BIP WSIiZ

Dr Magdalena Hoły-Łuczaj

Adiunktka w Katedrze Nauk Społecznych.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2016 roku.

 

Doktorat z nauk humanistycznych – 2016 (Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego),

Magisterium z filologii polskiej – 2012 (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego),

Magisterium z filozofii – 2011 (Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego).

 

Jej zainteresowania badawcze obejmują współczesną filozofię, w szczególności problematykę antropologiczną, etyczną i ekofilozoficzną oraz dyskurs medialny i polityczny. Publikowała m.in. w Environmental Values”, Cosmos and History”, Environmental Ethics”,  „Philosophy and Technology”, „Ethics and the Environment”, „Ruchu Filozoficznym”, „Analizie i Egzystencji”, „Kwartalniku Filozoficznym”.

Stypendystka Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (2013-2014; 2021-2022), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2019), Ministra Edukacji i Nauki (2022-2025), Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (2022-2023).

 

 
Książki
 • Radykalny nonantropocentryzm. Martin Heidegger i ekologia głęboka, WUW, Warszawa-Rzeszów 2018.
 • Bycie, czyli Nic. Przyczynek do lektury Heideggera, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2012.

Artykuły i rozdziały

 • „Shapeability. Aristotle on poiein-paschein and the other dimension of being in Heidegger”, South African Journal of Philosophy [przyjete do druku]
 • „Being-toward-death in the Anthropocene On the possibility of contributing-toward-the-death-of-others” w czasopiśmie Forum Philosophicum 26 (2021) no. 2, 263–80, DOI:10.35765/forphil.2021.2602.06.
 • „Postnatural-Environmental Ethics of Artifacts as a Challenge to Capitalism”, Capitalism, Nature, Socialism, 2021, VOL. 32, NO. 2, 114–130, doi.org/10.1080/10455752.2020.1781912.
 • „On the Alternative Approach to Artifacts in Environmental Education”, International Electronic Journal of Environmental Education, 2021, Volume 11, Issue 2, s. 111 – 126, https://doi.org/10.18497/iejeegreen.781724
 • „Kształtowalność – Arystotelesowska afektywność i brakujący wymiar bycia u Heideggera”, Ruch Filozoficzny, 2021, T. 77, nr 1, s. 113–134. DOI 10.12775/RF.2021.006. 
 • Arystoteles w Antropocenie albo o krytycznym potencjale nowego materializmu, [w:] Etnografia transrelacyjna. Poznanie i praxis w świecie ludzi i bytów poza‑ludzkich, red. K. Majbroda, Wyd. UWr, Wrocław 2021, s. 21-38.
 • „Czy na gruncie filozofii Heideggera można sformułować pytanie o krzywdę?”, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, 2020, t. 65, s. 339-349.
 • Kształtowalność. Próba rewizji struktur Heideggerowskiego bycia w czasach antropocenu, „Analiza i Egzystencja”, 2019, nr 48, s. 65-87.
 • Shapeability. Revisiting Heidegger’s Concept of Being in the Anthropocene, „Cosmos and History: The Journal of Natural and Social Philosophy” 2019, vol. 15, no. 1.
 • Artifacts and the Limitations of Moral Considerability, „Environmental Ethics” 2019, vol. 41, no. 1 .
 • Hybrids and the Boundaries of Moral Considerability or Revisiting the Idea of Non-Instrumental Value, „Philosophy and Technology”, 2019.
 • On the Absence of Eco-phenomenology in Poland, „Miscellanea Anthropologica et Sociologica” 2019, 20(1): 196–209.
 • How to deal with Hybrids in the Anthropocene? Towards a Philosophy of Technology and Environmental Philosophy 2.0 (with Vincent Blok), „Environmental Values” 2019, vol. 28, no. 3
 • In Search of Allies for Postnatural Environmentalism, or Revisiting an Ecophilosophical Reading of Heidegger, „Environmental Values” 2018 , vol. 27, no. 6.
 • Czy to możliwe, że Heidegger był reistą? Próba rekonstrukcji Heideggerowskiej ontyki, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 2018, nr 4. 
 • Jak mówić o kryzysie ekologicznym, aby anthropoi chcieli z nim faktycznie walczyć?, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 24 (2018).
 • Non-anthropocentric Philosophy Between Object-Oriented and Thing-Oriented-Ontology, or on Some Repetition in the History of Philosophy, „Studia z Historii Filozofii” 2018, nr 3.
 • Postnaturalny enwironmentalizm – etyczna emancypacja artefaktów w filozofii środowiskowej, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 23 (2017).
 • Implications of Heidegger’s Thought for Postnatural Environmentalisms, [w:] Art. Landscape. Technology. Proceedings of the 51st Heidegger Circle, 2017, pp.190-200.
 • Artifacts and The Problem of Ethical Extensionism – Selected Issues, „Studia Humana”, 2017, vol. 6 (3).
 • Catherine Malabou, Ontologia przypadłości. Esej o plastyczności destrukcyjnej, „Argument: Biannual Philosophical Journal” 2017, vol. 7 (1).
 • Pokemon to demon? Analiza dyskursu strachu przed grą „Pokemon GO” w polskim Internecie, „Zeszyty Prasoznawcze” t. 60, nr 4 (2017) [współ. Kamil Łuczaj].
