BIP WSIiZ

Dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ

Rektor WSIiZ 

Dyrektor Instytutu Analiz Edukacji.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 1998 roku, początkowo na stanowisku asystenta,  a następnie adiunkta oraz profesora. W latach 2012-2022 Prorektor WSIiZ ds. Nauczania.

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, rok 2019), doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, rok 2004), magister socjologii (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Wydział Socjologiczno – Historyczny, rok 1998).

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: pedagogiki szkoły wyższej, psychologii społecznej, kształtowania i badania opinii publicznej. Autor wielu ekspertyz, publikacji naukowych oraz raportów badawczych.

Brał udział w pracach nad “Strategią rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020” kierowanych przez Fundację Rektorów Polskich. Członek Forum Ekspertów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie (w okresie 2010 -2011). Ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Edukacji PKPP Lewiatan, kierownik Samodzielnego Zakładu Badań nad Szkolnictwem Wyższym WSIiZ w Rzeszowie oraz Sekretarz Centrum Analiz i Dialogu w Szkolnictwie Wyższym działającego przy Fundacji Rektorów Polskich w Warszawie (2010-2012). Członek Zespołu ds. strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce MNiSW (2014-2015) – współautor “Programu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego i Nauki na lata 2015-2030”. Konsultant Zespołu (Uniwersytet SWPS, Collegium Civitas, WSIiZ) – przygotowującego projekt założeń do nowego Prawa o Szkolnictwie Wyższym w ramach konkursu “Ustawa 2.0” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2016-2017).

Członek Interdyscyplinarnej Sieci Badawczej – Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie (2018). Licencjonowany Trener – Konsultant w zakresie zastosowania psychologii praktycznej w biznesie – absolwent Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie.

Pomysłodawca i twórca Rzeszowskiej Akademii Inspiracji  – zestawu programów edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W roku 2004 odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP.

Twórca współpracujący z Polskim Radiem. Jest entuzjastą psów rasy Cavalier King Charles Spaniel, prozy Beckett’a oraz twórczości grupy Kaleo. W wolnych chwilach pływa.

MONOGRAFIE I REDAKCJE NAUKOWE

 • Poza barierą czasu i przestrzeni, red. A. Rozmus, wyd.Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie,Rzeszów 2007, liczba stron: 297.
 • Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo –organizacja, red. S. Waltoś, A. Rozmus, wyd. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2008, liczba stron: 458.
 • Jaka ma być reforma szkolnictwa wyższego?, red. S.Waltoś, A. Rozmus, Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie, WSZiA w Zamościu, Rzeszów 2009, liczba stron: 137.
 • Wykładowca doskonały. Podręcznik nauczyciela akademickiego, red. A. Rozmus, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, liczba stron:220.
 • Między integracją a wykluczeniem. Wybrane problemy edukacji akademickiej osób niepełnosprawnych, red. M.Struck-Peregończyk, A. Rozmus, wyd. Konsorcjum Akademickie. Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu, Rzeszów 2011, liczba stron:172.
 • Młodzi o problemach szkolnictwa wyższego w Polsce. Uczelnie 2.0, red. A. Rozmus, Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu, Rzeszów 2011, liczba stron: 206.
 • Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne, red. S. Waltoś,A. Rozmus, Wyd. Wolters Kluwer Polska – LEX, Warszawa 2012, liczba stron: 296.
  Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo –organizacja. Wydanie III rozszerzone i uaktualnione. Stan prawny na 15 listopada 2012 r., red. S. Waltoś, A. Rozmus, wyd. Wydawnictwo Konsorcjum Akademickiego, Kraków-Rzeszów-Zamość 2012, liczba stron: 549.
 • Wykładowca doskonały. Podręcznik nauczyciela akademickiego, wyd. II, red. A. Rozmus, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, liczba stron: 270.
 • Teraźniejszość totalna. Tezy o współczesności, red. A. Rozmus, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego i WSIiZ Rzeszów, Warszawa-Rzeszów 2015, liczba stron: 297.
 • Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo –organizacja. Wydanie IV. Stan prawny na 1 października 2016 r., red. S. Waltoś, A. Rozmus, wyd. Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2016, liczba stron: 722.
 • Alternatywy w edukacji, red. B. Śliwerski, A. Rozmus, wyd. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2018, liczba stron: 320.
 • Edukacja akademicka w perspektywie krytycznej. Studenci wobec neoliberalnej polityki kształcenia w szkole wyższej, Andrzej Rozmus, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Kraków – Rzeszów 2018, stron: 316.

