Międzynarodowy projekt Adaptation and Evaluation D.Y.L. Methodology to Individualized Career Planning in Higher Education Institutions [DYLMIC] finansowany jest z Programu NAWA – Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe.

Projekt odpowiada na problem braku systemowego wsparcia na uczelniach wyższych w zakresie indywidualizacji ścieżek kształcenia i kariery zawodowej, słabej korelacji pomiędzy programami studiów oraz wymaganiami rynku pracy na europejskich uczelniach wyższych oraz na problem niskiej świadomość studentów dotyczącej kształtowania ścieżki kariery. Projekt w swoich założeniach ma wypracować narzędzia, które ułatwią studentom świadomy wybór przedmiotów oraz pozwolą lepiej zarządzać sobą w czasie.

Celem projektu jest nawiązanie współpracy międzynarodowej w celu adaptacji podejścia Business Model You (BMY) oraz Degign Your Life (DYL) do potrzeb indywidualizacji i tworzenia ścieżek kształcenia oraz planowania kariery zawodowej a także wypracowanie metodyki w zakresie procesu, technik i metod indywidualizacji ścieżek kształcenia i kariery zawodowej dla uczelni wyższych w tym obszarze do 30.09. 2021r.

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:
• Zadanie 1 – Opracowanie Katalogu technik i metod indywidualizacji ścieżek kształcenia oraz planowania kariery zawodowej
• Zadanie 2 – Adaptacja podejścia BMY oraz DYL do potrzeb indywidualizacji i tworzenia ścieżek kształcenia oraz planowania kariery zawodowej
• Zadanie 3 – Wypracowanie modelu odniesienia w zakresie indywidualizacji na podstawie dobrych praktyk
• Zadanie 4 – Upowszechnianie wyników projektu w środowisku naukowym (publikacja monografii naukowej podsumowującej przeprowadzone badania, udział w konferencjach naukowych, organizacja konferencji podsumowującej projekt w Rzeszowie)

Rezultaty projektu: 

[1] Student Purposeful Development Toolbox – Katalog technik i metod indywidualizacji ścieżek kształcenia oraz planowania kariery zawodowej tzw. Skrzynkę Narzędziową Celowego Rozwoju Studenta.
Katalog będzie zawierał zbiór odpowiednio dobranych technik i metod wspierających etapy empatyzacji/ introspekcji, ideacji, prototypowania oraz testowania w procesie indywidualizacji ścieżki kształcenia. Każda technika i metoda będzie zaprezentowana w katalogu w określonej strukturze, zawierającej nazwę techniki/metody, cel wykorzystania, charakterystykę ról (jeżeli będzie wymagana praca zespołowa), sposób i czas realizacji zadań oraz niezbędne rekwizyty. Dla każdej techniki/metody zostaną opracowane scenariusze jej wykorzystania oraz otrzymane przykładowe rezultaty. Oprócz technik uniwersalnych, w katalogu zostaną zawarte również techniki dedykowane studentom oraz nauczycielom akademickim i pracownikom biur doradztwa personalnego.

[2] Metodyka planowania procesów dydaktycznych zorientowanych na zwiększenie korelacji pomiędzy efektami kształcenia oraz wymaganiami rynku pracy.
Metodyka będzie efektem procesu adaptacji podejść Designing your life (DYL) oraz Business Model You (BMY). Adaptacja będzie realizowana w kontekście potrzeb kluczowych beneficjentów projektu: studentów oraz biura karier / doradztwa personalnego.  Wyznaczone zostaną możliwości zastosowania zintegrowanej metodyki (będącej efektem integracji BMY oraz DYL) dla grup docelowych projektu.

[3] Repozytorium Lessons Learned oraz Model odniesienia w zakresie metodyki indywidualizacji treści kształcenia i planowania kariery.
Wypracowany zostanie uniwersalny model odniesienia w zakresie metodyki indywidualizacji treści kształcenia i planowania kariery. Model ten będzie mógł być wdrożony jako zbiór dobrych praktyk wykorzystywanych przez uczelnie w celu projektowania profilu absolwenta oraz związanych z nim ścieżek kształcenia dla każdego oferowanego kierunku/specjalności w sposób minimalizujący lukę pomiędzy oczekiwaniami pracodawców a wiedzą i umiejętnościami przyszłych absolwentów.

[4] Rezultaty działań upowszechniających
– publikacja monografii naukowej podsumowującej przeprowadzone badania,
– udział w konferencjach naukowych (3 konferencje międzynarodowe poświęcone tematyce design thinking, jakości kształcenia w uczelniach, doradztwa zawodowego dla studentów, etc., w różnych krajach europejskich),
-organizacja konferencji podsumowującej projekt (III kw. 2021)

The aim of the project is to establish international cooperation in order to adapt the Business Model You (BMY) and Degign Your Life (DYL) approaches to the needs of individualization and creation of learning paths and career planning, as well as to develop a methodology on the process, techniques and methods for individualization of learning paths and careers for universities. The main target groups are researchers implementing the work under the project, university management, students and employees of career offices or human resources departments.

The main results:

  • Student Purposeful Development Toolbox – A catalog of techniques and methods for individualizing educational pathways and career planning. The catalog will contain a set of appropriately selected techniques and methods supporting the stages of empathization/introspection, ideation, prototyping and testing in the process of individualization of educational paths.
  • Methodology for planning didactic processes oriented at increasing correlation between educational results and labor market requirements. The methodology will be a result of the process of adaptation of the Designing your life (DYL) and Business Model You (BMY) approaches.
  • A repository of Lessons Learned and a reference model of methodology for individualization of educational content and career planning.
  • Results of dissemination activities (publication of a scientific monograph summarizing the conducted research, participation in scientific conferences, organisation of a conference summarising the project).

 

Data realizacji projektu: 01/10/2019 –30/09/2022

Program z którego finansowany jest projekt: NAWA – Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU