BIP WSIiZ
Biblioteka dla publikujących

Biblioteka dla publikujących

Program publikowania otwartego Elsevier w ramach licencji krajowej 2022-2024

Program wznowiony od 1 stycznia 2024 r. z pulą 1013 artykułów na 2024 r. Do programu uprawnione są artykuły, które zostały wysłane do czasopism już w 2024 r.

Więcej informacji TUTAJ

Program publikowania otwartego Springer w ramach licencji krajowej 2022-2024

W dniu 8 kwietnia 2024 r. został wznowiony program publikowania otwartego w ramach licencji krajowej Springer z pulą 1363 artykułów na 2024 r.

Program umożliwia autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich publikowanie artykułów otwartych w czasopismach hybrydowych Springer na licencji CC-BY (lub ew. CC-BY-NC na specjalne życzenie autora).

Koszty publikacji artykułów w ramach programu są pokrywane z opłaty za licencję krajową Springer ze środków MEiN. 

Pełną informację dotyczącą programu można znaleźć w opisie programu publikowania Springer.

                                                                                                                       

Polecamy  nową, uzupełnioną wersję  broszury Naukowiec w sieci, opracowanej przez p. Maję Bogajczyk z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

Z poradnika można dowiedzieć się na co zwrócić uwagę zakładając konto na ORCiD, Research Gate czy Google Scholar, w jaki sposób uporządkować profil autora w PBN i co zrobić, by zintegrować posiadane konta społeczne.

***

ORCID  to unikalny identyfikator dla autorów publikacji naukowych, który składa się z 16 cyfr podzielonych na cztery części oraz zapisanych w formie HTTPS URL ( np. https://orcid.org/0000-0003-1459-4199 ).

Jak założyć ORCID?

Wchodzimy na stronę orcid.org

  • Na stronie głównej wybieramy opcję Register now! lub Sign In, a następnie Register now!,
  • Zgodnie z instrukcją wypełniamy formularz rejestracyjny,
  • Ustalamy, kto może zobaczyć nasz profil. Aby w pełni wykorzystać funkcje ORCID, należy wybrać everyone lub trusted parties,
  • Na podany podczas rejestracji adres mailowy przyjdzie wiadomość z prośba o potwierdzenie, że jesteśmy jego właścicielem.

LICZBA CYTOWAŃ

Liczba cytowań jest miernikiem wartości danej pracy i wyników badań w niej opublikowanych; liczba ta może odnosić się do pojedynczej publikacji, całego dorobku autora, dorobku publikacyjnego jednostki, itd.

Głównymi bazami zawierającymi informacje o cytowaniach prac są:

Web of Science

SCOPUS

Narzędzia bibliometryczne

 
SciVal analizuje dane zawarte w bazie Scopus. Użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto na serwerze wydawcy Elsevier. Może to być konto założone wcześniej w bazach Science Direct lub Scopus. Bezpłatne konto można także założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”.
Więcej na temat SciVal

 

InCites służy do analizy danych z baz Web of Science Core Collection, JCR i ESI – narzędzie do analizy dorobku naukowego swojej instytucji oraz porównywania efektywności swojej jednostki naukowej z innymi na całym świecie. Narzędzie wykorzystuje dokładne i obiektywne informacje dostępne w zbiorze WOS. Dedykowane jest instytucjom naukowym i badawczym, autorom publikacji oraz bibliotekarzom.

Na stronie www.webofscience.com można założyć bezpłatne konto.

Wskaźniki bibliometryczne
Indeks Hirscha

Indeks Hirscha określa zdolność do publikowania często cytowanych prac. Jest to liczba publikacji (h), które uzyskały co najmniej h cytowań

przykład: h = 10 oznacza, że 10 publikacji było cytowanych co najmniej 10 razy

Indeks h można wyznaczyć przy pomocy kilku różnych narzędzi: Web of Science Core Collection (WoSCC). ScopusGoogle Scholar za pomocą Publish or Perish (PoP). Wyniki uzyskane z różnych źródeł mogą być inne, w zależności od zawartości bazy.

