Zaplanowane działania dotyczą:

 • badań ukierunkowanych na stworzenie uniwersalnego i nowoczesnego modelu kształcenia w obszarze nowych technologii komunikacyjnych;
 • badań ukierunkowanych na perspektywy rozwojowe i potencjał nowych technologii komunikacyjnych,
 • wymiany kadry i studentów w ramach partnerstwa, wizyt studyjnych, wspólnych publikacji i wystąpień konferencyjnych.

Partnerstwo będzie rozwijane z uwagi na następujące przesłanki:

 • zbieżność działalności naukowo-badawczo-dydaktycznej Wnioskodawcy
  i Partnerów, generująca efekt synergii,
 • trendy rynkowe wynikające z bieżących i prognozowanych zmian technologicznych oraz na rynku pracy
 • globalizującego się wymiaru kształcenia i aktywności zawodowej w sferze komunikowania marketingowego i wizualnego,
 • relatywnie niewielka aktywność międzynarodowych zespołów badawczych ukierunkowana na badania nowych form, platform i narzędzi komunikowania oraz ich skutków.

Kluczowe grupy docelowe projektu to: kadra naukowa i dydaktyczna oraz studenci wnioskodawcy i partnerów, zaś w szerszym kontekście – europejski sektor szkolnictwa wyższego i naukowcy. Celem projektu jest wzmocnienie dotychczasowego partnerstwa poprzez wymianę kadry, stworzenie wspólnych zespołów badawczych i realizację dwóch międzynarodowych projektów naukowych, skutkujących licznymi publikacjami
o międzynarodowym charakterze.

Zaplanowane działania dotyczą:

 • badań ukierunkowanych na stworzenie uniwersalnego i nowoczesnego modelu kształcenia w obszarze nowych technologii komunikacyjnych;
 • badań ukierunkowanych na perspektywy rozwojowe i potencjał nowych technologii komunikacyjnych,
 • wymiany kadry i studentów w ramach partnerstwa, wspólnych wizyt studyjnych, wspólnych publikacji i wystąpień konferencyjnych.

Mierzalnym rezultatem będą publikacje w postaci raportów, artykułów i monografii, jak również opracowany model kształcenia, a docelowo wdrożenie nowych ścieżek kształcenia opartych na doświadczeniach partnerów.

Wśród korzyści z realizacji projektu należy wymienić aktywizację naukową partnerów, stworzenie zespołów badawczych stanowiących fundament do rozwijania współpracy, unowocześnienie oferty dydaktycznej i rozwój partnerów oparty na stosowaniu dobrych praktyk.

Kluczowym obszarem merytorycznym współpracy jest nauka i dydaktyka w zakresie mediów i komunikacji społecznej, w tym zwłaszcza w obrębie nowych technologii komunikacyjnych.

Data realizacji projektu: 01.10.2019 - 30.09.2022

Program z którego finansowany jest projekt: Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

OPIS PROJEKTU