Dr Tomasz Skica

Dyrektor ds. Badań i Nauki w Instytucie Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania WSIiZ w Rzeszowie. 

Związany z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od 2002 roku. 

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (Akademia Ekonomiczna w Krakowie obecnie Uniwersytet Ekonomiczny, Wydział Finansów, rok 2007), magister (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Wydział Ekonomiczny, rok 2002).

Wykładowca akademicki, współpracownik Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ i trener Cisco Entrepreneur Institute (CEI). Autor kursów i programów nauczania w językach polskim oraz angielskim. Promotor ponad 200 prac dyplomowych z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, monografii i rozdziałów w monografiach naukowych, raportów, strategii oraz ekspertyz w obszarze finansów publicznych. Prowadzi badania w zakresie wspierania przedsiębiorczości przez JST, efektywności sektora publicznego oraz systemu finansów publicznych. Współpracownik krajowych oraz zagranicznych uczelni oraz instytucji naukowych.

W latach 2002 – 2004 pracownik Instytutu Gospodarki (IG) WSIiZ. Od 2009  współpracownik Centrum Studiów Podyplomowych (CSP) odpowiedzialny za prowadzenie zajęć dydaktycznych, przygotowywanie i koordynację programów studiów. W latach 2013 – 2016 kierownik Katedry Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Począwszy od 2013 członek zespołu ds. jakości kształcenia dla ścieżek polsko i anglojęzycznych. Od roku 2019 członek Senatu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (reprezentant nauczycieli akademickich) oraz Rady Dziekańskiej Kolegium Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Redaktor naczelny czasopisma naukowego Financial Internet Quarterly.

Prywatnie entuzjasta alternatywnego rocka.

 

https://orcid.org/0000-0002-5620-610X

 1. Skica, Tomasz; Leśniowska-Gontarz, Małgorzata; Miszczyńska; Katarzyna. Measuring the Efficiency of Polish Municipalities–Data Envelopment Analysis Approach. South East European Journal of Economics and Business, 2019, 14.2: 54-66. ISSN 1840-118X
 2. Skica, Tomasz; Rodzinka, Jacek; Leśniowska-Gontarz, Małgorzata. Assessment of Use and the degree of Effectiveness of LGU Business Support Instruments in Poland. Transformations in Business & Economics, 2019, 18.3(48): 272-290. ISSN 1648-4460
 3. Skica, Tomasz; Mroczek, Teresa; Leśniowska-Gontarz, Małgorzata. The impact of selected factors on new business formation in the private healthcare sector. International Entrepreneurship and Management Journal, 2019, 15.1: 307-320. ISSN 1554-7191
 4. Teresa Mroczek, Tomasz Skica, Jacek Rodzinka. Optimal size of the general government sector from the point of view of its impact on the EU economies. South East European Journal of Economics and Business. Vol. 14 (2) 2019, s. 95-105. DOI: 10.2478/jeb-2019-0016 ISSN 1840-118X
 5. Tomasz Skica, Jacek Rodzinka, Teresa Mroczek. Impact of regional diversification in the size of the public finance sector on the EU countries economies. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Vol. 63(2), s. 65-80. 2019. ISSN 1899-3192
 6. Harasym, Ruslan; Pater, Robert; Skica, Tomasz. Konkurencyjność i rozwój Polski Wschodniej. Samorząd Terytorialny, 2018, 5: 64-76. ISSN 0867-4973
 7. Mroczek, Teresa; Skica, Tomasz; Rodzinka, Jacek. Application Of Probabilistic Inference In Defining Impact Of The General Government Sector’s Size On The Economy And Determining The Size Of The Sector By The Economy In The EU. e-Finanse, 2018, 14.1: 1-11. ISSN 1734-039X
 8. Rodzinka, Jacek; Skica, Tomasz. Diagnoza systemu ubezpieczeniowego w Polsce dwie dekady po reformach. Jasło: Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Południowo-Wschodni z siedzibą w Jaśle, 2018. ISBN 9788395075506.
 9. Skica, Tomasz. Wpływ systemu emerytalnego na finanse publiczne. W: Diagnoza systemu ubezpieczeniowego w Polsce dwie dekady po reformach. 2018. s. 78-90.
 10. Skica, Tomasz; Dvouletý, Ondřej. Quantification Of The Size Of Local Public Administration: Empirical Study Of Polish Regions. European Spatial Research and Policy, 2018, 25.1: 75-92. ISSN 1231-1952
 11. Skica, Tomasz; Golejewska, Anna; Bielak, Jarosław. Budgetary Policy Of Local Government And Its Impact On Entrepreneurship. International Journal of Contemporary Management, 2018, 17.2: 35-62. ISSN 2449-8920.

Prowadzone przedmioty:

Podstawy Ekonomii, Podstawy Finansów, Mikroekonomia, Makroekonomia, Finanse Publiczne, Public Finance Management, Microeconomics, Polityka Fiskalna, Finanse Samorządu Terytorialnego, Zarządzanie Finansami Publicznymi, Gospodarka Budżetowa, Ekonomika i Finansowanie w Ochronie Zdrowia, Analiza Rynku Usług Zdrowotnych, Biznes plan, Zarządzanie międzynarodowe.

 

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

Rynek pracy w obliczu koronawirusa – II debata ekonomistów” (20.05.2020)

Blog Naukowy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, pt. „Digital entrepreneurship – nowy wymiar przedsiębiorczości“, 2020

Tomasz Skica

DANE KONTAKTOWE

Dr Tomasz Skica
Instytut Badań i Analiz Finansowych (IBAF) w Rzeszowie
e-mail: tskica@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA248 
Tel. 17/ 866 11 73


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze letnim 2020/2021 prowadzone są zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. W celu umówienia się na konsultacje tradycyjne wymagany jest kontakt mailowy.

 

Konsultacje odbywają się  we czwartki w godzinach 12:00 -13:30 (Pok. 248).

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje prowadzone są także za pośrednictwem adresu e-mail: tskica@wsiz.edu.pl

 

Director for Research and Science in the Institute for Financial Research and Analyses at the University of Information Technology and Management in Rzeszow.

Associated with the University of Information Technology and Management in Rzeszow since 2002.

PhD in economics in the field of economics (Cracow University of Economics, currently University of Economics, Faculty of Finance, 2007), Master’s degree (University of Information Technology and Management based in Rzeszów, Faculty of Economics, 2002).

Academic lecturer, associate of the Center for Postgraduate Studies at UITM and trainer of the Cisco Entrepreneur Institute (CEI). Author of courses and teaching programs in Polish and English. Promoter of over 200 diploma theses in the field of economics, finance and management. Author of several dozen scientific articles, monographs and chapters in scientific monographs, reports, strategies and expert opinions in the field of public finance. He conducts research in the field of entrepreneurship support by local government units, efficiency of the public sector and the public finance system. Associate of domestic and foreign universities and scientific institutions.

Between 2002 – 2004 an employee of the Institute of Economy at UITM. Since 2009, associate of the Center for Postgraduate Studies at UITM responsible for conducting classes, preparing and coordinating study programs. Between 2013-2016, the head of the Department of Finance at the University of Information Technology and Management in Rzeszów. Since 2013, a member of The Quality of Education Team for Polish and English-language paths. Since 2019, a member of The UITM’s Senate (representative of academic teachers) and a member of the Dean’s Council of the Faculty of Management at UITM.

Editor-in-chief of the scientific journal Financial Internet Quarterly

Privately alternative rock enthusiast.

