezrobocia w województwie podkarpackim do 2013 roku, Barometr Regionalny nr 1(15), WSZiA, Zamość, s. 63-76.
Drozdowicz-Bieć M., Pater R., Wargacki M. (2008) Using Survey Data for Labor Market Leading Index, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH 79, Warszawa, s. 118-149.
Pater R., Wargacki M. (2008) Specyfika cyklicznych wahań rynku pracy województwa podkarpackiego na podstawie badań koniunktury, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH 80, Warszawa, s. 299-325.
Pater R. (2008) Cykle wzrostowe a dynamika cykli koniunkturalnych, Barometr Regionalny nr 4(14), WSZiA, Zamość, s. 63-79.
Pater R. (2008) Klasyfikacja gmin województwa lubelskiego i podkarpackiego pod względem klimatu koniunktury, Barometr Regionalny nr 2(12), WSZiA, Zamość, s. 31-47.
Pater R. (2008) Nastroje gospodarcze w województwie podkarpackim w II kwartale 2008 r., Barometr Regionalny nr 3(13), WSZiA, Zamość, s. 87-95.
Drozdowicz-Bieć M., Pater R., Wargacki M. (2007) Identyfikacja zmian na rynku pracy za pomocą Barometru Ofert Pracy, Barometr Regionalny nr 1(7), WSZiA, Zamość, s. 13-21.
Drozdowicz-Bieć M., Pater R., Wargacki M. (2007) Konstrukcja wskaźników wyprzedzających dla regionalnych rynków pracy, Barometr Regionalny nr 1(7), WSZiA, Zamość, s. 33-44.
Pater R. (2007) Modelowanie dochodów przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, Barometr Regionalny nr 1(7), WSZiA, Zamość, s. 84-95.
Pater R. (2005) Prognozowanie produkcji sprzedanej wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych, Wiadomości Statystyczne nr 12, GUS, Warszawa.
Forecasting with Composite Coincident and Leading Indexes and the CLIMA Model. Case of Poland (2007) praca zbiorowa pod red. M. Bieć, Warsaw School of Economics, Warsaw.
Pater R. (2006), Analiza przebiegu i wskazań wskaźnika rynku pracy, W: Wskaźniki Wyprzedzające, red. M. Drozdowicz-Bieć, SGH, Warszawa.
Lewandowska A., Pater R. (2011) Innowacyjność województwa podkarpackiego na tle kraju, w: Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego, red. Z. Strzelecki, Wydawnictwo SGH, Warszawa, s. 571-589.
Pater R. (2009) Wybrane właściwości cykliczne rynku pracy, w: Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza, red. J. Garczarczyk, CeDeWu, Warszawa, s. 191-205.
Drozdowicz-Bieć M., Pater R., Wargacki M. (2006) Barometr Ofert Pracy a rynek pracy w Polsce, w: Diagnozowanie i prognozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, red. M. Mocek, AE, Poznań.

Prowadzone przedmioty:

Makroekonomia I i II, Ekonometria I i II, Międzynarodowy rynek pracy, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Mikroekonomia

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr hab. Robert Pater, prof. WSIiZ
Katedra Ekonomii i Finansów 
email: rpater@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA131
tel.: 017/ 866 11 34


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego konsultacje dla studentów prowadzone są w formie zdalnej: za pomocą narzędzia CISCO Webex Meetings w ramach funkcji „Pokój osobisty”. W celu skorzystania z konsultacji należy dołączyć do „Pokoju osobistego” w wyznaczonych przez wykładowcę terminach. Link do „Pokoju” jest identyczny dla każdego z nauczycieli, przy czym ostatni człon linku to pierwsza litera imienia i nazwisko danego nauczyciela (bez polskich znaków), np. https://wsiz.webex.com/meet/jkowalski
W uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Uczelni, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

 

Środy:  8:00-9:50
Pokój RA131

Niedziele: 9:50-11:30
Cisco Webex

 

He obtained a Ph.D. degree in economics in The College of Economic Analyses at Warsaw School of Economics. Currently holds the position of the Head of Department of Economics and Finance and Associate Professor of the University of Information Technology and Management in Rzeszów, Poland. He also works as a team leader and expert in forecasting the labour demand and skill demand in the Educational Research Institute in Warsaw, Poland. He specializes in macroeconomics and econometrics. He has been conducting regular research on the vacancy market in Poland with the use of job advertisements, developing this methodology since 2004, and participated in several international projects about job vacancy measurement. His research interests include the cyclical and structural change in the labour market, the vacancy market measurement with big data, and skill demand.

He conducts regular research on the vacancy market in Poland with the use of job offers since 2004 (published as “Barometr Ofert Pracy”). During 2004-2007 he analysed newspaper job advertisements in Poland. Since 2008 he has been collecting and analysing online job offers. He published a series of papers on the business cycle properties of labour markets, but also has been analysing the long-run and structural developments in the vacancy markets. He has been developing a method of analysing occupations, qualifications and skills (competences) in online job offers.

