BIP WSIiZ

Dr Helena Bartyzel-Lechforowicz

WYKSZTAŁCENIE

 • 2001 – Stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej z zakresu rehabilitacji ruchowej, Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (rozprawa doktorska: „Percepcja własnej sytuacji życiowej u pacjentów po przebytym udarze mózgu”)
 • 1966 – Tytuł zawodowy magistra wychowania fizycznego, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Krakowie (obecnie Akademia Wychowania Fizycznego) z 2-letnia specjalizacja z zakresu gimnastyki leczniczej – kurs obejmował ogólne zasady terapii ruchu oraz usprawnianie lecznicze w chorobach: chirurgicznych, ortopedycznych, reumatologicznych, neurologicznych, ginekologicznych i gruźliczych,

 

Dodatkowo:

 • 2002 – stopień nauczyciela dyplomowanego, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
 • 2000 – stopień nauczyciela mianowanego, nadany decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego
 • 1988 – Studium Przedmiotowo – Metodyczne Kinezyterapii dla nauczycieli Medycznego Studium Zawodowego Fizjoterapii, Centrum Metodyczne Doskonalenia Nauczycieli Średniego Szkolnictwa Medycznego w Warszawie
 • 1984 – II stopień specjalizacji zawodowej z zakresu wychowania fizycznego, Międzywojewódzka Komisja Kwalifikacyjna w Rzeszowie
 • 1980 – Studium podyplomowe z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą dla Dyrektorów Szkół Zawodowych, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego w Warszawie

 

Kursy i szkolenia:

 • 2011 – szkolenie ,,Zwiększenie dostępności branży hotelowej i restauracyjnej dla osób niepełnosprawnych”, konferencja organizowana przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego”, Kraków
 • 2007 – 06.2008 – Kurs masażu dla zaawansowanych (300 godz.), BIOSTUDIO, Ogólnopolskie Niekonwencjonalne Metody Leczenia, Warszawa, tytuł masażysty
 • 2001 – Warsztaty dla nauczycieli medycznych ,,Metody aktywizujące w dydaktyce medycznej ze szczególnym uwzględnieniem projektu”, Podkarpacki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie,
 • 1996 – doskonalenie zawodowe nauczycieli – samokształcenie kierowane w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach
 • 1995 – kurs doskonalący z zakresu przed i pooperacyjnego usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, Centrum Edukacji Medycznej, Warszawa
 • 1995 – kurs doskonalący dot. mózgowych porażeń dziecięcych w zakresie usprawniania metodą Peto w Centrum Edukacji Medycznej, Warszawa, Centrum Reedukacji ,,La Famille”, Bruksela
 • 1991 – Kurs z zakresu „Teoretycznych podstaw fizjoterapii klinicznej” dla nauczycieli medycznych studiów zawodowych wydziałów fizjoterapii, Centrum Metodyczne Doskonalenia Nauczycieli Średniego Szkolnictwa Medycznego, Warszawa
 • 1971 – Trener II klasy państwowej z lekkiej atletyki, AWF Kraków,

 

PRZEBIEG DOTYCHCZASOWEGO ZATRUDNIENIA

 • 2006 – obecnie – starszy wykładowca w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania,
 • Opiekun Koła Naukowego ,,Rehabilitant”
 • 1986 – 2006 – Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie – nauczyciel zajęć praktycznych i kierownik praktyk studenckich dla słuchaczy Medycznego Studium Zawodowego, Technik Fizjoterapii
 • 1971 – 2006 – Medyczne Studium Zawodowe w Rzeszowie na stanowisku z-cy dyrektora ds. pedagogicznych, Kierownika Wydziału Fizjoterapii i Ratownictwa Medycznego.
 • 1966 – 1971 – Kliniczny Ośrodek Rehabilitacyjny w Krzeszowicach k/ Krakowa w charakterze rehabilitanta, zakres czynności: rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu z wykorzystaniem zabiegów stosowanych w medycynie fizykalnej

 

Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF), wymienionym w części B wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 1. Bartyzel-Lechforowicz, D. Pikuła; Aspekty medyczne, psychologiczne i ekonomiczne starzenia się ludności w Polsce. Zamojskie Studia i Materiały – seria Fizjoterapia, 2013 – w recenzji
 2. Bartyzel-Lechforowicz, M. Idzikowski, B. Martowicz, Zapotrzebowanie na zabiegi rehabilitacyjne w wybranych gabinetach na terenie Rzeszowa; Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu (ISSN: 2083-4543), 2011, Tom 17, Nr 4, 185-188; Instytut Medycyny Wsi, Lublin 2011
 3. Bartyzel-Lechforowicz, Znajomość problematyki udaru mózgu wśród nauczycieli i uczniów, [w:] Hygeia Public Health (ISSN: 1509-1945 ), 2010, 45 (1): 74-79

