BIP WSIiZ
Dla studentów

Dla studentów

Erasmus+ daje studentom studiów dziennych, zaocznych oraz absolwentom następujące możliwości:

  • wyjazdy studentów na studia do innych krajów programu – jeden semestr
  • wyjazdy studentów na praktyki do innych krajów programu – minimum 2, maksymalnie 3 miesiące

1. W celu zgłoszenia swojej kandydatury do wyjazdu stypendialnego Erasmus+, student zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy.

2. Wyżej wymieniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć bezpośrednio do uczelnianego Koordynatora ds. programu Erasmus+ (RA134) lub przesłać na adres erasmus@wsiz.edu.pl w ustalonym terminie. Dodatkowo należy dostarczyć zaświadczenie z Dziekanatu o uzyskanej w poprzednim semestrze średniej. Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Po upływie terminu składania dokumentów aplikacyjnych Komisja Rekrutacyjna zapoznaje się z zebranym materiałem, a następnie organizuje wewnętrzny egzamin językowy obowiązkowy dla wszystkich kandydatów. Egzamin składa się z części ustnej (rekrutacja na 2022/2023). Do egzaminu ustnego przystępują studenci, którzy mają średnią powyżej 3,60.

4. Postępowanie rekrutacyjne studentów na wyjazdy na część studiów przebiega w dwóch etapach:

A. Etap I: selekcja kandydatów, którzy uzyskali średnią ocen z wewnętrznego egzaminu językowego na poziomie min. 3,50. Kandydaci, którzy spełnili ten wymóg przechodzą do etapu II, pozostali nie zostają zakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego;

B. Etap II: selekcja kandydatów według ustalonych kryteriów (pkt. 5), a następnie ustalenie końcowej listy rankingowej malejącej oraz listy rezerwowej ogólnej.

5. Kryteria stosowane przy ocenie kandydatów ubiegających się o stypendium w ramach programu Erasmus+:

A. ocena końcowa z egzaminu językowego (waga 0,4);

B. średnia ocen za poprzedni semestr min. 3,60 (waga 0,3);

C. zaangażowanie studenta w życie naukowe uczelni – np.: potwierdzona przez opiekuna działalność w kołach naukowych i kołach zainteresowań, uczestnictwo w wykładach otwartych, konferencjach naukowych, itp., po 2 punkty za każdą „działalność”, jednakże nie więcej niż 10 pkt. (waga 0,1);

D. uczestnictwo w systemie „Buddy”/”Mentor”, po 3 punktów za każdy semestr uczestnictwa, jednakże nie więcej niż 12 pkt. (waga 0,1);

E. posiadane certyfikaty językowe (np. IELTS, TOEFL, LCCI), po 5 punktów za każdy certyfikat, jednakże nie więcej niż 15 pkt. (waga 0,05);

F. pierwsze uczestnictwo w wymianie międzynarodowej Erasmus – 2 pkt (waga 0,05).

Rekrutacja na wyjazdy na studia w roku akademickim 2022/2023 zostanie przeprowadzona w marcu 2022. Szczegółowe informacje zostaną przesłane w korespondencji e-mailowej.

Erasmus+ Application form SMS (mobility for study)

Jak aplikować:

1.  Warunkiem ubiegania się o stypendium w ramach programu jest uzyskanie średniej ocen z poprzedniego semestru na poziomie min. 3,60.

2. W celu zgłoszenia swej kandydatury do wyjazdu stypendialnego Erasmus+, stypendium, student zobowiązany jest dostarczyć:

A. Formularz zgłoszeniowy SMP;

B. Zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen z poprzedniego semestru (Dziekanat), min. 3,60;

C. Dodatkowo (jeśli dotyczy):

I. kopie posiadanych certyfikatów językowych (np. IELTS, TOEFL, LCCI);

II.zaświadczenia potwierdzające zaangażowanie studenta w życie naukowe uczelni lub działalność w systemie Buddy/Mentor.

3. Wszystkie dokumenty wraz z kopiami posiadanych certyfikatów należy przesłać na adres erasmus@wsiz.edu.pl w ustalonym terminie. Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Po upływie terminu składania dokumentów aplikacyjnych Komisja Rekrutacyjna zapoznaje się z zebranym materiałem, a następnie organizuje dwustopniową rekrutację dla kandydatów aplikujących o wyjazd na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+:

A. Etap I: ustny egzamin językowy:

Kandydaci, którzy uzyskają ocenę z egzaminu językowego na poziomie minimum 3,50, zostają zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, pozostałe osoby nie zostaną zakwalifikowane do wyjazdów na praktyki zagraniczne.

Jeśli student ubiegał się o wyjazd na praktyki zawodowe lub studyjne w porzednim roku akademickim, to możliwe będzie przepisanie wyników z egzaminu językowego.

B. Etap II: podliczenie punktów

A. ocena końcowa z egzaminu językowego (waga 0,4);

B. średnia ocen za poprzedni semestr min. 3,60 (waga 0,3);

C. zaangażowanie studenta w życie naukowe uczelni – np.: potwierdzona przez opiekuna działalność w kołach naukowych i kołach zainteresowań, uczestnictwo w wykładach otwartych, konferencjach naukowych, itp., po 2 punkty za każdą „działalność”, jednakże nie więcej niż 10 pkt. (waga 0,1);

D. uczestnictwo w systemie „Buddy”/”Mentor”, po 3 punktów za każdy semestr uczestnictwa, jednakże nie więcej niż 12 pkt. (waga 0,1);

E. posiadane certyfikaty językowe (np. IELTS, TOEFL, LCCI), po 5 punktów za każdy certyfikat, jednakże nie więcej niż 15 pkt. (waga 0,05);

F. pierwsze uczestnictwo w wymianie międzynarodowej Erasmus – 2 pkt (waga 0,05).

Na podstawie zebranych dokumentów oraz uzyskanych przez kandydatów punktów, Komisja Rekrutacyjna w ciągu 30 dni od zakończenia postępowania tworzy listę rankingową malejącą oraz listę rezerwową. Prawo wyjazdu na stypendium przyznaje się najlepszym studentom.

5. Ranking kandydatów, lista stypendystów wraz z listą rezerwową stanowią całość Protokołu z prac Komisji Rekrutacyjnej.

6.  Ilość dostępnych miejsc oraz wysokość przyznawanych studentom stypendiów uzależniona jest od wysokości grantu przyznawanego Uczelni corocznie przez Komisję Europejską.

Rekrutacja na wakacyjne zagraniczne praktyki zostanie przeprowadzona w marcu 2022. Szczegółowe informacje zostaną przesłane w korespondencji e-mailowej. 

Erasmus+ Application form SMP

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content