BIP WSIiZ

Dr hab. Tomasz Skica, prof. WSIiZ

Kierownik Katedry Przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Związany z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od 2002 roku.

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, Instytut Finansów, 2021). Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów, 2007). Absolwent studiów magisterskich z zakresu ekonomii (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Ekonomiczny, 2002).

Wykładowca akademicki, współpracownik Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ oraz trener Cisco Entrepreneur Institute (CEI). Autor kursów i programów nauczania w językach polskim i angielskim. Promotor ponad 200 prac dyplomowych z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, monografii i rozdziałów w monografiach naukowych, raportów, strategii i ekspertyz z zakresu finansów publicznych. Prowadzi badania z zakresu wspierania przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego, efektywności sektora publicznego oraz systemu finansów publicznych. Współpracownik krajowych i zagranicznych uczelni i instytucji naukowych.

W latach 2002 – 2004 pracownik Instytutu Gospodarki WSIiZ. Od 2009 roku współpracownik Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, przygotowanie i koordynację programów studiów. W latach 2013-2016 kierownik Katedry Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie a w okresie 2013-2022 dyrektor ds. Badań i Nauki w Instytucie Badań i Analiz Finansowych w Rzeszowie. Od 2013 członek Zespołu Jakości Kształcenia dla ścieżek polsko- i anglojęzycznych. Od 2019 r. członek Senatu WSIiZ (przedstawiciel nauczycieli akademickich) oraz członek Rady Dziekanów Wydziału Zarządzania WSIiZ.

Redaktor naczelny czasopisma naukowego Financial Internet Quarterly

Prywatnie miłośnik alternatywnego rocka.

 

https://orcid.org/0000-0002-5620-610X

 1. Skica, Tomasz and Rodzinka, Jacek (2021). Local government policy towards the financial instruments supporting entrepreneurship. Entrepreneurial Business and Economics Review, 9(3), 135-147. https://doi.org/10.15678/EBER.2021.090309.
 2. Skica, Tomasz; Wpływ polityki gmin na rozwój lokalny. Cele strategiczne, polityki budżetowe oraz instrumentalizacja wsparcia, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa – Rzeszów 2020, ISBN 978-83-66551-15-2 oraz ISBN 978-83-8209-064-2.
 3. Skica, Tomasz (ed.), Rodzinka, Jacek (ed.), Instrumentalization of entrepreneurship support in Poland, Estonia and Slovakia. Local government, central administration and public institutions. University of Information Technology and Management in Rzeszow, Scientific Publishing House IVG in Szczecin, Scientific Publishing House IVG in London: Rzeszow-London-Szczecin, 2020.
 4. Skica, Tomasz; Leśniowska-Gontarz, Małgorzata; Miszczyńska; Katarzyna. Measuring the Efficiency of Polish Municipalities–Data Envelopment Analysis Approach. South East European Journal of Economics and Business, 2019, 14.2: 54-66. ISSN 1840-118X
 5. Skica, Tomasz; Rodzinka, Jacek; Leśniowska-Gontarz, Małgorzata. Assessment of Use and the degree of Effectiveness of LGU Business Support Instruments in Poland. Transformations in Business & Economics, 2019, 18.3(48): 272-290. ISSN 1648-4460
 6. Skica, Tomasz; Mroczek, Teresa; Leśniowska-Gontarz, Małgorzata. The impact of selected factors on new business formation in the private healthcare sector. International Entrepreneurship and Management Journal, 2019, 15.1: 307-320. ISSN 1554-7191
 7. Teresa Mroczek, Tomasz Skica, Jacek Rodzinka. Optimal size of the general government sector from the point of view of its impact on the EU economies. South East European Journal of Economics and Business. Vol. 14 (2) 2019, s. 95-105. DOI: 10.2478/jeb-2019-0016 ISSN 1840-118X
 8. Tomasz Skica, Jacek Rodzinka, Teresa Mroczek. Impact of regional diversification in the size of the public finance sector on the EU countries economies. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Vol. 63(2), s. 65-80. 2019. ISSN 1899-3192
 9. Harasym, Ruslan; Pater, Robert; Skica, Tomasz. Konkurencyjność i rozwój Polski Wschodniej. Samorząd Terytorialny, 2018, 5: 64-76. ISSN 0867-4973
 10. Mroczek, Teresa; Skica, Tomasz; Rodzinka, Jacek. Application Of Probabilistic Inference In Defining Impact Of The General Government Sector’s Size On The Economy And Determining The Size Of The Sector By The Economy In The EU. e-Finanse, 2018, 14.1: 1-11. ISSN 1734-039X
 11. Rodzinka, Jacek; Skica, Tomasz. Diagnoza systemu ubezpieczeniowego w Polsce dwie dekady po reformach. Jasło: Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Południowo-Wschodni z siedzibą w Jaśle, 2018. ISBN 9788395075506.
 12. Skica, Tomasz. Wpływ systemu emerytalnego na finanse publiczne. W: Diagnoza systemu ubezpieczeniowego w Polsce dwie dekady po reformach. 2018. s. 78-90.
 13. Skica, Tomasz; Dvouletý, Ondřej. Quantification Of The Size Of Local Public Administration: Empirical Study Of Polish Regions. European Spatial Research and Policy, 2018, 25.1: 75-92. ISSN 1231-1952
 14. Skica, Tomasz; Golejewska, Anna; Bielak, Jarosław. Budgetary Policy Of Local Government And Its Impact On Entrepreneurship. International Journal of Contemporary Management, 2018, 17.2: 35-62. ISSN 2449-8920.
 15. Skica, T., Misiąg, J., Misiąg, W., Palimąka, K., Rodzinka, J. (2022). Publiczne wsparcie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w świetle celów Wspólnej Polityki Rolnej UE i polskiej polityki rozwoju, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa – Rzeszów, ISBN 978-83-66551-22-0 oraz ISBN 978-83-8209-175-5.
 16. Skica, T., Rodzinka, J., Ociepa-Kicińska, E., Mroczek, T. (2021). How government size optimization affect on European economies? WSEAS Transactions on Business and Economics (19), pp. 647-659.