ARTYKUŁY NAUKOWE

 • Rozmus A., Czy menedżer jest człowiekiem sukcesu? – studium na temat wykorzystania wiedzy socjologicznej i psychologicznej w budowaniu obrazu współczesnego menedżera [w:] Fundament fachowych kompetencji. Nauki społeczne w kształceniu menedżerów, pod red. J.Chłopecki, Zeszyty Naukowe WSIiZ 4/1999
 • Rozmus A., Tworzydło D., Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania badań marketingowych, [w:] Fundament fachowych kompetencji. Nauki społeczne w kształceniu menedżerów, pod red. J. Chłopecki, Zeszyty Naukowe WSIiZ4/1999
 • Rozmus A., Metody kształtowania wizerunku organizacji – specyfika działań kreujących wizerunek wyższej szkoły [w:] Dylematy skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, pod red. D. Tworzydło, Zeszyty Naukowe WSIiZ 4/2000
 • Rozmus A., Tworzydło D., Public relations w szkolnictwie wyższym niepaństwowym [w:] Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji, pod red. S. Ślusarczyk, J. Świda, D.Tworzydło,t. II, Rzeszów 2001, s. 97-104
 • Rozmus A., Pomianek T., Polskie szkolnictwo wyższe – antidotum na problemy rynku pracy czy kuźnia bezrobotnych [w:] Wiedza i kwalifikacje w okresie zmian – Rynek pracy intelektualnej w regionach peryferyjnych w dobie globalizacji, pod red. R. Fedyna, „Studia o gospodarce” 1/2002, WSIiZ Rzeszów 2002, s. 113-134
 • Rozmus A, Pomianek T., Czy nasza młodzież to szansa czy problem? – Dylematy polskiego rynku pracy i polskiego szkolnictwa wyższego na tle krajów Unii Europejskiej, [w:] Sektor Prywatny w Szkolnictwie Wyższym w Polsce w Warunkach Integracji z Unią Europejską, Kielce 2003.
 • Rozmus A. Motywy wyboru i oczekiwania wobec uzupełniających studiów magisterskich – na podstawie badań wśród studentów WSIiZ w Rzeszowie, [w:] Dylematy studiów dwustopniowych, pod red. J. Dietla, Z. Sapijaszki, Łódź 2005
 • Rozmus A., Wizerunek uczelni niepaństwowej – empiryczne studium na temat postrzegania i oceny niepublicznego sektora usług edukacyjnych w Polsce,[w:] Uniwersytet, społeczeństwo, gospodarka, pod red. J.Chłopeckiego, Rzeszów 2006, s. 147-172
 • Rozmus A., Edukacja wobec zmiany społecznej: od Condorceta do Druckera – selektywny przegląd sposobu definiowani roli wiedzy i edukacji w koncepcjach klasyków,[w:] Poza barierą czasu i przestrzeni. Księga jubileuszowa dla Jerzego Chłopeckiego, pod red. A. Rozmus, Rzeszów 2007,181-198
 • Rozmus A., Świda J., Kursy distance-learning – przyszłość edukacji czy koniec uniwersytetu?, [w:] Edukacja bez granic – mimo barier, pod red. T. Smal i A. Zduniak, Wyd. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań 2008, s.433-439.
 • Rozmus A, Ordon A., Prawno-społeczne warunki powstawania i likwidacji szkół wyższych w Polsce, [w:] Szkolnictwo wyższe wPolsce. Ustrój – prawo– organizacja, pod red. S. Waltoś, A. Rozmus, wyd.Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2008,s. 49-74.
 • Rozmus A., Świda J., Ocena wykorzystania multimedialnego pakietu edukacyjnego w aspekcie zwiększenia skuteczności realizowanego procesu dydaktycznego, [w:] Edukacja bez granic – mimo barier. Przestrzeń Tworzenia, pod red. T. Smal i A. Zduniak, Wyd. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań 2008, s. 440 – 450
