Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji wśród studentów poprzez uruchomienie nowych programów kształcenia, udziału studentów w dodatkowych zajęciach zwiększających kompetencje (np. szkoleniach, warsztatach, wizytach studyjnych, spotkaniach z pracodawcami), jak również podniesienie kompetencji kadry WSIiZ w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych i umiejętności zarządczych.

     Wyzwania strategiczne projektu:

  • Rozwój umiędzynarodowienia poprzez rozszerzenie oferty studiów anglojęzycznych;
  • Rozwój nowoczesnej oferty studiów polskojęzycznych poprzez modyfikację kierunków kształcenia
  • Wprowadzenie przedmiotów ogólnouczelnianych, kreujących kompetencje przekrojowe (myślenie projektowe, komunikacja w biznesie, przedsiębiorczość innowacyjna), dla wszystkich kierunków I stopnia.;
  • Wzrost innowacyjności nauczania
  • Program rozwoju kompetencji studentów (realizacja warsztatów, zajęć praktycznych, wizyt studyjnych);
  • System rozwoju kompetencji kadry dydaktycznej, administracyjnej i kierowniczej;
  • Systemy IT wspierające zarządzania Uczelnią;
  • Restrukturyzacja obszaru współpracy z otoczeniem gospodarczym.

Data realizacji projektu: 01.04.2018 - 30.09.2023

Program z którego finansowany jest projekt: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5: Kompleksowe programy szkół wyższych

OPIS PROJEKTU