BIP WSIiZ

Dr hab. Robert Pater, prof. WSIiZ

Kierownik Katedry Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2004 roku.

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Przedmiotem jego dorobku habilitacyjnego był popyt na pracę, natomiast praca doktorska dotyczyła zagadnienia wpływu cykli koniunktury na rynek pracy. Obydwa stopnie nadane zostały w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Kierownik Katedry Ekonomii i Finansów oraz profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Specjalista w zakresie makroekonomii i ekonometrii stosowanej ze szczególnym zastosowaniem do rynku wolnych miejsc pracy oraz zapotrzebowania na pracę. Autor 60 publikacji naukowych z tych tematów oraz kilkuset innych obejmujących raporty z badań, ekspertyzy oraz artykuły prasowe, zamieszczone w ogólnopolskich czasopismach o charakterze ekonomicznym i głównych mediach internetowych w kraju. W swoim dorobku naukowym posiada artykuły opublikowane w czasopismach z listy Journal Citation Reports i publikacje w najlepszych polskich czasopismach ekonomicznych. W zakresie popularyzacji wyników badań regularnie współpracował z Gazetą Wyborczą, czasopismem Polish Market i Rzeczpospolitą.

Współwykonawca 30 projektów badawczych, w tym kilku międzynarodowych dotyczących rynku pracy. Od 2004 r. prowadzi regularne badania ofert pracy pn. Barometr Ofert Pracy. W latach 2017-2019 kierował projektem pn. Metoda ustawicznego monitorowania niedopasowania edukacyjnego na polskim rynku pracy na szczegółowym poziomie, finansowanym z programu DIALOG MNiSW. Współpracuje z Biurem Inwestycji i Cykli Ekonomicznych w Warszawie.

Ekspert merytoryczny Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Od 2020 r. kieruje zespołem badawczym, którego celem jest dostarczenie informacji do przygotowania przez Ministerstwo Edukacji i Nauki corocznej Prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

 

 

Identyfikator ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7619-9843

Arendt, Ł., Błędowski, P., Gałecka-Burdziak, E., Pater, R. Ruzik-Sierdzińska, A. (2023). Popyt na pracę z perspektywy zawodów nowych i schyłkowych a struktura podaży pracy w świetle procesów starzenia się ludności. [W:] Raport SGH I Forum Ekonomicznego 2023. 241-260.

Cherniaiev, H., Pater, R. (2023). Badania ofert pracy na podstawie danych znalezionych. Doświadczenia polskie i światowe. [W]: Monitorowanie działalności gospodarczej. Gospodarka po pandemii COVID-19, red. M. Radzikowski, Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. 251-277.

Cywiński Ł., Gałecka-Burdziak E., Pater R. (2023), Occupational mobility and the qualifications of Polish citizens. Acta Sci. Pol., Administratio Locorum 22(4) 2023, s. 471–486. https://doi.org/10.31648/aspal.8809.

Arendt, Ł., Gałecka-Burdziak, E., Pater, R. (2023), Has COVID-19 Enhanced Labour Polarisation in Poland? Changes in Unmet Labour Demand Based on Online Job Offers, In: Digital Labour Markets in Central and Eastern European Countries. COVID-19 and the Future of Work, ed. Beata Woźniak-Jęchorek and Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Routledge, London and New York, 49-75. https://doi.org/10.4324/9781003326779-5.

Mikiewicz, P., Niesler, G., Pater, R. (2023). Metodyka prognozowania zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego. Rynek pracy 185 (2), s. 8-23. GICID: 01.3001.0053.7540.

Pater, R., Cherniaiev, H. (2023). Prognozowanie zapotrzebowania na pracowników w warunkach informacji ilościowych i jakościowych. Rynek pracy 185 (2), s. 24-51. GICID: 01.3001.0053.7541.

Beręsewicz M., Cherniaiev H., Mantaj A., Pater R. (2023). Text analysis of job offers for mismatch of educational characteristics to labour market demands. Quality & Quantity. July. https://doi.org/10.1007/s11135-023-01707-7.

