BIP WSIiZ

Dr Joanna Świętoniowska

Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Dydaktycznych WSIiZ.

Zastępca Kierownika Biura Projektów WSIiZ.

Adiunkt w Katedrze Zarządzania.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2005 roku.

Doktor nauk społecznych – nauki o zarządzaniu i jakości (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji, rok 2019). Dr Świętoniowska z wyróżnieniem obroniła rozprawę doktorską pt. „Doskonalenie dojrzałości projektowej organizacji”.

Jej zainteresowania naukowe ukierunkowane są na problematykę związaną z zarządzaniem projektami, innowacjami, przedsiębiorczością oraz wykorzystaniem gier w edukacji.

W swojej pracy zawodowej przygotowuje i zarządza projektami krajowymi i międzynarodowymi, finansowanymi m.in. z takich programów jak Program Erasmus Plus, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko czy Program Interreg Polska-Słowacja. Jest certyfikowanym kierownikiem projektów – IPMA C (Certified Project Manager) oraz Prince (PRINCE2 Foundation oraz Practitioner), posiada dyplomy ukończenia szkoleń zarządzania projektami w oparciu o PMI-PMBoK; akredytowany Konsultant Funduszy Europejskich. Ekspert oceniający wnioski dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Przeprowadziła ponad 1000 godzin szkoleń dla przedsiębiorstw z obszaru zarządzania projektami. Działalność naukową łączy z doradztwem gospodarczym w zakresie zarządzania projektami w przedsiębiorstwach. Konsekwencją takiego podejścia jest uzupełnianie się aktywności naukowej oraz empirycznej oraz ich wzajemna inspiracja.

Staże i zajęcia w zagranicznych ośrodkach:
* Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale w Cassino, Włochy – prowadzenie zajęć w obszarze zarządzania projektami (2.04.2018 – 6.04.2018)
* University Polytechnics Institute of Portalegre – Technology and Business Studies School, Portugalia – prowadzone zajęcia Game-based learning (15.10.2018 – 19.10.2018)
* KORE University of Enna, Włochy – prowadzone zajęcia Planowanie i kontrolowanie projektu z wykorzystaniem MS EXCEL oraz autorskiej gry symulacyjnej Fabryka aut (17.05.2016 – 20.05.2016)
* Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale w Cassino, Włochy – staż badawczy (09.12-16.12.2015)
* University Polytechnics Institute of Portalegre – Technology and Business Studies School, Portugalia – prowadzone zajęcia Managerial decision modelling with Excel, Project management (PERT and CPM method) (13.05.2015 – 16.05.2015)

Prywatnie jest miłośniczką gier planszowych, co znajduje odzwierciedlenie w jej pracy zawodowej, gdyż promuje wykorzystanie gier planszowych i symulacji jako innowacyjnych narzędzi w dydaktyce. Jest współautorką gry planszowej Fabryka aut, odzwierciedlającej najważniejsze elementy zarządzania projektami. Od 2019r. prowadzony przedmiot Podstawy przedsiębiorczości realizowany jest w formie zgrywalizowanej.

 

