BIP WSIiZ
Ogłoszenia/FAQ

Ogłoszenia/FAQ

Harmonogram konkursów Narodowego Centrum Nauki 

Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów znajdują się na stronie  Narodowego Centrum Nauki.

Z harmonogramem przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki można zapoznać się TUTAJ.

Ogłoszenia/FAQ

Krajowy Punkt Kontaktowy PR Horyzont Europa. Informacje o konkursach na projekty badawcze

Krajowy Punkt Kontaktowy PR Horyzont Europa (KPK) w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wspiera uczestnictwo polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w Programie Ramowym Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji Horyzont Europa. Zadaniem KPK jest informowanie o konkursach, organizowanie dni informacyjnych, seminariów, konferencji, prowadzenie strony internetowej, przygotowywanie publikacji i biuletynów.
Szczegółowe informacje o programach badawczych znajdują się TUTAJ


Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

NAWA działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Agencja dąży do umocnienia doskonałości naukowej, umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych, a także do promocji Polski – jej języka oraz kultury w celu budowania wizerunku kraju oferującego interesujące możliwości edukacyjne i badawcze.

Programy dla Naukowców


Najczęściej zadawane pytania


Jak przygotować i złożyć projekt naukowy?

W przygotowywaniu projektów naukowych wspiera pracowników Dział Nauki oraz Biuro Projektów.

Badania podstawowe: Narodowe Centrum Nauki

Wnioski składa się w systemie OSF

Należy założyć konto w OSF, utworzyć wniosek i dodać jako redaktora pomocniczego pracownika Działu Nauki.

Badania stosowane: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wnioski składa się w systemie OSF

Należy założyć konto w OSF, utworzyć wniosek i dodać jako redaktora pomocniczego pracownika Działu Nauki lub Biura Projektów.

Programy: Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Wnioski składane są  TUTAJ

Należy skontaktować się z Biurem Projektów lub Działem Nauki.

Fundusze europejskie: Sprawdź możliwości TUTAJ

Należy skontaktować się z Biurem Projektów.

Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej: Zapoznaj się z ofertą

Badania statutowe WSIiZ: Warunki i terminy składania wniosków określa Zarządzenie Rektora nr 89

Wnioski składa się do Działu Nauki, do 31 stycznia każdego roku, po ogłoszeniu konkursu przez Prorektora do Spraw Nauki i Współpracy Międzynarodowej.

Formularz wniosku przesyłany jest wraz z ogłoszeniem konkursu.


Jakie są terminy i zasady składania sprawozdań z działalności naukowo-badawczej?

Każdy pracownik zatrudniony na stanowisku badawczo-dydaktycznym lub badawczym składa raz w roku (do 20 grudnia) sprawozdanie z działalności naukowej.

Formularz sprawozdania przesyłany jest przez pracowników Działu Nauki na konta mailowe naukowców.


Jak sprawdzić cytowania moich publikacji i H-index?

Zachęcamy do założenia i prowadzenia swojego profilu w specjalistycznych wyszukiwarkach internetowych służących do przeszukiwania baz danych zawierających publikacje naukowe z różnych dziedzin, np. w  Google Scholar. Prowadzenie profilu umożliwia sprawdzenie widoczności, wskaźników bibliometrycznych (indeksów cytowań).


Jak uzyskać finansowanie kosztów publikacji i korekt językowych?

Należy złożyć w Dziale Nauki wniosek o sfinansowanie publikacji albo wniosek o sfinansowanie korekty językowej.


Czym się kierować wybierając miejsce publikacji?

Należy wybierać czasopisma i materiały konferencyjne, których dyscyplina jest zbieżna z dyscypliną naukową pracownika oraz sprawdzić liczbę punktów za publikację w wykazie ministerialnym.


Ukazała się moja nowa publikacja – co należy zrobić?

Zgłosić ten fakt do Działu Nauki przesyłając link do publikacji oraz wprowadzić publikację do swojego profilu z bazie PBN oraz ORCID.


Jak obliczyć liczbę punktów za publikacje?

W celu ułatwienia wyliczania punktów za publikacje naukowe zgodnie z algorytmami Ministerstwa Edukacji i Nauki przygotowany został „Kalkulator punktów i slotów dla pracowników WSIiZ”, dostępny również na dysku O:Dzial_NaukiPublikacje punktowane MEiN.


Jak uzyskać finasowanie udziału w konferencji naukowej?

Należy złożyć w Dziale Nauki WNIOSEK WYJAZDOWY, zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego i wyszczególnić w nim wszelkie koszty oraz opisać spodziewane rezultaty.

Po zaakceptowaniu wniosku, należy zarejestrować w Dziale Kadr delegację i przedłożyć ją w Rektoracie do podpisu Dyrektora ds. Finansów i Rozwoju.

Dokonując rejestracji na konferencję należy podać pełną afiliacje Uczelni. Należy zadbać o to, aby wszelkie faktury i rachunki były wystawione na dane uczelni, a nie na nazwisko pracownika.

Po powrocie składa się w Dziale Nauki sprawozdanie z konferencji w formie uzupełnionego formularza lub informacji zamieszczanej na stronie WSIiZ w zakładce „Aktualności naukowe”.

W celu rozliczenia kosztów udziału, podróży lub noclegu należy przedstawić odpowiednie dokumenty (faktury i rachunki wystawione na dane uczelni, a nie na nazwisko pracownika oraz bilety), będące załącznikami do druku delegacji. Dokumenty przedkłada się w Dziale Nauki do podpisu, a następnie składa się w Kwesturze.

Dane do faktury krajowej i zagranicznej:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

NIP: 813-11-23-670

University of Information Technology and Management in Rzeszow

Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów, Poland

NIP: PL 813-11-23-670

Procedura opisana jest również w Zarządzeniu Rektora nr 105/2023.


Jak założyć koło naukowe?

Należy zapoznać się z regulaminem działalności kół naukowych i złożyć deklarację w Dziale Nauki.


Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w Czerwcu na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content