 

ORCID identifier: http://orcid.org/0000-0001-7619-9843

Beręsewicz M., Pater R. (2021). Inferring job vacancies from online job advertisements. 2021 edition. Luxembourg: Publications Office of the European Union. DOI:10.2785/963837. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/12287170/KS-TC-20-008-EN-N.pdf/6a86d53e-d0b8-d608-988d-d91f0cef6c21?t=1611673495829.
Beręsewicz M, Białkowska G., Marcinkowski K., Maślak M., Opiela P., Pater R., Zadroga K. (2021). Enhancing the Demand for labour survey with skills from online job advertisements using model-assisted calibration. Survey Research Methods 15(2), pp. 9999-10020. https://dx.doi.org/10.18148/srm/2021.v15i2.7670.
Congregado E., Gałecka-Burdziak E., Golpe A., Pater R. (2021), Unemployment invariance hypothesis and structural breaks in Poland, The Journal of Economic Asymmetries 24, November 2021, e00198, https://doi.org/10.1016/j.jeca.2021.e00198.
Congregado E., Gałecka-Burdziak E., Golpe A., Pater R. (2020), Asymmetry and non-linearity in discouraged and added worker effects, Eastern European Economics, https://doi.org/10.1080/00128775.2019.1710215.
Pater R., Cywiński Ł. (2019), Optimal size of the public sector in Poland in terms of employment, Ekonomista 2, s. 194-206.
Pater R., Szkoła J., Kozak M. (2019), A method for measuring detailed demand for workers’ competences, Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal 13 (2019-27), s. 1-29; http://dx.doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2019-27.
Cywiński Ł., Lewandowska A., Pater R. (2019), Determinants of business innovation in the Regional Innovation System context. Policy implications for a less developed region, Studia Regionalne i Lokalne 1(75); DOI: 10.7366/1509499517501.
Cwynar A., Cwynar W., Pater R., Filipek K. (2019), Social media as information source in finance: Evidence from the community of financial market professionals in Poland, The International Journal of Digital Accounting Research 19, s. 29-58.
Antczak E., Gałecka-Burdziak E., Pater R. (2018), Unemployment and vacancy flows in spatial labour market matching at the regional level. The case of a transition country, Journal of Applied Economics 21(1), s. 25-43; DOI: 10.1080/15140326.2018.1526874.
Antczak E., Gałecka-Burdziak E., Pater R. (2018), What affects efficiency in labour market matching at different territorial aggregation levels in Poland?, Bulletin of Economic Research DOI:10.1111/boer.12171.
Cwynar A., Cwynar W., Pater R., Kaźmierkiewicz P. (2017), Information Needs of Financial Market Professionals in Big Data and Social Media Era. The Empirical Evidence from Poland, e-Finanse 13(4), s. 1-13; DOI: https://doi.org/10.1515/fiqf-2016-0031.
Pater R., Cywiński Ł, Harasym Ł., Tarchalski K., (2018), Intangible capital and the economic growth in Poland, Bank i Kredyt 49(2), s. 1-16.
Pater R. (2017), In there a Beveridge curve in the short and the long run, Journal of Applied Economics 20(2), p. 283-303, DOI: 10.1016/S1514-0326(17)30013-2.
Cwynar A., Cwynar W., Pater R. (2017), Can Social Media Content Increase Financial Market Returns? A Survey Results from Poland, Organizacija, 50(2), s. 97-111, DOI: 10.1515/orga-2017-0007.
Cywiński Ł., Harasym R., Pater R., Tarchalski K. (2016), Intangible capital, level of economic development and the middle income trap, Studia Ekonomiczne, 3, s. 439-461.
Gałecka-Burdziak E., Pater R. (2016), Discouraged or Added Worker Effect? Which one Prevails in the Polish Labour Market?, Acta Oeconomica 66(2), pp. 491-507, DOI: 10.1556/032.2016.66.3.6.
Pater R. (2015), The UK business cycle and the structure of the economy, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH 97, s. 67-93.
Pater R., Skica T., Harasym R. (2015), Index of regional economic development, Studia Regionalne i Lokalne 1 (59), s. 54-86.
Pater R., Lewandowska A. (2015), Human Capital and Innovativeness of the European Union Regions, Innovation: The European Journal of Social Science Research 28 (1), s. 31-52, DOI:10.1080/13511610.2014.962487.
Pater R., (2014), Are there two types of business cycles? A note on crisis detection, e-finanse 10 (3), s. 1-28.
Pater R., Skica T., (2014), The productivity of public and private sector in Poland, Business and economic horizons 10 (2), s. 120-137.
Pater R., Lewandowska A. (2012) Innovativeness of Podkarpackie District on the background of European Union, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy nr 28, s. 299-306.
Mantaj A., Pater R., Wagner W. (2010) The Influence of Left-Sided Cut-Off of Temporal Series on Efficiency of Forecasting with the Method of Indicators of Seasonal Character, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 235, s. 293-306.
Mantaj A., Pater R., Wagner W. (2010) Aspects of Linear and Median Correlation Coefficients Matrix, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 235, s. 307-327.
Drozdowicz-Bieć M., Pater R., Wargacki M. (2008) Using Survey Data for Labor Market Leading Index, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH 79, Warszawa, s. 118-149.
Forecasting with Composite Coincident and Leading Indexes and the CLIMA Model. Case of Poland (2007) praca zbiorowa pod red. M. Bieć, Warsaw School of Economics, Warsaw.

Conducted courses:

Undergraduate and graduate courses: Macroeconomics, International labour market, Econometrics

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.

 

Contact data

Dr hab. Robert Pater, prof. WSIiZ
Department of Economics and Finance
email: rpater@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
room RA131
tel.: 017/ 86-61-134


Office hours

Due to the currently binding state of epidemiological threat caused by the COVID-19 pandemic and restrictions concerning higher education, in the fall semester of 2020/2021 office hours are conducted both traditionally and by email. Traditional meetings within office hours should be arranged by prior email contact.

 

Wednesdays:  8:00-9:50
Pokój RA131

Sundays: 9:50-11:30
Cisco Webex

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021