Prowadzone przedmioty:

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

„Rynek pracy w obliczu koronawirusa – II debata ekonomistów” (20.05.2020)

https://www.facebook.com/events/4536240546401771/

„Digital entrepreneurship – nowy wymiar przedsiębiorczości” (26.03.2020)

„Jakie umiejętności miękkie są najbardziej przydatne na rynku pracy?”, (4.10.2021). 

DANE KONTAKTOWE

Dr hab. Tomasz Skica, prof. WSIiZ
Katedra Przedsiębiorczości
e-mail: tskica@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA 249
tel. 17/ 866 11 73


KONSULTACJE

Konsultacje odbywać się będą w każdy wtorek w godzinach 8:00-9:30 w pokoju RA249 w Rzeszowie.

Konsultację odbywać się będą także za pośrednictwem platformy Cisco Webex. Link do wirtualnego pokoju https://wsiz.webex.com/meet/tskica.

 

Head of the Department of Entrepreneurship at the University of Information Technology and Management in Rzeszow.

Associated with the University of Information Technology and Management in Rzeszow since 2002.

Habilitated doctor in social sciences in the discipline of economics and finance (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Faculty of Economics, Institute of Finance, 2021). He obtained a PhD in economics in the field of economics at the Cracow University of Economics (Faculty of Finance, 2007). A graduate of MA studies in economics at the University of Information Technology and Management in Rzeszów (Faculty of Economics, 2002).

Academic lecturer, associate of the Center for Postgraduate Studies at UITM and trainer of the Cisco Entrepreneur Institute (CEI). Author of courses and teaching programs in Polish and English. Promoter of over 200 diploma theses in the field of economics, finance and management. Author of several dozen scientific articles, monographs and chapters in scientific monographs, reports, strategies and expert opinions in the field of public finance. He conducts research in the field of entrepreneurship support by local government units, efficiency of the public sector and the public finance system. Associate of domestic and foreign universities and scientific institutions.

In the years 2002 to 2004 an employee of the Institute of Economy at UITM. Since 2009, associate of the Center for Postgraduate Studies at UITM responsible for conducting classes, preparing and coordinating study programs. Between 2013-2016, the head of the Department of Finance at the University of Information Technology and Management in Rzeszów and between the Research and Science Director at the Institute for Financial Research and Analyzes in Rzeszów. Since 2013, a member of The Quality of Education Team for Polish and English-language paths. Since 2019, a member of The UITM’s Senate (representative of academic teachers) and a member of the Dean’s Council of the Faculty of Management at UITM.

Editor-in-chief of the scientific journal Financial Internet Quarterly

Privately alternative rock enthusiast.

 

