BIP WSIiZ

Dr Justyna Berniak-Woźny

Pełnomocnik Prezydenta ds. Umiędzynarodowienia Uczelni.

Adiunkt w Katedrze Zarządzania.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2020 roku.

Doktor nauk społecznych Leeds Metropolitan University. Dyplom MBA Oxford Brookes University. Specjalizuje się w problematyce społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)/zrównoważonego rozwoju, kapitału społecznego oraz zarządzania procesowego. Autorka wielu krajowych i zagranicznych publikacji naukowych oraz materiałów dydaktycznych i szkoleniowych w tych obszarach. Certyfikowany trener biznesu oraz akredytowany tutor. Certyfikowany Project Manager (PMP, Agile PM Practitioner) z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami w obszarze szkolnictwa wyższego, badań naukowych oraz edukacji cyfrowej.

 

https://orcid.org/0000-0002-3156-5755 

Monografie i rozdziały w publikacjach książkowych

 1. Jędrych, J. Berniak-Woźny (red), (2019), Zarządzanie kapitałem społecznym w organizacji), Warszawa, ISBN 978-83-64614-45-3
 2. Justyna Berniak-Woźny, (2018), The Role of Business Schools in CSR and Responsible Management Education: The Polish Students’ Perspective, in Ralph Tench , Brian Jones ,William Sun (ed.) The Critical State of Corporate Social Responsibility in Europe (Critical Studies on Corporate Responsibility, Governance and Sustainability, Volume 12) Emerald Publishing Limited, 223 – 239.
 3. Elżbieta Jędrych, Justyna Berniak-Woźny, Kształtowanie kapitału społecznego organizacji, PWN, Warszaw, 2018.
 4. Berniak-Woźny J., Cause Related Marketing as a Corporate Image Building Tool, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2015.
 5. Berniak-Woźny J., Corporate Social Responsibility in Developing Countries: Polish Perspective [w] Emerald Book Series ‘Reframing Corporate Social Responsibility: Lessons from the Global Financial Crisis’, red. naukowa William Sun, Jim Stewart and David Pollard), Emerald Group Publishing, 2010.
 6. Berniak-Woźny J., „Marketing Zaangażowany Społecznie. Korzyści i Zagrożenia z perspektywy biznesu; Marketing i Logistyka w teorii i praktyce”; red. naukowa prof. dr hab. T. Wojciechowski, prof. dr hab. inż. W. Kowalczewski; Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2010.

Artykuły w czasopismach recenzowanych

 1. Berniak-Woźny J., Kwasek A., (2020), Analiza praktyki raportowania zrównoważonego rozwoju w sektorze ochrony zdrowia na podstawie Europy i Ameryki Północnej, Comparative Economic Research – Central and Eastern Europe, Tom 23 Nr 2, https://doi.org/10.18778/1508-2008.23.13 (40pkt).
 2. Szelągowski M, Berniak-Woźny J. (2019), The knowledge and process continuum. Knowl Process Manag. 1–13. https://doi.org/10.1002/kpm.1611 (70pkt).
 3. Szelagowski, M. and Berniak-Woźny, J. (2019), The adaptation of business process management maturity models to the context of the knowledge economy”, Business Process Management Journal, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/BPMJ-11-2018-0328 (https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/BPMJ-11-2018-0328/full/html (Impact Factor: 1.880/ 70pkt).
 4. Szelągowski, M.; Berniak-Woźny, J. (2019), A Process-Centered Approach to the Description of Clinical Pathways—Forms and Determinants. J. Environ. Res. Public Health, 16, 2638, https://doi.org/10.3390/ijerph16152638 (Impact Factor: 2.468/ 70pkt)
 5. Berniak-Woźny J., Walotek K., Wójcik-Jurkiewicz M., (2019), Sustainability reporting practices of media companies – the case of Europe, European Journal of International Management,   DOI:1504/EJIM.2020.10021389 (Impact factor:1.349 / 40pkt)
 6. Jędrych E., Berniak-Woźny, J. (2017) Diversity Management Practices of Companies from the Respect Index Portfolio, W stronę różnorodności – Od koncepcji do aktualnych problemów zarządzania (red) Anna Sołtys, Aleksandra Krajewska-Nieckarz, Przedsiębiorczość i Zarządzanie ISSN: 2543‐8190,  85-101
 7. Jędrych E., Berniak-Woźny J. (2018) Modele wdrażania e-technologii do zarządzania zasobami ludzkimi (red) Ewa Gołębiowska, Małgorzata Oziębło, Przedsiębiorczość i Zarządzanie . ISSN- 1733-2486, 69-81
 8. Berniak-Woźny J. (2017) Good governance – narzędzie czy fundament zrównoważonego rozwoju?, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, ISSN- 2353-2688, 5-17,
 9. Berniak-Woźny J. (2017) Skuteczna edukacja w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR ) jako wyzwanie dla szkół biznesu, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, ISSN-  2084-4689, 22-35
 10. Jędrych E., Berniak-Woźny J. (2017) Rola koncepcji Społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonej konsumpcji i produkcji w procesie tworzenia i wdrażania eko-innowacji, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, ISSN-  1641-3466, 129-143
 11. Berniak-Woźny J., Wilks D.C., The role of CSR in corporate social capital creation, Proceedings of the 16th Conference: Tomaszowice, Poland, 19-20 June 2017
 12. Jędrych E., Berniak-Woźny J (2016), Innowacyjne podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu elementem budowy ładu zrównoważonego organizacji, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, nr2/2016.
 13. Berniak-Woźny J., Społeczna odpowiedzialność biznesu firm rodzinnych – wyzwania i rozwiązania, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, nr 3/2016
 14. Berniak-Woźny J. (2015) CSR jako narzędzie budowy marki pracodawcy, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 2015.
 15. Berniak-Woźny J. (2015), CSR jako strategia przyciągania i utrzymywania talentów, Organizacja i Zarządzanie nr 60.
 16. Berniak-Woźny J. (2011), Tożsamość organizacji i modele zarządzania tożsamością organizacji, „Zarządzanie Zmianami”  nr 2.

