Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie dołącza do elitarnego grona ponad tysiąca organizacji z całego świata, których celem jest przybliżenie społeczności międzynarodowej do osiągnięcia Zrównoważonych Celów Rozwoju. Jednostki certyfikowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych mają pomóc w inkubowaniu pomysłów zmierzających do trwałego rozwiązania problemów, z którymi mierzy się ludzkość. Certyfikat jest ukoronowaniem działalności uczelni w obszarze społecznej odpowiedzialności.

United Nations Academic Impact (UNAI) to inicjatywa Organizacji Narodów Zjednoczonych, która certyfikuje uczelnie wyższe z całego świata wspierające ochronę praw człowieka, dostęp do edukacji, zrównoważony rozwój oraz rozwiązywanie konfliktów. Działający od 2010 r. program ma na celu stworzenie stymulującej debatę sieci, w skład której wchodzą studenci, naukowcy, badacze, uczelnie wyższe oraz think-tanki z całego świata. Zadaniem sieci jest wykorzystanie energii oraz innowacyjności społeczności naukowej w służbie ludzkości. Członkami UNAI są jednostki z ponad 120 państw.

Dla WSIiZ to nie tylko kwestia prestiżu, ale przede wszystkim sygnał, że nasz wkład w budowanie tolerancji i otwartości jest dostrzegany i doceniany. To także zobowiązanie do dalszych wysiłków w tym obszarze. Rzeszów ma bogatą, i w przeciwieństwie do wielu innych polskich miast, jasną historię wielokulturowości. Przyjmujemy ten certyfikat nie tylko jako nagrodę dla naszej Uczelni, ale także dla całego Rzeszowa – za jego otwartość, tolerancję i gościnność – podkreśla prof. nadzw. dr hab. Anna Siewierska-Chmaj, dyrektor Instytutu Badań nad Cywilizacjami WSIiZ, jedna z osób odpowiedzialnych za proces ubiegania się o certyfikat.

Uczelnia od początku swego istnienia realizuje różnego rodzaju projekty, które są zgodne z wizją jednostki społecznie odpowiedzialnej, która pełni pionierską rolę w regionie oraz kraju. – Działania w obszarze społecznej odpowiedzialności od wielu lat są standardem w świecie biznesu. Od kilku lat są także coraz częściej osadzane w działalności akademickiej, gdzie wiele uczelni, w tym także nasza, szuka alternatywnych sposobów osiągnięcia zrównoważonego rozwoju – mówi Dominik Łazarz, rzecznik prasowy WSIiZ. Zgodnie z definicją CSR, uczelnia w etyczny oraz transparentny sposób przyczynia się do polepszenia stanu społeczeństwa – dodaje.

Głównie działania WSIiZ w tym obszarze są podzielone na trzy grupy. Pierwsza obejmuje aktywności związane z otrzymanym certyfikatem. – Jednostki UNAI przyczyniają się do zapewnienia, iż energia oraz innowacyjność społeczności akademickiej i młodych ludzi z całego świata jest wykorzystywana w służbie ludzkości – podkreśla Dominik Łazarz.

Drugi obszar to działania związane z umiędzynarodowieniem uczelni, edukacją w obszarze komunikacji międzykulturowej oraz promowaniem dialogu i pokoju. – WSIiZ jako jedna z najbardziej zinternacjonalizowanych uczelni wyższych w kraju od lat prowadzi działania służące wykształceniu metod i narzędzi lepszego porozumienia pomiędzy przedstawicielami różnych kultur, co ma stanowić środek służący budowaniu trwałego pokoju. Obowiązkowe zajęcia dla wszystkich studentów z przedmiotów takich jak Komunikacja międzykulturowa czy Kultury i cywilizacje, niezliczone ilości warsztatów przeprowadzonych dla szkół, przedsiębiorstw oraz jednostek administracji publicznej przez naszych akademików i studentów obcokrajowców, są często podawane za przykład dobrych praktyk. Za działania w tym obszarze odpowiedzialny jest przede wszystkim Instytut Badań nad Cywilizacjami, którego działania od wielu lat wpisane są w kalendarz najważniejszych imprez w regionie – mówi prof. nadzw. dr hab. Anna Siewierska-Chmaj, dyrektor IBnC.

Kolejny obszar stanowią działania związane z informowaniem społeczeństwa, w tym przede wszystkim młodzieży na temat możliwości związanych ze zdobywaniem wykształcenia, umiejętności oraz efektywnego poszukiwania pracy, także na zagranicznych rynkach pracy. Do tego należy dodać różnego rodzaje formy wspierania przedsiębiorczości. – Na naszej uczelni istnieją punkty informacyjne, m.in. Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk i Centrum Dokumentacji Europejskiej, prowadzone pro bono oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości – mówi Dominik Łazarz.

Zakres działań WSIiZ w obszarze społecznej odpowiedzialności uczelni nieustannie się powiększa. Współczesnej edukacji nie można zamykać jedynie w salach wykładowych. Przedsięwzięcia, do których zobowiązuje certyfikat UNAI, są znakomitą okazją do włączenia studentów w działania podnoszące jakość życia społecznego w skali mikro i makro – podsumowuje prof. nadzw. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, Prorektor WSIiZ ds. Nauki.