BIP WSIiZ

Dr Joanna Świętoniowska

Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Dydaktycznych WSIiZ.

Kierownik projektów międzynarodowych w Biurze Projektów WSIiZ.

Adiunkt w Katedrze Zarządzania.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2005 roku.

Doktor nauk społecznych – nauki o zarządzaniu i jakości (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji, rok 2019). Dr Świętoniowska z wyróżnieniem obroniła rozprawę doktorską pt. „Doskonalenie dojrzałości projektowej organizacji”.

Jej zainteresowania naukowe ukierunkowane są na problematykę związaną z zarządzaniem projektami, innowacjami, przedsiębiorczością oraz wykorzystaniem gier w edukacji.

W swojej karierze zawodowej przygotowuje i zarządza projektami krajowymi i międzynarodowymi finansowanymi ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych (szczególnie programu Erasmus Plus). Specjalizuje się w zarządzaniu międzynarodowymi projektami realizowanymi we współpracy z europejskimi uniwersytetami oraz innymi europejskimi podmiotami, takimi jak przedsiębiorstwa i firmy konsultingowe. Jest certyfikowanym kierownikiem projektów – IPMA C (Certified Project Manager) oraz Prince (PRINCE2 Foundation i Practitioner), posiada dyplomy ukończenia szkoleń z zakresu zarządzania projektami opartych na PMI-PMBoK; jest również akredytowanym Konsultantem Funduszy Europejskich. Przeprowadziła ponad 1000 godzin szkoleń dla przedsiębiorstw w dziedzinie zarządzania projektami. Łączy swoją działalność naukową z doradztwem ekonomicznym w zakresie zarządzania projektami w przedsiębiorstwach, uzupełniając się wzajemnie i inspirując do dalszych działań.

Współpracuje z różnymi europejskimi uniwersytetami, w tym między innymi z Uniwersytetem Bolońskim, Reykjavik University Center for Research on Innovation and Entrepreneurship, Instituto Politécnico de Portalegre w Portugalii, Université de Nice – Sophia Antipolis, Uniwersytetem w Sewilli czy Uniwersytetem w Murcji.

Prywatnie jest miłośniczką gier planszowych, co znajduje odzwierciedlenie w jej pracy zawodowej, gdyż promuje wykorzystanie gier planszowych i symulacji jako innowacyjnych narzędzi w dydaktyce. Jest współautorką gry planszowej Fabryka aut, odzwierciedlającej najważniejsze elementy zarządzania projektami. Od 2019r. prowadzony przedmiot Podstawy przedsiębiorczości realizowany jest w formie zgrywalizowanej.

 

