Dr Iwona Leonowicz-Bukała

Assistant professor at the Chair of Media, Journalism and Social Communication.

Employed at the University of Information Technology and Management since 2008.

Ph.D. in social sciences in the field of political sciences (University of Warsaw, Faculty of Journalism and Political Sciences, 2014), MA in cultural studies (Jagiellonian University, Faculty of International and Political Studies, 2008), BA in political science (University of Rzeszów, Faculty of Sociology and History, 2006 ), BA in journalism and social communication (University of Information Technology and Management in Rzeszów, Faculty of Administration and Information Technology, 2006).

Her research interests focus on the issues of contemporary migration and media, the presence of ethnic and national problems in the media, with an emphasis on new media and social networks, and the mediatization of migration.

In 2015-2019, Vive Dean of the Faculty of Administration and Social Sciences of UITM for the fields of Journalism and Social Communication as well as Digital Media and Branding; from 2015 to 2016 – also in Computer Graphics and Multimedia Production.

Individual tutor in the School of Leaders and Masters of Didactics project. Research tutor for gifted students. Author of media courses and workshops, and – as vice-dean – of comprehensive study programs in media and communication. Supervisor of the “Marketing and Media” Science Club and Coordinator of the intro.media student editorial office (since 2013). An expert in the field of social media and contemporary communication. In the years 2006-2008, an associate of the news room of the Polish Radio Rzeszów, she also published in the local online press. Thematic editor of the journal “Social Communication. Online Journal”.

Participant of the international research team of 16 womxn researchers, studying the impact of the pandemic of academic work of women and non-binary persons (read more on Covid G.A.P. project).

Vegetarian and cyclist, fan of mobile photography and literature, painting, ethnic music and folk cultures, yoga and cats, nature, storms and heat, mountains and oceans, snowstorms and full moons, good food and combat sports. Humanist.

 

https://orcid.org/0000-0003-3164-1209

 • Lambrechts, A.A., Larasatie, P., Boulterier, S., Guta, H., Leonowicz-Bukała, I., Martines-Suarea, A., Prashad, S. (2020). A Qualitative Analysis of Global Experiences and Perceptions of Research Productivity during the Pandemic among Women in Academia. [manuscript sumbitted] – read more on https://covidgap.co.uk
 • Adamski A., Jupowicz-Ginalska A., Leonowicz-Bukała I. (2020). Polish Nationwide Catholic Opinion-forming Weeklies on Social Media – from Theoretic Introduction to Empirical Approach, “Religions”, 11(4), 190. https://doi.org/10.3390/rel11040190
 • Jupowicz-Ginalska A., Leonowicz-Bukała I., Adamski A. (2020) Polish Nationwide Catholic Opinion-Forming Weeklies on Facebook – a Marketing Perspective, “Religions” 11(5), 246. https://doi.org/10.3390/rel11050246
 • Leonowicz-Bukała I., Przywara B. (2020). Bądźmy w kontakcie. Współczesna cyfrowa komunikacja permanentna, “Zeszyty Prasoznawcze”, 3 (243), 9-32. doi: 10.4467/22996362PZ.20.019.12090
 • Struck-Peregończyk M., Leonowicz-Bukała I. (2018). Bezbronne ofiary czy dzielni bohaterowie: wizerunek osób niepełnosprawnych w polskiej prasie, “Studia de Cultura. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, 10(1), 148 – 164. doi: 10.24917/20837275.10.1.12  
 • Leonowicz-Bukała I. (2015). Polskie media w Wielkiej Brytanii na początku XXI wiekuWSIiZ – ASPRA-JR, Warszawa – Rzeszów.

Conducted courses:

Winter semester 2020/2021

 • Communication studies
 • Sources of information and online research
 • Social Media
 • Online Journalism
 • Contemporary media
 • Seminars

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.

 

Contact data

Dr Iwona Leonowicz-Bukała
Chair of Media, Journalism and Social Communication / Institutional Review Board
e-mail: ileonowicz@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2,
p. RA 135
tel.: 17/866 14 63


Office hours

Due to the currently binding state of epidemiological threat caused by the COVID-19 pandemic and restrictions concerning higher education, in the fall semester of 2020/2021 office hours are conducted both traditionally and by email. Traditional meetings within office hours should be arranged by prior email contact.

 

Adiunkt w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2008 roku.

