Mgr Łukasz Cywiński

Sekretarz Katedry Ekonomii i Finansów.

Asystent w Katedrze Ekonomii i Finansów.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2009 roku.

Magister ekonomii (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, rok 2009), Bachelor of Arts (University of Central Lancashire w Preston, rok 2008).

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: bezpośrednich inwestycji zagranicznych i rynku pracy. Jest autorem wielu publikacji naukowych oraz raportów badawczych w dziedzinach takich jak: czynniki determinujące napływ inwestycji zagranicznych, wpływ kapitału niematerialnego na innowacyjność gospodarki, rynek pracy w Polsce.

Brał udział w takich projektach badawczych jak: „Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia”, projekt sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki. „Metoda ustawicznego monitorowania niedopasowania edukacyjnego na rynku pracy na szczegółowym poziomie”, projekt sfinansowany ze środków MNiSW. „Podkarpacki monitoring rynku pracy i Edukacji, pomiar efektów krótko i długookresowych wstrząsów gospodarczych oraz wybranych zmian strukturalnych – Polska na tle świata”. „Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na PKB z uwzględnieniem różnic przestrzennych i czasowych tego oddziaływania”. „Cykle koniunkturalne w Unii Europejskiej a w innych regionach świata, ich typologia, cechy, przyczyny instytucjonalne oraz konsekwencje dla struktur gospodarek”. „Badanie determinantów alokacji wiedzointensywnych Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych”. „Konsekwencje utworzenia strefy wolnego handlu między Unią Europejską a Ukrainą dla gospodarki Polski”. „Badanie wpływu inwestycji w innowacje na konkurencyjność przedsiębiorstw sektora MSP w województwie Podkarpackim”. „Mainstream SocioCultural Dynamics to enhance NLLLS (MASON)”. „SESTEM – Supporting Equality in Science Technology and Mathematics related choices of careers”. „3xC – Coordination, Cooperation, Cultural Context”.

 

 

Prowadzone przedmioty:

Zarządzanie międzynarodowe, Handel zagraniczny, Myślenie projektowe, Mikroekonomia, Podstawy makroeokonomii.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Mgr Łukasz Cywiński
Katedra Ekonomii i Finansów
e-mail: lcywinski@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA131
tel.: 017 /866 11 34

 


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego konsultacje dla studentów prowadzone są w formie zdalnej: za pomocą narzędzia CISCO Webex Meetings w ramach funkcji „Pokój osobisty”. W celu skorzystania z konsultacji należy dołączyć do „Pokoju osobistego” w wyznaczonych przez wykładowcę terminach. Link do „Pokoju” jest identyczny dla każdego z nauczycieli, przy czym ostatni człon linku to pierwsza litera imienia i nazwisko danego nauczyciela (bez polskich znaków), np. https://wsiz.webex.com/meet/jkowalski
W uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Uczelni, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

Konsultacje

Wtorki 18:10 – 18:55
Czwartki 18:10 – 18:55

link: https://wsiz.webex.com/meet/lcywinski

 

Secretary of the Department of Economics and Finance.

Research assistant at the Department of Economics and Finance.

Employed at the University of Information Technology and Management since 2009.

Master of Economics (University of Information Technology and Management in Rzeszów, 2009), Bachelor of Arts (University of Central Lancashire in Preston, 2008)

His scientific interests are focused on foreign direct investment and the labour market. He is the author of many scientific publications and research reports in areas such as factors determining the inflow of foreign investment, the impact of intangible capital on the innovation of the economy, and the labour market in Poland.

He participated in research projects such as: „Assessing the effectiveness of the use of European Union financial assistance as an instrument of socio-economic cohesion policy and improving living conditions”,  „The method of continuous monitoring of the educational mismatch on the labour market at a detailed level”,  „Podkarpackie labor market monitoring and Education”. „Measuring the effects of short and long-term economic shocks and selected structural changes”, „The impact of foreign direct investment on GDP, taking into account the spatial and time differences”, „Business cycles in the European Union and in other regions of the world, their typology, features, institutional causes and consequences for economic structures”, „Determinants of knowledge-intensive foreign direct investment”, „The consequences of creating a free trade zone between the European Union and Ukraine for the Polish economy”, „The impact of investment in innovation on the competitiveness of enterprises in the SME sector in the Podkarpackie voivodship” and „Mainstream SocioCultural Dynamics to enhance NLLLS (MASON)”, „SESTEM – Supporting Equality in Science Technology and Mathematics related choices of careers”, „3xC – Coordination, Cooperation, Cultural Context”.

 

Conducted courses:

International management, Foreign trade, Design thinking, Microeconomics, Fundamentals of macroeconomics.

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.

 

Contact data

Mgr Łukasz Cywiński
Katedra Ekonomii i Finansów
e-mail: lcywinski@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA131
tel. +48 17 866 1134
fax. +48 17 866 12 30


Office hours

Due to the currently binding state of epidemiological threat caused by the COVID-19 pandemic and restrictions concerning higher education, in the fall semester of 2020/2021 office hours are conducted both traditionally and by email. Traditional meetings within office hours should be arranged by prior email contact.

Online consultations

Tuesdays 18:10 – 18:55
Thursdays 18:10 – 18:55

Link: https://wsiz.webex.com/meet/lcywinski

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021