BIP WSIiZ
Dla studentów

Dla studentów

Erasmus+ daje studentom studiów dziennych, zaocznych oraz absolwentom następujące możliwości:

  • wyjazdy studentów na studia do innych krajów programu – jeden semestr
  • wyjazdy studentów na praktyki do innych krajów programu – minimum 2, maksymalnie 3 miesiące

1. W celu zgłoszenia swojej kandydatury do wyjazdu stypendialnego Erasmus+, student zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy.

2. Wyżej wymieniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć bezpośrednio do uczelnianego Koordynatora ds. programu Erasmus+ (RA134) lub przesłać na adres erasmus@wsiz.edu.pl w ustalonym terminie. Dodatkowo należy dostarczyć zaświadczenie z Dziekanatu o uzyskanej w poprzednim semestrze średniej. Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Po upływie terminu składania dokumentów aplikacyjnych Komisja Rekrutacyjna zapoznaje się z zebranym materiałem, a następnie organizuje wewnętrzny egzamin językowy obowiązkowy dla wszystkich kandydatów. Egzamin składa się z części ustnej (rekrutacja na 2022/2023). Do egzaminu ustnego przystępują studenci, którzy mają średnią powyżej 3,60.

4. Postępowanie rekrutacyjne studentów na wyjazdy na część studiów przebiega w dwóch etapach:

A. Etap I: selekcja kandydatów, którzy uzyskali średnią ocen z wewnętrznego egzaminu językowego na poziomie min. 3,50. Kandydaci, którzy spełnili ten wymóg przechodzą do etapu II, pozostali nie zostają zakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego;

B. Etap II: selekcja kandydatów według ustalonych kryteriów (pkt. 5), a następnie ustalenie końcowej listy rankingowej malejącej oraz listy rezerwowej ogólnej.

5. Kryteria stosowane przy ocenie kandydatów ubiegających się o stypendium w ramach programu Erasmus+:

A. ocena końcowa z egzaminu językowego (waga 0,4);

B. średnia ocen za poprzedni semestr min. 3,60 (waga 0,3);

C. zaangażowanie studenta w życie naukowe uczelni – np.: potwierdzona przez opiekuna działalność w kołach naukowych i kołach zainteresowań, uczestnictwo w wykładach otwartych, konferencjach naukowych, itp., po 2 punkty za każdą „działalność”, jednakże nie więcej niż 10 pkt. (waga 0,1);

D. uczestnictwo w systemie „Buddy”/”Mentor”, po 3 punktów za każdy semestr uczestnictwa, jednakże nie więcej niż 12 pkt. (waga 0,1);

E. posiadane certyfikaty językowe (np. IELTS, TOEFL, LCCI), po 5 punktów za każdy certyfikat, jednakże nie więcej niż 15 pkt. (waga 0,05);

F. pierwsze uczestnictwo w wymianie międzynarodowej Erasmus – 2 pkt (waga 0,05).

Rekrutacja na wyjazdy na studia w roku akademickim 2022/2023 zostanie przeprowadzona w marcu 2022. Szczegółowe informacje zostaną przesłane w korespondencji e-mailowej.

Erasmus+ Application form SMS (mobility for study)

Jak aplikować:

1.  Warunkiem ubiegania się o stypendium w ramach programu jest uzyskanie średniej ocen z poprzedniego semestru na poziomie min. 3,60.

2. W celu zgłoszenia swej kandydatury do wyjazdu stypendialnego Erasmus+, stypendium, student zobowiązany jest dostarczyć:

A. Formularz zgłoszeniowy SMP;

B. Zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen z poprzedniego semestru (Dziekanat), min. 3,60;

C. Dodatkowo (jeśli dotyczy):

I. kopie posiadanych certyfikatów językowych (np. IELTS, TOEFL, LCCI);

II.zaświadczenia potwierdzające zaangażowanie studenta w życie naukowe uczelni lub działalność w systemie Buddy/Mentor.

3. Wszystkie dokumenty wraz z kopiami posiadanych certyfikatów należy przesłać na adres erasmus@wsiz.edu.pl w ustalonym terminie. Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Po upływie terminu składania dokumentów aplikacyjnych Komisja Rekrutacyjna zapoznaje się z zebranym materiałem, a następnie organizuje dwustopniową rekrutację dla kandydatów aplikujących o wyjazd na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+:

A. Etap I: ustny egzamin językowy:

Kandydaci, którzy uzyskają ocenę z egzaminu językowego na poziomie minimum 3,50, zostają zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, pozostałe osoby nie zostaną zakwalifikowane do wyjazdów na praktyki zagraniczne.

Jeśli student ubiegał się o wyjazd na praktyki zawodowe lub studyjne w porzednim roku akademickim, to możliwe będzie przepisanie wyników z egzaminu językowego.

B. Etap II: podliczenie punktów

A. ocena końcowa z egzaminu językowego (waga 0,4);

B. średnia ocen za poprzedni semestr min. 3,60 (waga 0,3);

C. zaangażowanie studenta w życie naukowe uczelni – np.: potwierdzona przez opiekuna działalność w kołach naukowych i kołach zainteresowań, uczestnictwo w wykładach otwartych, konferencjach naukowych, itp., po 2 punkty za każdą „działalność”, jednakże nie więcej niż 10 pkt. (waga 0,1);

D. uczestnictwo w systemie „Buddy”/”Mentor”, po 3 punktów za każdy semestr uczestnictwa, jednakże nie więcej niż 12 pkt. (waga 0,1);

E. posiadane certyfikaty językowe (np. IELTS, TOEFL, LCCI), po 5 punktów za każdy certyfikat, jednakże nie więcej niż 15 pkt. (waga 0,05);

F. pierwsze uczestnictwo w wymianie międzynarodowej Erasmus – 2 pkt (waga 0,05).

Na podstawie zebranych dokumentów oraz uzyskanych przez kandydatów punktów, Komisja Rekrutacyjna w ciągu 30 dni od zakończenia postępowania tworzy listę rankingową malejącą oraz listę rezerwową. Prawo wyjazdu na stypendium przyznaje się najlepszym studentom.

5. Ranking kandydatów, lista stypendystów wraz z listą rezerwową stanowią całość Protokołu z prac Komisji Rekrutacyjnej.

6.  Ilość dostępnych miejsc oraz wysokość przyznawanych studentom stypendiów uzależniona jest od wysokości grantu przyznawanego Uczelni corocznie przez Komisję Europejską.

Rekrutacja na wakacyjne zagraniczne praktyki zostanie przeprowadzona w marcu 2022. Szczegółowe informacje zostaną przesłane w korespondencji e-mailowej. 

Erasmus+ Application form SMP

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content