Składanie wniosku

Wnioski o wyrażenie opinii przez Komisję mogą składać osoby planujące podjęcie badań wymagających opinii Komisji. Komisja Bioetyczna opiniuje projekty badań klinicznych oraz eksperymentów medycznych.
Eksperymentem medycznym kieruje lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny, która jest szczególnie przydatna ze względu na charakter lub przebieg eksperymentu, oraz odpowiednio wysokie kwalifikacje zawodowe i badawcze. W przypadku eksperymentu badawczego zawierającego część niemedyczną lekarz kierujący takim eksperymentem współpracuje z inną osobą posiadającą kwalifikacje niezbędne do przeprowadzenia części niemedycznej, która nadzoruje przebieg tej części.

Pobierz wniosek

Wnioski składa się w zamkniętych kopertach u Sekretarza Komisji w pokoju RA222, ul. Sucharskiego 2 lub przesyła na adres poczty elektronicznej Sekretarza Komisji sbanas@wsiz.edu.pl. Wniosek składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym wnioskodawcy.

OPŁATY

1. Opłata za wydanie opinii ustalana jest w następujących wysokościach:

  • 6000 zł (+VAT zgodnie z obowiązującymi stawkami) za wydanie opinii o pracy badawczej sponsorowanej przez firmy farmaceutyczne (dla jednego ośrodka),
  • 9000 zł (+ VAT zgodnie z obowiązującymi stawkami) za wydanie opinii o pracy badawczej sponsorowanej przez firmy farmaceutyczne (koordynowane jako badania wieloośrodkowe),
  • 2000 zł (+ VAT zgodnie z obowiązującymi stawkami) za opiniowanie przez Komisję wniosków sponsorów o wprowadzenie uzupełnień i poprawek do protokołu.

2. W przypadku zawiłości sprawy i zwiększonej pracochłonności przygotowywanej opinii przewodniczący Komisji może zadecydować o zwiększeniu opłaty o zryczałtowaną kwotę 2000 zł.

3. Opłaty za wydanie opinii dotyczących poprawek i uzupełnień mających wpływ na zmianę protokołu badania, ustala się w wysokości 1500 zł netto + VAT.

4. Opłaty, o których mowa wyżej, podmiot zgłaszający wniosek o przeprowadzenie eksperymentu medycznego wnosi do Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania na wskazane konto najpóźniej przed terminem posiedzenia Komisji Bioetycznej, na którym ma być podjęta uchwała wyrażająca opinię.

5. Rektor może zwolnić podmiot zamierzający przeprowadzić eksperyment medyczny z obowiązku pokrycia całości lub części kosztów wydania opinii o eksperymencie, pod warunkiem zapewnienia środków finansowych przeznaczonych na finansowanie działalności Komisji.

Składanie wniosku

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021