https://orcid.org/0000-0003-2355-915X

 • Jakieła J., Świętoniowska J., Wójcik J.;  “Design Thinking for Industry 4.0 Career Design – how to increase Professional Development Awareness for Future Enterprises’ Human Resources; Industry 4.0 in Poland – on time or too late?, Routledge 2021 (w druku)
 • Świętoniowska J.; „Przedsiębiorczy gracz – jak mechanizmy grywalizacji motywują do nauki młodych ludzi z pokolenia Alfa?”; Przedsiębiorczość – Edukacja, Kraków 2021 (w druku)
 • Świętoniowska J., Warzybok A., „Projekty innowacyjne motorem wdrażanych zmian w koncepcji Przemysł 4.0” „Przedsiębiorczość i zarządzanie”, t. 19, z. 5, cz. 2 Agile Commerce – zarządzanie wobec wyzwań technologii, Łódź 2018;
 • Karpiuk G., Świętoniowska J.; „Model dojrzałości projektowej jako narzędzie zarządzania w uczelni wyższej”; Przedsiębiorczość i Zarządzanie, nr 4, cz. II, Łódź 2017
 • Karpiuk G., Świętoniowska J.; „Wykorzystanie gry symulacyjnej online w budowaniu kompetencji w obszarze zarządzania projektami”; e-mentor nr 2 (69), 2017
 • Świętoniowska J., Karpiuk G., „Zintegrowany model controlingu w organizacji dojrzałej projektowo”, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej – Zarządzanie i Marketing, Rzeszów 2016
 • Świętoniowska J., Warzybok A., „Budżetowanie i monitorowanie kosztów w controllingu projektów”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, Siedlce 2016.
 • Świętoniowska J., „Podejście kontekstowe w zarządzaniu projektami” [w:] Podejście kontekstowe w zarządzaniu i rozwoju systemów informatycznych, STUDIA EKONOMICZNE, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Informatyka i Ekonometria 2015, red. nauk. Małgorzata Pańkowska i Edyta Abramek. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 2016, rok wydania 2015.
 • Świętoniowska J., Warzybok A., „An importance for continuous review of project assumptions in R&D project”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, Siedlce 2015.
 • Świętoniowska J., Warzybok A., “Project as organization: role of project management structures within institutions of higher education in changing environment” w: Organization in changing environment. Conditions, methods and management practices, red. B. Domańska-Szaruga, T. Stefaniuk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Warszawa 2014
 • Świętoniowska J., Toward Project Management Maturity. Knowledge Transfer as Key Behaviour of Mature Organization [w:] „Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe”, Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
 • Świętoniowska J., Warzybok A., Measurement and assessment of project success with the use of financial and non-financial criteria, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie
 • Świętoniowska J., Why Re-inventing the wheel? Creative solutions for overcoming barriers in learning from other projects. [w:] „Creativity support systems – methods and strategy” red. M. Pańkowska, H. Sroka i S. Stanek, Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
 • Karpiuk G., Świętoniowska J., Warzybok A.; „Tworzenie struktur projektowych w przedsięwzięciu inwestycyjnym rozbudowy bazy naukowo – dydaktycznej uczelni wyższej” [w:] Studia przypadków z zakresu przedmiotów ekonomicznych (red. Izabela Cichocka), Wydaw. WSIiZ, Rzeszów 2012
 • Karpiuk G., Świętoniowska J., Warzybok A.; „Analiza interesariuszy dla projektu budowy wielopowierzchniowego obiektu handlowego” [w:] Studia przypadków z zakresu przedmiotów ekonomicznych (red. Izabela Cichocka), Wydaw. WSIiZ, Rzeszów 2012
 • Karpiuk G., Świętoniowska J., Warzybok A.; Zastosowanie metody EV do monitorowania projektu rozwojowego Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych [w:] Studia przypadków z zakresu przedmiotów ekonomicznych (red. Izabela Cichocka), Wydaw. WSIiZ, Rzeszów 2012
 • Świętoniowska J.; Zarządzanie czasem oraz zasobami w projekcie organizacyjnym przeniesienia produkcji firmy AGDEK [w:] Studia przypadków z zakresu przedmiotów ekonomicznych (red. Izabela Cichocka), Wydaw. WSIiZ, Rzeszów 2012
 • Karpiuk G., Świętoniowska J., Warzybok A.; Project management office at institutions of higher education [w:] Monography Collection: Management Development in Theory and Practice; University of Zilina; 09.2010
 • Karpiuk G., Świętoniowska J., The age management as a contemporary challenge for the corporate strategy development [w:] Monography Collection: Management Development in Theory and Practice; University of Zilina;, 09.2010
 • Świętoniowska J.; Guide to project proposal preparation [w:] Jurkowska A., Serafin I., Warzybok A., J. Świętoniowska, Euro Funds – Macedonian Chance WSIiZ, Rzeszów 2007
 • Skrypty do zajęć:
  Zarządzanie projektami europejskimi, skrypt do przedmiotu Zarządzanie projektami europejskimi oraz Opracowywanie aplikacji projektowych
  System instytucjonalny i decyzyjny Unii Europejskiej, skrypt do przedmiotu Instytucje i procesy decyzyjne UE

Prowadzone przedmioty:

Zarządzanie projektami, Gra decyzyjna z obszaru zarządzania projektami [PL, EN], Gra decyzyjna z obszaru zarządzania firmą [PL, EN], Myślenie projektowe, Ocena projektów inwestycyjnych [EN], Metody i narzędzia realizacji projektu, Planowanie projektowe, Przedsiębiorczość innowacyjna, 

Zajęcia na studiach podyplomowych:
Zarządzanie projektem na studiach Master of Business Administration (MBA)
Planowanie projektu
Dojrzałość projektowa organizacji
Systemy informatyczne w projektach – MS Project
Zarządzanie projektami i zmianą
Zarządzanie projektami w administracji
Fundusze europejskie dla oświaty
Design Thinking

Materiały dydaktyczne dostępne są na dysku wspólnym w katalogu „jswietoniowska”.

LISTA EKONOMICZNYCH GIER PLANSZOWYCH na warsztaty (dla uczniów ALO) lista gier

Panel zgrywalizowanego przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości: GALAKTYKA

Projekt BE Aware STudent – profil Facebook

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Joanna Świętoniowska
Katedra Zarządzania / Biuro Projektów
e-mail: jswietoniowska@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA303

 


KONSULTACJE

Wtorki: 11:30 – 13:30 (RA 303);

studenci niestacjonarni: po wcześniejszym ustaleniu terminu

 

 

Director of the Center for Advanced Teaching Technologies at the University of Information Technology and Management in Rzeszow.

Deputy Head of the UITM Project Management Office.

Assistant professor at the Department of Management.

Employed at the University of Information Technology and Management since 2005. Ph.D. in the field of social sciences in the discipline of management and quality. In 2019, at the Faculty of Computer Science and Communication of the University of Economics in Katowice, defended doctoral thesis „Improving the project management maturity of the organization„.

Her research interests are focused on issues related to project management, innovations, entrepreneurship and the use of games in education.

She prepares and manages national and international projects financed by various programs such as the Erasmus Plus Program, Regional Operational Program of the Podkarpackie Voivodeship; Operational Programmes 2007-2012, 2014-2020 as well as the Interreg Poland-Slovakia Programme. She is a certified project manager – IPMA C (Certified Project Manager) and Prince (PRINCE2 Foundation and Practitioner), has project management certificates on trainings based on PMI-PMBoK; accredited Consultant of European Funds. Expert assessing applications for the POWER Operational Programme and the Regional Operational Program of the Podkarpackie Voivodeship. She has conducted over 1,000 hours of training for enterprises in the area of ​​project management. She combines scientific activity with economic consulting in the field of project management in enterprises. The consequence of such an approach is the complementation of scientific and empirical activity and their mutual inspiration.

Privately, is an enthusiast of board games which is reflected in her professional work, as she promotes the use of board games and simulations as innovative teaching tools. She is the co-author of the Fabryka aut board game, which reflects the most important elements of project management. Since 2019, the subject of Entrepreneurship that she teaches is implemented in a gamified form.

 