 

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym

 1. H. Bartyzel-Lechforowicz, A. Kwolek; Zespoły korzeniowe i rzekomo korzeniowe, Przegląd Naukowy IWFiZ UR. Rzeszów 2002.
 2. H. Bartyzel-Lechforowicz, A. Kwolek; Zaburzenia wegetatywne u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, Przegląd Naukowy IWFiZ URz. Rzeszów 2000.

 

Autorstwo monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski

 1. Bartyzel–Lechforowicz, Psychiatria dla fizjoterapeutów, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, 2012, ss 175
 2. Bartyzel-Lechforowicz, J. Chrystyna, P. Bąk, Mały słownik fizjoterapeuty, wyd. WSZiA, Zamość 2009, s. 140
 3. Bartyzel–Lechforowicz, E. Jandziś, Fizjoterapia w wybranych schorzeniach geriatrycznych, Konsorcjum Akademickie, Wyd. WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu; Kraków – Rzeszów – Zamość 2009, s. 192

 

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim

 1. Bartyzel-Lechforowicz, R. Grzywacz, P. Żegleń, Cosial integration of the disabled – phenomenon of the XXI century – a role of academic society in creation of the disabled’s image (Integracja społeczna osób niepełnosprawnych jako fenomen XXI wieku-rola społeczności akademickiej tworzeniu nowego wizerunku osoby niepełnosprawnej), [w:] Disability in society and medicine, red. Józef Bergier, Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2011, str. 11-30

 

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski

 1. Bartyzel-Lechforowicz; Wybrane aspekty integracji społecznej osób niepełnosprawnych; Między integracją a wykluczeniem. Wybrane problemy edukacji akademickiej osób niepełnosprawnych; red. Monika Struck-Peregończyk, Andrzej Rozmus, Wydawnictwo Konsorcjum Akademickie WSIiZ, WSE, WSZiA, Kraków-Rzeszów-Zamość, 2011, str. 33-55
 2. Bartyzel-Lechforowicz, A. Kuźniar, Percepcja sytuacji własnej pacjentów po 60 roku życia w aspekcie medycznym, ekonomicznym, psychologicznym i socjologicznym na terenie miasta Rzeszowa i okolic, Zdrowie publiczne: współczesne uwarunkowania i trendy rozwoju, red. Zbigniew Świderek, Włodzimierz Wróbel, Andrzej Kryński, Akademia Polonijna w Częstochowie, wyd. Edukator, Częstochowa 2010, str. 275-286.

 

Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski

 1. Badania świadomości studentów na temat zagrożeń cywilizacyjnych i ekologicznych dla zdrowia człowieka, red. Bartyzel-Lechforowicz, D. Sawaryn, wyd. WSIiZ i WSZiA, Rzeszów-Zamość 2009, s. 90

 

artykuły w pracach zbiorowych (o objętości mniejszej niż 0,5 arkusza wydawniczego), podręcznikach

 1. Bartyzel–Lechforowicz; Percepcja własnej sytuacji życiowej u pacjentów po przebytym udarze mózgu; [w:] „Fascynacje rehabilitacją”; T. Pop, K. Obodyński; UR Rzeszów; 2010 r.; 51 – 56
 2. Bartyzel-Lechforowicz, Ochrona zdrowia – aspekty ekonomiczne, społeczne i prawne, [w:] Zdrowie Publiczne. Współczesne uwarunkowania i trendy rozwoju, red. Zbigniew Świderek, Włodzimierz Wróbel, Andrzej Kryński, Wyd. Akademia Polonijna w Częstochowie, 2010, s. 279