https://orcid.org/0000-0003-2355-915X

 • Jakieła J., Świętoniowska J., Wójcik J.;  “Design Thinking for Industry 4.0 Career Design – how to increase Professional Development Awareness for Future Enterprises’ Human Resources; Industry 4.0 in Poland – on time or too late?, Routledge 2021 (w druku)
 • Świętoniowska J.; „Przedsiębiorczy gracz – jak mechanizmy grywalizacji motywują do nauki młodych ludzi z pokolenia Alfa?”; Przedsiębiorczość – Edukacja, Kraków 2021 (w druku)
 • Świętoniowska J., Warzybok A., „Projekty innowacyjne motorem wdrażanych zmian w koncepcji Przemysł 4.0” „Przedsiębiorczość i zarządzanie”, t. 19, z. 5, cz. 2 Agile Commerce – zarządzanie wobec wyzwań technologii, Łódź 2018;
 • Karpiuk G., Świętoniowska J.; „Model dojrzałości projektowej jako narzędzie zarządzania w uczelni wyższej”; Przedsiębiorczość i Zarządzanie, nr 4, cz. II, Łódź 2017
 • Karpiuk G., Świętoniowska J.; „Wykorzystanie gry symulacyjnej online w budowaniu kompetencji w obszarze zarządzania projektami”; e-mentor nr 2 (69), 2017
 • Świętoniowska J., Karpiuk G., „Zintegrowany model controlingu w organizacji dojrzałej projektowo”, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej – Zarządzanie i Marketing, Rzeszów 2016
 • Świętoniowska J., Warzybok A., „Budżetowanie i monitorowanie kosztów w controllingu projektów”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, Siedlce 2016.
 • Świętoniowska J., „Podejście kontekstowe w zarządzaniu projektami” [w:] Podejście kontekstowe w zarządzaniu i rozwoju systemów informatycznych, STUDIA EKONOMICZNE, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Informatyka i Ekonometria 2015, red. nauk. Małgorzata Pańkowska i Edyta Abramek. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 2016, rok wydania 2015.
 • Świętoniowska J., Warzybok A., „An importance for continuous review of project assumptions in R&D project”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, Siedlce 2015.
 • Świętoniowska J., Warzybok A., “Project as organization: role of project management structures within institutions of higher education in changing environment” w: Organization in changing environment. Conditions, methods and management practices, red. B. Domańska-Szaruga, T. Stefaniuk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Warszawa 2014
 • Świętoniowska J., Toward Project Management Maturity. Knowledge Transfer as Key Behaviour of Mature Organization [w:] „Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe”, Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
 • Świętoniowska J., Warzybok A., Measurement and assessment of project success with the use of financial and non-financial criteria, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie
 • Świętoniowska J., Why Re-inventing the wheel? Creative solutions for overcoming barriers in learning from other projects. [w:] „Creativity support systems – methods and strategy” red. M. Pańkowska, H. Sroka i S. Stanek, Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
 • Karpiuk G., Świętoniowska J., Warzybok A.; „Tworzenie struktur projektowych w przedsięwzięciu inwestycyjnym rozbudowy bazy naukowo – dydaktycznej uczelni wyższej” [w:] Studia przypadków z zakresu przedmiotów ekonomicznych (red. Izabela Cichocka), Wydaw. WSIiZ, Rzeszów 2012
 • Karpiuk G., Świętoniowska J., Warzybok A.; „Analiza interesariuszy dla projektu budowy wielopowierzchniowego obiektu handlowego” [w:] Studia przypadków z zakresu przedmiotów ekonomicznych (red. Izabela Cichocka), Wydaw. WSIiZ, Rzeszów 2012
 • Karpiuk G., Świętoniowska J., Warzybok A.; Zastosowanie metody EV do monitorowania projektu rozwojowego Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych [w:] Studia przypadków z zakresu przedmiotów ekonomicznych (red. Izabela Cichocka), Wydaw. WSIiZ, Rzeszów 2012
 • Świętoniowska J.; Zarządzanie czasem oraz zasobami w projekcie organizacyjnym przeniesienia produkcji firmy AGDEK [w:] Studia przypadków z zakresu przedmiotów ekonomicznych (red. Izabela Cichocka), Wydaw. WSIiZ, Rzeszów 2012
 • Karpiuk G., Świętoniowska J., Warzybok A.; Project management office at institutions of higher education [w:] Monography Collection: Management Development in Theory and Practice; University of Zilina; 09.2010
 • Karpiuk G., Świętoniowska J., The age management as a contemporary challenge for the corporate strategy development [w:] Monography Collection: Management Development in Theory and Practice; University of Zilina;, 09.2010
 • Świętoniowska J.; Guide to project proposal preparation [w:] Jurkowska A., Serafin I., Warzybok A., J. Świętoniowska, Euro Funds – Macedonian Chance WSIiZ, Rzeszów 2007
 • Skrypty do zajęć:
  Zarządzanie projektami europejskimi, skrypt do przedmiotu Zarządzanie projektami europejskimi oraz Opracowywanie aplikacji projektowych
  System instytucjonalny i decyzyjny Unii Europejskiej, skrypt do przedmiotu Instytucje i procesy decyzyjne UE

Prowadzone przedmioty:

Zarządzanie projektami, Gra decyzyjna z obszaru zarządzania projektami [PL, EN], Gra decyzyjna z obszaru zarządzania firmą [PL, EN], Myślenie projektowe, Ocena projektów inwestycyjnych [EN], Metody i narzędzia realizacji projektu, Planowanie projektowe, Przedsiębiorczość innowacyjna, 

Zajęcia na studiach podyplomowych:
Zarządzanie projektem na studiach Master of Business Administration (MBA)
Planowanie projektu
Dojrzałość projektowa organizacji
Systemy informatyczne w projektach – MS Project
Zarządzanie projektami i zmianą
Zarządzanie projektami w administracji
Fundusze europejskie dla oświaty
Design Thinking

