Głównym celem projektu jest zniwelowanie barier dostępności dla studentów z niepełnosprawnościami w Uczelni, poprzez m.in.: dostosowanie istniejących narzędzi informatycznych, dostosowanie istniejącej infrastruktury Uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (dzięki m.in. przebudowie chodników w kampusie w Kielnarowej, remontowi dziekanatu) oraz wzrost jakości istniejącego Biura Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych (m.in. dzięki zatrudnieniu dodatkowych specjalistów) i realizację szkoleń dla kadry.

W wyniku realizacji projektu nastąpi wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego. Osiągnięcie celu nastąpi poprzez objęcie wsparciem Uczelni i pracowników, w sformalizowanej współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami.

Data realizacji projektu: 01.01.2020 - 31.10.2023

Program z którego finansowany jest projekt: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

OPIS PROJEKTU