Projekt “Uczelnia dla III wieku”

Projekt “Uczelnia dla III wieku”

Informujemy, że w związku z tym, iż nie udało się zebrać odpowiedniej ilości chętnych na bezpłatne szkolenia:
•    J. angielski poziom A2
•    Trening pamięci i koncentracji
•    Bądź skutecznym liderem zespołu
•    Warsztat za zakresu zachowania w warunkach sytuacji niebezpiecznych dla życia i zdrowia
organizowane w ramach projektu „Uczelnia dla III wieku” realizowanego  z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przedłużamy rekrutację na ww. szkolenia do 25.04.2021 włącznie.
Informacje o tym w jaki sposób zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniach znajdują się poniżej.
———
Informujemy, że rusza kolejny, ostatni już,  etap rekrutacji do projektu „Uczelnia dla III wieku” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Etap 5 rekrutacji rusza 19 kwietnia br. o godz. 9.00 i potrwa do 21 kwietnia br. lub do zebrania odpowiedniej ilości uczestników!

Można wówczas aplikować na JEDNO z proponowanych szkoleń:

•    J. angielski poziom A2 (12 miejsc, 30 godz., 15 spotkań (jedno/dwa w tygodniu po 2h lekcyjne).
•    Trening pamięci i koncentracji (10 miejsc, 14 godz., 7 spotkań po 2h lekcyjne). Zajęcia te pozwolą Państwu poznać zasady funkcjonowania pamięci, stosowanych technik pamięciowych, poznacie Państwo proste gry i zabawy, które pokażą  jak można poprawić skuteczność swego działania i zwiększyć swój potencjał dzięki usprawnieniu sposobu przyjmowania i zapamiętywania informacji przez mózg.
•    Bądź skutecznym liderem zespołu (15 miejsc,  8 godz., 3 spotkania we wtorki po 15.00) – warsztat ma na celu rozwijanie umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych, pracy zespołowej, przywódczych, warsztat dedykowany szczególnie liderom grup zainteresowań i  działań na rzecz społeczności senioralnych i lokalnych, wolontariuszy).
•    Warsztat za zakresu zachowania w warunkach sytuacji niebezpiecznych dla życia i zdrowia (15 miejsc,  4 godz., 1-2 spotkania).

Ze względu na sytuację epidemiczną, zajęcia prowadzone będą online (możliwość powrotu do zajęć w formie tradycyjnej jest uzależniona od dalszego rozwoju sytuacji epidemicznej)  i ruszą na przełomie kwietnia i maja br.

Aby zakwalifikować się do udziału w projekcie, należy spełniać następujące kryteria:

– dostarczyć poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne w wyznaczonym terminie,
–  posiadać w momencie przystąpienia do projektu min. 50 lat.

Tym razem, ze względów epidemicznych, rekrutacja prowadzona będzie online.
1.    Chętne osoby prosimy o wypełnienie FORMULARZ REKRUTACYJNY_5 tura rekrutacji_04.2021 i przesłanie go (w formacie Word albo skan wydruku) na adres uczelniadla3wieku@wsiz.edu.pl
2.    Rekrutacja zaczyna się 19.04.2021 o godz. 9.00, dokumenty przesłane przed tym terminem nie będą brane pod uwagę w rekrutacji.
3.    Na podstawie danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym Komisja Rekrutacyjna utworzy listę podstawową i rezerwową według liczby zdobytych punktów, a następnie – w przypadku tej samej liczby punktów – wg kolejności zgłoszeń.
4.    Osoby zakwalifikowane do projektu będą poinformowane drogą mailową w terminie do 5 dni po zakończeniu rekrutacji i będą zobowiązane do dostarczenia pozostałych dokumentów rekrutacyjnych (oryginałów lub skanów) w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do projektu.

W przypadku, gdy liczba kandydatów spełniających kryteria formalne będzie większa
od liczby miejsc kandydaci zostaną poddani ocenie uwzględniającej odpowiednio:
1)    uczestnictwo w kursach/szkoleniach/warsztatach z tej samej tematyki w przeciągu ostatniego roku: tak – 0 pkt, nie – 10 pkt;
2)    uczestnictwo w innych kursach/szkoleniach/warsztatach w ramach Projektu „Uczelnia dla III wieku” tak – 0 pkt, nie – 10 pkt;
3)    kolejności zgłoszeń – w przypadku tej samej liczby punktów.Regulamin rekrutacji: REGULAMIN_rekrutacja etap 5_kwiecień 2021
Więcej informacji można uzyskać mailowo (adres: uczelniadla3wieku@wsiz.edu.pl) lub telefonicznie w Sekretariacie Akademii 50+ (17 866 12 78) w godzinach dyżurów:
– poniedziałki 10.00-12.00
– środy 15.00-17.00
– czwartki  10.00-12.00

Projekt „Uczelnia dla III wieku” realizowany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:
Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, nr umowy POWR.03.01.00-00-T137/18.

