Praca autorstwa Beaty Stabryły zwyciężyła w kolejnej edycji konkursu im. Profesora Jana Winieckiego na najlepszą pracę dyplomową obronioną na WSIiZ.

Decyzją Kapituły zwycięzcą konkursu została Pani Beata Stabryła. Nagrodzona praca nosi tytuł „Wpływ krajowego systemu e-Faktur na ograniczenie prania pieniędzy w opinii właścicieli i pracowników biur rachunkowych”. Promotorem pracy był dr hab. Robert Pater, prof. WSIiZ.

Pomimo wprowadzenia Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, działalność przestępcza, w tym pranie pieniędzy wciąż istnieje. Magistrantka zajęła się tematem wpływu nowego Krajowego Systemu e-Faktur na możliwości ograniczenia procederu prania pieniędzy. Autorka pracy nie tylko wykazała się znajomością tematu od strony księgowej, niuansów prania pieniędzy z punktu widzenia rachunkowości, ale przeprowadziła badania ilościowe na próbie pracowników i właścicieli biur rachunkowych z całej Polski. W efekcie przeprowadzonych badań, autorka pozytywnie zweryfikowała hipotezę o przewidywanym wpływie Krajowego Systemu e-Faktur na ograniczenie prania pieniędzy i odkryła kolejne wątki analizowanego problemu, których śledzenie może być przedmiotem dalszych dociekań – mówi dr hab. Robert Pater, prof. WSIiZ.

Od roku akademickiego 2016/17 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania organizuje konkurs na najlepszą pracę dyplomową im. Profesora Jana Winieckiego. Jego celem jest dążenie do podnoszenia poziomu prac dyplomowych przygotowywanych przez studentów oraz upamiętnienie zmarłego w 2016 roku wybitnego polskiego ekonomisty i publicysty prof. Jana Winieckiego. Do konkursu mogą być zgłaszane prace zarówno licencjackie, jak i magisterskie (napisane przez absolwentów WSIiZ), w których poruszana jest tematyka wyzwań współczesnej gospodarki, rynków międzynarodowych, transformacji gospodarczej i zmian ustrojowych, innowacji oraz rozwiązań wspierających rozwój społeczno-gospodarczy.

Laureatce i jej Promotorowi składamy serdeczne gratulacje!