Projekt badawczy dr Kamila Łuczaja: „Naukowcy mobilni kulturowo? – Doświadczenie awansu społecznego w perspektywie narracyjnej” zdobył dofinansowanie w konkursie „SONATA 15” Narodowego Centrum Nauki.

Grant SONATA umożliwi mojemu zespołowi realizację kilkupoziomowych badań biograficznych dotyczących procesu awansu społecznego wśród kadry akademickiej. To duże wyzwanie, ponieważ – jak zgodnie podkreślili recenzenci Narodowego Centrum Nauki – jest to tematyka tyleż ważna poznawczo, co niezbadana w naszym kraju. Cieszę się, że przy realizacji projektu będziemy mogli skorzystać z infrastruktury i wsparcia administracyjnego, jakie zapewnia praca w Instytucie Analiz Edukacji WSIiZ” – mówi dr Kamil Łuczaj, pracownik dydaktyczny Kolegium Nauk i Komunikacji Społecznej.

Projekt będzie opierał się na dwóch , głównych metodach badawczych: wywiadach biograficznych opartych na Biograficzno-Narracyjnej Metodzie Interpretacyjnej (BNIM) oraz wywiadach pogłębionych (IDI). Łącznie projekt zakłada przeprowadzenie 80 wywiadów. 
Głównym celem badania jest analiza ścieżek kariery zawodowej osób pochodzących z klasy robotniczej, które z powodzeniem objęły pozycję profesorów oraz adiunktów. Pytanie badawcze, które zostanie postawione w tej pracy dotyczy tego, w jaki sposób kultura pochodzenia (rodzina, wczesna socjalizacja) i kultura docelowa (obecne kręgi społeczne) wiążą się z praktykami, w które się angażujemy, dobrami, które konsumujemy lub wartościami, które wyznajemy.

Projekt realizowany będzie przez dwa lata. Kierownikiem przedsięwzięcia jest dr Kamil Łuczaj, który będzie współpracował z trójką wykonawców (studentów lub doktorantów – zostaną oni wyłonieni oddzielnym w konkursie).

Konkurs na projekty badawcze „SONATA 15” był przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogli ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwające 12, 24 lub 36 miesięcy.