 • Those who help us understand our favourite global TV series in a local language Qualitative meta-analysis of research on local fansub groupsBabel”, vol. 63:2 (2017) [współ. Kamil Łuczaj].
 • Kobieta FIT – seksualne uprzedmiotowienie czy odzyskana moc? Analiza na podstawie kobiecego aktu sportowego, „Kultura Popularna” 2016, 49 (3).
 • Piąta dekada ekologii głębokiej i jej miejsce na mapie współczesnego nonantropocentryzmu, [w:] Kierunki badawcze w filozofii, red. D. Czakon, Łódź 2016.
 • Heidegger’s Support for Deep Ecology Reexamined Once Again: Ontological Egalitarianism, Or Farewell to the Great Chain of Being, „Ethics & the Environment” 2015, vol 20 (1).
 • Myślenie jako zaangażowanie w rzeczywistość – Heideggerowska rewizja idealizmu i realizmu, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 1/2015.
 • Nic jako recepta na onto-teo-logikę w filozofii Martina Heideggera, [w:] Wokół negacji, red. M. Woźniczka, A. Zalewski, Częstochowa 2015
 • Amerykanizacja. 10 mitów na temat nauki i życia akademickiego w Stanach Zjednoczonych(współautor: Kamil Łuczaj), „The Polish Journal of the Arts and Culture” 4/2014.
 • „Istotna tożsamość physis i techne” – Heidegger i problem artefaktu w ekofilozofii, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” nr 20 (2014).
 • The Polish “Subtitles Scene” in the Context of Postmodern Civil Society (współautor: Kamil Łuczaj), „CGS Studies,” vol. 3, 2014.
 • Czy filozofia Martina Heideggera jest „antynaturalistyczna”?, „Analiza i Egzystencja” 26/2014.
 • Posthumanizm: między metafizyką a etyką, „Kultura i Wartości” 2014, nr 3.
 • Fansubbers. The case of the Czech Republic and Poland (współautor: Kamil Łuczaj), „Compaso” 2014/2.
 • Wybrane problemy metodologiczne studiów nad filozofią Martina Heideggera, „Hybris” 24/2014.
 • Przedmiot poczwórny [Recenzja książki Grahama Harmana „Traktat o przedmiotach”], „Kwartalnik Filozoficzny” 3/2014.
 • Recenzja książki Rosi Braidotti „The Posthuman”, „Argument: Biannual Journal of Philosophy” 1/2014.
 • Recenzja książki Nancy J. Holland „Ontological Humility. Lord Voldemort and the Philosophers”, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Humanistyczne”, Nr 8 (1/2014).
 • Odrzućmy drabinę bytów! Martin Heidegger i ekologia głęboka, „Kwartalnik Filozoficzny” 3/2013.
 • Bycie i świat. Metamorfozy pojęcia „świat” w filozofii Martina Heideggera, „ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal” 2/2013.
 • Heideggerowski Zwrot – jedność bycia i nieantropocentryczna filozofia człowieka, „Folia Philosophica” 26/2013.
 • Czy „zwrot polityczny” to „zwrot marksistowski”?, „Literaturoznawstwo” nr 6-7/2012-13.
 • Lokowanie idei w przekazie medialnym jako zaangażowanie w warunkach późnego kapitalizmu (współautor: Kamil Łuczaj), „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Społeczne” 2/2013.
 • Kolistość rozumienia a dwoistość poznania, czyli po co Heideggerowi Kant, „Estetyka i Krytyka” 3/2012.
 • Konkretyzm jako ontologia ekologii głębokiej, „Studia Humanistyczne AGH” 3/2012.
 • Roman Ingarden jako historyk filozofii, [w:] Mit – Historia – Kultura, pod red. J. Skoczyńskiego, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2012.
 • Wyparta opowieść [Recenzja książki Bartosza Kuźniarza, Good bye Mr. Postmodernism! Teorie społeczne myślicieli później lewicy, Toruń 2011], „Kronos. Metafizyka – Kultura – Religia” 3/2012.
 • Pojęcie «bycia ku śmierci» a ewolucja koncepcji nicości w filozofii Martina Heideggera, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 4/2011.
 • Spór o negatywność jako pytanie o różnicę. Heideggerowska rozprawa z Heglem, „Ruch Filozoficzny” 3/2011.
 • Zagadnienie melancholii w myśli Witelona, „Studia z Filozofii Polskiej”, t. II (2007).

Prowadzone przedmioty:

Etyka w psychologii, Nauka o komunikowaniu, Pragmatyka językowa, Logika z elementami retoryki, Stylistyka i kultura języka polskiego, Webwriting i redagowanie tekstów, Technologia informacyjna, Information Technology.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

Udział w programie „Między ciszą a ciszą” w TVP Rzeszów.

Grant Dialog (023/DLG/2019/10)

plakat_Dialog

Etyczne podstawy tworzenia polityki ekologicznej. Dialog filozofii techniki z filozofią środowiskową na przykładzie dyskursu dotyczącego rzeczy użytkowych

Dialog_raport_1_logo

Dialog_raport_2_logo

Dialog_raport_3_logo

Dialog_raport_4_logo

Dialog_raport_5_logo

Dialog_raport_6_logo

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Magdalena Hoły-Łuczaj
Katedra Nauk Społecznych 
e-mail: mholy@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2,
p. 209
tel.: 017/ 866 1546

 


KONSULTACJE

Środy, g. 11.00-11.30, 14.00-14.30, p. 209.

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu odbędzie się 21 czerwca br. (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.
Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content