Uprzejmie informujemy, iż dnia 22.05.2023 wszedł w życie nowy Regulamin Świadczeń dla Studentów. W związku z tym, poniżej zapisane są znaczące zmiany dotyczące zasad przyznawania i otrzymywania świadczeń.

  1. Wszystkie zapisy dotyczą przyznawania świadczeń od roku akademickiego 2023/2024;
  2. Minimalna średnia ocen, od której można ubiegać o stypendium Rektora- będzie wynosić 3.8;
  3. Wnioski o świadczenia studenckie, zmieniły formę oraz strukturę (załączniki do Regulaminu Świadczeń od 1-11);
  4. Wprowadzona została nowa Tabela dodatkowych osiągnięć (załącznik 12 do Regulaminu Świadczeń). Punktacja za dodatkowe osiągniecia naukowe, artystyczne i sportowe uległa zmianie, jak również zapisy w opisach kryteriów i potwierdzeń;
  5. Studentom przebywającym na urlopie, a także tym którzy powtarzają semestr lub uzyskali zgodę na powtarzanie semestru i oczekują na wznowienie nauki będą mogli ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę;
  6. Studenci ubiegający się o stypendium socjalne, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeśli w roku złożenia wniosku o stypendium student lub członek jego rodziny korzystał ze świadczeń z pomocy społecznej, wniosek o przyznanie stypendium socjalnego powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu, a jako załącznik do wniosku student zobowiązany jest przedłożyć jedynie właściwe zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej albo przez centrum usług społecznych.
  7. Dodatkowym załącznikiem (zał.nr 1) w Regulaminie Świadczeń dla Studentów jest Oświadczenia o okresie studiowania.
  8. ZMIANIE uległ sposób składania wniosków. Wnioski stypendialne należy składać OSOBIŚCIE w Dziale Świadczeń Studenckich pok. 26/1, przesłać Pocztą Polską lub przez platformę ePUAP.

Wniosków składanych na rok akademicki 2023/2024 NIE MOŻNA będzie już składać za pośrednictwem poczty studenckiej. Dokumenty przesłane w takiej formie nie będą akceptowane.

Z nowym regulaminem można zapoznać się TUTAJ.