 

https://orcid.org/0000-0002-5620-610X

 1. Skica, Tomasz; Leśniowska-Gontarz, Małgorzata; Miszczyńska; Katarzyna. Measuring the Efficiency of Polish Municipalities–Data Envelopment Analysis Approach. South East European Journal of Economics and Business, 2019, 14.2: 54-66. ISSN 1840-118X
 2. Skica, Tomasz; Rodzinka, Jacek; Leśniowska-Gontarz, Małgorzata. Assessment of Use and the degree of Effectiveness of LGU Business Support Instruments in Poland. Transformations in Business & Economics, 2019, 18.3(48): 272-290. ISSN 1648-4460
 3. Skica, Tomasz; Mroczek, Teresa; Leśniowska-Gontarz, Małgorzata. The impact of selected factors on new business formation in the private healthcare sector. International Entrepreneurship and Management Journal, 2019, 15.1: 307-320. ISSN 1554-7191
 4. Teresa Mroczek, Tomasz Skica, Jacek Rodzinka. Optimal size of the general government sector from the point of view of its impact on the EU economies. South East European Journal of Economics and Business. Vol. 14 (2) 2019, s. 95-105. DOI: 10.2478/jeb-2019-0016 ISSN 1840-118X
 5. Tomasz Skica, Jacek Rodzinka, Teresa Mroczek. Impact of regional diversification in the size of the public finance sector on the EU countries economies. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Vol. 63(2), s. 65-80. 2019. ISSN 1899-3192
 6. Harasym, Ruslan; Pater, Robert; Skica, Tomasz. Konkurencyjność i rozwój Polski Wschodniej. Samorząd Terytorialny, 2018, 5: 64-76. ISSN 0867-4973
 7. Mroczek, Teresa; Skica, Tomasz; Rodzinka, Jacek. Application Of Probabilistic Inference In Defining Impact Of The General Government Sector’s Size On The Economy And Determining The Size Of The Sector By The Economy In The EU. e-Finanse, 2018, 14.1: 1-11. ISSN 1734-039X
 8. Rodzinka, Jacek; Skica, Tomasz. Diagnoza systemu ubezpieczeniowego w Polsce dwie dekady po reformach. Jasło: Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Południowo-Wschodni z siedzibą w Jaśle, 2018. ISBN 9788395075506.
 9. Skica, Tomasz. Wpływ systemu emerytalnego na finanse publiczne. W: Diagnoza systemu ubezpieczeniowego w Polsce dwie dekady po reformach. 2018. s. 78-90.
 10. Skica, Tomasz; Dvouletý, Ondřej. Quantification Of The Size Of Local Public Administration: Empirical Study Of Polish Regions. European Spatial Research and Policy, 2018, 25.1: 75-92. ISSN 1231-1952
 11. Skica, Tomasz; Golejewska, Anna; Bielak, Jarosław. Budgetary Policy Of Local Government And Its Impact On Entrepreneurship. International Journal of Contemporary Management, 2018, 17.2: 35-62. ISSN 2449-8920.

Conducted courses:

Fundamentals of Economics, Fundamentals of Finance, Microeconomics, Macroeconomics, Public Finance, Public Finance Management, Fiscal Policy, Local Government Finance, Budgetary Economy, Economics and Financing in Health Protection, Healthcare Market Analysis, Business Plan, International Management.

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.

 

“Rynek pracy w obliczu koronawirusa – II debata ekonomistów” (20.05.2020)

https://www.facebook.com/events/4536240546401771/

„Digital entrepreneurship – nowy wymiar przedsiębiorczości” (26.03.2020)

„Digital entrepreneurship” – nowy wymiar przedsiębiorczości.

Tomasz Skica

Contact data

Ph.D. Tomasz Skica

Institute for Financial Research and Analyses (IFRA) in Rzeszow

e-mail: tskica@wsiz.edu.pl

35-225 Rzeszow, ul. Sucharskiego 2

Room RA248

Phone 17/866 11 73


Office hours

Due to the currently binding state of epidemiological threat caused by the COVID-19 pandemic and restrictions concerning higher education, in the fall semester of 2020/2021 office hours are conducted both traditionally and by email. Traditional meetings within office hours should be arranged by prior email contact.

Consultation hours take place on Thursday from 12:00 to 13:30 (Room RA248).

Due to the current state of epidemic threat caused by the COVID-19 virus pandemic and restrictions on higher education, consultations are also conducted via the e-mail address: tskica@wsiz.edu.pl

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021