BIP WSIiZ

Dr hab. inż. Jan Krupa, prof. WSIiZ

Profesor w Katedrze Zarządzania WSIiZ.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od 2000 roku.

Dr hab. inż. nauk rolniczych w zakresie towaroznawstwa (Akademia Rolnicza w Lublinie, Wydział Zootechniczny, 1998).

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki jakości żywności w sektorze produkcji i obrocie oraz w branży usług turystycznych. Interesuję się ponadto problematyką ekologii i ochrony środowiska, szczególnie w aspekcie zdrowia człowieka i zrównoważonego rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. Specjalizuje się w zakresie zagadnień związanych z żywieniem człowieka, wykorzystaniem produktów żywnościowych tradycyjnych i regionalnych w tworzeniu produktu turystycznego oraz zagadnień dotyczących współpracy producentów żywności w ramach klastrów (np. rolno-spożywczego, żywności ekologicznej oraz produktów tradycyjnych i regionalnych).

Jest autorem wielu publikacji naukowych w dziedzinach takich jak: jakość żywności, tworzenie i zarządzanie produktem turystycznym, ekologia i ochrona środowiska.

W czasie wolnym uprawia sport i turystykę, wędkarstwo amatorskie oraz pracę w ogrodzie. 

 

 https://orcid.org/0000-0003-1373-476X

1. Krupa J., Pieczonka W.: Czynniki kształtujące jakość wybranych surowców
pochodzenia zwierzęcego. Skrypt, Wyd. AR Kraków, 1985.

2. Filipak A., Krupa J., Pieczonka W., Widyk J., Zin M.: Towaroznawstwo produktów
zwierzęcych. Podręcznik dla studentów, Wyd. AR Kraków, 1986.

3. Ocena surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego. (red. M. Zin). Podręcznik
dla studentów, Wyd. Filia AR Rzeszów, 1996, (współautor dwóch rozdziałów).

4.  Ekonomiczne i organizacyjne aspekty rozwoju turystyki, pod red. J. Krupy i T. Solińskiego,

Wyd. WSIiZ, Rzeszów 2004.

5. Ekologia i ochrona środowiska, a wybrane aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego, pod

red. J. Krupy, J. Strojnego, W. Tabasza, Wyd. Mitel, Rzeszów 2005.

6. Turystyka w badaniach naukowych. Prace przyrodnicze i humanistyczne, pod red. J. Krupy

i  J. Bilińskiego, Wyd. WSIiZ Rzeszów 2006.

7. Innowacje ekologiczne w rozwoju społeczno-gospodarczym, pod red. L. Woźniak, J. Krupa,

J. Grzesik, Wyd. WSIiZ, Rzeszów 2006.

8. Badanie przyjazdowego ruchu turystycznego w wybranych miejscach recepcji turystycznej

województwa podkarpackiego w okresie V – IX 2009 roku, Raport końcowy, (red.)

K. Szpara, J. Drupka, J. Krupa, Rzeszów 2009.

9. Współczesne trendy funkcjonowania uzdrowisk – klastering, pod red. J. Hermaniuk i J. Krupa,

Wyd. Instytut Gospodarki WSIiZ, Rzeszów 2010.

10. Innowacyjność w turystyce, pod red. J. Krupa, Wyd. “Pro Carpathia”, Rzeszów 2010.

11. Turystka wiejska, ochrona środowiska i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego, pod

red. J. Krupa i T. Soliński, Wyd. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego,

Dynów 2011.

12. Krupa J., Binduga U., Skiba U., Koncepcja programów nauczania na kierunkach Turystyka

i rekreacja oraz Zdrowie publiczne w kontekście potrzeb rynku pracy Polski Południowo-

Wschodniej, Instytut Gospodarki, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2011.

13. Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju uzdrowisk, pod red. T. Soliński i J. Krupa, Wyd.

Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2011.

14. Ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego

Pogórza Dynowskiego, pod red. J. Krupa i T. Soliński, Wyd. Związek Gmin Turystycznych

Pogórza Dynowskiego, Dynów 2012.

15. Ochrona środowiska, krajobraz przyrodniczy i kulturowy Pogórza Dynowskiego a rozwój

turystyki, pod red. J. Krupa, Wyd. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego,

Dynów 2013, ss. 258.

16. Zrównoważona turystyka szansą ochrony środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego

i rozwoju gospodarczego gmin Pogórza Dynowskiego, pod red. J. Krupy, Wyd. Związek

Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów 2014, ss. 308.

17.  Gębica P., Krupa J., Niemiec W., Szpara K., Superson S., Nowoczesne metody i narzędzia

wsparcia w rozwoju małych destynacji turystycznych, pod red. J. Krupy, Wyd. Związek

Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów 2014, ss. 124.

18. Kreowanie przedsiębiorczości w turystyce na terenach wiejskich oraz ochrona środowiska

i dziedzictwa kulturowego, pod red. J. Krupy, Wyd. Związek Gmin Turystycznych Pogórza

Dynowskiego, Dynów 2015, ss. 420.

19. Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego w rozwoju

turystyki, pod red. J. Krupa, Wyd. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego,

Dynów 2016, ss. 425.

20. Koszelnik P., Krupa J., Rymar S., Szpara K., Woda, Żywność, Turystyka – regionalne

uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów południowo-wschodniej Polski, pod

red. J. Krupa, Wyd. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów 2016,

ss. 125.

21. Zrównoważona gospodarka zasobami przyrodniczymi i kulturowymi na Pogórzu Dynowskim

determinantą rozwoju turystyki, pod red. J. Krupy i K. Szpary, Wyd. Związek Gmin

Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów 2017, ISBN 978-83-934696-2-8, ss. 336.

22. Dyrda G., Krupa J., Szpara K., Nowe trendy w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich,

Wyd. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów 2017, ISBN 978-83-

934696-3-5, ss. 142.

23. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego istotą zrównoważonego rozwoju

społeczno-gospodarczego na terenie Pogórza Dynowskiego, pod red. J. Krupa i K. Szpara,

Wyd. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów 2018, ss.. 256.

24. Gębica P., Krupa J., Szpara K. 2018. Przyrodniczy i kulturowy potencjał górskiej części

województwa podkarpackiego, Wyd. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów, ss. 165.

25. Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego w aspekcie zrównoważonego rozwoju turystyki, pod red. J. Krupa i K. Szpara, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Dynów 2019, ss. 279.

26. Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy determinantą ochrony dóbr przyrodniczych i  kulturowych oraz rozwoju turystyki, pod red. J. Krupa i K. Szpara, Wyd. Politechnika Rzeszowska, Dynów 2020, ss. 266,  ISBN 978-83-7934-422-2.

 

Wśród wybranych artykułów naukowych od 2004 r. (jako autor i współautor) wymienić można:

Soliński T., Krupa J. 2004. Zagospodarowanie agroturystyczne regionu Podkarpacia. Cz. I. Stan i uwarunkowania rozwoju usług agroturystycznych w opinii właścicieli gospodarstw. Cz. II. Preferencje turystów w zakresie warunków funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych. „Problemy Turystyki”, nr 3-4, Instytut Turystyki, Warszawa, ss. 101-119 i 121-132

Krupa J., Krupa K. 2004. Zintegrowane systemy zarządzania jakością, [w:] red. A. Czudec i G. Ślusarz pt. „Możliwości i bariery rozwoju działalności gospodarczej w obszarach wiejskich”. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 76-94.

Krupa J., Konewecka R. 2005. Szlak turystyczny „Śladami Łemków” jako propozycja markowego produktu Podkarpacia i jego promocja, „Folia Turistica”, nr 16, s. 65-87.

Soliński T., Krupa J. 2005. Turystyka jako zjawisko rozwoju społeczno-gospodarczego. „Studia Turystyczne”, nr 2, Warszawa, s. 11-29.

Krupa J., Sitko G., Wysokińska B. 2006. Badania informacji turystycznej w Bieszczadzkim Parku Narodowym, [w:] red. J. Krupy i J. Bilińskiego pt. „Turystyka w badaniach naukowych”, Wyd. WSIiZ, Rzeszów, s. 193-205.

Soliński T., Krupa J. 2006. Badania źródeł finansowania inwestycji w infrastrukturze turystycznej, [w:] red. A. Nowakowskiej i M. Przydział pt. „Turystyka w badaniach naukowych”, Wyd. WSIiZ, Rzeszów, s. 89-101.

Krupa J., Słowik J., Szpara K., Wagner W. 2006. Próba określenia wzorca informacji turystycznej o przejściach granicznych woj. podkarpackiego ze Słowacją. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, seria: „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, nr 7, s. 131-137.

Krupa J., Soliński T. 2006. Rozwój turystyki w regionie Pogórza Dynowskiego. Szanse i bariery, [w:] red. S. Wodejko, pt. „Gospodarka turystyczna a grupy interesu”, Wyd. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 209-217.

Krupa J., Paszczyńska A. 2006. The research on the ecological awareness among the hotel and catering industry contractors. Materiały pokonferencyjne Międzynarodowego Forum Gospodarczo-Ekologicznego, Centrum Kultury Japońskiej w Przemyślu. Krasiczyn-Przemyśl 12-13 maja 2006 r., s. 143-148.

Krupa J. 2007. Wybrane systemy zapewniające bezpieczeństwo zdrowotne żywności i żywienia, [w:] red. S. Makarski i wsp., pt. „Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu”, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 15-33.

Krupa J., Krupa K. 2006. Działania proekologiczne czynnikiem konkurencyjności w sektorze usług. [w:] red. L. Woźniak, J. Krupa, J. Grzesik pt. „Innowacje ekologiczne w rozwoju społeczno-gospodarczym”, Wyd. WSIiZ, Rzeszów, s. 115-132.

Wagner W., Krupa J., 2006. Analiza statystyczna wydatków inwestycyjnych na ochronę środowiska powiatów województwa podkarpackiego w latach 2002-2004. [w:] red. L. Woźniak, J. Krupa, J. Grzesik pt. „Innowacje ekologiczne w rozwoju społeczno-gospodarczym”, Wyd. WSIiZ, Rzeszów, s. 220-242.

Czachara J., Krupa J., Wagner W. 2007. Metoda wskaźnika zdarzeń zagospodarowania turystycznego obszarów podgórskich na przykładzie gminy Komańcza. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego seria: Ekonomiczne Problemy Turystyki, nr 8, s. 29-36.

Krupa J., 2007. Wybrane systemy zapewniające bezpieczeństwo zdrowotne żywności i żywienia, [w:] red. S. Makarski, P. Cyrek, S. Dybka, A. Kasprzak pt. „Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu”, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 15-33.

Szmulik A., Krupa J. 2007. Przesłanki wdrażania systemu HACCP w obrocie żywnością, [w:] red. S. Makarski, pt. “Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agobiznesu. Uwarunkowania, mechanizmy, efekty”, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 397-410.

Krupa J., Krupa K. 2007. Rolnictwo ekologiczne czynnikiem gwarancji jakości żywności oraz zdrowia konsumenta, [w:] red. S. Makarski, pt. “Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agobiznesu. Uwarunkowania, mechanizmy, efekty”, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 458-479.

Wagner W., Krupa J., Słowik J., 2007a, Analiza statystyczna w przekroju ekologiczno- turystycznym powiatów województwa podkarpackiego. Część I. Analiza nakładów na inwestycje ochrony środowiska, [w:] W. Kurek, R. Palusiński (red.), Studia nad turystyką. Prace ekonomiczne i społeczne. Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2007, s. 253-264.

Wagner W., Krupa J., 2007b, Analiza statystyczna w przekroju ekologiczno- turystycznym powiatów województwa podkarpackiego. Część II. Analiza rejestrowanego ruchu turystycznego, [w:] W. Kurek, R. Palusiński (red.), Studia nad turystyką. Prace ekonomiczne i społeczne. Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2007, s. 265-277.

Soliński T., Krupa J., 2007, Wykorzystanie instrumentów Public Relations w kreowaniu wizerunku regionu turystycznego. Materiały IV Konferencji Naukowo-technicznej “Błękitny San” nt. Bezpieczeństwo walorów przyrodniczych i turystycznych doliny Sanu, Nozdrzec, 20-21 kwietnia 2007, s. 37-42.

Wagner W.., Krupa J., 2007, Projekt bazy danych o obiektach noclegowych i ich lokalizacji na terenie Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. Materiały IV Konferencji Naukowo-technicznej “Błękitny San” nt. Bezpieczeństwo walorów przyrodniczych i turystycznych doliny Sanu, Nozdrzec, 20-21 kwietnia 2007, s. 53-63.

Krupa J., Soliński T., Libuszowska A., 2007, Wędkarstwo na rzece San jako forma turystyki i rekreacji. Materiały IV Konferencji Naukowo-Technicznej “Błękitny San” nt. Bezpieczeństwo walorów przyrodniczych i turystycznych doliny Sanu, Nozdrzec, 20-21 kwietnia 2007, s. 93-109.

Czachara J., Krupa J., Wagner W. 2008. Analiza statystyczna kursów szkoleniowych kadr programowych PTTK w latach 1994-2004. Kadry w Gospodarce Turystycznej, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe, nr 496, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 19, s. 443-453.

Krupa J., Krupa K. 2008, Dziedzictwo kulinarne jako produkt turystyczny Polski, [w:] R. Grzywacz (red.), Turystyka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2008, s. 19-32.

