„Na globalnym rynku pracy coraz bardziej liczą się umiejętności miękkie przyszłych pracowników niż umiejętności stricte techniczne” – brzmi najnowszy wniosek płynący z analizy wyników projektu ESSeNCE.

Ten fakt potwierdzają analizy w przeprowadzonym przez partnerów w 2021 roku badaniu, którego wyniki dostępne są na stronie internetowej projektu. Na podstawie ustaleń (tj. najbardziej pożądanych z perspektywy zatrudnialności umiejętności miękkich) partnerzy ESSENCE przygotowują programy szkoleniowe, które mogą pomóc studentom w zdobyciu nowych kompetencji miękkich dla ich konkurencyjności na rynku pracy.

Programy nauczania obejmują siedem modułów, po jednym dla każdej zidentyfikowanej umiejętności. Przyjęte rozwiązanie ma na celu ułatwienie procesu uczenia się przez studentów, a także pracy na przygotowanym materiale przez trenerów, profesorów i nauczycieli. Każda organizacja uczestnicząca w projekcie jest odpowiedzialna za wniesienie wkładu w tworzenie materiału szkoleniowego, do którego należą następujące bloki tematyczne:

Rozwiązywanie złożonych problemów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (Polska),

Komunikacja i współpraca: Internet Web Solutions (Hiszpania),

Inteligencja emocjonalna: IDP European Consultants (Włochy),

Krytyczne myślenie: Institute de Haute Formation aux Politique Communautaires (Belgia),

Ocena i podejmowanie decyzji: University of Economics, Varna (Bułgaria),

Kreatywność: University of Dubrovnik – Department of Economics and Business (Chorwacja),

Elastyczność poznawcza: Stockholm School of Economics (Łotwa).

Wszystkie materiały szkoleniowe zostaną opracowane w języku angielskim i przetłumaczone na wszystkie języki reprezentowane przez partnerów projektu ESSENCE. Podobnie, jak pozostałe materiały zostaną zamieszczone na oficjalnej otwartej platformie zasobów edukacyjnych (OER) projektu – podkreśla koordynator projektu ESSENCE, dr hab. Tomasz Skica, prof. WSIiZ.

Głównym celem projektu ESSENCE jest zwiększenie szans na zatrudnienie studentów uczelni wyższych poprzez rozwój (pielęgnowanie) ich umiejętności miękkich. ESSENCE to ponadnarodowy i międzykulturowy projekt współfinansowany przez Program Komisji Europejskiej Erasmus+. Obejmuje siedem organizacji z siedmiu krajów UE, reprezentujących wiele różnych aspektów życia społeczno-gospodarczego objętych skalą i zakresem projektu, w tym m.in. społeczeństwo obywatelskie, sektory publiczny i prywatny, a także trzeci sektor, zatrudnialność, środowisko akademickie oraz badania naukowe.

Więcej informacji na temat ESSENCE:
https://projectessence.eu/ 
https://www.facebook.com/projectessence.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA