Najnowszy Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich PERSPEKTYWY 2018 potwierdza, iż WSIiZ w dalszym ciągu jest najlepszą uczelnią niepubliczną w Polsce południowo-wschodniej, jak i całej Polsce Wschodniej. Uczelnia awansowała w kilku kategoriach i podkategoriach tego prestiżowego rankingu.

W porównaniu z wynikami z ubiegłego roku uczelnia odnotowała wzrost w następujących kategoriach: prestiż, umiędzynarodowienie, innowacyjność, a także w kilku podkategoriach, takich jak: ocena parametryczna siły naukowej, rozwój kadry własnej, a także prowadzenie kierunków magisterskich.
Dzięki uprawnieniom doktorskim z nauk o mediach, WSIiZ po raz trzeci znalazła się w zestawieniu „Ranking Uczelni Akademickich 2018” i została w nim sklasyfikowana jako jedyna uczelnia niepubliczna z województwa podkarpackiego.

Umiędzynarodowienie
Na WSIiZ kształci się obecnie blisko 2000 obcokrajowców z 37 państw. Kilkaset osób to studenci ścieżek anglojęzycznych. Kapituła rankingu po raz kolejny doceniła wielokulturowość środowiska akademickiego i ostatecznie uczelnia znalazła się na pierwszej pozycji wśród uczelni spoza Warszawy (zajmując w klasyfikacji ogólnej 5. miejsce, wspólnie z Politechniką Warszawską). Jest to szczególnie ważne w kontekście zapotrzebowania pracodawców na osoby potrafiące się odnaleźć w środowisku wielokulturowym. Co więcej, w podkategorii „programy studiów prowadzone w językach obcych”, WSIiZ znajduje się w ścisłej czołówce uczelni magisterskich (miejsce 3).

Prestiż
W tej kategorii WSIiZ odnotowała skok o trzy pozycje, zajmując finalnie 14 miejsce wśród wszystkich polskich uczelni biorących udział w rankingu. Cechą charakterystyczną kategorii jest fakt, iż oceniającymi są przedstawiciele kadry akademickiej polskich uczelni. Awans jest wynikiem konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju i polityki projakościowej oraz przyjętego modelu prowadzenia badań naukowych, zarówno w obszarze nauk społecznych, jak i nauk ścisłych, przyrodniczych i medycznych.

Innowacyjność
W kategorii tej doceniono efektywność WSIiZ w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na badania. Uczelnia zajęła drugie miejsce, ustępując tylko Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Rzeszowska uczelnia odnotowuje w tym zakresie tendencję wzrostową od kilku lat. Cieszy fakt, iż w podkategorii pozyskiwania środków unijnych, uczelnia zajęła 7. miejsce. Umiejętność pozyskiwania funduszy z UE przekłada się na jakość i atrakcyjność oferty kształcenia. Tylko w ostatnim roku akademickim Uczelnia pozyskała 7 mln złotych na płatne staże umożliwiające studentom zdobycie praktycznych umiejętności już na studiach.

Siła naukowa
Potwierdzeniem konsekwentnego rozwoju działalności naukowej WSIiZ jest wzrost wskaźników rankingowych w podkategorii ocena parametryczna. Jeśli chodzi o cytowanie publikacji w ramach rankingu uczelni akademickich, to pozycja WSIiZ jest lepsza niż np. KUL, SGH, czy Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania odnotowała także znaczny wzrost (21 pozycji) w kategorii „prowadzone kierunki magisterskie”, co pokazuje, że oferta uczelni na studiach II stopnia odpowiada oczekiwaniom rynku pracy.

Metodologia rankingu
W tegorocznym rankingu Perspektyw duży nacisk położony został na kategorie „Preferencje pracodawców”. WSIiZ zajął 15. pozycję wśród uczelni niepublicznych. Kategoria ta ma spory wpływ na wyniki finalne rankingu, niestety przy jednoczesnym preferowaniu uczelni warszawskich. Duża część znaczących pracodawców ma swoje siedziby w stolicy, co obniża pozycję WSIiZ, a także Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Politechniki Rzeszowskiej w klasyfikacji generalnej. Tegoroczny algorytm zmniejszył także znaczenie kategorii siła naukowa, gdzie zawsze mamy mocną pozycję.

Ranking Komisji Europejskiej
Zwracamy uwagę, że od kilku lat prowadzony jest przez europejskich ekspertów prestiżowy ranking uczelni unijnych U-Multirank. Jest on szczególnie ważny dla kandydatów na studia, którzy mają możliwość w miarodajny sposób porównać biorące w nim udział uczelnie z całej Europy. W tym rankingu od początku udział bierze Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie, notując wysokie pozycje. W ostatnim dostępnym rankingu WSIiZ należy do ścisłej czołówki uczelni zarówno publicznych, jak i niepublicznych Polski.