Drobnica L., Krupa J. 2008, Uwarunkowania psychograficzne a zachowania konsumenta na rynku żywności w aspekcie zarządzania jakością na przykładzie neofobii i etnocentryzmu żywieniowego, [w:] T. Sikora (red.), Koncepcje zarządzania jakością. Doświadczenia i perspektywy, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Kraków 2008, s. 339-346.

Konewecka R., Krupa J. 2008, Turystyka kulturowa śladami Łemków, [w:] M. K. Leniartek (red.), Eksploracja przestrzeni historycznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Wrocław, s. 251-260.

Krupa J., Trojnar B. 2008, Dziedzictwo kulturowe pogranicza jako czynnik stymulujący rozwój turystyki, [w:] R. Fedan i Z. Makieła (red.), Przyrodniczo-ekonomiczny potencjał regionów na pograniczu polsko-ukraińskim, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Jarosław, s. 83-101.

Konewecka R., Krupa J. 2008. Produkty turystyczne Pogórza Dynowskiego – identyfikacja, rozwój, możliwości finansowania, Materiały V Konferencji Naukowo-Technicznej “Błękitny San” nt. Ochrona środowiska, turystyka i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego, Jabłonka, 24-25 kwietnia 2008, s. 43-54.

Krupa J., Soliński T. 2008. Dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego jako produkt turystyczny, Materiały V Konferencji Naukowo-Technicznej “Błękitny San” nt. Ochrona środowiska, turystyka i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego, Jabłonka 24-25 kwietnia 2008, s. 55-72.

Soliński T., Krupa J. 2008. Strategia budowania marki mikroregionu recepcji turystycznej, Materiały V Konferencji Naukowo-Technicznej “Błękitny San” nt. Ochrona środowiska, turystyka i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego, Jabłonka 24-25 kwietnia 2008, s. 73-80.
Krupa J., Drobnica L. 2009, Preliminary estimate of food preferences among college students, [w:] L. Wdowiak, W. Kruk, M. Binkowska-Bury (red.), Public Health and Research, Wydawnictwo NeuroCentrum, Lublin 2009, s. 209-220.

Wagner W., Krupa J. 2009, Turystyka wiejska jako szansa rozwoju gmin Pogórza Dynowskiego, [w:] W. Deluga (red.), Turystyka we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin s. 269-284.

Krupa J., Krupa K. 2009, Żywność tradycyjna i regionalna elementem promocji turystycznej Podkarpacia, [w:] Z. J. Dolatowski i D. Kołożyn-Krajewska (red.), Rozwój turystyczny regionów a tradycyjna żywność, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki, Częstochowa, s. 350-363.

Konewecka R., Krupa J. 2009, Krajobraz kulturowy wsi jako atraktor turystyczny województwa podkarpackiego, [w:] M. K. Leniartek (red.), Terra Incognita w turystyce, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 83-102.

Drobnica L., Rembiałkowska E., Krupa J. 2009, Styl życia a częstotliwość występowania niektórych schorzeń i dolegliwości zdrowotnych wśród młodzieży, [w:] K. Turowski (red.), Dobrostan i powodzenie, Wydawnictwo NeuroCentrum w Lublinie, Rozdział 5, Lublin 2009, s. 93-105.

Krupa J., Krupa K. 2009, Badania preferencji żywieniowych młodzieży, [w:] K. Turowski (red.) Dobrostan i powodzenie, Wydawnictwo NeuroCentrum w Lublinie, Rozdział 16, Lublin 2009, s. 241-257.

Krupa J., Dul M. 2009, Perspektywy rozwoju turystyki winiarskiej w woj. podkarpackim, [w:] M. Gwóźdź i K. Szpara (red.), Przestrzenne, gospodarcze i humanistyczne aspekty turystyki, Wydawnictwo Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość 2009, s. 55-70.

Krupa J., Szymańska M. 2009, Dobra rodu Czartoryskich w województwie podkarpackim jako produkt turystyczny, [w:] K. Obodyński, M. Durićek, A. Nizioł (red.), Dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju turystyki w regionie, Wydawcy: Akademia Europejska na rzecz Euroregionu Karpackiego i Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Rzeszów 2009, s. 79-86.

Krupa J., Sołtys K. 2009, Odpady azbestowe – zagrożenia dla ludzi na przykładzie wybranej gminy, “Medycyna Ogólna”, Nr 3, T. 15, Lublin, s. 383-404.

Krupa J., Dul M. 2009, Winnice jako produkt turystyczny województwa podkarpackiego – metody promocji, Wyd. AWF w Warszawie, Turystyka i Rekreacja, T. 5, s. 143-159.

Krupa J., Wołowiec T. 2010, Uzdrowiska Polski Wschodniej wobec wyzwań rozwojowych – turystyka zrównoważona, [w:] J. Hermaniuk, J. Krupa (red.), Współczesne trendy funkcjonowania uzdrowisk – klastering, Wyd. Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2010, s. 7-35.

Krupa J., Hermaniuk J., Szajna W. 2010, Przykłady klastrów funkcjonujących za granicą, [w:] J. Hermaniuk, M. Piotrowski (red.), Formy organizacyjno-prawne i procedury funkcjonowania klastrów w kraju i za granicą. Analiza porównawcza, Wyd. Instytut Gospodarki WSIiZ, Rzeszów 2010, s. 61-87.

Czachara J., Krupa J. 2010, Eliminowanie ograniczeń rozwoju turystyki osób niepełnosprawnych. Rozprawy Naukowe, Nr 188 [w:] R. Ziółkowski (red.), Osoby niepełnosprawne w turystyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, s. 67-74.

Wagner W., Krupa J. 2010, Ocena potencjału turystycznego obiektów zbiorowego zakwaterowania powiatów przygranicznych województwa podkarpackiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (590), Ekonomiczne Problemy Usług, nr 52, Potencjał Turystyczny, Zagadnienia przestrzenne (red. B. Meyer), s. 255-269.

Jarecka A., Krupa J. 2010, Poziom satysfakcji pacjenta jako wskaźnik jakości usługi medycznej, [w:] T. Sikora (red.), Zarządzanie jakością. Doskonalenie organizacji, T. II, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków, s. 60-72.

Krupa J. 2010, Zarządzanie jakością w usługach turystycznych w aspekcie kształtowania gościnności, [w:] T. Sikora (red.), Zarządzanie jakością. Doskonalenie organizacji, T. II, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków, s. 118-128.

Wagner W., Krupa J. 2010, Klasyfikacja rodzajowa walorów turystycznych gmin przygranicznych województwa podkarpackiego ze Słowacją. Cz. I. Podstawy metodologiczne, [w:] J. R. Rak (red.), Walory ekologiczne i turystyczne północnej części Euroregionu Karpackiego, Wydawnictwo Muzeum Regionalnego w Brzozowie, Brzozów, s. 229-241.

