Dr Tomasz Skica

Dyrektor ds. Badań i Nauki w Instytucie Badań i Analiz Finansowych (IBAF) w Rzeszowie.
Wykładowca akademicki i praktyk. Specjalista z zakresu finansów publicznych, w tym finansów samorządowych. Prowadzi badania na temat instrumentalizacji wsparcia przedsiębiorczości przez JST. Autor licznych tekstów naukowych, prac badawczych oraz ekspertyz dedykowanych problematyce finansów publicznych. Redaktor naczelny Financial Internet Quarterly. Koordynator krajowy międzynarodowego projektu IDEA Erasmus+. Prywatnie entuzjasta alternatywnego rocka.

„Digital entrepreneurship” – nowy wymiar przedsiębiorczości.

Transformacja cyfrowa wpływa na nasz styl życia, nauki i pracy, a kompetencje cyfrowe są niezbędne do udziału w życiu społecznym. Kompetencje cyfrowe łączą się z technologiami, a w ciągu ostatniej dekady zaczęły być postrzegane jako kluczowe „umiejętności życiowe”, analogiczne do pisania czy liczenia. Ale czy posiadany poziom kompetencji cyfrowych jest wystarczający i czy nie należy go stale pogłębiać?

Co rozumiemy pod pojęciem kompetencji cyfrowych?

Kompetencje cyfrowe można zdefiniować jako kompetencje dotyczące m. in.:

  • wyszukiwania, identyfikacji oraz analizy informacji cyfrowych, zdolności oceny ich przydatności,
  • komunikacji w środowisku cyfrowym z wykorzystaniem źródeł internetowych,
  • rozwiązywania problemów koncepcyjnych za pomocą środków cyfrowych[1].

Jak wygląda obecny stan kompetencji cyfrowych?

Zdaniem Komisji Europejskiej, jedynie 57% społeczeństwa europejskiego posiada umiejętności cyfrowe, a co szósty obywatel UE w wieku 16-74 lat takich umiejętności cyfrowych nie posiada w ogóle. Z kolei 25% społeczeństwa wykazuje niski poziom umiejętności cyfrowych. Przeprowadzona analiza Komisji Europejskiej wykazała też, że 90% miejsc pracy wymaga posiadania takich kompetencji, a 35% siły roboczej ich nie ma. Zdaniem 38% przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Unii Europejskiej brak umiejętności cyfrowych obniża konkurencyjność prowadzonej działalności gospodarczej. Oznacza to, że umiejętności cyfrowe są niewystarczające i należy je rozwijać.

Jakie działanie należy podjąć na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych?

W efekcie powyższych ustaleń można z pełnym przekonaniem stwierdzić, że inicjowanie szeregu działań na rzecz kształtowania kompetencji cyfrowych jest wręcz niezbędne. Jednym z tego typu działań jest projekt „Inspiring Digital Entrepreneurship and Awareness in HE (IDEA)” którego współautorem jest Instytut Badań i Analiz Finansowych WSIiZ w Rzeszowie https://ibaf.edu.pl.

Projekt ma na celu wsparcie szkolnictwa wyższego w zakresie redukcji deficytu kompetencji cyfrowych. Projekt IDEA jest realizowany przez 9 instytucji z krajów UE (Chorwacji, Polski, Belgii, Rumunii, Włoch, Hiszpanii oraz Słowacji), a jego zadaniem jest badanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych w krajach biorących udział w projekcie. Cel ten jest realizowany przez połączenie badań, szkoleń, workshopów oraz narzędzi nakierunkowanych na umiejętności cyfrowe.

Jakich rezultatów należy się spodziewać w zakresie podejmowanych działań?

Rezultaty realizowanego projektu zostaną upowszechnione poprzez platformę typu open access opracowaną w siedmiu językach i zawierającą: studia przypadków, najskuteczniejsze praktyki wraz z wnioskami oraz zestaw praktycznych zaleceń i narzędzi wykorzystywanych do nauczania kompetencji cyfrowych. Zakładanym efektem jest podniesienie świadomości potencjału umiejętności cyfrowych i przedsiębiorczych w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Długofalowym celem projektu jest natomiast zwiększenie aktywności zawodowej studentów poprzez kształtowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości oraz umiejętności cyfrowych.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie: https://www.ideadigital.eu

[1] Raport Komisji Europejskiej „DIGCOMP. Ramy odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie”, s. 7-8. http://www.digcomp.pl/ (Dostęp 2020.03.12).