Projekt “Uczelnia dla III wieku”

Projekt „Uczelnia dla III wieku”

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania realizuje projekt „Uczelnia dla III wieku” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Projekt przeznaczony jest dla osób z województwa podkarpackiego w wieku powyżej 50 lat, zarówno kobiet i mężczyzn (w tym również osób niepełnosprawnych).

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez rozwój oferty WSIiZ w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej, dzięki realizacji programu warsztatów i szkoleń dla 200 osób, prowadzonych do 31.12.2020. Osiągnięcie celu nastąpi poprzez objęcie wsparciem osób, które wezmą udział w działaniach dydaktycznych (kursach, warsztatach, szkoleniach) realizowanych przez WSIiZ wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji.

Uczestnicy będą mieć możliwość wzięcia udziału w nieodpłatnych kursach i warsztatach opartych na programach będących odpowiedzią na potrzeby grupy seniorów.

Okres realizacji projektu: do 30.10.2021 r.

W ramach projektu realizowane będą trzy moduły:
1. Obywatel świata 50+
•    Kursy języków obcych :
– kurs j. angielskiego na poziomie A1 i A2
– kurs j. niemieckiego na poziomie A1
– kurs j. rosyjskiego na poziomie A1
– kurs j. włoskiego na poziomie A1

Planowane efekty: rozwój kompetencji kluczowych porozumiewanie się w językach obcych; umiejętność uczenia się; świadomość i ekspresja kulturalna oraz następujących kompetencji w zakresie: aktywizacji społecznej i zawodowej, rozwój zainteresowań, zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

2. W zdrowym ciele zdrowy duch

  • Kurs „Edukacja żywieniowa osób 50+”
  • Kurs „Zdrowy kręgosłup lepsza jakość życia”
  • Kurs „Podstawy masażu dla osób po 50 roku życia”
  • Kurs samoobrony
  • Warsztat za zakresu zachowania w warunkach sytuacji niebezpiecznych dla życia i zdrowia

Planowane efekty: rozwój kompetencji kluczowych: umiejętność uczenia się; świadomość i ekspresja kulturalna, oraz następujących kompetencji w zakresie aktywizację społeczną i zawodową; poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań; pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej; zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

3. Hobby dla seniora
•    Trening pamięci i koncentracji
•    Warsztaty fotograficzne
•    Zajęcia z rysunku i malarstwa
•    Warsztaty rozwoju potencjału twórczego „Kreatywne pisanie w świecie nowych mediów”
•    Warsztaty „Bądź skutecznym liderem zespołu”

Planowane efekty: rozwój kompetencji kluczowych (porozumiewanie się w języku ojczystym, umiejętność uczenia się; świadomość i ekspresja kulturalna) w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej; poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań; pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej; zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

 ————————————————————————————

Harmonogramy udzielania wsparcia:

1 ETAP REKRUTACJI –  WIOSNA 2019:

harmonogram zajęcia rysunek i malarstwo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ zdrowy kręgosłup_2

Harmonogram_zajęć – trening pamięci i koncentracji

2ETAP REKRUTACJI –  JESIEŃ 2019:

Harmonogram zajęć -jang poz A1

Harmonogram zajęć -jang poz A2

Harmonogram zajęć -jniempoz A1

Harmonogram zajęć – samoobrona

3 ETAP REKRUTACJI –  JESIEŃ 2019:

Harmonogram zajęć -podstawy masażu

Harmonogram zajęć – edukacja żywieniowa

Harmonogram zajęć -fotografia

Harmonogram zajęć j.włoski A1

4 ETAP REKRUTACJI – marzec 2020/jesień 2020:

W związku z sytuacją epidemiczną zajęcia zostały przerwane w marcu 2020 r. , część zajęć została wznowiona w październiku 2020 r. i potem albo zawieszona albo prowadzona online.

Zajęcia obecnie (listopad 2020) zawieszone:

Harmonogram zajęć zdrowy_kręgosłup_10.2020

Harmonogram zajęć podstawy_masażu, 2 edycjc_10.2020

Harmonogram zajęć j.ang A1, 2 edycja

Harmonogram zajęć j.włoski A1_10.2020_OSTATECZNY  – zakończony

Harmonogram zajęć -j.rosyjski A1_10.2020

Zajęcia odbywające się online:

Harmonogram zajęć trening_pamieci_2 edycja_10.2020

Harmonogram zajęć kreatywne_pisanie

Harmonogram zajęć – edukacja żywieniowa_10.2020_online_2

Projekt “Uczelnia dla III wieku”

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021