Wagner W., Krupa J. 2010, Klasyfikacja rodzajowa walorów turystycznych gmin przygranicznych województwa podkarpackiego ze Słowacją. Cz. II. Analiza materiału badawczego, [w:] J. R. Rak (red.), Walory ekologiczne i turystyczne północnej części Euroregionu Karpackiego, Wydawnictwo Muzeum Regionalnego w Brzozowie, Brzozów, s. 243-257.

Krupa J. 2010, Determinanty zachowań konsumentów na rynku żywności ekologicznej w aspekcie ochrony środowiska, [w:], J. R. Rak (red.), Walory ekologiczne i turystyczne północnej części Euroregiony Karpackiego, Wydawnictwo Muzeum Regionalnego w Brzozowie, Brzozów 2010, s. 327-340.

Konewecka R., Krupa J. 2010, Szlaki ginących zawodów jako produkt turystyczny województwa podkarpackiego, [w:] D. Orłowski i R. Puchnarewicz (red.), Turystyka kulturowa a regiony turystyczne w Polsce, Wyd. Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych, Warszawa, s. 307-322.

Krupa J., Krupa K. 2010. Innowacyjność elementem konkurencyjności w turystyce, [w:] J. Krupa (red.), Innowacyjność w turystyce, Wyd. “Pro Carpathia”, Rzeszów, s. 30-83.

Krupa J., Dec B. 2010. An innovative technology solutions used in the hotel industry, [w:] J. Krupa (red.), Innowacyjność w turystyce, Wyd. “Pro Carpathia”, Rzeszów, s. 143-171.

Krupa J., Biliński J. 2010. Jeździectwo jako forma rekreacji i rehabilitacji, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, seria: Turystyka i Rekreacja, Z. 5 (1), Warszawa, s. 237-249.

Krupa J., Krupa K. 2010. Ochrona przyrody i krajobrazu na Roztoczu Środkowym a rozwój turystki, [w:] M. Jalinik (red.), Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, s. 210-229.

Krupa J. 2010. Dziedzictwo kulinarne elementem atrakcyjności turystycznej regionu, “Problemy Ekologii Krajobrazu”, T. 27, pt. Krajobrazy rekreacyjne – kształtowanie, wykorzystanie, transformacja, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej, Warszawa-Biała Podlaska, s. 451-455.

Dul M., Krupa J. 2011. Możliwości rozwoju enoturystyki na Pogórzu Dynowskim, [w:] J. Krupa i T. Soliński (red.), Turystyka wiejska, ochrona środowiska i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego, Wyd. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, s. 37-52.

Czachara J., Krupa J. 2011. Turystyka wiejska formą rekreacji i terapii dla osób niepełnosprawnych, [w:] J. Krupa i T. Soliński (red.), Turystyka wiejska, ochrona środowiska i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego, Wyd. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, s. 53-63.

Krupa J., Hałys J. 2011. Problematyka ochrony środowiska w aspekcie rozwoju turystyki wiejskiej, [w:] J. Krupa i T. Soliński (red.), Turystyka wiejska, ochrona środowiska i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego, Wyd. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, s. 107-129.

Krupa J., Komenda D. 2011. Internet Marketing in Tourist Services, “New Problems of Tourism”, 1 (4), 2011, s. 73-85.

Krupa J. 2011. Zrównoważony rozwój turystyki w uzdrowiskach województwa podkarpackiego, [w:] J. R. Rak (red.), Woda i surowce odnawialne, a ich oddziaływanie na środowisko naturalne, Wydawnictwo Muzeum Regionalnego w Brzozowie, Brzozów, s. 59-81.

Dec B., Krupa J. 2011. Evaluation of the hotel and catering industry in terms of adaptation to the needs of disabled person in Przemysl, [w:] J. Marak, J. Wyrzykowski (red.), Tourism Role in the Regional Economy, Vol. III, University of Business in Wroclaw, Wrocław, s. 13-29.

Krupa J., Dec B. 2011. Dobre praktyki żywienia w gospodarstwach agroturystycznych, [w:] E. Czarniecka-Skubina, D. Nowak, J. Mogiła-Lisowska (red.), Żywność i żywienie w turystyce i rekreacji, Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki, Warszawa, s. 97-112.

Krupa J., Dec B. 2011. Produkty tradycyjne i regionalne elementem promocji regionu, [w:] E. Czarniecka-Skubina, D. Nowak, J. Mogiła-Lisowska (red.), Żywność i żywienie w turystyce i rekreacji, Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki, Warszawa, s. 232-249.

Krupa J., Dec B. 2011. Rekonstrukcje wydarzeń historycznych jako produkt turystyczny i element promocji regionu. Przykłady z Podkarpacia, [w:] J. Wyleżałek, D. Orłowski (red.), Dziedzictwo kulturowe Polski i jego znaczenie w turystyce, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa, s. 53-76.

Bańkosz R., Krupa J. 2011. Zabytki techniki w Karpatach jako transgraniczny produkt turystyczny, [w:] E. Puchnarewicz (red.), Dziedzictwo kulturowe regionów świata i jego znaczenie w turystyce, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa, s. 95-123.

Dec B., Krupa J. 2011. Blenheim Palace – najbardziej okazały pałac w Wielkiej Brytanii, [w:] E. Puchnarewicz (red.), Dziedzictwo kulturowe regionów świata i jego znaczenie w turystyce, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa, s. 165-183.

Krupa J., Dec B. 2011. Przeszłość historyczna i jej znaczenie w turystyce kulturowej, [w:] D. Orłowski, J. Wyleżałek (red.), Związki polskiego dziedzictwa kulturowego z turystyką, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa, s. 13-33.

Konewecka R., Krupa J. 2011. Ekomuzeum – sposób na zachowanie dziedzictwa i rozwój obszarów wiejskich, [w:] J. Janicka (red.), Dziedzictwo kulturowe wsi a turystyka, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin, s. 7-22.

Bańkosz R., Krupa J. 2011. Zmiany w krajobrazie kulturowym bieszczadzkiej wsi turystycznej, [w:] J. Janicka (red.), Dziedzictwo kuturowe wsi a turystyka, Uniwersytet przyrodniczy w Lublinie, Lublin, s. 189-208.

Szajna W., Krupa J. 2011. Złożoność procesów tworzenia i rozwoju klastrów w branży rolno-spożywczej w województwie podkarpackim, [w:] W. Szajna (red.), Jak stworzyć klaster. Przewodnik, Wyd. II rozszerzone, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2011, s. 139-167.

Krupa J., Dec B. 2011. Environmental activities of the hotel and catering industry in the Podkarpackie province, [w:] J. Rak (red.), Środowisko przyrodnicze i walory turystyczne południowo-wschodniej Polski i Zachodniej Ukrainy, Wydawnictwo Muzeum Regionalnego w Brzozowie, Brzozów, s. 17-30.

