dr H. Bartyzel-Lechforowicz

WYKSZTAŁCENIE

 • 2001 – Stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej z zakresu rehabilitacji ruchowej, Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (rozprawa doktorska: „Percepcja własnej sytuacji życiowej u pacjentów po przebytym udarze mózgu”)
 • 1966 – Tytuł zawodowy magistra wychowania fizycznego, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Krakowie (obecnie Akademia Wychowania Fizycznego) z 2-letnia specjalizacja z zakresu gimnastyki leczniczej – kurs obejmował ogólne zasady terapii ruchu oraz usprawnianie lecznicze w chorobach: chirurgicznych, ortopedycznych, reumatologicznych, neurologicznych, ginekologicznych i gruźliczych,

 

Dodatkowo:

 • 2002 – stopień nauczyciela dyplomowanego, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
 • 2000 – stopień nauczyciela mianowanego, nadany decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego
 • 1988 – Studium Przedmiotowo – Metodyczne Kinezyterapii dla nauczycieli Medycznego Studium Zawodowego Fizjoterapii, Centrum Metodyczne Doskonalenia Nauczycieli Średniego Szkolnictwa Medycznego w Warszawie
 • 1984 – II stopień specjalizacji zawodowej z zakresu wychowania fizycznego, Międzywojewódzka Komisja Kwalifikacyjna w Rzeszowie
 • 1980 – Studium podyplomowe z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą dla Dyrektorów Szkół Zawodowych, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego w Warszawie

 

Kursy i szkolenia:

 • 2011 – szkolenie ,,Zwiększenie dostępności branży hotelowej i restauracyjnej dla osób niepełnosprawnych”, konferencja organizowana przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego”, Kraków
 • 2007 – 06.2008 – Kurs masażu dla zaawansowanych (300 godz.), BIOSTUDIO, Ogólnopolskie Niekonwencjonalne Metody Leczenia, Warszawa, tytuł masażysty
 • 2001 – Warsztaty dla nauczycieli medycznych ,,Metody aktywizujące w dydaktyce medycznej ze szczególnym uwzględnieniem projektu”, Podkarpacki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie,
 • 1996 – doskonalenie zawodowe nauczycieli – samokształcenie kierowane w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach
 • 1995 – kurs doskonalący z zakresu przed i pooperacyjnego usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, Centrum Edukacji Medycznej, Warszawa
 • 1995 – kurs doskonalący dot. mózgowych porażeń dziecięcych w zakresie usprawniania metodą Peto w Centrum Edukacji Medycznej, Warszawa, Centrum Reedukacji ,,La Famille”, Bruksela
 • 1991 – Kurs z zakresu „Teoretycznych podstaw fizjoterapii klinicznej” dla nauczycieli medycznych studiów zawodowych wydziałów fizjoterapii, Centrum Metodyczne Doskonalenia Nauczycieli Średniego Szkolnictwa Medycznego, Warszawa
 • 1971 – Trener II klasy państwowej z lekkiej atletyki, AWF Kraków,

 

PRZEBIEG DOTYCHCZASOWEGO ZATRUDNIENIA

 • 2006 – obecnie – starszy wykładowca w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania,
 •  
 • Opiekun Koła Naukowego ,,Rehabilitant”
 • 1986 – 2006 – Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie – nauczyciel zajęć praktycznych i kierownik praktyk studenckich dla słuchaczy Medycznego Studium Zawodowego, Technik Fizjoterapii
 • 1971 – 2006 – Medyczne Studium Zawodowe w Rzeszowie na stanowisku z-cy dyrektora ds. pedagogicznych, Kierownika Wydziału Fizjoterapii i Ratownictwa Medycznego.
 • 1966 – 1971 – Kliniczny Ośrodek Rehabilitacyjny w Krzeszowicach k/ Krakowa w charakterze rehabilitanta, zakres czynności: rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu z wykorzystaniem zabiegów stosowanych w medycynie fizykalnej

 

Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF), wymienionym w części B wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 1. Bartyzel-Lechforowicz, D. Pikuła; Aspekty medyczne, psychologiczne i ekonomiczne starzenia się ludności w Polsce. Zamojskie Studia i Materiały – seria Fizjoterapia, 2013 – w recenzji
 2. Bartyzel-Lechforowicz, M. Idzikowski, B. Martowicz, Zapotrzebowanie na zabiegi rehabilitacyjne w wybranych gabinetach na terenie Rzeszowa; Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu (ISSN: 2083-4543), 2011, Tom 17, Nr 4, 185-188; Instytut Medycyny Wsi, Lublin 2011
 3. Bartyzel-Lechforowicz, Znajomość problematyki udaru mózgu wśród nauczycieli i uczniów, [w:] Hygeia Public Health (ISSN: 1509-1945 ), 2010, 45 (1): 74-79

 

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym

 1. H. Bartyzel-Lechforowicz, A. Kwolek; Zespoły korzeniowe i rzekomo korzeniowe, Przegląd Naukowy IWFiZ UR. Rzeszów 2002.
 2. H. Bartyzel-Lechforowicz, A. Kwolek; Zaburzenia wegetatywne u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, Przegląd Naukowy IWFiZ URz. Rzeszów 2000.

