BIP WSIiZ
School of Leaders

School of Leaders

School of Leaders (SoL), to program którego głównym celem jest wspieranie najzdolniejszych studentów w rozwoju naukowym oraz kształtowanie postaw i umiejętności liderskich.

School of Leaders

Studenci, w ramach przynależności do SoL zyskają możliwość:

 • korzystania z indywidualnej opieki pracownika naukowego (tutora), wspierającego rozwój zainteresowań i kompetencji,
 • bezpłatnego udziału w elitarnych specjalistycznych warsztatach,
 • udziału w projektach i badaniach realizowanych przez jednostki Uczelni,
 • bezpłatnych konsultacji ze specjalistami Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości WSIiZ dotyczących założenia własnej firmy,
 • wsparcia Biura Karier WSIiZ w zakresie planowania ścieżki kariery zawodowej – czytaj więcej.

Dodatkowo, osoby objęte programem otrzymają propozycję realizacji stażu w jednostkach WSIiZ, gdzie będą miały szansę zdobyć pierwsze zawodowe doświadczenie i przyswoić cenne na rynku pracy umiejętności.

Kwalifikacja do School of Leaders odbywa się na podstawie wniosków o przyznanie Stypendium Rektora WSIiZ. Studenci zakwalifikowani do najwyższego pułapu stypendialnego, bez względu na narodowość, kierunek i rok studiów, czy formę kształcenia, otrzymają zaproszenie do udziału w tym elitarnym programie. Jedyny warunek stanowić będzie wówczas dostarczenie do Działu Stypendialnego (pok. RA27) pisemnej deklaracji uczestnictwa wraz z CV kandydata.

Bliższych informacji udziela
Małgorzata Sokół
Koordynator School of Leaders
e-mail: msokol@wsiz.edu.pl

School of Leaders

Dla kandydatów z Białorusi na I rok studiów oraz studentów wyższych lat relegowanych z białoruskich uczelni za udział w demonstracjach demokratycznych w swoim kraju.

Moduł stypendialny programu School of Leaders (SoL-D) dedykowany studentom z Białorusi, którzy chcą podjąć naukę w Polsce, a zarazem zainteresowani są rozwojem swojej wiedzy i kompetencji dotyczących tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania oferuje 20 stypendiów najlepszym studentom narodowości białoruskiej, którzy zostaną zrekrutowani w roku akademickim 2020/2021 bez względu na język, formę i stopień kształcenia.

W przypadku dużego zainteresowania Uczelnia może zwiększyć liczbę przyznanych stypendiów!

School of Leaders for Democracy daje unikatowe możliwości rozwoju i kształcenia przyszłych liderów demokratycznych przemian w następujących obszarach:

 • jak pokojowo budować skuteczne społeczeństwo demokratyczne?
 • jak rozwijać społeczeństwo obywatelskie?
 • w jaki sposób dzisiejsze społeczeństwa mogą bronić swoich wolności?
 • jakie są największe wyzwania współczesności?
 • jak przeciwdziałać procesom zagrażającym wolności i demokracji?

Studenci należący do modułu SoL-D otrzymają stypendium w postaci finansowania 100% bądź 50% czesnego oraz możliwość korzystania ze wszystkich profitów wynikających z członkostwa w programie School of Leaders.

Rekrutacja do modułu SoL-D odbędzie się na podstawie wniosków (wzór do pobrania) składanych przez studentów w Sekcji ds. Świadczeń Studenckich w terminie do dnia 10 listopada 2020 roku.
Kwalifikacja bazuje na punktacji, która obejmuje:

 • wyniki z egzaminów maturalnych w przypadku studentów zrekrutowanych na I semestr studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
 • średnią ocen za ostatni semestr nauki w przypadku studentów zrekrutowanych na wyższe semestry studiów I lub II stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich;
 • średnią za studia I stopnia w przypadku studentów zrekrutowanych na I semestr studiów II stopnia.

W oparciu o średnią ocen i wyniki maturalne stworzone zostaną odpowiednio dwie listy rankingowe, na podstawie których Komisja SoL przyjmie do School of Leaders for Democracy z każdej z nich 10 najlepszych studentów, którym przyzna stypendium SoL-D w postaci finansowania czesnego. Z czego:

 • 5 studentów z najwyższych miejsc rankingowych otrzyma 100% finansowanie czesnego,
 • 5 studentów, uplasowanych kolejno na niższych pozycjach rankingu, otrzyma stypendium SoL-D w postaci finansowania 50% czesnego.

Stypendium przyznane zostanie na semestr z możliwością prolongaty do końca studiów po spełnieniu wymogów zawartych w regulaminie dostępnym u Koordynatora SoL.

Studenci mogą liczyć na wsparcie pracowników uczelni i studentów starszych roczników w ramach Systemu Opieki Studenckiej, w którym funkcjonują:

 • program „Buddy”, w którym studenci starszych roczników pomagają studentom I roku studiów w czasie ich procesu adaptacji, m.in. w formalnościach związanych z wyrobieniem ubezpieczenia, legalizacją pobytu na terytorium RP, otwarciu kont bankowych oraz informowaniu o obowiązkach na uczelni i pomoc w rozwiązaniu problemów związanych ze studiowaniem.
 • Program Samopomocy Studenckiej, w którym studenci starszych roczników dokonują nieodpłatnej korekty językowej prac dyplomowych studentom cudzoziemcom.
 • Poradnia Adaptacyjna, gdzie student może liczyć na rozmowę na wszelkie interesujące go tematy z pracownikiem uczelni w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim lub angielskim.

Bliższych informacji udziela
Małgorzata Sokół
Koordynator School of Leaders
e-mail: msokol@wsiz.edu.pl


Partnerzy programu

Program stypendialny realizowany we współpracy z Santander Universidades, jeden z kluczowych projektów społecznego zaangażowania Santander Bank Polska oraz Grupy Santander, który wspiera rozwój studentów z niemal 1000 uczelni na całym świecie.

School of Leaders

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content