BIP WSIiZ
Ogłoszenia

Ogłoszenia

Harmonogram konkursów Narodowego Centrum Nauki w 2022 roku

Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów znajdują się na stronie  Narodowego Centrum Nauki.

Z harmonogramem przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki można zapoznać się TUTAJ.

Ogłoszenia

Krajowy Punkt Kontaktowy PR Horyzont Europa. Informacje o konkursach na projekty badawcze

Krajowy Punkt Kontaktowy PR Horyzont Europa (KPK) w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wspiera uczestnictwo polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w Programie Ramowym Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji Horyzont Europa. Zadaniem KPK jest informowanie o konkursach, organizowanie dni informacyjnych, seminariów, konferencji, prowadzenie strony internetowej, przygotowywanie publikacji i biuletynów.
Szczegółowe informacje o programach badawczych znajdują się TUTAJ


Do 31 stycznia 2023 r. zaś można składać wnioski na realizację projektów badawczych finansowanych z subwencji MEiN na utrzymanie potencjału badawczego.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu znajdują się w Ogłoszenie konkursu 2023 Prorektorki ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, dr hab. Agaty Jurkowskiej-Gomułki, prof. WSIiZ.


Nabór wniosków o stypendium MEiN 

Od 1 grudnia do 31 grudnia 2022 r. trwa 18. nabór wniosków o stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców. Wnioski o stypendium należy składać poprzez system OSF.

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

  • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora

albo

  • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Przez zatrudnienie, o którym mowa powyżej, należy rozumieć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Osoby posiadające stopień doktora, a niebędące pracownikami podmiotu (np. zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło), nie mogą ubiegać się o stypendium.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ


Działania „Maria Skłodowska-Curie”: 1,75 mld euro na nowe wnioski o stypendia dla naukowców i instytucji

Komisja ogłosiła 7 grudnia 2022 r. nowe zaproszenia do składania wniosków w dziedzinie szkoleń, umiejętności i rozwoju kariery naukowców w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie” (MSCA). Jest to sztandarowy unijny program finansujący studia doktoranckie i podoktorskie, będący częścią programu „Horyzont Europa”. Celem MSCA, których łączny budżet na lata 2021–2027 wynosi 6,6 mld euro, jest wspieranie naukowców z całego świata na wszystkich etapach kariery zawodowej i we wszystkich dziedzinach nauki. Działania te przynoszą również korzyści instytucjom: wspierają doskonałe programy doktoranckie i podoktorskie oraz wspólne projekty w dziedzinie badań naukowych i innowacji, zwiększają atrakcyjność i widoczność instytucji na poziomie globalnym oraz wspierają współpracę z podmiotami spoza środowiska akademickiego, w tym z dużymi oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP).

MSCA zapewnią ponad 856 mln euro w 2023 r. oraz 902 mln euro w 2024 r. Środki te pokryją pięć głównych działań programu prac:

  • Sieci doktoranckie MSCAna rzecz wdrażania programów w celu szkolenia doktorantów w środowisku akademickim i w innych sektorach, w tym w przemyśle i przedsiębiorstwach. Zaproszenia do składania wniosków na lata 2023 i 2024 rozpoczną się w maju i zakończą w listopadzie każdego roku. Ich budżet wyniesie w poszczególnych latach odpowiednio 434,8 mln euro i 451,2 mln euro.
  • Stypendia podoktorskie MSCAna rzecz zwiększenia kreatywności i innowacyjności badaczy, którzy mają doktorat i chcą zdobyć nowe umiejętności poprzez zaawansowane szkolenia oraz mobilność międzynarodową, interdyscyplinarną i międzysektorową. Finansowanie będzie dostępne dla naukowców chętnych do realizacji pionierskich projektów w zakresie badań naukowych i innowacji w Europie i na świecie, w tym w sektorze pozaakademickim. Zaproszenia do składania wniosków na lata 2023 i 2024 rozpoczną się w kwietniu i zakończą we wrześniu każdego roku. Ich budżet wyniesie w poszczególnych latach odpowiednio 260,5 mln euro i 270,8 mln euro.
  • Wymiany pracowników MSCArozwijające międzynarodową, międzysektorową i interdyscyplinarną zrównoważoną współpracę w dziedzinie badań naukowych i innowacji poprzez wymianę pracowników. Program pomaga przekształcić pomysły w innowacyjne produkty, usługi lub procesy. Zaproszenia do składania wniosków na lata 2023 i 2024 rozpoczną się w październiku i zakończą pod koniec lutego lub na początku marca każdego roku. Ich budżet wyniesie w poszczególnych latach odpowiednio 78,5 mln euro i 81,2 mln euro.
  • MSCA COFUNDna rzecz współfinansowania nowych lub istniejących programów doktoranckich i programów stypendiów podoktorskich w państwach członkowskich UE lub w państwach stowarzyszonych w ramach programu „Horyzont Europa”. Służy ono rozpowszechnianiu najlepszych praktyk w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie”. Działanie to obejmuje międzynarodowe, międzysektorowe i interdyscyplinarne szkolenia naukowców, a także międzynarodową i międzysektorową mobilność naukowców na wszystkich etapach ich kariery zawodowej. Zaproszenia do składania wniosków na lata 2023 i 2024 rozpoczną się w październiku i zakończą w lutym każdego roku. Ich budżet wyniesie w poszczególnych latach odpowiednio 96,6 mln euro i 99,3 mln euro.
  • MSCA i obywatelena rzecz przybliżenia badań naukowych studentom, rodzinom i ogółowi społeczeństwa, głównie za pośrednictwem Europejskiej Nocy Naukowców oraz inicjatywy „Naukowcy w szkołach”. Działanie to podnosi świadomość wpływu pracy naukowców na życie obywateli, społeczeństwo i gospodarkę oraz zwiększa publiczne uznanie dla nauki i badań naukowych. Jego celem jest również zwiększenie zainteresowania młodych ludzi karierą w dziedzinie badań naukowych i nauk ścisłych. Budżet zaproszenia do składania wniosków na rok 2023 wynosi 15,4 mln euro. Zaproszenie obejmuje dwie edycje Europejskiej Nocy Naukowców – w latach 2024 i 2025 – i zostanie otwarte 20 czerwca. Termin składania wniosków upływa 25 października 2023 r.

Szczegółowe informacje o programach badawczych KE znajdują się TUTAJ


Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content