https://orcid.org/0000-0002-5620-610X

 1. Skica, Tomasz and Rodzinka, Jacek (2021). Local government policy towards the financial instruments supporting entrepreneurship. Entrepreneurial Business and Economics Review, 9(3), 135-147. https://doi.org/10.15678/EBER.2021.090309.
 2. Skica, Tomasz; Wpływ polityki gmin na rozwój lokalny. Cele strategiczne, polityki budżetowe oraz instrumentalizacja wsparcia, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa – Rzeszów 2020, ISBN 978-83-66551-15-2 oraz ISBN 978-83-8209-064-2.
 3. Skica, Tomasz (ed.), Rodzinka, Jacek (ed.), Instrumentalization of entrepreneurship support in Poland, Estonia and Slovakia. Local government, central administration and public institutions. University of Information Technology and Management in Rzeszow, Scientific Publishing House IVG in Szczecin, Scientific Publishing House IVG in London: Rzeszow-London-Szczecin, 2020.
 4. Skica, Tomasz; Leśniowska-Gontarz, Małgorzata; Miszczyńska; Katarzyna. Measuring the Efficiency of Polish Municipalities–Data Envelopment Analysis Approach. South East European Journal of Economics and Business, 2019, 14.2: 54-66. ISSN 1840-118X
 5. Skica, Tomasz; Rodzinka, Jacek; Leśniowska-Gontarz, Małgorzata. Assessment of Use and the degree of Effectiveness of LGU Business Support Instruments in Poland. Transformations in Business & Economics, 2019, 18.3(48): 272-290. ISSN 1648-4460
 6. Skica, Tomasz; Mroczek, Teresa; Leśniowska-Gontarz, Małgorzata. The impact of selected factors on new business formation in the private healthcare sector. International Entrepreneurship and Management Journal, 2019, 15.1: 307-320. ISSN 1554-7191
 7. Teresa Mroczek, Tomasz Skica, Jacek Rodzinka. Optimal size of the general government sector from the point of view of its impact on the EU economies. South East European Journal of Economics and Business. Vol. 14 (2) 2019, s. 95-105. DOI: 10.2478/jeb-2019-0016 ISSN 1840-118X
 8. Tomasz Skica, Jacek Rodzinka, Teresa Mroczek. Impact of regional diversification in the size of the public finance sector on the EU countries economies. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Vol. 63(2), s. 65-80. 2019. ISSN 1899-3192
 9. Harasym, Ruslan; Pater, Robert; Skica, Tomasz. Konkurencyjność i rozwój Polski Wschodniej. Samorząd Terytorialny, 2018, 5: 64-76. ISSN 0867-4973
 10. Mroczek, Teresa; Skica, Tomasz; Rodzinka, Jacek. Application Of Probabilistic Inference In Defining Impact Of The General Government Sector’s Size On The Economy And Determining The Size Of The Sector By The Economy In The EU. e-Finanse, 2018, 14.1: 1-11. ISSN 1734-039X
 11. Rodzinka, Jacek; Skica, Tomasz. Diagnoza systemu ubezpieczeniowego w Polsce dwie dekady po reformach. Jasło: Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Południowo-Wschodni z siedzibą w Jaśle, 2018. ISBN 9788395075506.
 12. Skica, Tomasz. Wpływ systemu emerytalnego na finanse publiczne. W: Diagnoza systemu ubezpieczeniowego w Polsce dwie dekady po reformach. 2018. s. 78-90.
 13. Skica, Tomasz; Dvouletý, Ondřej. Quantification Of The Size Of Local Public Administration: Empirical Study Of Polish Regions. European Spatial Research and Policy, 2018, 25.1: 75-92. ISSN 1231-1952
 14. Skica, Tomasz; Golejewska, Anna; Bielak, Jarosław. Budgetary Policy Of Local Government And Its Impact On Entrepreneurship. International Journal of Contemporary Management, 2018, 17.2: 35-62. ISSN 2449-8920.
 15. Skica, T., Misiąg, J., Misiąg, W., Palimąka, K., Rodzinka, J. (2022). Publiczne wsparcie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w świetle celów Wspólnej Polityki Rolnej UE i polskiej polityki rozwoju, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa – Rzeszów, ISBN 978-83-66551-22-0 oraz ISBN 978-83-8209-175-5.
 16. Skica, T., Rodzinka, J., Ociepa-Kicińska, E., Mroczek, T. (2021). How government size optimization affect on European economies? WSEAS Transactions on Business and Economics (19), pp. 647-659.

Conducted courses:

Fundamentals of Economics, Fundamentals of Finance, Microeconomics, Macroeconomics, Public Finance, Public Finance Management, Fiscal Policy, Local Government Finance, Budgetary Economy, Economics and Financing in Health Protection, Healthcare Market Analysis, Business Plan, International Management, Economics of Enterprise Organization.

Materials for students are available at the relevant courses at the Moodle platform.

 

„Rynek pracy w obliczu koronawirusa – II debata ekonomistów” (20.05.2020)

https://www.facebook.com/events/4536240546401771/

„Digital entrepreneurship – nowy wymiar przedsiębiorczości” (26.03.2020)

„Jakie umiejętności miękkie są najbardziej przydatne na rynku pracy?”, (4.10.2021). 

Contact data

Dr hab. Tomasz Skica, prof. WSIiZ
Department of Entrepreneurship
e-mail: tskica@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
Room RA 249
Phone 17/ 866 11 73


Office hours

Consultations will take place every Tuesday between 8.00-9.30 in Room RA249 in Rzeszów.

The consultation will also take place via the Cisco Webex platform. Link to the virtual room https://wsiz.webex.com/meet/tskica.

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w Czerwcu na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content