BIP WSIiZ
Archiwum

Archiwum

CZY SPEŁNIAM WARUNKI NA UCZESTNIKA NA SEMINARIUM DOKTORANCKIE?

 • Uczestnikiem seminarium doktoranckiego może zostać osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, a także osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 • Uczestnik seminarium doktoranckiego powinien wykazywać się co najmniej ogólną znajomością języka obcego nowożytnego umożliwiającą korzystanie z literatury obcojęzycznej, niezbędnej przy pracy nad doktoratem oraz poszerzaniem wiedzy ogólnej z dziedziny w ramach zajęć realizowanych podczas seminarium doktoranckiego.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 • Aktywny udział w zajęciach prowadzonych w ramach Seminarium doktoranckiego – zgodnie z realizowanym programem kształcenia.
 • Prowadzenie uzgodnionych z opiekunem naukowym badań naukowych związanych z tematyką rozprawy doktorskiej oraz składanie sprawozdań z ich przebiegu na Karcie osiągnięć uczestnika Seminarium doktoranckiego.
 • Przygotowanie, pod nadzorem merytorycznym opiekuna naukowego, koncepcji rozprawy doktorskiej.
 • Zaprezentowanie koncepcji rozprawy doktorskiej na zebraniu Katedry, właściwej w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej.
 • Otwarcie – w terminie wynikającym z toku uczestnictwa w seminarium* – przewodu doktorskiego na Wydziale Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSIiZ.
 • Opublikowanie co najmniej raz w roku artykułu naukowego w recenzowanym czasopiśmie naukowym lub rozdziału w monografii, afiliowanego przy uczelni.
 • Terminowe wnoszenie opłat za udział w Seminarium doktoranckim.

* Od momentu przyjęcia na Seminarium doktoranckie: nie później niż po 4 semestrach w trybie stacjonarnym, nie później niż po 30 dniach w indywidualnym toku kształcenia.

PRZYWILEJE

Uczestnicy Seminarium doktoranckiego, używając karty elektronicznej, mogą korzystać z infrastruktury informatycznej WSIiZ, biblioteki oraz czytelni.

Uczelnia umożliwia uczestnikom Seminarium doktoranckiego publikowanie artykułów naukowych w czasopismach wydawanych przez WSIiZ:

 • „The Quarterly e-Finanse”,
 • „Studia Humana”, ISSN 2299-0518
 • „Przegląd Prawa Publicznego”, ISSN 1896-8996,
 • „CyberEmapthy”, ISSN 2299-906X,
 • „Social communication. Online Journal”, ISSN 1234-5678,
 • „WorkingPapers”

Podanie o otwarcie przewodu doktorskiego, wraz z propozycją tematu dysertacji doktorskiej, uczestnik Seminarium doktoranckiego kieruje do Rady Wydziału na ręce Dziekana. W podaniu kandydat może zaproponować osobę promotora. Jeśli w podaniu nie ma takiej propozycji, składa ją Radzie Komisja doktorska.

Co uczestnik Seminarium doktoranckiego powinien dołączyć do podania?

 • Dokładny życiorys uwzględniający przebieg pracy naukowej i zawodowej.
 • Wykaz własnych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych.
 • Temat i plan rozprawy doktorskiej.
 • Opinię zaproponowanego przez kandydata promotora, wraz ze zgodą na przyjęcie obowiązków promotora.
 • Informację o przebiegu i wynikach postępowania, jeżeli kandydat już ubiegał się wcześniej o nadanie stopnia naukowego doktora w innej jednostce organizacyjnej.

WAŻNE

Uczestnik Seminarium doktoranckiego może przystąpić do wszczęcia przewodu doktorskiego, jeżeli posiada wydaną lub przyjętą do druku publikację naukową w formie książki lub co najmniej jedną publikację naukową w recenzowanym czasopiśmie naukowym z wykazu MNiSW lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej.

EGZAMINY DOKTORSKIE

Ważnym momentem, przybliżającym uczestnika Seminarium doktoranckiego do uzyskania tytułu doktora, jest złożenie przed Komisją doktorską egzaminów doktorskich.

Egzaminy odbywają się po wszczęciu przewodu doktorskiego, ale przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału i dopuszczeniem jej do publicznej obrony.
Jaki jest zakres egzaminów doktorskich?

 • Język nowożytny wybrany przez kandydata spośród języków określonych przez Radę Wydziału (konieczny w przypadku, gdy uczestnik Seminarium doktoranckiego nie posiada certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego co najmniej na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej*).
 • Dyscyplina dodatkowa wybrana przez kandydata spośród dyscyplin określonych przez Radę Wydziału.
 • Dyscyplina podstawowa odpowiadająca tematyce rozprawy doktorskiej uczestnika Seminarium doktoranckiego, określona przez Radę Wydziału.
* Szczegółowe informacje oraz lista uznawanych certyfikatów znajdują się w załączniku nr 1 (str. 10-12) do Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Studia doktoranckie a seminarium – podobieństwa i różnice

Różnica pomiędzy studiami doktoranckimi i Seminarium doktoranckim ma przede wszystkim wymiar formalny i proceduralny. Studia doktoranckie stawiają przed uczelnią odmienne wymagania organizacyjne, a na studentów – nakładają dodatkowe obowiązki w trakcie doktoratu (np. obowiązkowe prowadzenie zajęć dydaktycznych podczas studiów doktoranckich).

Pomiędzy studiami doktoranckimi a Seminarium doktoranckim nie ma różnicy w zakresie celu głównego i efektywności jego osiągnięcia. Zasady dotyczące przygotowania rozprawy podczas Seminarium doktoranckiego są identyczne z wymogami względem studiów doktoranckich. Jakość ostatecznego efektu pracy uczestników Seminarium doktoranckiego są oceniane zewnętrznie w taki sam sposób jak praca słuchaczy studiów doktoranckich – przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów i recenzentów spoza uczelni.

Studia doktoranckie i status studenta

Ze studiami doktoranckimi wiąże się ściśle status doktoranta. O ile w polskiej tradycji językowej doktorant to „osoba ubiegająca się o stopień naukowy doktora”, to polska legislatywa zawęża to pojęcie jedynie do uczestników studiów doktoranckich (ustawa z 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym).

Wynika to – pomimo sprzeczności z powszechnym i tradycyjnym rozumieniem tego określenia, które nie ogranicza się do uczestnika studiów doktoranckich – z realizacji procesu bolońskiego i przyjęcia trójstopniowego podziału studiów. Sformalizowany status doktoranta, traktowanego jako słuchacza studiów doktoranckich, wiąże się ze szczególnymi uprawnieniami oraz obowiązkami określonymi w polskim prawie (ustawa z 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym, rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich).

Niewątpliwie jednak każdy, kto ubiega się o stopień naukowy doktora, uczestnik Seminarium doktoranckiego i słuchacz studiów doktoranckich, może być nazywany doktorantem.

Seminarium doktoranckie we WSIiZ

Od 2015 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie jest uczelnią akademicką, w związku z uzyskaniem uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach. W konsekwencji tego, w 2016 roku zostało uruchomione Seminarium doktoranckie, które w ramach dwóch ścieżek kształcenia przygotowuje kandydatów, podobnie jak studia doktoranckie, do opracowania i obrony rozprawy doktorskiej.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w Czerwcu na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content