Arendt, Ł, Gałecka-Burdziak, E., Nuñez, F., Pater, R., Usabiaga, C. (2023). Skills Requirements Across Task-Content Groups in Poland – What On-Line Job Offers Tell Us? Technological Forecasting & Social Change 187, February, 122245. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.122245.

Cywiński Ł., Gałecka-Burdziak E., Pater R. (2023), Determinanty mobilności kwalifikacyjnej Polaków. Polityka Społeczna 2, 7-17.

Pater, R., Cherniaiev, H., Kozak, M. (2022). A dream job? Skill demand and skill mismatch in ICT. Journal of Education and Work. https://dx.doi.org/10.1080/13639080.2022.2128187.

Usabiaga, C., Núñez, F., Arendt Ł., Gałecka-Burdziak E., Pater R., (2022), Skill requirements and labour polarisation: An association analysis based on Polish online job offers. Economic Modelling 115, 105963. https://dx.doi.org/10.1016/j.econmod.2022.105963.

Chłoń-Domińczak, A., Pater, R. (2022). Rynek pracy i gospodarka. [W:] Bukowski M., Duszczyk M., Gościnna Polska 2022+. Warszawa: WiseEuropa. s. 29-38.

Beręsewicz, M, Cherniaiev, H., Pater, R. (2021). Estimating the number of entities with vacancies using administrative and online data. arXiv:2106.03263 (pre-print).

Congregado, E., Gałecka-Burdziak, E., Golpe, A. A., & Pater, R.  (2021). Separating aggregate discouraged and added worker  effects: the case of a former transition country. Oeconomia Copernicana, 12(3), 729–760. doi: 10.24136/oc.2021.024.

Beręsewicz M., Pater R. (2021). Inferring job vacancies from online job advertisements. 2021 edition. Luxembourg: Publications Office of the European Union. DOI:10.2785/963837. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/12287170/KS-TC-20-008-EN-N.pdf/6a86d53e-d0b8-d608-988d-d91f0cef6c21?t=1611673495829.

Beręsewicz M, Białkowska G., Marcinkowski K., Maślak M., Opiela P., Pater R., Zadroga K. (2021). Enhancing the Demand for labour survey with skills from online job advertisements using model-assisted calibration. Survey Research Methods 15(2), pp. 9999-10020. https://dx.doi.org/10.18148/srm/2021.v15i2.7670.

Congregado E., Gałecka-Burdziak E., Golpe A., Pater R. (2021), Unemployment invariance hypothesis and structural breaks in Poland, The Journal of Economic Asymmetries 24, November 2021, e00198, https://doi.org/10.1016/j.jeca.2021.e00198.

Congregado E., Gałecka-Burdziak E., Golpe A., Pater R. (2020), Asymmetry and non-linearity in discouraged and added worker effects, Eastern European Economics, https://doi.org/10.1080/00128775.2019.1710215.

Pater R., Cywiński Ł. (2019), Optimal size of the public sector in Poland in terms of employment, Ekonomista 2, s. 194-206.

Pater R., Szkoła J., Kozak M. (2019), A method for measuring detailed demand for workers’ competences, Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal 13 (2019-27), s. 1-29; http://dx.doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2019-27.

Cywiński Ł., Lewandowska A., Pater R. (2019), Determinants of business innovation in the Regional Innovation System context. Policy implications for a less developed region, Studia Regionalne i Lokalne 1(75); DOI: 10.7366/1509499517501.

Cwynar A., Cwynar W., Pater R., Filipek K. (2019), Social media as information source in finance: Evidence from the community of financial market professionals in Poland, The International Journal of Digital Accounting Research 19, s. 29-58.

Antczak E., Gałecka-Burdziak E., Pater R. (2018), Unemployment and vacancy flows in spatial labour market matching at the regional level. The case of a transition country, Journal of Applied Economics 21(1), s. 25-43; DOI: 10.1080/15140326.2018.1526874.

