BIP WSIiZ

Dr Magdalena Hoły-Łuczaj

Adiunktka w Katedrze Nauk Społecznych.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2016 roku.

 

Doktorat z nauk humanistycznych – 2016 (Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego),

Magisterium z filologii polskiej – 2012 (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego),

Magisterium z filozofii – 2011 (Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego).

 

Jej zainteresowania badawcze obejmują współczesną filozofię, w szczególności problematykę antropologiczną, etyczną i ekofilozoficzną oraz dyskurs medialny i polityczny. Publikowała m.in. w Cosmos and History”, Environmental Ethics”,  „Philosophy and Technology”, Environmental Values”, „Ethics and the Environment”, „Ruchu Filozoficznym”, „Analizie i Egzystencji”, „Kwartalniku Filozoficznym”.

Stypendystka Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (2013; 2021), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2019), Ministra Edukacji i Nauki (2022-2025).

 

 
Książki
 • Radykalny nonantropocentryzm. Martin Heidegger i ekologia głęboka, WUW, Warszawa-Rzeszów 2018.
 • Bycie, czyli Nic. Przyczynek do lektury Heideggera, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2012.

Artykuły i rozdziały

 • „Shapeability. Aristotle on poiein-paschein and the other dimension of being in Heidegger”, South African Journal of Philosophy [przyjete do druku]
 • „Being-toward-death in the Anthropocene On the possibility of contributing-toward-the-death-of-others” w czasopiśmie Forum Philosophicum 26 (2021) no. 2, 263–80, DOI:10.35765/forphil.2021.2602.06.
 • „Postnatural-Environmental Ethics of Artifacts as a Challenge to Capitalism”, Capitalism, Nature, Socialism, 2021, VOL. 32, NO. 2, 114–130, doi.org/10.1080/10455752.2020.1781912.
 • „On the Alternative Approach to Artifacts in Environmental Education”, International Electronic Journal of Environmental Education, 2021, Volume 11, Issue 2, s. 111 – 126, https://doi.org/10.18497/iejeegreen.781724
 • „Kształtowalność – Arystotelesowska afektywność i brakujący wymiar bycia u Heideggera”, Ruch Filozoficzny, 2021, T. 77, nr 1, s. 113–134. DOI 10.12775/RF.2021.006. 
 • Arystoteles w Antropocenie albo o krytycznym potencjale nowego materializmu, [w:] Etnografia transrelacyjna. Poznanie i praxis w świecie ludzi i bytów poza‑ludzkich, red. K. Majbroda, Wyd. UWr, Wrocław 2021, s. 21-38.
 • „Czy na gruncie filozofii Heideggera można sformułować pytanie o krzywdę?”, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, 2020, t. 65, s. 339-349.
 • Kształtowalność. Próba rewizji struktur Heideggerowskiego bycia w czasach antropocenu, „Analiza i Egzystencja”, 2019, nr 48, s. 65-87.
 • Shapeability. Revisiting Heidegger’s Concept of Being in the Anthropocene, „Cosmos and History: The Journal of Natural and Social Philosophy” 2019, vol. 15, no. 1.
 • Artifacts and the Limitations of Moral Considerability, „Environmental Ethics” 2019, vol. 41, no. 1 .
 • Hybrids and the Boundaries of Moral Considerability or Revisiting the Idea of Non-Instrumental Value, „Philosophy and Technology”, 2019.
 • On the Absence of Eco-phenomenology in Poland, „Miscellanea Anthropologica et Sociologica” 2019, 20(1): 196–209.
 • How to deal with Hybrids in the Anthropocene? Towards a Philosophy of Technology and Environmental Philosophy 2.0 (with Vincent Blok), „Environmental Values” 2019, vol. 28, no. 3
 • In Search of Allies for Postnatural Environmentalism, or Revisiting an Ecophilosophical Reading of Heidegger, „Environmental Values” 2018 , vol. 27, no. 6.
 • Czy to możliwe, że Heidegger był reistą? Próba rekonstrukcji Heideggerowskiej ontyki, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 2018, nr 4. 
 • Jak mówić o kryzysie ekologicznym, aby anthropoi chcieli z nim faktycznie walczyć?, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 24 (2018).
 • Non-anthropocentric Philosophy Between Object-Oriented and Thing-Oriented-Ontology, or on Some Repetition in the History of Philosophy, „Studia z Historii Filozofii” 2018, nr 3.
 • Postnaturalny enwironmentalizm – etyczna emancypacja artefaktów w filozofii środowiskowej, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 23 (2017).
 • Implications of Heidegger’s Thought for Postnatural Environmentalisms, [w:] Art. Landscape. Technology. Proceedings of the 51st Heidegger Circle, 2017, pp.190-200.
 • Artifacts and The Problem of Ethical Extensionism – Selected Issues, „Studia Humana”, 2017, vol. 6 (3).
 • Catherine Malabou, Ontologia przypadłości. Esej o plastyczności destrukcyjnej, „Argument: Biannual Philosophical Journal” 2017, vol. 7 (1).
 • Pokemon to demon? Analiza dyskursu strachu przed grą „Pokemon GO” w polskim Internecie, „Zeszyty Prasoznawcze” t. 60, nr 4 (2017) [współ. Kamil Łuczaj].