Konferencje Krajowe i Miedzynarodowe wraz z publikacjami pokonferencyjnymi

 1. Jędrych E., Berniak-Woźny J. Social and Eco-labelling as a Tool of CSR in the Textile and Clothing Industry – the Case of Poland. W: Iveta Černá (red.). Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. “Oeconomica Publishing House”, University of Economics, Prague, ss. 129 – 139. ISBN 978-80-245-2265-4, ISSN 2453-6113.
  https://ceeconference.vse.cz/past-conferences/proceedings2018/
 2. Berniak-Woźny J., Wójcik-Jurkiewicz M., Sroka R. The Non-financial Information (NFI) Reporting of Polish Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange – WIG INDEX – prior to the Transposition of the NFI Directive into Polish Law. 18-th International Joint Conference „Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment”, University of Economics, Prague, Czech Republic, May 25, 2018
 3. Berniak-Woźny, J., Wójcik-Jurkiewicz M., Sroka R. NON-FINANCIAL REPORTING OF THE FINANCIAL SECTOR IN EUROPE IN LIGHT OF NEW EU REGULATIONS AND SELECTED INTERNATIONAL TRENDS. Pavla Slavíčková – Tomáš Talášek (Eds.), Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development. Olomouc 2018. ISBN 978-80-244-5392-7.
 4. Berniak-Woźny J., Wilks D. The role of CSR in corporate social capital creation”, Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers’ Demands. Proceedings of the 16th Conference: Tomaszowice, Poland, 19-20 June 2017 – 2017, ISSN-  ISSN: 2543-540X | eISSN: 2543-5388, str. 11-29
 5. Berniak-Woźny, J. Wilks D. Corporate Social Responsibility Towards Employees with Caring Responsibilities -Preliminary Findings in Selected Polish and Portuguese Companies. Proceedings of the 17th Conference of Science Workers and Business People Tomaszowice, Poland, 18-19 June 2018, ISSN: 2543-540X

Prowadzone przedmioty:

Podstawy zarządzania, Zarządzanie strategiczne, Marketing, Proseminarium, Seminarium dyplomowe

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Justyna Berniak-Woźny
Katedra Zarządzania
e-mail: jberniak@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2 
p. RA 107


KONSULTACJE

 

The Presidential Representative for University Internationalisation at the University of Information Technology and Management in Rzeszów (UITM). PhD degree at Leeds Metropolitan University in the field of Corporate Social Responsibility (CSR). MBA degree at Oxford Brookes University and Polish Open University. Experienced lecturer and business trainer in Marketing and Corporate Communication, Business Soft Skills, Business Ethics, Sustainability and CSR. Knowledge management and business
process management business consultant. Author of many training and study programmes in traditional (f2f) on-line and hybrid/blended mode of delivery. Experienced business researcher in the field of Corporate Social Responsibility, Corporate Social Capital, Business Education for Sustainability and Business Process Management. Certified business trainer and accredited tutor. Certified Project Manager (PMP, Agile PM Practitioner) with many years of experience in project management in the field of higher education, research and digital education.

 

Conducted courses:

Strategic Management, Fundamentals of Management, Social Responsibility of Businesses and Public Institutions, Diploma Seminar

 

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.

 

Contact data

Dr Justyna Berniak-Woźny
Department of Management
email: jberniak@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
room RA107


Office hours

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu odbędzie się 21 czerwca br. (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.
Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content