Dul M., Krupa J. 2011. Winnice jako atrakcja turystyczna województwa podkarpackiego, [w:] J. Rak (red.), Środowisko przyrodnicze i walory turystyczne południowo-wschodniej Polski i Zachodniej Ukrainy, Wydawnictwo Muzeum Regionalnego w Brzozowie, Brzozów, s. 41-63.

Krupa J., Konewecka R., Lenik J. 2011. Dziedzictwo kulturowe wsi jako produkt turystyczny województwa podkarpackiego, [w:] J. Wojtanowicz, Ł. Zbucki (red.), Krajobraz kulturowy a turystyka, Wydawca Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 141-158.

Bańkosz R., Krupa J. 2011. Regionalizm w tworzeniu produktu turystycznego w regionie bieszczadzkim, [w:] J. Wojtanowicz, Ł. Zbucki (red.), Krajobraz kulturowy a turystyka, Wydawca Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 281-300.

Krupa J., Soliński T., Bajorek M. 2011. Determinanty rozwoju turystyki zrównoważonej i zdrowotnej na terenie uzdrowisk – kreowanie jakości produktu turystycznego i uzdrowiskowego, [w:] Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju uzdrowisk, (red.), T. Soliński, J. Krupa, Wydawca Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2011, s. 21-56.

Krupa J., Soliński T., Bajorek M. 2011. Koncepcja modelu funkcjonowania gminy Solina i Uzdrowiska Polańczyk zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, [w:] Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju uzdrowisk, (red.), T. Soliński, J. Krupa, Wydawca Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów, s. 57-88.

Krupa J., Dec B. 2011. Atrakcyjność turystyczna miejscowości uzdrowiskowej w świetle badań ankietowych, [w:] Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju uzdrowisk, (red.), T. Soliński, J. Krupa, Wydawca Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów, s. 89-110.

Krupa J., Wagner W. 2011. Potencjał infrastruktury turystycznej powiatów przygranicznych województwa podkarpackiego ze Słowacją, [w:] Turystyka wobec nowych zjawisk w gospodarce światowej, (red.) E. Dziedzic, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 81-106.

Krupa J., Dec B. 2012. Proekologiczne działania w usługach turystycznych, [w:] Ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Pogórza Dynowskiego, (red.) J. Krupa, T. Soliński, Wyd. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów, s. 15-33.

Dec B., Krupa J. 2012. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w aspekcie ochrony środowiska, [w:] Ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Pogórza Dynowskiego, (red.) J. Krupa, T. Soliński, Wyd. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów, s. 55-83.

Bańkosz R., Krupa J. 2012. Ślady wielkich wojen w Karpatach, na pograniczu polskim, słowackim i ukraińskim – potencjał turystyczny i jego wykorzystanie w regionie, w kraju i w Europie, [w:] Ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Pogórza Dynowskiego, (red.) J. Krupa, T. Soliński, Wyd. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów, s. 87-108.

Romankiewicz B., Krupa J. 2012. Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie podkarpackim, [w:] Ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Pogórza Dynowskiego, (red.) J. Krupa, T. Soliński, Wyd. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów, s. 171-180.

Krupa J., Dec B. 2012. The quality of human resources management in the hotel and catering industry in employees opinion, [w:] Zarządzanie XXI wieku. Społeczne aspekty zarządzania, (red.) G. Biesiok, P. Gajewska, B. Słowiak, J. Wyród-Wróbel, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, s. 75-86.

Krupa J. 2012. Jakość usług hotelarskich w Krakowie w opinii klientów, [w:] Determinanty zarządzania jakością życia. Usługi i żywność (red.) T. Sikora i U. Balon, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s. 165-178.

Krupa J., Dec B. 2012. Ochrona przyrody w Bieszczadzkim Parku Narodowym a rozwój turystyki, [w:] Problemy ochrony przyrody, korzystania ze środowiska i promocji walorów turystycznych południowo-wschodniej Polski, wschodniej Słowacji i zachodniej Ukrainy, (red.) J. R. Rak, Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, Brzozów, s. 35-58.

Krupa J., Romankiewicz B. 2012. Rolnictwo ekologiczne szansą produkcji bezpiecznej żywności oraz przemian w rolnictwie województwa podkarpackiego, [w:] Problemy ochrony przyrody, korzystania ze środowiska i promocji walorów turystycznych południowo-wschodniej Polski, wschodniej Słowacji i zachodniej Ukrainy, (red.) J. R. Rak, Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, Brzozów, s. 223-245.

Krupa J., Dec B. 2012. The importance of traditional and regional products in rural tourism development, [w:] Problemy ochrony przyrody, korzystania ze środowiska i promocji walorów turystycznych południowo-wschodniej Polski, wschodniej Słowacji i zachodniej Ukrainy, (red.) J. R. Rak, Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, Brzozów, s. 247-277.

Krupa J. 2012. Winnice produktem regionalnym powiatu jasielskiego, [w:] Problemy ochrony przyrody, korzystania ze środowiska i promocji walorów turystycznych południowo-wschodniej Polski, wschodniej Słowacji i zachodniej Ukrainy, (red.) J. R. Rak, Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, Brzozów, s. 279- 313.

Krupa J., Dec B. 2012. Determinanty rozwoju turystyki kulinarnej w województwie podkarpackim, [w:] Nowa Ekonomia Turystyki Kulturowej (red.) M. K. Leniartek,, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania “Edukacja”, Wrocław, s. 347-364.

Romankiewicz B., Krupa J. 2013. Rolnictwo ekologiczne czynnikiem zwiększenia oferty turystycznej w województwie podkarpackim, [w:] Ochrona środowiska, krajobraz przyrodniczy i kulturowy Pogórza Dynowskiego a rozwój turystyki, (red.) J. Krupa, Wyd. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów, s. 149-159.

Furtek N., Krupa J., Czachara J. 2013. Lokalne i tradycyjne produkty żywnościowe szansą zwiększenia atrakcyjności terenów wiejskich, [w:] Ochrona środowiska, krajobraz przyrodniczy i kulturowy Pogórza Dynowskiego a rozwój turystyki, (red.) J. Krupa, Wyd. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów, s. 161-173.

Dec B., Krupa J. 2013. Współczesne trendy w rozwoju usług na przykładzie obiektów noclegowych Podkarpacia, [w:] Ochrona środowiska, krajobraz przyrodniczy i kulturowy Pogórza Dynowskiego a rozwój turystyki, (red.) J. Krupa, Wyd. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów, s. 237-255.

Krupa J., Dec B. 2013. Innowacyjność elementem konkurencyjności w turystyce na Pogórzu Dynowskim, [w:] Ochrona środowiska, krajobraz przyrodniczy i kulturowy Pogórza Dynowskiego a rozwój turystyki, (red.) J. Krupa, Wyd. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów, s. 197-219.

Czachara J., Krupa J. 2013. Smaki Bieszczadów, [w:] Kulturowe uwarunkowania żywienia w turystyce, (red.) H. Makała, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa, s. 77-100.