Index Hirscha możemy obliczyć za pomocą następujących narzędzi:

ISI WEB OF SCIENCE  –  automatyczne wyliczanie indexu Hirscha oraz liczby cytowań – instrukcja

 

SCOPUSautomatyczne wyliczanie indexu Hirscha oraz liczby cytowań

Impact Factor (IF, wskaźnik oddziaływania, współczynnik wpływu) – jest to miara częstotliwości, z jaką artykuł z czasopisma był w danym roku cytowany. Stosunek liczby cytowań artykułów (C) opublikowanych w dwóch poprzednich latach, jakie czasopismo otrzymało w danym roku do sumy artykułów (A) z dwóch ostatnich lat.

Oblicza się go, dzieląc liczbę cytowań artykułów (C) z danego czasopisma w Journal Citation Reports (JCR) za dany rok przez całkowitą liczbę artykułów (A), opublikowanych w tym czasopiśmie w dwóch poprzednich latach.

Wzór na Impact Factor: IF(2019) = C(2017-2018) / A(2017-2018)

C – całkowita liczba cytowań artykułów opublikowanych w latach 2017-2018

A – liczba wszystkich artykułów opublikowanych w latach 2017-2018

Impact Factor to średnia cytowań danego czasopisma na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Pomaga ocenić znaczenie czasopisma, w zestawieniu z innymi z tej samej dziedziny. Obliczany jest dla czasopism, które są indeksowane w bazie Journal Citation Reports (JCR) i Web of Science Core Collection (WoSCC).

Przy określaniu liczby dokumentów za dany rok, bierze się pod uwagę jedynie publikacje recenzowane, czyli te oznaczone jako artykuły oraz artykuły przeglądowe. Inne typy dokumentów, takie jak noty edytorskie czy listy do redakcji nie są uwzględniane.

Wskaźnik IF powinno wykorzystywać się jedynie do porównywania czasopism w obrębie jednej dyscypliny, ponieważ jest to wskaźnik nieznormalizowany, nie uwzględnia on różnic pomiędzy dyscyplinami takich jak średnia liczba cytowanych publikacji w jednym artykule czy też częstotliwość publikowania. IF jest obliczany jednorazowo po zakończeniu danego roku i publikowany najczęściej w połowie roku następnego wraz z aktualizacją bazy JCR.

Pięcioletni Impact Factor (5-Year Impact Factor, 5-IF) został wprowadzony w celu analizy wpływu czasopisma w większym przedziale czasu. Wskaźnik ten nie stanowi jednak średniej z IF z pięciu ostatnich lat. Oblicza się go w ten sam sposób, co IF, ale pod uwagę bierze się 5-letni okres.

Sumaryczny Impact Factor – wskaźnik określający jakość dorobku naukowego autora. Stanowi sumę wartości IF czasopism, w których autor opublikował artykuły naukowe (IF zgodnie z rokiem publikacji).

Oblicza się go uwzględniając artykuły danego autora publikowane w czasopismach posiadających współczynnik IF.

Wzór na sumaryczny Impact Factor: SIF = IF1 + IF2 +…+ IFn

SIF – Sumaryczny Impact Factor autora

 

IFn – Impact Factor czasopisma, w którym opublikowano artykuł (zgodny z rokiem publikacji)

 

GOOGLE SCHOLAR I NAKŁADKA PUBLISH OR PERISH – Nakładka Publish or Perish na Google Scho­lar – pro­gram słu­żący do zli­cza­nia cyto­wań oraz ana­lizy wpływu publi­ka­cji aka­de­mic­kich w opar­ciu o bazę Google Scho­lar.

Poradnik dla autorów. Znajdź swoje cytowania i Indeks Hirscha

 

 Jak dodać prace do Google Scholar i zwiększyć liczbę cytowań oraz indeks Hirscha : Poradnik dla początkujących

 

***

Czasopisma i monografie punktowane

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Wyszukiwarka czasopism i wydawnictw punktowanych MNiSW

Wyszukiwarka czasopism punktowanych wg wykazu z 17 lipca 2023

Wyszukiwarka czasopism punktowanych Punktoza.pl

 

***

 

Jak namierzyć słowa kluczowe w artykule naukowym – artykuł na blogu sztukaszukania.pl

 

PRZYDATNE NARZĘDZIA ONLINE I AI

Summarizing Tools. Za ich pomocą możesz podsumować całość lub dowolną część tekstu. Niektóre z tych narzędzi podkreślają kluczowe zdania,  wyodrębniają słowa kluczowe

 

***

 

Beall’s list – lista drapieżnych wydawnictw

 

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w Czerwcu na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content