 

w materiałach konferencyjnych o zasięgu krajowym

 1. Bartyzel-Lechforowicz, M. Kochman; Wiedza mieszkańców wsi i miast na temat wybranych schorzeń wieku geriatrycznego. Konferencja „Wielochorobowość w rehabilitacji. Rehabilitacja kardiologiczna. Nowa definicja rehabilitacji”, 15 listopada 2013, WSZiA Zamość, – praca w druku.
 2. Bartyzel-Lechforowicz, Człowiek stary w cywilizowanym społeczeństwie- współczesne spojrzenie na starość i jej uwarunkowania w aspekcie medycznym, psychologicznym i ekonomiczno-społecznym. Częstochowa. Zdrowie Publiczne, 2013- przyjęte do druku.
 3. Bartyzel-Lechforowicz, A. Kuźniar, E. Antosiewicz, K. Sobczak; Jakość życia osób w wieku geriatrycznym w aspekcie medycznym, psychologicznym i ekonomiczno społecznym na terenie miasta Rzeszowa i okolic, włączono do materiałów pokonferencyjnych, II Międzynarodowe Dni Rehabilitacji, 11-12 luty 2010, Rzeszów, URz
 4. Bartyzel-Lechforowicz, Zewidencjonowanie stanu zdrowia ludności po 60 r. ż. na przykładzie miasta Chełm; [w:] Problemy higieny i epidemiologii, wyd. AM, Poznań 2009
 5. Bartyzel-Lechforowicz, M. Idzikowski, S. Hul, Zapotrzebowanie na zabiegi rehabilitacyjne w wybranych gabinetach na terenie Rzeszowa, Problemy Higieny i Epidemiologii, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego” 11 – 12 wrzesień 2008 r. Rzeszów
 6. Bartyzel-Lechforowicz; Jakość życia pacjentów po udarze mózgu, Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nierówności w zdrowiu w miastach i na terenach wiejskich” Łódź 10-11 październik 2008 r.
 7. Bartyzel-Lechforowicz, D. Sawaryn, Ł. Czwaliński; Zewidencjonowanie stanu zdrowia u pacjentów po 65 roku życia na przykładzie miasta Chełm, Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nierówności w zdrowiu w miastach i na terenach wiejskich” Łódź 10-11 październik 2008 r.
 8. Bartyzel-Lechforowicz, R. Grzywacz; Znajomość problematyki udaru mózgu w wybranej grupy społecznej, na przykładzie nauczycieli i uczniów szkól średnich, Środowisko człowieka i jego zdrowie. Dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego. Kielce 14-16 wrzesień 2007
 9. Bartyzel-Lechforowicz, Wiedza studentów w WSIiZ i WSZiA w Zamościu na temat zagrożeń cywilizacyjnych i ich wpływu na zdrowie człowieka, Środowisko człowieka i jego zdrowie. Dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego. Kielce 14-16 wrzesień 2007
 10. Bartyzel-Lechforowicz, R. Hul, Fizjoterapeuta – animatorem zdrowego stylu życia, Środowisko człowieka i jego zdrowie. Dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego. Kielce 14-16 wrzesień 2007
 11. Bartyzel-Lechforowicz, D. Sawaryn – „Ratownik medyczny – zawód XXI wieku”, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Prawno-ekonomiczne i techniczne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Wyd. naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2007, s. 29-32.
 12. Bartyzel-Lechforowicz, Rekreacja Dla Osób Niepełnosprawnych „Niepełnosprawni bliżej Europy”. Zbiór prac z I Międzynarodowej Konferencji naukowej – Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej. Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka, WSIiZ, Rzeszów 2003
 13. Bartyzel-Lechforowicz, T. Pop, K. Obodyński; Percepcja sytuacji życiowej u pacjentów po przebytym udarze mózgu. Fascynacje Rehabilitacją, UR Rzeszów, s.51-56. 2003.

inne (np. broszury, informatory, recenzje)

 1. Bartyzel-Lechforowicz, Psychiatria. Pomocnik fizjoterapeuty, Konsorcjum Wydawnicze Zamość 2012, 173 str.
 2. Jodłowska-Jędrych, H. Bartyzel-Lechforowicz, B. Magoń, Środowiskowe źródła zagrożeń, Problemy płodności, przyczyna starzenia się społeczeństwa, Streszczenie artykułu prezentowanego w ramach konferencji VI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe Źródła Zagrożeń Zdrowotnych”, 14-16 kwietnia 2011, Baranów Sandomierski, s 14

 

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH I ZAWODOWYCH

 1. Polskie Towarzystwo Rehabilitacji – od 1992 – obecnie
 2. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii – od 1998 – obecnie
 3. Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego – od 2008 do obecnie

 