Materiały dydaktyczne dostępne są na platformie Moodle

LISTA EKONOMICZNYCH GIER PLANSZOWYCH na warsztaty lista gier

Rodzina projektów BE(A)ST – profil Facebook

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Joanna Świętoniowska
Katedra Zarządzania / Biuro Projektów
e-mail: jswietoniowska@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA303

 


KONSULTACJE

Poniedziałki: 8:00 – 9:30 (RA 303);

studenci niestacjonarni: po wcześniejszym ustaleniu terminu

 

 

Director, Center for Advanced Teaching Technologies, UITM

Project Manager in Project Office, UITM

Assistant Professor, Department of Management, UITM

Employed at the University of Information Technology and Management in Rzeszów since 2005.

Dr. Świętoniowska defended her doctoral dissertation titled „Improving the Project Maturity of Organizations” with distinction in Social Sciences – Management and Quality Sciences at the University of Economics in Katowice in 2019.

Her research interests are focused on project management, innovations, entrepreneurship, and the use of games in education.

In her professional career, she prepares and manages national and international projects funded by internal and external programs (especially by Erasmus Plus Programme. She specializes in managing international projects conducted with European universities as well as other European entities such as businesses and consulting companies. She is a certified project manager – IPMA C (Certified Project Manager) and Prince (PRINCE2 Foundation and Practitioner), holding certificates for completing project management training based on PMI-PMBoK; accredited European Funds Consultant. She has conducted over 1000 hours of training for enterprises in the field of project management. She combines her scientific activity with economic advisory in the field of project management in enterprises, complementing each other and inspiring mutual inspiration.

She collaborates with the following universities, including but not limited to: University of Bologna, Reykjavik University Center for Research on Innovation and Entrepreneurship, Instituto Politécnico de Portalegre in Portugal, Université de Nice – Sophia Antipolis, University of Seville, and University of Murcia.

Privately, she is a board game enthusiast, which is reflected in her professional work as she promotes the use of board games and simulations as innovative tools in education. She is a co-author of the board game Car Factory, reflecting the most important elements of project management. Since 2019, the Basics of Entrepreneurship course has been conducted in a gamified form.

 