Krupa J., Dec B. 2013. Atrakcyjność województwa podkarpackiego – przesłanki badania ruchu turystycznego, [w:] Potencjał i uwarunkowania ruchu turystycznego w południowo-wschodniej Polsce i zachodniej Ukrainie, (red.) J. R. Rak, Wyd. Muzeum Regionalnego w Brzozowie, Brzozów, s. 17-38.

Krupa J., Dec B. 2013. Atrakcyjność turystyczna województwa podkarpackiego w opinii turystów przebywających w Łańcucie, [w:] Potencjał i uwarunkowania ruchu turystycznego w południowo-wschodniej Polsce i zachodniej Ukrainie, (red.) J. R. Rak, Wyd. Muzeum Regionalnego w Brzozowie, Brzozów, s. 39-65.

Krupa J., Romankiewicz B. 2013. Bezpieczeństwo żywności i żywienia w turystyce kulinarnej, [w:] Potencjał i uwarunkowania ruchu turystycznego w południowo-wschodniej Polsce i zachodniej Ukrainie, (red.) J. R. Rak, Wyd. Muzeum Regionalnego w Brzozowie, Brzozów, s. 121-144.

Krupa J., Bańkosz R., Furtek N. 2013. Bieszczadzka kuchnia regionalna, [w:] Potencjał i uwarunkowania ruchu turystycznego w południowo-wschodniej Polsce i zachodniej Ukrainie, (red.) J. R. Rak, Wyd. Muzeum Regionalnego w Brzozowie, Brzozów, s. 145-165.

Stokłosa Ł., Krupa J. 2013. Rozwój turystyki zrównoważonej na obszarach chronionych, Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja, Zeszyt nr 11(1) pt. Zrównoważony rozwój turystyki w regionach Polski, Wyd. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa, s. 17-32.

Stokłosa Ł., Krupa J., Wątroba Ł. 2013. Portal internetowy jako narzędzie komunikacji i promocji obszarów recepcji turystycznej – analiza porównawcza na przykładzie województwa podkarpackiego i szwajcarskiego kantonu Ticino, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 303, [w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych, (red.) A. Rapacz, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 265-275.

Krupa J., Dec B., Saleh H. 2013. Tradycyjne produkty kulinarne jako atrakcja turystyczna Roztocza, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 782, seria: Ekonomiczne Problemy Turystyki Nr 1(21), Szczecin, s. 93-106.

Krupa J., Dec B. 2014. Atrakcyjność turystyczna i uzdrowiskowa kopalni soli w Polsce, “Turystyka i Rekreacja”, t. 2, nr 2, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Warszawa, s. 121-131.

Krupa J. 2014. Żywność ekologiczna elementem przemian w rolnictwie oraz zdrowego stylu życia, [w:] Zrównoważona turystyka szansą ochrony środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego i rozwoju gospodarczego gmin Pogórza Dynowskiego, (red.) J. Krupy, Wyd. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów, s. 65-81.

Dec B., Krupa J. 2014. Możliwości wzbogacenia oferty turystycznej w obszarze turystyki winiarskiej na Podkarpaciu, [w:] Zrównoważona turystyka szansą ochrony środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego i rozwoju gospodarczego gmin Pogórza Dynowskiego, (red.) J. Krupy, Wyd. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów, s. 151-162.

Stokłosa Ł., Krupa J. 2014. Tanatoturystyka – cel wyjazdów turystyczno-kulturowych, [w:] Zrównoważona turystyka szansą ochrony środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego i rozwoju gospodarczego gmin Pogórza Dynowskiego, (red.) J. Krupy, Wyd. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów, s. 185-199.

Krupa J. 2014. Ludowe tradycje kulinarne jako atrakcja turystyczna Podkarpacia, [w:] Zrównoważona turystyka szansą ochrony środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego i rozwoju gospodarczego gmin Pogórza Dynowskiego, (red.) J. Krupy, Wyd. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów, s. 291-305.

Krupa J. 2014. Kształtowanie świadomości ekologicznej wśród uczestników ruchu turystycznego, [w:] Wpływ zasobów przyrodniczych oraz dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i przemysłowego na atrakcyjność turystyczną regionu Karpaty – Podkarpacie – Roztocze, (red.) J. R. Rak, Wyd. Muzeum Regionalne w Brzozowie, Brzozów, s. 15-35.

Krupa J. 2014. Regionalne produkty żywnościowe atrakcją turystyki kulinarnej, [w:] Wpływ zasobów przyrodniczych oraz dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i przemysłowego na atrakcyjność turystyczną regionu Karpaty – Podkarpacie – Roztocze, (red.) J. R. Rak, Wyd. Muzeum Regionalne w Brzozowie, Brzozów, s. 229-248.

Dec B., Krupa J. 2014. Promocja regionu poprzez enoturystykę, [w:] Wpływ zasobów przyrodniczych oraz dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i przemysłowego na atrakcyjność turystyczną regionu Karpaty – Podkarpacie – Roztocze, (red.) J. R. Rak, Wyd. Muzeum Regionalne w Brzozowie, Brzozów, s. 249-270.

Krupa J. 2014. Działania proekologiczne w turystyce szansą na jej zrównoważony rozwój, Zeszyty Naukowe serii; Turystyka i rekreacja, Z. 13(1), Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa, s. 5-23.

Krupa J., Kovalczuk Nadiia. 2014. Repliki grodów słowiańskich w Dolinie Wisłoki i ich rola w percepcji krajobrazu, “Problemy Ekologii Krajobrazu”, t. 37, Wybrane zagadnienia z problematyki gospodarowania przestrzenią, (red.) A. Rychling, Ł. Zbucki, Państwowa Szkoła Wyższa, Biała Podlaska, s. 23-30.

Dec B., Krupa J. 2014. Uzdrowiska jako obszary recepcji turystyki zrównoważonej, Zeszyty Naukowe serii; Turystyka i rekreacja, Z. 14(2), Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa, s. 163-180.

Krupa J., Bańkosz R. 2015. Możliwości tworzenia produktu turystycznego bazującego na historii i regionalnej kulturze, [w:] Kreowanie przedsiębiorczości w turystyce na terenach wiejskich oraz ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, (red.) J. Krupa, Wyd. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów 2015, s. 217-244.

Krupa J. 2015. Żywnościowe produkty tradycyjne i regionalne w obszarach współpracy gospodarczej, społecznej i kulturowej, [w:] Kreowanie przedsiębiorczości w turystyce na terenach wiejskich oraz ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, (red.) J. Krupa, Wyd. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów 2015, s. 327-354.

Krupa J., Dec B. 2015. Preferencje konsumenckie na rynku żywności wzbogaconej i ekologicznej w aspekcie zdrowego stylu życia, [w:] Kreowanie przedsiębiorczości w turystyce na terenach wiejskich oraz ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, (red.) J. Krupa, Wyd. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów 2015, s. 355-372.