Antczak E., Gałecka-Burdziak E., Pater R. (2018), What affects efficiency in labour market matching at different territorial aggregation levels in Poland?, Bulletin of Economic Research DOI:10.1111/boer.12171.

Cwynar A., Cwynar W., Pater R., Kaźmierkiewicz P. (2017), Information Needs of Financial Market Professionals in Big Data and Social Media Era. The Empirical Evidence from Poland, e-Finanse 13(4), s. 1-13; DOI: https://doi.org/10.1515/fiqf-2016-0031.

Pater R., Cywiński Ł, Harasym Ł., Tarchalski K., (2018), Intangible capital and the economic growth in Poland, Bank i Kredyt 49(2), s. 1-16.

Pater R. (2017), In there a Beveridge curve in the short and the long run, Journal of Applied Economics 20(2), p. 283-303, DOI: 10.1016/S1514-0326(17)30013-2.

Cwynar A., Cwynar W., Pater R. (2017), Can Social Media Content Increase Financial Market Returns? A Survey Results from Poland, Organizacija, 50(2), s. 97-111, DOI: 10.1515/orga-2017-0007.

Cywiński Ł., Harasym R., Pater R., Tarchalski K. (2016), Intangible capital, level of economic development and the middle income trap, Studia Ekonomiczne, 3, s. 439-461.

Gałecka-Burdziak E., Pater R. (2016), Discouraged or Added Worker Effect? Which one Prevails in the Polish Labour Market?, Acta Oeconomica 66(2), pp. 491-507, DOI: 10.1556/032.2016.66.3.6.

Gałecka-Burdziak E., Pater R. (2015), Ile jest wolnych miejsc pracy w Polsce, Gospodarka Narodowa 5.

Pater R., Lewandowska A., Stopa M., Woźniak L., Chrzanowski M. (2015), Po co nam innowacyjność?, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.

Pater R., Skica T., Harasym R. (2015), Index of regional economic development, Studia Regionalne i Lokalne 1 (59), s. 54-86.

Pater R., Lewandowska A. (2015), Human Capital and Innovativeness of the European Union Regions, Innovation: The European Journal of Social Science Research 28 (1), s. 31-52, DOI:10.1080/13511610.2014.962487.

Pater R., (2014), Are there two types of business cycles? A note on crisis detection, e-finanse 10 (3), s. 1-28.

Pater R., Skica T., (2014), The productivity of public and private sector in Poland, Business and economic horizons 10 (2), s. 120-137.

Pater R. (2011), Wskaźniki wyprzedzające dla rynku pracy, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 87, Wydawnictwo SGH, Warszawa, s. 117-141.

Pater R. (2010), Dynamiczne zależności na polskim rynku pracy w metodologii SVECM, Barometr Regionalny nr 1(19), WSZiA, Zamość, s. 11-26.

Mantaj A., Pater R., Wagner W. (2010) The Influence of Left-Sided Cut-Off of Temporal Series on Efficiency of Forecasting with the Method of Indicators of Seasonal Character, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 235, s. 293-306.

Mantaj A., Pater R., Wagner W. (2010) Aspects of Linear and Median Correlation Coefficients Matrix, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 235, s. 307-327.

Pater R. (2009) Wybrane właściwości cykliczne rynku pracy, w: Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza, red. J. Garczarczyk, CeDeWu, Warszawa, s. 191-205.

Drozdowicz-Bieć M., Pater R., Wargacki M. (2008) Using Survey Data for Labor Market Leading Index, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH 79, Warszawa, s. 118-149.

Drozdowicz-Bieć M., Pater R., Wargacki M. (2007) Identyfikacja zmian na rynku pracy za pomocą Barometru Ofert Pracy, Barometr Regionalny nr 1(7), WSZiA, Zamość, s. 13-21.