 • Those who help us understand our favourite global TV series in a local language Qualitative meta-analysis of research on local fansub groupsBabel”, vol. 63:2 (2017) [współ. Kamil Łuczaj].
 • Kobieta FIT – seksualne uprzedmiotowienie czy odzyskana moc? Analiza na podstawie kobiecego aktu sportowego, „Kultura Popularna” 2016, 49 (3).
 • Piąta dekada ekologii głębokiej i jej miejsce na mapie współczesnego nonantropocentryzmu, [w:] Kierunki badawcze w filozofii, red. D. Czakon, Łódź 2016.
 • Heidegger’s Support for Deep Ecology Reexamined Once Again: Ontological Egalitarianism, Or Farewell to the Great Chain of Being, „Ethics & the Environment” 2015, vol 20 (1).
 • Myślenie jako zaangażowanie w rzeczywistość – Heideggerowska rewizja idealizmu i realizmu, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 1/2015.
 • Nic jako recepta na onto-teo-logikę w filozofii Martina Heideggera, [w:] Wokół negacji, red. M. Woźniczka, A. Zalewski, Częstochowa 2015
 • Amerykanizacja. 10 mitów na temat nauki i życia akademickiego w Stanach Zjednoczonych(współautor: Kamil Łuczaj), „The Polish Journal of the Arts and Culture” 4/2014.
 • „Istotna tożsamość physis i techne” – Heidegger i problem artefaktu w ekofilozofii, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” nr 20 (2014).
 • The Polish “Subtitles Scene” in the Context of Postmodern Civil Society (współautor: Kamil Łuczaj), „CGS Studies,” vol. 3, 2014.
 • Czy filozofia Martina Heideggera jest „antynaturalistyczna”?, „Analiza i Egzystencja” 26/2014.
 • Posthumanizm: między metafizyką a etyką, „Kultura i Wartości” 2014, nr 3.
 • Fansubbers. The case of the Czech Republic and Poland (współautor: Kamil Łuczaj), „Compaso” 2014/2.
 • Wybrane problemy metodologiczne studiów nad filozofią Martina Heideggera, „Hybris” 24/2014.
 • Przedmiot poczwórny [Recenzja książki Grahama Harmana „Traktat o przedmiotach”], „Kwartalnik Filozoficzny” 3/2014.
 • Recenzja książki Rosi Braidotti „The Posthuman”, „Argument: Biannual Journal of Philosophy” 1/2014.
 • Recenzja książki Nancy J. Holland „Ontological Humility. Lord Voldemort and the Philosophers”, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Humanistyczne”, Nr 8 (1/2014).
 • Odrzućmy drabinę bytów! Martin Heidegger i ekologia głęboka, „Kwartalnik Filozoficzny” 3/2013.
 • Bycie i świat. Metamorfozy pojęcia „świat” w filozofii Martina Heideggera, „ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal” 2/2013.
 • Heideggerowski Zwrot – jedność bycia i nieantropocentryczna filozofia człowieka, „Folia Philosophica” 26/2013.
 • Czy „zwrot polityczny” to „zwrot marksistowski”?, „Literaturoznawstwo” nr 6-7/2012-13.
 • Lokowanie idei w przekazie medialnym jako zaangażowanie w warunkach późnego kapitalizmu (współautor: Kamil Łuczaj), „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Społeczne” 2/2013.
 • Kolistość rozumienia a dwoistość poznania, czyli po co Heideggerowi Kant, „Estetyka i Krytyka” 3/2012.
 • Konkretyzm jako ontologia ekologii głębokiej, „Studia Humanistyczne AGH” 3/2012.
 • Roman Ingarden jako historyk filozofii, [w:] Mit – Historia – Kultura, pod red. J. Skoczyńskiego, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2012.
 • Wyparta opowieść [Recenzja książki Bartosza Kuźniarza, Good bye Mr. Postmodernism! Teorie społeczne myślicieli później lewicy, Toruń 2011], „Kronos. Metafizyka – Kultura – Religia” 3/2012.
 • Pojęcie «bycia ku śmierci» a ewolucja koncepcji nicości w filozofii Martina Heideggera, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 4/2011.
 • Spór o negatywność jako pytanie o różnicę. Heideggerowska rozprawa z Heglem, „Ruch Filozoficzny” 3/2011.
 • Zagadnienie melancholii w myśli Witelona, „Studia z Filozofii Polskiej”, t. II (2007).

Prowadzone przedmioty:

Etyka w psychologii, Nauka o komunikowaniu, Pragmatyka językowa, Logika z elementami retoryki, Stylistyka i kultura języka polskiego, Webwriting i redagowanie tekstów, Technologia informacyjna, Information Technology.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

Udział w programie „Między ciszą a ciszą” w TVP Rzeszów.

Grant Dialog (023/DLG/2019/10)

plakat_Dialog

Etyczne podstawy tworzenia polityki ekologicznej. Dialog filozofii techniki z filozofią środowiskową na przykładzie dyskursu dotyczącego rzeczy użytkowych

Dialog_raport_1_logo

Dialog_raport_2_logo

Dialog_raport_3_logo

Dialog_raport_4_logo

Dialog_raport_5_logo

Dialog_raport_6_logo

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Magdalena Hoły-Łuczaj
Katedra Nauk Społecznych 
e-mail: mholy@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2,
p. 209
tel.: 017/ 866 1546

 


KONSULTACJE

W związku z pobytem na stypendium naukowym w Berlinie, w I semestrze r. 2022/23 proszę o kontakt mailowy w celu ustalenia spotkania na webexie.

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content