W siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zrealizowana została konferencja otwierająca projekt pn. Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu. W wydarzeniu wzięło udział blisko 100 osób, w tym Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, a także Władze WSIiZ, Prezydent Prof. Tadeusz Pomianek oraz Rektor dr Wergiliusz Gołąbek.

W trakcie konferencji została przedstawiona koncepcja funkcjonowania nowego narzędzia wspierającego mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa podkarpackiego w zakupie specjalistycznych usług od krajowych i zagranicznych instytucji otoczenia biznesu oraz dostawców usług proinnowacyjnych. Rozmawiano także m.in. o sytuacji podkarpackich przedsiębiorstw, a także realizacji pomocy w zakresie nowego narzędzia wsparcia dla firm oraz roli instytucji otoczenia biznesu.

Wydarzenie rozpoczął Rektor WSIiZ dr Wergiliusz Gołąbek, który przywitał przybyłych prelegentów i słuchaczy. W swoim przemówieniu Rektor WSIiZ podkreślił, że konferencja jest jednym z ważnych elementów realizacji owocnych działań na rzecz firm oraz wypracowania konkretnych rozwiązania, które przyczynią się do rozwoju przedsiębiorczości w województwie podkarpackim.

Następnie głos zabrał Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, którzy przybliżył zgormadzonej publiczności główne założenie projektu Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu. W swoim wystąpieniu zaznaczył m.in. że przedsięwzięcie jest elementem składowym nowej formuły udzielania i świadczenia pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom.

Wśród kilku prelegentów była również ekspertka ds. rozwoju przedsiębiorczości z Banku Światowego Dorota Tekieli-Bisińska, która zaprezentowała diagnozę podkarpackich firm m.in. w kontekście potrzeb na usługi doradcze oraz problemów z ich finansowanie.

Szczegółowe informacja o zasadach funkcjonowania platformy, a także informacje m.in. o rodzajach wsparcia finansowanego w ramach projektu, przedstawił Grzegorz Karpiuk, kierownik Biura Projektów WSIiZ i koordynator „Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu” z ramienia Uczelni.

Przedsięwzięcie miało miejsce w dniu 4 kwietnia 2018 roku w Auli im. Prof. Jerzego Chłopeckiego WSIiZ

Realizacja projektu „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” ma na celu dostarczenie przedsiębiorcom usług dostosowanych do specyfiki konkretnych potrzeb, w tzw. modelu popytowym. Dostęp do tych usług zostanie zapewniony poprzez elektroniczną platformę, na której przedsiębiorstwa z województwa podkarpackiego będą mogły zapoznać się z ofertą usługową jak również zgłaszać zapotrzebowanie na nowe usługi świadczone przez instytucje otoczenia biznesu oraz dostawców usług.

Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu jest realizowana w ramach Osi I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Beneficjentem jest Województwo Podkarpackie, a partnerem projektu: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Budżet projektu to 41 839 000 PLN. Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. – 31.12.2022 r.

Szczegółowe informacja nt. projektu Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu

Galeria zdjęć z konferencji

Informacje o konferencji z TVP Rzeszów