 

Autorstwo monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski

 1. Bartyzel–Lechforowicz, Psychiatria dla fizjoterapeutów, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, 2012, ss 175
 2. Bartyzel-Lechforowicz, J. Chrystyna, P. Bąk, Mały słownik fizjoterapeuty, wyd. WSZiA, Zamość 2009, s. 140
 3. Bartyzel–Lechforowicz, E. Jandziś, Fizjoterapia w wybranych schorzeniach geriatrycznych, Konsorcjum Akademickie, Wyd. WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu; Kraków – Rzeszów – Zamość 2009, s. 192

 

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim

 1. Bartyzel-Lechforowicz, R. Grzywacz, P. Żegleń, Cosial integration of the disabled – phenomenon of the XXI century – a role of academic society in creation of the disabled’s image (Integracja społeczna osób niepełnosprawnych jako fenomen XXI wieku-rola społeczności akademickiej tworzeniu nowego wizerunku osoby niepełnosprawnej), [w:] Disability in society and medicine, red. Józef Bergier, Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2011, str. 11-30

 

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski

 1. Bartyzel-Lechforowicz; Wybrane aspekty integracji społecznej osób niepełnosprawnych; Między integracją a wykluczeniem. Wybrane problemy edukacji akademickiej osób niepełnosprawnych; red. Monika Struck-Peregończyk, Andrzej Rozmus, Wydawnictwo Konsorcjum Akademickie WSIiZ, WSE, WSZiA, Kraków-Rzeszów-Zamość, 2011, str. 33-55
 2. Bartyzel-Lechforowicz, A. Kuźniar, Percepcja sytuacji własnej pacjentów po 60 roku życia w aspekcie medycznym, ekonomicznym, psychologicznym i socjologicznym na terenie miasta Rzeszowa i okolic, Zdrowie publiczne: współczesne uwarunkowania i trendy rozwoju, red. Zbigniew Świderek, Włodzimierz Wróbel, Andrzej Kryński, Akademia Polonijna w Częstochowie, wyd. Edukator, Częstochowa 2010, str. 275-286.

 

Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski

 1. Badania świadomości studentów na temat zagrożeń cywilizacyjnych i ekologicznych dla zdrowia człowieka, red. Bartyzel-Lechforowicz, D. Sawaryn, wyd. WSIiZ i WSZiA, Rzeszów-Zamość 2009, s. 90

 

artykuły w pracach zbiorowych (o objętości mniejszej niż 0,5 arkusza wydawniczego), podręcznikach

 1. Bartyzel–Lechforowicz; Percepcja własnej sytuacji życiowej u pacjentów po przebytym udarze mózgu; [w:] „Fascynacje rehabilitacją”; T. Pop, K. Obodyński; UR Rzeszów; 2010 r.; 51 – 56
 2. Bartyzel-Lechforowicz, Ochrona zdrowia – aspekty ekonomiczne, społeczne i prawne, [w:] Zdrowie Publiczne. Współczesne uwarunkowania i trendy rozwoju, red. Zbigniew Świderek, Włodzimierz Wróbel, Andrzej Kryński, Wyd. Akademia Polonijna w Częstochowie, 2010, s. 279

 

w materiałach konferencyjnych o zasięgu krajowym

 1. Bartyzel-Lechforowicz, M. Kochman; Wiedza mieszkańców wsi i miast na temat wybranych schorzeń wieku geriatrycznego. Konferencja „Wielochorobowość w rehabilitacji. Rehabilitacja kardiologiczna. Nowa definicja rehabilitacji”, 15 listopada 2013, WSZiA Zamość, – praca w druku.
 2. Bartyzel-Lechforowicz, Człowiek stary w cywilizowanym społeczeństwie- współczesne spojrzenie na starość i jej uwarunkowania w aspekcie medycznym, psychologicznym i ekonomiczno-społecznym. Częstochowa. Zdrowie Publiczne, 2013- przyjęte do druku.
 3. Bartyzel-Lechforowicz, A. Kuźniar, E. Antosiewicz, K. Sobczak; Jakość życia osób w wieku geriatrycznym w aspekcie medycznym, psychologicznym i ekonomiczno społecznym na terenie miasta Rzeszowa i okolic, włączono do materiałów pokonferencyjnych, II Międzynarodowe Dni Rehabilitacji, 11-12 luty 2010, Rzeszów, URz
 4. Bartyzel-Lechforowicz, Zewidencjonowanie stanu zdrowia ludności po 60 r. ż. na przykładzie miasta Chełm; [w:] Problemy higieny i epidemiologii, wyd. AM, Poznań 2009
 5. Bartyzel-Lechforowicz, M. Idzikowski, S. Hul, Zapotrzebowanie na zabiegi rehabilitacyjne w wybranych gabinetach na terenie Rzeszowa, Problemy Higieny i Epidemiologii, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego” 11 – 12 wrzesień 2008 r. Rzeszów
 6. Bartyzel-Lechforowicz; Jakość życia pacjentów po udarze mózgu, Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nierówności w zdrowiu w miastach i na terenach wiejskich” Łódź 10-11 październik 2008 r.
 7. Bartyzel-Lechforowicz, D. Sawaryn, Ł. Czwaliński; Zewidencjonowanie stanu zdrowia u pacjentów po 65 roku życia na przykładzie miasta Chełm, Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nierówności w zdrowiu w miastach i na terenach wiejskich” Łódź 10-11 październik 2008 r.
 8. Bartyzel-Lechforowicz, R. Grzywacz; Znajomość problematyki udaru mózgu w wybranej grupy społecznej, na przykładzie nauczycieli i uczniów szkól średnich, Środowisko człowieka i jego zdrowie. Dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego. Kielce 14-16 wrzesień 2007
 9. Bartyzel-Lechforowicz, Wiedza studentów w WSIiZ i WSZiA w Zamościu na temat zagrożeń cywilizacyjnych i ich wpływu na zdrowie człowieka, Środowisko człowieka i jego zdrowie. Dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego. Kielce 14-16 wrzesień 2007
 10. Bartyzel-Lechforowicz, R. Hul, Fizjoterapeuta – animatorem zdrowego stylu życia, Środowisko człowieka i jego zdrowie. Dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego. Kielce 14-16 wrzesień 2007
 11. Bartyzel-Lechforowicz, D. Sawaryn – „Ratownik medyczny – zawód XXI wieku”, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Prawno-ekonomiczne i techniczne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Wyd. naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2007, s. 29-32.
 12. Bartyzel-Lechforowicz, Rekreacja Dla Osób Niepełnosprawnych „Niepełnosprawni bliżej Europy”. Zbiór prac z I Międzynarodowej Konferencji naukowej – Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej. Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka, WSIiZ, Rzeszów 2003
 13. Bartyzel-Lechforowicz, T. Pop, K. Obodyński; Percepcja sytuacji życiowej u pacjentów po przebytym udarze mózgu. Fascynacje Rehabilitacją, UR Rzeszów, s.51-56. 2003.

inne (np. broszury, informatory, recenzje)

 1. Bartyzel-Lechforowicz, Psychiatria. Pomocnik fizjoterapeuty, Konsorcjum Wydawnicze Zamość 2012, 173 str.
 2. Jodłowska-Jędrych, H. Bartyzel-Lechforowicz, B. Magoń, Środowiskowe źródła zagrożeń, Problemy płodności, przyczyna starzenia się społeczeństwa, Streszczenie artykułu prezentowanego w ramach konferencji VI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe Źródła Zagrożeń Zdrowotnych”, 14-16 kwietnia 2011, Baranów Sandomierski, s 14

 

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH I ZAWODOWYCH

 1. Polskie Towarzystwo Rehabilitacji – od 1992 – obecnie
 2. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii – od 1998 – obecnie
 3. Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego – od 2008 do obecnie

 

ODZNACZENIA, NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 1. Nagroda Rektora i Kanclerza WSIiZ za organizację przedsięwzięcia integrującego środowisko osób niepełnosprawnych „Podkarpackiej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych oraz aktywny udział w promocji ścieżki edukacyjnej Fizjoterapia i w pracach zespołu Akademia 50+ – 2011
 2. Liczne nagrody i wyróżnienia Dyrektora Medycznego Studium Zawodowego: za szczególne osiągniecia w pracy dydaktyczno-wychowawczej -1979, 1983, za duży wkład w organizację i wyposażenie pracowni metodycznej oraz dbanie o wysoki poziom kształcenia młodzieży kierunku Technik Fizjoterapii – 1990, za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej, wzorową postawę nauczyciela i kierownika szkolenia praktycznego, za zaangażowanie w organizację kierunku kształcenia Ratownik Medyczny – 1993, za długoletnią wyróżniającą się pracę pedagogiczną, aktywną pracę na rzecz środowiska ludzi niepełnosprawnych oraz wzorowe zorganizowanie Krajowej Konferencji Metodycznej z Kinezyterapii – 1996, za sumienne i rzetelne wywiązywanie się z obowiązków służbowych – 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005
 3. Medal Komisji Edukacji Narodowej, nadany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej -1994
 4. Odznaka ,,Przyjaciel Dziecka” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, za pracę społeczną dla dobra dzieci, 1989
 5. Odznaka „Zasłużony dla województwa rzeszowskiego”
 6. Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej, 1979, 1981
 7. Brązowy Krzyż Zasługi 1979

 

INNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I DYDAKTYCZNE

 1. Pełnienie funkcji Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych – od 2011
 2. Udział w projekcie szkoleniowym współfinansowanym z EFS ,,Pracuję z dzieckiem trudnym” – przeprowadzenie szkoleń w ramach kursu kwalifikacyjnego z terapii pedagogicznej z zakresu: ,,Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego, Stowarzyszenie Możesz Osiągnąć Więcej MOW, Rzeszów, 2011
 3. 1996 – 1999 – Członek Komisji Programowej dla kierunku Technik Fizjoterapii powołanej przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz współautorstwo programów nauczania: Kinezyterapia z zaopatrzeniem ortopedycznym, Pracownia Kinezyterapii, Filozofia zawodu fizjoterapeuty (zaświadczenie Centrum Edukacji Medycznej w Warszawie)
 4. 1991 – powołana przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w skład Komisji programowej dla zawodu: technik fizjoterapii
 5. 1980 – 1985 – instruktor zajęć rekreacyjnych oraz koordynator obozów młodzieżowych w Zarządzie Środowiskowym AZS w Rzeszowie
 6. 2009 – 2013 – Zorganizowanie 5-ciu kolejnych Spartakiad dla dzieci niepełnosprawnych ze środowisk woj. podkarpackiego i lubelskiego
 7. Opracowanie 6-ciu programów studiów podyplomowych z zakresu: geriatrii, rehabilitacji i fizjoterapii osób niepełnosprawnych.
 8. Opracowanie 5-ciu skryptów do przedmiotów kierunkowych na Fizjoterapii
 9. Opracowanie merytoryczne przedmiotu ,,Gra decyzyjna” – diagnostyka kliniczna – nowy przedmiot na kierunku fizjoterapia)
 10. Zorganizowanie warunków do edukacji dla studentów niepełnosprawnych, studiujących w uczeni (bariery, zajęcia i egzaminy alternatywne, pomoc, wolontariat środowiskowy itp.)
 11. Opracowanie nowoczesnej płytoteki i zbioru filmów dydaktycznych, jako pomoc naukowa do prowadzenia zajęć dydaktycznych
 12. Nadzór merytoryczny nad opracowaniem wniosku na studia licencjackie – Fizjoterapia
 13. Opracowanie materiałów samokształceniowych DL z przedmiotów kierunkowych – Fizjoterapia
 14. Zorganizowanie 3 laboratoriów wraz z wyposażeniem do przedmiotów kierunkowych.
 15. Pełnienie funkcji Lidera merytorycznego ds. anglojęzycznej ścieżki kształcenia na kierunku Fizjoterapia

 

Udział w licznych konferencjach naukowych i szkoleniowych, m.in.