Forecasting with Composite Coincident and Leading Indexes and the CLIMA Model. Case of Poland (2007) praca zbiorowa pod red. M. Bieć, Warsaw School of Economics, Warsaw.

Prowadzone przedmioty:

Makroekonomia I i II, Ekonometria I i II, Międzynarodowy rynek pracy, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Mikroekonomia

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr hab. Robert Pater, prof. WSIiZ
Katedra Ekonomii i Finansów 
email: rpater@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA131
tel.: 017/ 866 11 34


KONSULTACJE

 

Piątki:  8:55-10:35
Pokój RA131

Niedziele: 11:45-13:25
Pokój RA131

 

Robert Pater Ph.D. is an associate professor of economics at the University of Information Technology and Management (UITM) in Rzeszów, Poland. He holds the position of the Head of the Department of Economics and Finance at UITM. A specialist in the field of macroeconomics and applied econometrics with particular application to the job vacancy market and labour demand. The subject of his habilitation achievement was the demand for labour. His doctoral dissertation concerned the impact of the business cycles on the labour market. The degrees were awarded by the College of Economic Analysis at the Warsaw School of Economics.

Author of 60 scientific publications on the labour market and several hundred other publications, including research reports and press articles, published in the national economic magazines and the main Internet media in the country. His scientific achievements include articles published in journals from the Journal Citation Reports list and publications in the best Polish economic journals. In the field of popularizing research results, he regularly collaborated with Polish magazines and newspapers.

Expert of the Educational Research Institute in Warsaw in the National Qualifications Framework. Since 2020, he has been supervising a research team whose goal is to provide information for the preparation by the Ministry of Education and Science in Poland of the annual Forecast of the demand for employees in vocational education occupations in the national and regional labour markets.

Participant in 30 research projects, including several international ones related to the labour market. Since 2004, he has been conducting regular research on estimating the job offers market in Poland, named the Help-Wanted Index for Poland. In 2017-2019, he supervised a project entitled: Horizontal educational mismatch: a new method of measurement with application to Poland, financed by the Ministry of Science and Higher Education in Poland (grant no. DIALOG 0127/2016). Since 2006 he cooperates with the Bureau for Investments and Economic Cycles in Warsaw in forecasting labour market in Poland with a system of leading indices.

 

ORCID identifier: http://orcid.org/0000-0001-7619-9843

Cywiński Ł., Gałecka-Burdziak E., Pater R. (2023), Occupational mobility and the qualifications of Polish citizens. Acta Sci. Pol., Administratio Locorum 22(4) 2023, s. 471–486. https://doi.org/https://doi.org/10.31648/aspal.8809

Arendt, Ł., Gałecka-Burdziak, E., Pater, R. (2023), Has COVID-19 Enhanced Labour Polarisation in Poland? Changes in Unmet Labour Demand Based on Online Job Offers, In: Digital Labour Markets in Central and Eastern European Countries. COVID-19 and the Future of Work, ed. Beata Woźniak-Jęchorek and Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Routledge, London and New York, 49-75. https://doi.org/10.4324/9781003326779-5.

Beręsewicz M., Cherniaiev H., Mantaj A., Pater R. (2023). Text analysis of job offers for mismatch of educational characteristics to labour market demands. Quality & Quantity. July. https://doi.org/10.1007/s11135-023-01707-7.

Arendt, Ł, Gałecka-Burdziak, E., Nuñez, F., Pater, R., Usabiaga, C. (2023). Skills Requirements Across Task-Content Groups in Poland – What On-Line Job Offers Tell Us? Technological Forecasting & Social Change 187, February, 122245. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.122245.

Pater, R., Cherniaiev, H., Kozak, M. (2022). A dream job? Skill demand and skill mismatch in ICT. Journal of Education and Work. https://dx.doi.org/10.1080/13639080.2022.2128187.