Drobnica L., Krupa J. 2015. Tradycyjne i regionalne potrawy w menu obiektów gastronomiczno-turystycznych Podkarpacia, [w:] Kreowanie przedsiębiorczości w turystyce na terenach wiejskich oraz ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, (red.) J. Krupa, Wyd. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów 2015, s. 373-392.

Stokłosa Ł., Krupa J. 2015. Żywnościowe produkty tradycyjne i regionalne jako kulturowy walor turystyczny Podkarpacia. Analiza na przykładzie dziedzictwa kulinarnego powiatu łańcuckiego, [w:] Kreowanie przedsiębiorczości w turystyce na terenach wiejskich oraz ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, (red.) J. Krupa, Wyd. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów 2015, s. 393-415.

Krupa J., Zieliński K., 2015. Rozwój turystyki kulinarnej w województwie podkarpackim i na obszarach pogranicza czynnikiem zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego, [w:] Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach, K. Szpara, B. Zawilińska, A. Wilkońska (red.), Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Rzeszów-Warszawa, s. 103-121.

Stokłosa Ł., Krupa J., 2015. Imprezy kulinarne jako atrakcja turystyczna, Europa Regionum, tom XXIV, Wydawnictwo Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 193-202.

Krupa J., Stokłosa Ł. 2015. Winnice oraz imprezy winiarskie atrakcją turystyczną regionu, Europa Regionum, tom XXXIII, Wydawnictwo Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 259-270.

Krupa J. 2016. Żywność tradycyjna i regionalna atrakcją turystyki kulinarnej w regionie podkarpackim, [w:] Trendy żywieniowe w turystyce, (red.) H. Makała, Wyd. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa, s. 55-75.

Krupa J. 2016. Produkcja żywności ekologicznej czynnikiem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, [w:] J. Krupa (red.), Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego w rozwoju turystyki, Wyd. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów, s. 103-121.

Krupa J., Mlynar O. 2016. Koncepcja produktu turystycznego pod nazwą “Podkarpacki Szlak Miodowy”, “Ekonomia i Środowisko”, 1 (56), s. 143-155.

Krupa J. 2016. Winnice i szlaki winiarskie w Polsce, Problemy Ekologii Krajobrazu, Dynamika zmian w krajobrazie, Tom XLIII, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Warszawa – Biała Podlaska, s. 53-61.

Krupa J., Cichocka I., 2016. Ocena jakości usług świadczonych w wybranych obiektach sanatoryjnych w województwie podkarpackim, “Folia Turistica”, nr 38, s. 183-206.

Grzywacz R., Krupa J., Mantaj A. 2016. THE IMPACT OF MEDIA ON HEALTH BEHAVIORS, Scientific Review of Physical Culture, volume 6, issue 2, pages 80-88.

Cichocka I., Krupa J., Grzywacz R. 2016. Wpływ aktywności ruchowej na przykładzie Nordic Walking na zdrowie w opinii respondentów, [w:] P. Żegleń, i R. Grzywacz (red.), Społeczne i ekonomiczne aspekty niepełnosprawności, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów, s. 61-79.

Cichocka I., Krupa J., Shypot A. 2016. ORGANIC FOOD IN THE COMMERCIAL OFFER AND CONSUMER PREFERENCES WHILE PURCHASING IT“, Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(41), s. 1–9.

Cichocka I., Krupa J. 2016. Znajomość żywności ekologicznej wśród mieszkańców województwa podkarpackiego, „HANDEL WEWNĘTRZNY”, nr 06(365), rocznik 62(LXII), s. 32-46.

Cichocka I., Krupa J., 2016. The preferences in selecting dietary supplements used in slimming,
Zdrowie Publiczne/Polish Journal of Public Health, nr 04 (126), s. 103-107.

Krupa J., Mantaj A., Koszelnik P. 2016. Gospodarka energetyczna a ochrona środowiska w opinii różnych grup respondentów – część I, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury – Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture JCEEA, t. XXXIII, z. 63 (3/16), s. 201-210.

Krupa J., Mantaj A., Koszelnik P. 2016. Gospodarka energetyczna a ochrona środowiska w opinii różnych grup respondentów – część II, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury – Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture JCEEA, t. XXXIII, z. 63 (4/16), s. 315-328.

Cichocka I., Krupa J. 2016. Standardy jakości obsługi oraz oferta spa & wellness w obiekcie hotelarskim a oczekiwania potencjalnych klientów, Zeszyty Naukowe serii: Turystyka i rekreacja, Zeszyt 17(1), Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa, s. 69-87.

Cichocka I., Krupa J. 2016. The preferences in selecting dietary supplements used in slimming, Polish Journal of Publik Health, Vol. 126(4), s. 170-174.

Krupa J., Mantaj A. 2016. Wybrane uwarunkowania preferencji zakupu żywnościowych produktów tradycyjnych wśród konsumentów z województwa podkarpackiego, Zeszyty Naukowe serii: Turystyka i rekreacja, Zeszyt 18(2), Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa, s. 57-74.

Cichocka I., Krupa J., 2017. Walory turystyczne miasta Przemyśla i okolic w aspekcie badań ankietowych, Wyd. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów, s. 199-219.

Grzywacz R., Krupa J., Mantaj A. 2017. Environmental issues in the opinion of different respondent groups, “Scientific Review of Physical Culture, Volume 7, issue 2, p. 33-49.

Krupa J., Mantaj A., Gawroński S. 2017. Ocena postrzegania mediów masowych jako źródła informacji w zakresie zdrowego stylu życia, “Kultura – Media – Teologia”, nr 28, s. 9-23.

Grzywacz R., Krupa J., Cichocka I. 2017. Tourist Attractiveness of Selected Reservoirs Flood in Podkarpacie Province, DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE RUZOMBEROK, 4 ROCNIK XVII, Ruzomberok, s. 87-99.

Cichocka I., Krupa J. 2017. Atrakcyjność turystyczna miasta Przemyśla w opinii mieszkańców i turystów, EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI, nr 2(38), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 115-132.

Cichocka I., Krupa J. 2017. Nawyki żywieniowe młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Nowego Sącza, “Handel Wewnętrzny”, Rocznik 63, nr 6(371), s. 41-55.

Cichocka I., Krupa J., Mantaj A. 2017. Zachowania konsumentów w zakresie gospodarowania odpadami z gospodarstw domowych, Przegląd Naukowo-Metodyczny Edukacja dla Bezpieczeństwa, Rok X, nr 3(36), Poznań, s. 159-175.

Krupa J., Mantaj A., Koszelnik P. 2017. Wybrane aspekty problematyki ochrony środowiska w ocenie respondentów, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury – Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture JCEEA, t. XXXIII, z. 64 (nr 4/II/2017), s. 121-141.

Krupa J., Mantaj A. 2017. Znaczenie żywnościowych produktów tradycyjnych i regionalnych w turystyce kulinarnej województwa podkarpackiego, „Folia Turistica”, nr 45, s. 93-116.

Cichocka I., Krupa J. 2018. Szlaki kulinarne jako czynnik promocji regionu, [w:] J. Krupa i K. Szpara (red.), Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego istotą zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie Pogórza Dynowskiego, Wyd. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów, s. 89-103.

Cichocka I., Krupa J. 2018. Popularność haloterapii w opinii osób z problemami układu oddechowego, Zeszyty Naukowe serii: ,,Turystyka i Rekreacja”, nr 21(1), Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa, s. 79-98.

Grzywacz R., Krupa J., Cichocka I. 2018. Rola psychologicznych aspektów odchudzania się na przykładzie klientek rzeszowskiego fitness clubu, “Medycyna Rodzinna”, 21(1A), s. 20-28.

Cichocka I., Krupa J. 2018. Badanie opinii kuracjuszy Uzdrowiska Horyniec-Zdrój w zakresie jakości usług, [w:] Turystyka zdrowotna. Problemy ekonomiczne i społeczne, (red). D. Czekaj, Wyd. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa, s. 81-98.

Cichocka I., Krupa J., Mantaj A. 2018. Zachowania proekologiczne mieszkańców Polski w świetle badania sondażowego, „Handel Wewnętrzny”, Nr 6(377), Tom 1, Rocznik 64, s. 121-139.

Momora A., Krupa J. 2018. Zwyczaje żywieniowe osób pracujących w systemie zmianowym a stan ich zdrowia. „Studia i Materiały”, Wydział Zarządzania UW, 2(28), cz. 1, s. 101– 110.

Momora A., Krupa J. 2019. Zwyczaje żywieniowe kobiet ciężarnych zamieszkałych na obszarach wiejskich, „Pediatria Medycyna Rodzinna”, 15(2), s. 164–170.

Cichocka I., Krupa J. 2019. Turystyka biznesowa w usługach hotelarskich Rzeszowa, [w:] J. Krupa i K. Szpara (red.), Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego w aspekcie zrównoważonego rozwoju turystyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Dynów, s. 137-153.

Krupa J., Podkul A. 2019. Koncepcja utworzenia „Karpackiego Szlaku Piwa” jako atrakcji turystycznej, [w:] J. Krupa i K. Szpara (red.), Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego w aspekcie zrównoważonego rozwoju turystyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Dynów, s. 167-189.

Momora A., Krupa J. 2019. Znaczenie i zastosowanie diety niskosalicyanowej, Journal of Polish Society of Public Health Forum, V(XIII),1(48), s. 34-48.

Cichocka I., Krupa J., Mantaj A. 2020. The consumer awareness and behaviour towards food packaging in Poland. Economics and Sociology, Vol. 13, No. 2, s. 299- 313. doi: 10.14254/ ISSN 2071-789X.2020/13-2/20.

Mantaj A., Krupa J., Stokłosa Ł. 2020. Wpływ mediów na zachowania prozdrowotne, [w:] Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy determinantą ochrony dóbr przyrodniczych i  kulturowych oraz rozwoju turystyki, (red.) J. Krupa, K. Szpara, Wyd. Politechnika Rzeszowska, Dynów, s. 175-187.

Krupa J., Mantaj A., Stokłosa Ł. 2020. Marnotrawstwo żywności w gospodarstwach domowych [w:] Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy determinantą ochrony dóbr przyrodniczych i  kulturowych oraz rozwoju turystyki, (red.) J. Krupa, K. Szpara, Wyd. Politechnika Rzeszowska, Dynów, s. 189-206.

Mantaj A., Krupa J., Dec B. 2020. Opakowania wielokrotnego użytku w zakupach artykułów żywnościowych [w:] Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy determinantą ochrony dóbr przyrodniczych i  kulturowych oraz rozwoju turystyki, (red.) J. Krupa, K. Szpara, Wyd. Politechnika Rzeszowska, Dynów, s. 207-221.

Krupa J. 2021. Ekotrendy oraz metody zarządzania w usługach gastronomicznych w okresie pandemii, [w:] Wybrane aspekty działalności pozaprodukcyjnej na obszarach przyrodniczo cennych (red.) S. Łuniewski i M. Jalinik, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok, s. 174-188. 

Cichocka I., , Krupa J., , Mantaj A. 2021. THE REUSE OF FOOD IN THE HOUSEHOLDS IN THE OPINION OF RESPONDENTS.  [w:] Current Trends in Quality Science – consumer behavior, logistic, product management pod redakcją naukową Hanny Śmigielskiej, Copyright by Institute of Quality Science, Poznań University of Economics & Business, Poznań 2021, s. 43-58. ISBN: 978-83-7789-669-3

Cichocka I., , Krupa J., , Mantaj A. 2022. Konsumpcja wybranych produktów żywnościowych w warunkach stresu, [w:] Współcześnie o konsumpcjonizmie. Dylematy i paradoksy pod redakcją naukową Alicji Antas-Jaszczuk i Agnieszki Roguskiej,  Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, monografia naukowa, Lublin–Siedlce 2022, s. 62-77. ISBN: 978-83-67104-19-7, 978-83-67162-28-9

Cichocka I., , Krupa J., , Mantaj A. 2022. Preferencje osób odwiedzających centra handlowe w zakresie oferty gastronomicznej, [w:] Współcześnie o konsumpcjonizmie. Dylematy i paradoksy pod redakcją naukową Alicji Antas-Jaszczuk i Agnieszki Roguskiej,  Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, monografia naukowa, Lublin–Siedlce 2022, s. 78-97. ISBN: 978-83-67104-19-7, 978-83-67162-28-9

Cichocka I., Krupa J., Mantaj A. 2023. Wybrane uwarunkowania stresu, jego objawy i wpływ na odżywianie się, [w:] Najnowsze trendy w dietetyce i technologii żywności (red.) Janiszewska M. Monografia naukowa, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o. Lublin, s. 137-151, ISBN 978-83-67104-82-1

Prowadzone przedmioty:

Żywienie człowieka zdrowego,

Żywienie w chorobach cywilizacyjnych,

Analiza i ocena jakości żywności,

Edukacja zdrowotna w chorobach cywilizacyjnych, 

Epidemiologia żywności z nadzorem sanitarno-higienicznym,

Proseminarium, Seminarium dyplomowe.

 

 

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr hab. inż. Jan Krupa, prof. WSIiZ
Katedra Zarządzania
e-mail: jkrupa@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
pok. RA 04
tel. 17 /866 14 71

 


KONSULTACJE

Konsultacje w semestrze letnim 2023/2024 prowadzone są za pośrednictwem poczty mailowej (jkrupa@wsiz.edu.pl).

 
 

 

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w Czerwcu na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content