ODZNACZENIA, NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 1. Nagroda Rektora i Kanclerza WSIiZ za organizację przedsięwzięcia integrującego środowisko osób niepełnosprawnych „Podkarpackiej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych oraz aktywny udział w promocji ścieżki edukacyjnej Fizjoterapia i w pracach zespołu Akademia 50+ – 2011
 2. Liczne nagrody i wyróżnienia Dyrektora Medycznego Studium Zawodowego: za szczególne osiągniecia w pracy dydaktyczno-wychowawczej -1979, 1983, za duży wkład w organizację i wyposażenie pracowni metodycznej oraz dbanie o wysoki poziom kształcenia młodzieży kierunku Technik Fizjoterapii – 1990, za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej, wzorową postawę nauczyciela i kierownika szkolenia praktycznego, za zaangażowanie w organizację kierunku kształcenia Ratownik Medyczny – 1993, za długoletnią wyróżniającą się pracę pedagogiczną, aktywną pracę na rzecz środowiska ludzi niepełnosprawnych oraz wzorowe zorganizowanie Krajowej Konferencji Metodycznej z Kinezyterapii – 1996, za sumienne i rzetelne wywiązywanie się z obowiązków służbowych – 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005
 3. Medal Komisji Edukacji Narodowej, nadany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej -1994
 4. Odznaka ,,Przyjaciel Dziecka” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, za pracę społeczną dla dobra dzieci, 1989
 5. Odznaka „Zasłużony dla województwa rzeszowskiego”
 6. Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej, 1979, 1981
 7. Brązowy Krzyż Zasługi 1979

 

INNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I DYDAKTYCZNE

 1. Pełnienie funkcji Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych – od 2011
 2. Udział w projekcie szkoleniowym współfinansowanym z EFS ,,Pracuję z dzieckiem trudnym” – przeprowadzenie szkoleń w ramach kursu kwalifikacyjnego z terapii pedagogicznej z zakresu: ,,Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego, Stowarzyszenie Możesz Osiągnąć Więcej MOW, Rzeszów, 2011
 3. 1996 – 1999 – Członek Komisji Programowej dla kierunku Technik Fizjoterapii powołanej przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz współautorstwo programów nauczania: Kinezyterapia z zaopatrzeniem ortopedycznym, Pracownia Kinezyterapii, Filozofia zawodu fizjoterapeuty (zaświadczenie Centrum Edukacji Medycznej w Warszawie)
 4. 1991 – powołana przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w skład Komisji programowej dla zawodu: technik fizjoterapii
 5. 1980 – 1985 – instruktor zajęć rekreacyjnych oraz koordynator obozów młodzieżowych w Zarządzie Środowiskowym AZS w Rzeszowie
 6. 2009 – 2013 – Zorganizowanie 5-ciu kolejnych Spartakiad dla dzieci niepełnosprawnych ze środowisk woj. podkarpackiego i lubelskiego
 7. Opracowanie 6-ciu programów studiów podyplomowych z zakresu: geriatrii, rehabilitacji i fizjoterapii osób niepełnosprawnych.
 8. Opracowanie 5-ciu skryptów do przedmiotów kierunkowych na Fizjoterapii
 9. Opracowanie merytoryczne przedmiotu ,,Gra decyzyjna” – diagnostyka kliniczna – nowy przedmiot na kierunku fizjoterapia)
 10. Zorganizowanie warunków do edukacji dla studentów niepełnosprawnych, studiujących w uczeni (bariery, zajęcia i egzaminy alternatywne, pomoc, wolontariat środowiskowy itp.)
 11. Opracowanie nowoczesnej płytoteki i zbioru filmów dydaktycznych, jako pomoc naukowa do prowadzenia zajęć dydaktycznych
 12. Nadzór merytoryczny nad opracowaniem wniosku na studia licencjackie – Fizjoterapia
 13. Opracowanie materiałów samokształceniowych DL z przedmiotów kierunkowych – Fizjoterapia
 14. Zorganizowanie 3 laboratoriów wraz z wyposażeniem do przedmiotów kierunkowych.
 15. Pełnienie funkcji Lidera merytorycznego ds. anglojęzycznej ścieżki kształcenia na kierunku Fizjoterapia

 

Udział w licznych konferencjach naukowych i szkoleniowych, m.in.