https://orcid.org/0000-0003-2355-915X

 • Jakieła J., Świętoniowska J., Wójcik J.;  “Design Thinking for Industry 4.0 Career Design – how to increase Professional Development Awareness for Future Enterprises’ Human Resources; Industry 4.0 in Poland – on time or too late?, Routledge 2021 (w druku)
 • Świętoniowska J.; „Przedsiębiorczy gracz – jak mechanizmy grywalizacji motywują do nauki młodych ludzi z pokolenia Alfa?”; Przedsiębiorczość – Edukacja, Kraków 2021 (w druku)
 • Świętoniowska J., Warzybok A., „Projekty innowacyjne motorem wdrażanych zmian w koncepcji Przemysł 4.0” „Przedsiębiorczość i zarządzanie”, t. 19, z. 5, cz. 2 Agile Commerce – zarządzanie wobec wyzwań technologii, Łódź 2018;
 • Karpiuk G., Świętoniowska J.; „Model dojrzałości projektowej jako narzędzie zarządzania w uczelni wyższej”; Przedsiębiorczość i Zarządzanie, nr 4, cz. II, Łódź 2017
 • Karpiuk G., Świętoniowska J.; „Wykorzystanie gry symulacyjnej online w budowaniu kompetencji w obszarze zarządzania projektami”; e-mentor nr 2 (69), 2017
 • Świętoniowska J., Karpiuk G., „Zintegrowany model controlingu w organizacji dojrzałej projektowo”, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej – Zarządzanie i Marketing, Rzeszów 2016
 • Świętoniowska J., Warzybok A., „Budżetowanie i monitorowanie kosztów w controllingu projektów”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, Siedlce 2016.
 • Świętoniowska J., „Podejście kontekstowe w zarządzaniu projektami” [w:] Podejście kontekstowe w zarządzaniu i rozwoju systemów informatycznych, STUDIA EKONOMICZNE, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Informatyka i Ekonometria 2015, red. nauk. Małgorzata Pańkowska i Edyta Abramek. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 2016, rok wydania 2015.
 • Świętoniowska J., Warzybok A., „An importance for continuous review of project assumptions in R&D project”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, Siedlce 2015.
 • Świętoniowska J., Warzybok A., “Project as organization: role of project management structures within institutions of higher education in changing environment” w: Organization in changing environment. Conditions, methods and management practices, red. B. Domańska-Szaruga, T. Stefaniuk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Warszawa 2014
 • Świętoniowska J., Toward Project Management Maturity. Knowledge Transfer as Key Behaviour of Mature Organization [w:] „Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe”, Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
 • Świętoniowska J., Warzybok A., Measurement and assessment of project success with the use of financial and non-financial criteria, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie
 • Świętoniowska J., Why Re-inventing the wheel? Creative solutions for overcoming barriers in learning from other projects. [w:] „Creativity support systems – methods and strategy” red. M. Pańkowska, H. Sroka i S. Stanek, Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
 • Karpiuk G., Świętoniowska J., Warzybok A.; „Tworzenie struktur projektowych w przedsięwzięciu inwestycyjnym rozbudowy bazy naukowo – dydaktycznej uczelni wyższej” [w:] Studia przypadków z zakresu przedmiotów ekonomicznych (red. Izabela Cichocka), Wydaw. WSIiZ, Rzeszów 2012
 • Karpiuk G., Świętoniowska J., Warzybok A.; „Analiza interesariuszy dla projektu budowy wielopowierzchniowego obiektu handlowego” [w:] Studia przypadków z zakresu przedmiotów ekonomicznych (red. Izabela Cichocka), Wydaw. WSIiZ, Rzeszów 2012
 • Karpiuk G., Świętoniowska J., Warzybok A.; Zastosowanie metody EV do monitorowania projektu rozwojowego Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych [w:] Studia przypadków z zakresu przedmiotów ekonomicznych (red. Izabela Cichocka), Wydaw. WSIiZ, Rzeszów 2012
 • Świętoniowska J.; Zarządzanie czasem oraz zasobami w projekcie organizacyjnym przeniesienia produkcji firmy AGDEK [w:] Studia przypadków z zakresu przedmiotów ekonomicznych (red. Izabela Cichocka), Wydaw. WSIiZ, Rzeszów 2012
 • Karpiuk G., Świętoniowska J., Warzybok A.; Project management office at institutions of higher education [w:] Monography Collection: Management Development in Theory and Practice; University of Zilina; 09.2010
 • Karpiuk G., Świętoniowska J., The age management as a contemporary challenge for the corporate strategy development [w:] Monography Collection: Management Development in Theory and Practice; University of Zilina;, 09.2010
 • Świętoniowska J.; Guide to project proposal preparation [w:] Jurkowska A., Serafin I., Warzybok A., J. Świętoniowska, Euro Funds – Macedonian Chance WSIiZ, Rzeszów 2007
 • Skrypty do zajęć:
  Zarządzanie projektami europejskimi, skrypt do przedmiotu Zarządzanie projektami europejskimi oraz Opracowywanie aplikacji projektowych
  System instytucjonalny i decyzyjny Unii Europejskiej, skrypt do przedmiotu Instytucje i procesy decyzyjne UE

Conducted courses:

Conducted courses for students: Project management, Decision game in the area of ​​project management [PL, EN], Decision game in the field of company management [PL, EN], Design thinking, Assessment of investment projects [EN], Methods and tools for project implementation, Project planning, Innovative entrepreneurship,

Courses at postgraduate studies: Project management at Master of Business Administration (MBA) studies, Project planning, Project management maturity, IT systems in projects – MS Project, Project and change management, Project management in administration, European funds for education, Design Thinking.

Materials for students are available on the „jswietoniowska” shared disk as well as in the relevant courses at the Blackboard platform.

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.

 

Contact data

Joanna Świętoniowska Ph.D.
Department of Management / Project Management Office
e-mail: jswietoniowska@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszow, ul. Sucharskiego 2
room RA303


Office hours

Consultation hours take place on Tuesday from 11:30 to 13:30 (RA 303).

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu prof. dr hab. Małgorzaty Bzowskiej–Bakalarz
pt. „Naturalni sojusznicy ochrony roślin – niszczyć czy współpracować?” odbędzie się 18 października (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content