Celem projektu jest modernizacja oferty uczelni poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego kursu na kierunku Informatyka (i pokrewnych) „Model Biznesowy – Ty. Specjalista IT z PASJĄ” kształtujący umiejętności generowania osobistych modeli biznesowych oraz umiejętności wykorzystywania innowacyjnych pomysłów w kształtowaniu kariery zawodowej a także dostosowanie programów studiów do aktualnych wymagań rynku pracy do IV 2020r.

W projekcie uczestniczy 45 studentów kierunków związanych z informatyką, którzy wezmą udział w Międzynarodowej Szkole Letniej realizowanej w uczelniach partnerskich oraz 15 pracowników dydaktycznych, którzy uczestniczyć będą w Międzynarodowej Akademii Innowacyjnych Metod i Technik Kształcenia. Partnerzy opracują nowy kurs pt. „Model Biznesowy – TY specjalista IT z PASJĄ” oraz Katalog kanw kariery w branży IT. Przygotowane zostaną również inne materiały wspierające (podcasty, kursy e-learningowe, scenariusz wykorzystania klocków lego w zagadnieniach odpowiedzialności społecznej).

W rezultacie realizacji projektu do oferty edukacyjnej uczelni wprowadzony zostanie nowy kurs pt. „Model Biznesowy – TY specjalista IT z PASJĄ”, który stanowić będzie bazę do dalszego rozwoju ich oferty edukacyjnej. Z wypracowanych rezultatów będą mogły skorzystać także inne uczelnie krajowe i zagraniczne spoza konsorcjum. Wprowadzenie nowego programu kształcenia (kursu „Model Biznesowy – TY. Specjalista IT z PASJĄ”) przełoży się na wzrost kompetencji z zakresu planowania ścieżki zawodowej zgodnej z modelowym opisem umiejętności na określonym stanowisku (Kanwa kariery) a co za tym idzie zwiększenie zatrudnialności u absolwentów studiów wyższych i przyszłych pracowników sektora IT.

Najważniejsze rezultaty projektu :

  • Kurs „Model Biznesowy – TY. Specjalista IT z PASJĄ”
  • Katalog kanw kariery w branży IT (IT Career Canvas)
  • Metodyka prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod: Design Thinking, Visual Thinking oraz Storytelling
  • Podcasty i kursy e-learningowe

The aim of the project is to improve the quality and suitability of knowledge and skills of Computer Science (and related) major students’ in 5 universities. This will be done by development, testing and implementation of innovative training on personal business model and abilities to use innovative ideas in career planning process. What is more the universities curricula will be adjusted to meet the current labor market requirements by IV.2020.

The main participants of the project are 45 Computer Science students that will take part in International Summer Schools run by partner universities and 15 universities teaching staff members who will participate in International Academy of Innovative Educational Methods and Techniques. The seminars that will disseminate project results will be attended by 150 people including higher education sector (students, graduates, universities teaching staff members), government and self-government administration representatives, NGO, media and IT experts.

As a result of project’s implementation universities educational offer will be extended by new innovative training course „Business Model – You, Passionate IT Professional” which will be the reference model for further development of curricula. All the project’s results may be used by the universities in Europe and all over the world.

The most important project’s results are the following:

  • The innovative training course „Business Model – You, Passionate IT Professional”
  • IT Career Canvas Catalogue
  • Methodology of conducting classes using the Design Thinking, Visual Thinking and Storytelling methods
  • Podcasts and e-learning courses

Leader: The University of Information Technology and Management

Data realizacji projektu: 01.09.2018 – 30.11.2021

Program z którego finansowany jest projekt: ERASMUS+

Data realizacji projektu: 01.09.2018 – 30.11.2021

Program z którego finansowany jest projekt: ERASMUS+

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU