28 września 2022 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przystąpiła do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności. To międzynarodowa inicjatywa mająca na celu promowanie różnorodności i równych szans w zatrudnieniu bez względu na płeć, rasę, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność czy wyznanie religijne.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od początku swojego istnienia prowadzi politykę uwzględniającą wartości związane z poszanowaniem dla różnorodnego i wielokulturowego społeczeństwa. Uczelnia dba o najwyższe standardy polityki równego traktowania, zarówno wśród studentów, jak i pracowników oraz partnerów WSIiZ.

Szacunek dla różnorodności oraz równe traktowanie to wartości, które są dla nas ważne. Uwzględniamy je w działalności dydaktyczno-badawczej, polityce zatrudnienia czy realizując projekty dla otoczenia, przystąpienie do tej inicjatywy jest ważnym potwierdzeniem naszego zaangażowania – podkreśla Rektor WSIiZ, dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ.

– To kontynuacja działań z 2019 roku, kiedy uczelnia podpisała Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, w której zobowiązaliśmy się m.in. upowszechniać ideę równości, różnorodności, tolerancji oraz respektować i chronić prawa człowieka w odniesieniu do całej społeczności akademickiej i jej otoczenia – dodaje Prorektorka ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ.

Inicjatywy na rzecz równości i przeciwdziałania dyskryminacji dotychczas podejmowane przez WSIiZ to między innymi: powołanie Pełnomocnika Rektora ds. przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy, dbałość o przyjazne środowisko pracy naukowej i transparentne zasady rekrutacji pracowników naukowych, potwierdzone przez Certyfikat HR Excellence in Research, wspieranie inicjatyw studenckich na rzecz równości, takich jak debaty o równości płci, oraz rozwijanie partnerstw z organizacjami pożytku publicznego, których celem statutowym jest działanie na rzecz spójności i równości społecznej.

Karta różnorodności – czym jest?

Karta Różnorodności jest międzynarodową inicjatywą pod patronatem Komisji Europejskiej, realizowaną w takich krajach Unii Europejskiej jak: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg,  Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy (26 krajów).

Karta to pisemne zobowiązanie, podpisywane przez organizację, które obliguje ją do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy. Wiąże się też z decyzją o działaniu na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość organizacji do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Pracodawcy decydujący się na implementację tego narzędzia, działają na rzecz spójności i równości społecznej.

Karta Różnorodności jest dobrowolną inicjatywą, do której dołączają pracodawcy z sektora: biznesu, świata akademickiego, organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz samorządowej.

Obecnie (stan na 5 września 2022 r.) do grona sygnatariuszy karty należy 281 organizacji, w tym zaledwie 6 szkół wyższych, a WSIiZ jest w tym grupie jedyną uczelnią niepubliczną.  

 

Karta Różnorodności Dyplom

 

 

Koordynator karty różnorodności w Polsce

Koordynatorem Karty Różnorodności w Polsce jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. FOR wspiera i promuje zagadnienia związane z różnorodnością w miejscu pracy. Przykładem tego są między innymi publikacje: „Firma = różnorodność. Zrozumienie, poszanowanie, zarządzanie” (2009) czy „Zarządzanie różnorodnością w Polsce” (2009). Motto FOR to: „Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes”.

Zobacz listę Sygnatariuszy Karty Różnorodności w Polsce oraz  Zobacz treść Karty Różnorodności.