Po raz drugi w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie powstał raport, który opisuje aktywność uczelni w obszarach wskazanych przez 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Opracowanie pomaga obserwować proces realizowanych zmian oraz na bieżąco wprowadzać najbardziej potrzebne rozwiązania.

Zapraszamy do lektury najnowszego raportu dotyczącego zrównoważonego rozwoju naszej Uczelni w minionym roku akademickim 2022/23. W swojej działalności skupiamy się szczególnie na tematach najważniejszych dla nas – produkcji zdrowej żywności, ochronie bioróżnorodności, przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i degradacji środowiska oraz profilaktyce zdrowotnej. Na co dzień jednak podejmujemy także szereg innych inicjatyw wpisujących się we wszystkie 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Raport pokazuje to, co udało się wspólnie osiągnąć całej naszej społeczności akademickiej: Studentom i Pracownikom WSIiZ – informuje dr Małgorzata Gosek, Prorektor WSIiZ ds. Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju.

Coroczne raporty wpisują się w realizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju WSIiZ na lata 2022-2024, nazywanej Zieloną Strategią, która została przyjęta jednogłośnie przez Senat Uczelni 27 września 2022 r. Zapisano w niej między innymi: Jesteśmy przekonani, że to studenci oraz pracownicy, poprzez swoje postawy oraz oddolne inicjatywy i proaktywne podejście do wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju, mogą przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego oraz poprawy jakości życia lokalnej i globalnej społeczności.

Najnowszy Raport dot. Zrównoważonego Rozwoju WSIiZ w latach 2022/23 oraz całość informacji związanych z działaniami Uczelni na rzecz zrównoważonego rozwoju znajduje się w specjalnej zakładce: Zielony WSIiZ.

Cele Zrównoważonego Rozwoju stanowią kontynuację Celów Milenijnych, a o ich opracowaniu zdecydowali przedstawiciele państw członkowskich ONZ podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju, która odbyła się w czerwcu 2012 roku w Rio de Janeiro. Dokument zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i związanych z nimi 169 działań, które mają być osiągane przez wszystkie strony — rządy państw, organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe, sektor nauki i biznesu, a także obywateli. Skupiają się one wokół 5 obszarów: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój, partnerstwo (ang. 5xP : people, planet, prosperity, peace, partnership).