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, rok 2014), magister kulturoznawstwa (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, rok 2008), licencjat politologii (Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny, 2006), licencjat dziennikarstwa i komunikacji społecznej (Wyższe Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Administracyjno-Informatyczny, 2006).

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki współczesnych migracji i mediów, obecności problemów etnicznych i narodowych w mediach, z naciskiem na nowe media i sieci społecznościowe oraz mediatyzację migracji.

W latach 2015-2019 Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSIiZ ds. kierunków Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa; od 2015 do 2016 – także kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna. W latach 2012 – 2016 – opiekun redakcji „Magazynu studenckiego Pressja”, 2013 – 2019 – Koła Naukowego „Nowe Media”.

Tutor indywidualny w projektach School of Leaders oraz Mistrzowie dydaktyki. Opiekun naukowy studentów uzdolnionych. Autorka kursów i warsztatów medialnych oraz – jako prodziekan – kompleksowych programów studiów kierunków związanych z mediami i komunikacją. Opiekunka Koła Naukowego “Marketingu i Mediów” oraz Koordynatorka studenckiej redakcji intro.media (od 2013). Ekspert w zakresie social mediów i współczesnej komunikacji.W latach 2006-2008 współpracownik news roomu Polskiego Radia Rzeszów, publikowała także na łamach lokalnej prasy internetowej. Redaktor tematyczny czasopisma elektronicznego „Social Communication. Online Journal”. 

Członkini międzynarodowego zespołu badaczek w ramach projektu COVID G.A.P, gdzie pracuje w gronie 16 badaczek z całego świata nad problemem wpływu pandemii na pracę naukową kobiet i osób niebinarnych (o projekcie czytaj na stronie Covid G.A.P. project).

Wegetarianka i rowerzystka, fanka fotografii mobilnej i literatury, malarstwa, muzyki etnicznej i kultur ludowych, jogi i kotów, natury, burz i upałów, gór i oceanów, śnieżyc i pełni Księżyca, dobrego jedzenia oraz sportów walki. Humanistka.

 

https://orcid.org/0000-0003-3164-1209

 • Lambrechts, A.A., Larasatie, P., Boulterier, S., Guta, H., Leonowicz-Bukała, I., Martines-Suarea, A., Prashad, S. (2020). A Qualitative Analysis of Global Experiences and Perceptions of Research Productivity during the Pandemic among Women in Academia. [manuscript sumbitted] – read more on https://covidgap.co.uk
 • Adamski A., Jupowicz-Ginalska A., Leonowicz-Bukała I. (2020). Polish Nationwide Catholic Opinion-forming Weeklies on Social Media – from Theoretic Introduction to Empirical Approach, “Religions”, 11(4), 190. https://doi.org/10.3390/rel11040190
 • Jupowicz-Ginalska A., Leonowicz-Bukała I., Adamski A. (2020) Polish Nationwide Catholic Opinion-Forming Weeklies on Facebook – a Marketing Perspective, “Religions” 11(5), 246. https://doi.org/10.3390/rel11050246
 • Leonowicz-Bukała I., Przywara B. (2020). Bądźmy w kontakcie. Współczesna cyfrowa komunikacja permanentna, “Zeszyty Prasoznawcze”, 3 (243), 9-32. doi: 10.4467/22996362PZ.20.019.12090
 • Struck-Peregończyk M., Leonowicz-Bukała I. (2018). Bezbronne ofiary czy dzielni bohaterowie: wizerunek osób niepełnosprawnych w polskiej prasie, “Studia de Cultura. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, 10(1), 148 – 164. doi: 10.24917/20837275.10.1.12  
 • Leonowicz-Bukała I. (2015). Polskie media w Wielkiej Brytanii na początku XXI wiekuWSIiZ – ASPRA-JR, Warszawa – Rzeszów.

Prowadzone przedmioty:

Nauka o komunikowaniu, Źródła informacji i research internetowy, Media społecznościowe, Dziennikarstwo online, Współczesne media, Seminarium dyplomowe.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Iwona Leonowicz-Bukała
Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej / Komisja ds. Etyki Badań Naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
e-mail: ileonowicz@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2,
p. RA 135
tel.: 017/866 14 63


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze letnim 2020/2021 prowadzone są zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. W celu umówienia się na konsultacje tradycyjne wymagany jest kontakt mailowy.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021