BIP WSIiZ
Wyjazdy na studia

Wyjazdy na studia

  1. W celu zgłoszenia swojej kandydatury na wyjazd stypendialny Erasmus+ student zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy.
  2. Wyżej wymieniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć bezpośrednio do uczelnianego Koordynatora ds. programu Erasmus+ (RA134) lub przesłać na adres erasmus@wsiz.edu.pl w ustalonym terminie. Dodatkowo należy dostarczyć zaświadczenie z Dziekanatu o uzyskanej w poprzednim semestrze średniej. Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Po upływie terminu składania dokumentów aplikacyjnych Komisja Rekrutacyjna zapoznaje się z zebranym materiałem, a następnie organizuje wewnętrzny egzamin językowy obowiązkowy dla wszystkich kandydatów. Egzamin składa się z części ustnej (rekrutacja na 2022/2023). Do egzaminu ustnego przystępują studenci, którzy mają średnią ocen powyżej 3,60.

    Rekrutacja na wyjazdy na studia w roku akademickim 2022/2023 zostanie przeprowadzona w marcu 2022. Szczegółowe informacje zostaną przesłane w korespondencji e-mailowej.

Postępowanie rekrutacyjne studentów na wyjazdy na część studiów przebiega w dwóch etapach:

A. Etap I: selekcja kandydatów, którzy uzyskali średnią ocen z wewnętrznego egzaminu językowego na poziomie min. 3,50. Kandydaci, którzy spełnili ten wymóg przechodzą do etapu II, pozostali nie zostają zakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego;

B. Etap II: selekcja kandydatów według ustalonych kryteriów (pkt. 5), a następnie ustalenie końcowej listy rankingowej malejącej oraz listy rezerwowej ogólnej.

Kryteria stosowane przy ocenie kandydatów ubiegających się o stypendium w ramach programu Erasmus+:

A. ocena końcowa z egzaminu językowego (waga 0,4);

B. średnia ocen za poprzedni semestr min. 3,60 (waga 0,3);

C. zaangażowanie studenta w życie naukowe uczelni – np.: potwierdzona przez opiekuna działalność w kołach naukowych i kołach zainteresowań, uczestnictwo w wykładach otwartych, konferencjach naukowych, itp., po 2 punkty za każdą „działalność”, jednakże nie więcej niż 10 pkt. (waga 0,1);

D. uczestnictwo w systemie „Buddy”/”Mentor”, po 3 punktów za każdy semestr uczestnictwa, jednakże nie więcej niż 12 pkt. (waga 0,1);

E. posiadane certyfikaty językowe (np. IELTS, TOEFL, LCCI), po 5 punktów za każdy certyfikat, jednakże nie więcej niż 15 pkt. (waga 0,05);

F. pierwsze uczestnictwo w wymianie międzynarodowej Erasmus – 2 pkt (waga 0,05).

Wyjazdy na studia do krajów programu w ramach ERASMUS+ w roku akademickim 2022/2023 (KA 131 2021)

Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w € Dodatek socjalny dla osób
z niepełnosprawnościami
oraz pochodzących ze środowiska mniej uprzywilejowanego
Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja 520 € 250 € / miesiąc
Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 520 € 250 € / miesiąc
Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 450 € 250 € / miesiąc

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content