Usabiaga, C., Núñez, F., Arendt Ł., Gałecka-Burdziak E., Pater R., (2022), Skill requirements and labour polarisation: An association analysis based on Polish online job offers. Economic Modelling 115, 105963. https://dx.doi.org/10.1016/j.econmod.2022.105963.

Chłoń-Domińczak, A., Pater, R. (2022). Labour market and the economy. [In:] Bukowski M., Duszczyk M., Hospitable Poland 2022+. Warsaw: WiseEuropa. s. 29-38.

Beręsewicz, M, Cherniaiev, H., Pater, R. (2021). Estimating the number of entities with vacancies using administrative and online data. arXiv:2106.03263 (pre-print).

Congregado, E., Gałecka-Burdziak, E., Golpe, A. A., & Pater, R.  (2021). Separating aggregate discouraged and added worker  effects: the case of a former transition country. Oeconomia Copernicana, 12(3), 729–760. doi: 10.24136/oc.2021.024.

Beręsewicz M., Pater R. (2021). Inferring job vacancies from online job advertisements. 2021 edition. Luxembourg: Publications Office of the European Union. DOI:10.2785/963837. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/12287170/KS-TC-20-008-EN-N.pdf/6a86d53e-d0b8-d608-988d-d91f0cef6c21?t=1611673495829.

Beręsewicz M, Białkowska G., Marcinkowski K., Maślak M., Opiela P., Pater R., Zadroga K. (2021). Enhancing the Demand for labour survey with skills from online job advertisements using model-assisted calibration. Survey Research Methods 15(2), pp. 9999-10020. https://dx.doi.org/10.18148/srm/2021.v15i2.7670.

Congregado E., Gałecka-Burdziak E., Golpe A., Pater R. (2021), Unemployment invariance hypothesis and structural breaks in Poland, The Journal of Economic Asymmetries 24, November 2021, e00198, https://doi.org/10.1016/j.jeca.2021.e00198.

Congregado E., Gałecka-Burdziak E., Golpe A., Pater R. (2020), Asymmetry and non-linearity in discouraged and added worker effects, Eastern European Economics, https://doi.org/10.1080/00128775.2019.1710215.

Pater R., Cywiński Ł. (2019), Optimal size of the public sector in Poland in terms of employment, Ekonomista 2, s. 194-206.

Pater R., Szkoła J., Kozak M. (2019), A method for measuring detailed demand for workers’ competences, Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal 13 (2019-27), s. 1-29; http://dx.doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2019-27.

Cywiński Ł., Lewandowska A., Pater R. (2019), Determinants of business innovation in the Regional Innovation System context. Policy implications for a less developed region, Studia Regionalne i Lokalne 1(75); DOI: 10.7366/1509499517501.

Cwynar A., Cwynar W., Pater R., Filipek K. (2019), Social media as information source in finance: Evidence from the community of financial market professionals in Poland, The International Journal of Digital Accounting Research 19, s. 29-58.

Antczak E., Gałecka-Burdziak E., Pater R. (2018), Unemployment and vacancy flows in spatial labour market matching at the regional level. The case of a transition country, Journal of Applied Economics 21(1), s. 25-43; DOI: 10.1080/15140326.2018.1526874.

Antczak E., Gałecka-Burdziak E., Pater R. (2018), What affects efficiency in labour market matching at different territorial aggregation levels in Poland?, Bulletin of Economic Research DOI:10.1111/boer.12171.

Cwynar A., Cwynar W., Pater R., Kaźmierkiewicz P. (2017), Information Needs of Financial Market Professionals in Big Data and Social Media Era. The Empirical Evidence from Poland, e-Finanse 13(4), s. 1-13; DOI: https://doi.org/10.1515/fiqf-2016-0031.

Pater R., Cywiński Ł, Harasym Ł., Tarchalski K., (2018), Intangible capital and the economic growth in Poland, Bank i Kredyt 49(2), s. 1-16.

Pater R. (2017), In there a Beveridge curve in the short and the long run, Journal of Applied Economics 20(2), p. 283-303, DOI: 10.1016/S1514-0326(17)30013-2.