https://orcid.org/0000-0003-2355-915X

 • Jakieła J., Świętoniowska J., Wójcik J.;  “Design Thinking for Industry 4.0 Career Design – how to increase Professional Development Awareness for Future Enterprises’ Human Resources; Industry 4.0 in Poland – on time or too late?, Routledge 2021 (w druku)
 • Świętoniowska J.; „Przedsiębiorczy gracz – jak mechanizmy grywalizacji motywują do nauki młodych ludzi z pokolenia Alfa?”; Przedsiębiorczość – Edukacja, Kraków 2021 (w druku)
 • Świętoniowska J., Warzybok A., „Projekty innowacyjne motorem wdrażanych zmian w koncepcji Przemysł 4.0” „Przedsiębiorczość i zarządzanie”, t. 19, z. 5, cz. 2 Agile Commerce – zarządzanie wobec wyzwań technologii, Łódź 2018;
 • Karpiuk G., Świętoniowska J.; „Model dojrzałości projektowej jako narzędzie zarządzania w uczelni wyższej”; Przedsiębiorczość i Zarządzanie, nr 4, cz. II, Łódź 2017
 • Karpiuk G., Świętoniowska J.; „Wykorzystanie gry symulacyjnej online w budowaniu kompetencji w obszarze zarządzania projektami”; e-mentor nr 2 (69), 2017
 • Świętoniowska J., Karpiuk G., „Zintegrowany model controlingu w organizacji dojrzałej projektowo”, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej – Zarządzanie i Marketing, Rzeszów 2016
 • Świętoniowska J., Warzybok A., „Budżetowanie i monitorowanie kosztów w controllingu projektów”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, Siedlce 2016.
 • Świętoniowska J., „Podejście kontekstowe w zarządzaniu projektami” [w:] Podejście kontekstowe w zarządzaniu i rozwoju systemów informatycznych, STUDIA EKONOMICZNE, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Informatyka i Ekonometria 2015, red. nauk. Małgorzata Pańkowska i Edyta Abramek. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 2016, rok wydania 2015.
 • Świętoniowska J., Warzybok A., „An importance for continuous review of project assumptions in R&D project”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, Siedlce 2015.
 • Świętoniowska J., Warzybok A., “Project as organization: role of project management structures within institutions of higher education in changing environment” w: Organization in changing environment. Conditions, methods and management practices, red. B. Domańska-Szaruga, T. Stefaniuk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Warszawa 2014
 • Świętoniowska J., Toward Project Management Maturity. Knowledge Transfer as Key Behaviour of Mature Organization [w:] „Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe”, Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
 • Świętoniowska J., Warzybok A., Measurement and assessment of project success with the use of financial and non-financial criteria, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie
 • Świętoniowska J., Why Re-inventing the wheel? Creative solutions for overcoming barriers in learning from other projects. [w:] „Creativity support systems – methods and strategy” red. M. Pańkowska, H. Sroka i S. Stanek, Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
 • Karpiuk G., Świętoniowska J., Warzybok A.; „Tworzenie struktur projektowych w przedsięwzięciu inwestycyjnym rozbudowy bazy naukowo – dydaktycznej uczelni wyższej” [w:] Studia przypadków z zakresu przedmiotów ekonomicznych (red. Izabela Cichocka), Wydaw. WSIiZ, Rzeszów 2012
 • Karpiuk G., Świętoniowska J., Warzybok A.; „Analiza interesariuszy dla projektu budowy wielopowierzchniowego obiektu handlowego” [w:] Studia przypadków z zakresu przedmiotów ekonomicznych (red. Izabela Cichocka), Wydaw. WSIiZ, Rzeszów 2012
 • Karpiuk G., Świętoniowska J., Warzybok A.; Zastosowanie metody EV do monitorowania projektu rozwojowego Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych [w:] Studia przypadków z zakresu przedmiotów ekonomicznych (red. Izabela Cichocka), Wydaw. WSIiZ, Rzeszów 2012
 • Świętoniowska J.; Zarządzanie czasem oraz zasobami w projekcie organizacyjnym przeniesienia produkcji firmy AGDEK [w:] Studia przypadków z zakresu przedmiotów ekonomicznych (red. Izabela Cichocka), Wydaw. WSIiZ, Rzeszów 2012
 • Karpiuk G., Świętoniowska J., Warzybok A.; Project management office at institutions of higher education [w:] Monography Collection: Management Development in Theory and Practice; University of Zilina; 09.2010
 • Karpiuk G., Świętoniowska J., The age management as a contemporary challenge for the corporate strategy development [w:] Monography Collection: Management Development in Theory and Practice; University of Zilina;, 09.2010
 • Świętoniowska J.; Guide to project proposal preparation [w:] Jurkowska A., Serafin I., Warzybok A., J. Świętoniowska, Euro Funds – Macedonian Chance WSIiZ, Rzeszów 2007
 • Skrypty do zajęć:
  Zarządzanie projektami europejskimi, skrypt do przedmiotu Zarządzanie projektami europejskimi oraz Opracowywanie aplikacji projektowych
  System instytucjonalny i decyzyjny Unii Europejskiej, skrypt do przedmiotu Instytucje i procesy decyzyjne UE

Conducted courses:

Bachelor and Master classes: Project Management[PL, EN], Decision Game in Project Management [PL, EN], Decision Game in Business Management [PL, EN], Building International Team [EN], Managing of Project Teams [EN], E-commerce team management [PL] Design Thinking, Investment Project Evaluation [EN], Innovative Entrepreneurship [PL], Personal Business Model [PL, EN].

Post graduate studies [PL]: Project Management in Master of Business Administration (MBA) studies, Project Planning, Project Management Maturity, Design Thinking, Information Systems in Projects – MS Project, Project Management and Change, Project Management in Public Administration, European Funds for Education.

Materials for students are available at the relevant courses at the Moodle platform.

 

Contact data

Joanna Świętoniowska Ph.D.
Chair of Management / Project Team Office
e-mail: jswietoniowska@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
room: RA303


Office hours

Mondays: 8:00 AM – 9:30 AM (RA 303);

Part-time students: by appointment

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content