 1. 29-30.10.2014 – Konferencji ,,Pełnosprawny Student” (VIII edycja), zorganizowanej przez Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego, Kraków, panel dyskusyjny
 2. 15.11.2013 – konferencja „Wielochorobowość w rehabilitacji. Rehabilitacja kardiologiczna. Nowa definicja rehabilitacji”, organizowan przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu, referat pt.: „Wiedza mieszkańców wsi i miast na temat wybranych schorzeń wieku geriatrycznego”,
 3. 29.10.2013 – Konferencja szkoleniowa „Pełnosprawny student” (VII edycja) – w ramach Projektu ,,Pełno(s)prawny Student”, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kaków, panel dyskusyjny
 4. 16.11.2012 – konferencja naukowa nt.: „Jakoś życia osób z chorobami cywilizacyjnymi” organizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu, Katedrę Fizjoterapii, referat pt.: „Aspekty medyczne, psychologiczne i ekonomiczne starzenia się ludności w Polsce”
 5. 27–28.10.2011 – konferencji nt.: Krajowe Ramy Kwalifikacji – nowe wyzwania dla kształcenia fizjoterapeutów, organizowanej przez Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Wydział Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, referat pt.: „Zapoznanie z nowymi wytycznymi Krajowych Ram Kwalifikacji dotyczących kształcenia i funkcjonowania Kierunku Fizjoterapia”,
 6. 6-7.05.2011 – interdyscyplinarna konferencja naukowa nt.: Zdrowie Publiczne: Współczesne uwarunkowania i trendy rozwoju. Aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne, zorganizowana przez Akademię Polonijną w Częstochowie. referaty pt. „Człowiek stary w cywilizowanym społeczeństwie – współczesne spojrzenie na starość i jej uwarunkowania w aspekcie medycznym, psychicznym i ekonomiczno-społecznym”, oraz „Prewencja rentowa a schorzenia kręgosłupa”,
 7. 11-12.02.2010 – konferencja naukowa II Międzynarodowe Dni Rehabilitacji, zorganizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski, Oddział Rzeszowski PTRech, referat pt. „Jakość życia osób w wieku geriatrycznym w aspekcie medycznym, psychicznym i  ekonomiczno- społecznym na terenie Rzeszowa i okolic”,
 8. 10.11.2008 – konferencja naukowa nt.: Nierówności w zdrowiu w miastach i na terenach wiejskich, zorganizowanej w Łodzi, referat pt. „Jakoś życia pacjentów po przebytym udarze mózgu”,
 9. 14.11.2008 – V Konferencja Katedry Fizjoterapii WSZiA w Zamościu, ,,Rehabilitacja w dysfunkcjach neurologicznych narządów ruchu – nowoczesne metody diagnostyczno – lecznicze, Zamość, prezentacja:Fizjoprofilaktyka uzdrowiskowa w zespołach bólowych kręgosłupa
 10.  20-21.09.2008 –  udział w IV Jesiennych Dniach Fizjoterapii w Bystrem k. Baligrodu, udział bierny
 11. 11-13.09.2008 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego”, referat pt. „Zapotrzebowanie na zabiegi rehabilitacyjne w wybranych gabinetach na terenie Rzeszowa”
 12. 13.06.2008 – I Podkarpacki Kongres Kinezjologów Edukacyjnych, WSIiZ Rzeszów, udział bierny
 13. 18-20.05.2008 – konferencja naukowa nt.: Dylematy jakości kształcenia w Uczelniach Wyższych, zorganizowanej przez Politechnikę Rzeszowską, referat pt. „System Boloński i wybrane aspekty kształcenia w nowej europejskiej rzeczywistości”,
 14. 27-28.03.2008 – konferencja naukowa nt.: „Produkt turystyczny szansą rozwoju gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w słabo zurbanizowanych regionach polski” zorganizowanej przez Katedrę Turystyki i Rekreacji WSIiZ w ramach obchodów 10-lecia kierunku Turystyka i rekreacja, referat pt. „Rola sportu, turystyki i rekreacji w tworzeniu jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych”,.
 15. 14-16.10.2007 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, „Środowisko człowieka i jego zdrowie” w Kielcach, referat pt. Wiedza studentów na temat zagrożeń cywilizacyjnych i ekologicznych i ich wpływ na zdrowie człowieka
 16. 27-30.05.2007 – III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawno – ekonomiczne i techniczne aspekty Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”, zorganizowanej przez Politechnikę Rzeszowską, referat pt. „Ratownik medyczny. Zawód XXI wieku”,
 17. Konferencja ,,III Międzynarodowe Dni Fizjoterapii”, Wrocław, 25-26 maja 2001r., udział bierny

Prowadzone przedmioty:

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Katedra Fizjoterapii KD201

e-mail: hbartyzel@wsiz.edu.pl


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego konsultacje dla studentów prowadzone są w formie zdalnej: za pomocą narzędzia CISCO Webex Meetings w ramach funkcji „Pokój osobisty”. W celu skorzystania z konsultacji należy dołączyć do „Pokoju osobistego” w wyznaczonych przez wykładowcę terminach. Link do „Pokoju” jest identyczny dla każdego z nauczycieli, przy czym ostatni człon linku to pierwsza litera imienia i nazwisko danego nauczyciela (bez polskich znaków), np. https://wsiz.webex.com/meet/jkowalski
W uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Uczelni, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

Konsultacje:

wtorek – KD201 Kielnarowa 8.00-11.00

czwartek – RA51 Rzeszów 9.00- 11.00

sobota/niedziela – 2 godz przed zajęciami dydaktycznymi 

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021