Cwynar A., Cwynar W., Pater R. (2017), Can Social Media Content Increase Financial Market Returns? A Survey Results from Poland, Organizacija, 50(2), s. 97-111, DOI: 10.1515/orga-2017-0007.

Cywiński Ł., Harasym R., Pater R., Tarchalski K. (2016), Intangible capital, level of economic development and the middle income trap, Studia Ekonomiczne, 3, s. 439-461.

Gałecka-Burdziak E., Pater R. (2016), Discouraged or Added Worker Effect? Which one Prevails in the Polish Labour Market?, Acta Oeconomica 66(2), pp. 491-507, DOI: 10.1556/032.2016.66.3.6.

Gałecka-Burdziak E., Pater R. (2015), Ile jest wolnych miejsc pracy w Polsce, Gospodarka Narodowa 5.

Pater R., Lewandowska A., Stopa M., Woźniak L., Chrzanowski M. (2015), Po co nam innowacyjność?, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.

Pater R., Skica T., Harasym R. (2015), Index of regional economic development, Studia Regionalne i Lokalne 1 (59), s. 54-86.

Pater R., Lewandowska A. (2015), Human Capital and Innovativeness of the European Union Regions, Innovation: The European Journal of Social Science Research 28 (1), s. 31-52, DOI:10.1080/13511610.2014.962487.

Pater R., (2014), Are there two types of business cycles? A note on crisis detection, e-finanse 10 (3), s. 1-28.

Pater R., Skica T., (2014), The productivity of public and private sector in Poland, Business and economic horizons 10 (2), s. 120-137.

Pater R. (2011), Wskaźniki wyprzedzające dla rynku pracy, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 87, Wydawnictwo SGH, Warszawa, s. 117-141.

Pater R. (2010), Dynamiczne zależności na polskim rynku pracy w metodologii SVECM, Barometr Regionalny nr 1(19), WSZiA, Zamość, s. 11-26.

Mantaj A., Pater R., Wagner W. (2010) The Influence of Left-Sided Cut-Off of Temporal Series on Efficiency of Forecasting with the Method of Indicators of Seasonal Character, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 235, s. 293-306.

Mantaj A., Pater R., Wagner W. (2010) Aspects of Linear and Median Correlation Coefficients Matrix, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 235, s. 307-327.

Pater R. (2009) Wybrane właściwości cykliczne rynku pracy, w: Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza, red. J. Garczarczyk, CeDeWu, Warszawa, s. 191-205.

Drozdowicz-Bieć M., Pater R., Wargacki M. (2008) Using Survey Data for Labor Market Leading Index, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH 79, Warszawa, s. 118-149.

Drozdowicz-Bieć M., Pater R., Wargacki M. (2007) Identyfikacja zmian na rynku pracy za pomocą Barometru Ofert Pracy, Barometr Regionalny nr 1(7), WSZiA, Zamość, s. 13-21.

Forecasting with Composite Coincident and Leading Indexes and the CLIMA Model. Case of Poland (2007) praca zbiorowa pod red. M. Bieć, Warsaw School of Economics, Warsaw.

Conducted courses:

Undergraduate and graduate courses: Macroeconomics, International labour market, Econometrics

Materials for students are available at the relevant courses at the Moodle platform.

 

Contact data

Dr hab. Robert Pater, prof. WSIiZ
Department of Economics and Finance
email: rpater@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
room RA131
tel.: 017/ 86-61-134


Office hours

 

Fridays:  8:55-10:35
Room RA131

Sundays: 11:45-13:25
Room RA131

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Krzysztofa Ciesielskiego, prof. UJ
pt. „Nie tylko 2+2 = 4, czyli potęga matematycznej wyobraźni”
odbędzie się 21 lutego (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Zobacz zapowiedź: https://www.youtube.com/watch?v=O98mMhnQNEg&t=16s
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content