 1. 29-30.10.2014 – Konferencji ,,Pełnosprawny Student” (VIII edycja), zorganizowanej przez Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego, Kraków, panel dyskusyjny
 2. 15.11.2013 – konferencja „Wielochorobowość w rehabilitacji. Rehabilitacja kardiologiczna. Nowa definicja rehabilitacji”, organizowan przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu, referat pt.: „Wiedza mieszkańców wsi i miast na temat wybranych schorzeń wieku geriatrycznego”,
 3. 29.10.2013 – Konferencja szkoleniowa „Pełnosprawny student” (VII edycja) – w ramach Projektu ,,Pełno(s)prawny Student”, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kaków, panel dyskusyjny
 4. 16.11.2012 – konferencja naukowa nt.: „Jakoś życia osób z chorobami cywilizacyjnymi” organizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu, Katedrę Fizjoterapii, referat pt.: „Aspekty medyczne, psychologiczne i ekonomiczne starzenia się ludności w Polsce”
 5. 27–28.10.2011 – konferencji nt.: Krajowe Ramy Kwalifikacji – nowe wyzwania dla kształcenia fizjoterapeutów, organizowanej przez Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Wydział Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, referat pt.: „Zapoznanie z nowymi wytycznymi Krajowych Ram Kwalifikacji dotyczących kształcenia i funkcjonowania Kierunku Fizjoterapia”,
 6. 6-7.05.2011 – interdyscyplinarna konferencja naukowa nt.: Zdrowie Publiczne: Współczesne uwarunkowania i trendy rozwoju. Aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne, zorganizowana przez Akademię Polonijną w Częstochowie. referaty pt. „Człowiek stary w cywilizowanym społeczeństwie – współczesne spojrzenie na starość i jej uwarunkowania w aspekcie medycznym, psychicznym i ekonomiczno-społecznym”, oraz „Prewencja rentowa a schorzenia kręgosłupa”,
 7. 11-12.02.2010 – konferencja naukowa II Międzynarodowe Dni Rehabilitacji, zorganizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski, Oddział Rzeszowski PTRech, referat pt. „Jakość życia osób w wieku geriatrycznym w aspekcie medycznym, psychicznym i  ekonomiczno- społecznym na terenie Rzeszowa i okolic”,
 8. 10.11.2008 – konferencja naukowa nt.: Nierówności w zdrowiu w miastach i na terenach wiejskich, zorganizowanej w Łodzi, referat pt. „Jakoś życia pacjentów po przebytym udarze mózgu”,
 9. 14.11.2008 – V Konferencja Katedry Fizjoterapii WSZiA w Zamościu, ,,Rehabilitacja w dysfunkcjach neurologicznych narządów ruchu – nowoczesne metody diagnostyczno – lecznicze, Zamość, prezentacja:Fizjoprofilaktyka uzdrowiskowa w zespołach bólowych kręgosłupa
 10.  20-21.09.2008 –  udział w IV Jesiennych Dniach Fizjoterapii w Bystrem k. Baligrodu, udział bierny
 11. 11-13.09.2008 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego”, referat pt. „Zapotrzebowanie na zabiegi rehabilitacyjne w wybranych gabinetach na terenie Rzeszowa”
 12. 13.06.2008 – I Podkarpacki Kongres Kinezjologów Edukacyjnych, WSIiZ Rzeszów, udział bierny
 13. 18-20.05.2008 – konferencja naukowa nt.: Dylematy jakości kształcenia w Uczelniach Wyższych, zorganizowanej przez Politechnikę Rzeszowską, referat pt. „System Boloński i wybrane aspekty kształcenia w nowej europejskiej rzeczywistości”,
 14. 27-28.03.2008 – konferencja naukowa nt.: „Produkt turystyczny szansą rozwoju gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w słabo zurbanizowanych regionach polski” zorganizowanej przez Katedrę Turystyki i Rekreacji WSIiZ w ramach obchodów 10-lecia kierunku Turystyka i rekreacja, referat pt. „Rola sportu, turystyki i rekreacji w tworzeniu jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych”,.
 15. 14-16.10.2007 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, „Środowisko człowieka i jego zdrowie” w Kielcach, referat pt. Wiedza studentów na temat zagrożeń cywilizacyjnych i ekologicznych i ich wpływ na zdrowie człowieka
 16. 27-30.05.2007 – III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawno – ekonomiczne i techniczne aspekty Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”, zorganizowanej przez Politechnikę Rzeszowską, referat pt. „Ratownik medyczny. Zawód XXI wieku”,
 17. Konferencja ,,III Międzynarodowe Dni Fizjoterapii”, Wrocław, 25-26 maja 2001r., udział bierny

Prowadzone przedmioty:

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

Katedra Fizjoterapii KE 14

e-mail: hbartyzel@wsiz.edu.pl


KONSULTACJE

Konsultacje:

22 .10. godz.  9:00-9:45  i  13:25-14:15 KM 204

05.11.  godz.  9:00-9:45  i  13:25-14:15 KM 204

10.11.  godz. 17:10- 18:30  online (po wykładzie)

26.11.  godz.   9:00-9:45 , 13:25-14:15 KM 204

10.12.  godz.  9:00- 9:45 KM 204

14.01. godz.  13:25 -14:15  KM 204

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content