 • Rozmus A., Świda J., Jakość usług edukacyjnych jako czynnik różnicujący ofertę dydaktyczną szkół wyższych [w:] Jakość wyrobów i usług w gospodarce rynkowej, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2008
 • Rozmus A., Uczelnia platformą działania. Przykłady aktywności obywatelskiej studentów z USA i Wielkiej Brytanii [w:] Rola uczelni w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, pod red. J. Dietl, Z. Sapijaszka, wyd. FEP, Łódź 2009, str.285 -293
 • Rozmus A., Pomianek T., Czy polską naukę i szkolnictwo wyższe stać na zmiany? [w:] Problemy nauki i szkolnictwa wyższego, podred. R. Maciołek, W. Maik, K. Sikora,Wydawnictwo Uczelniane WSG Bydgoszcz 2009, s. 127 – 146
 • Rozmus A., Kursy typu distance learning jako nowa forma przekazu dydaktycznego szkoły wyższej – doświadczenia, ograniczenia i perspektywy, [w:] Doskonalenie usług edukacyjnych w szkołach wyższych w procesie integracji z Unią Europejską, pod red.J. Mączyński, A. Pawlak-Wolanin, W. Demecki, wyd. Wyższa Szkoła Menadżerska w Legnicy, Legnica 2009, str. 233-243
 • Rozmus A., Niezbędność reformy szkolnictwa wyższego z perspektywy pracownika naukowego uczelni niepublicznej, [w:] Jaka ma być reforma szkolnictwa wyższego?, pod red. S. Waltoś i A. Rozmus, wyd. Konsorcjum Akademickie, Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie,WSZiA w Zamościu, Rzeszów 2009, str.41-56
 • Rozmus A., Świda J., Tożsamość współczesnej szkoły wyższej – miedzy kulturą akademicką a kulturą biznesu, [w:] Kreowanie tożsamości szkoły, red. K. Chałas, B. Komorowska, wyd. KUL, Lublin 2009, str. 587-595
 • Rozmus A., Świda J., Krajowe struktury kwalifikacji jako narzędzie poprawy jakości usług edukacyjnych, [w:] Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia, pod red. A. Czajkowska, W. Otwinowski, wyd.Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Bydgoszcz 2009, str.357-365
 • Rozmus A., Pado K., Finansowanie szkolnictwa wyższego w Polsce – wybrane dylematy i sugerowane rozwiązania, „Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse” 2/2009
 • Rozmus A., Kurek O., Ścieżki i rozdroża polskiej nauki i edukacji, Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki, 2 (10) 2009, Rzeszów 2009, str.164-177
 • Rozmus A, Cyran K., Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej w Polsce i innych krajach – diagnoza i próba oceny, Kwartalnik e-Finanse, 4/2009
 • Rozmus A., Prywatne źródła finansowania kształcenia w szkołach wyższych – wybrane dylematy ekonomiczno-społeczne, „Kwartalnik e-Finanse”, vol. 6, nr 4/2010
 • Rozmus A., Cyran K., Rola wiedzy we współczesnych społeczeństwach [w:] Rynek pracy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, pod red. T. Pomianek, „Studia o gospodarce”, nr 1/2010(13), wyd. Instytut Gospodarki WSIiZ Rzeszów 2010, s.89 -133.
 • Rozmus A., Problemy kształtowania wizerunku – ujecie interdyscyplinarne, [w:] Public relations w procesie kształcenia relacji z otoczeniem, pod red. D. Tworzydło, Z. Chmielewski, Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie, WSZiA w Zamościu, Rzeszów 2010, s. 299-312
 • Rozmus A., Polska w europejskiej przestrzeni kształcenia ustawicznego – diagnoza oraz bariery rozwoju, [w:] Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego, pod red. M.Gawrońska-Garstka i A. Zduniak , Wyd. WSB, Poznań 2010, s. 95-103
 • Rozmus A., Indywidualny styl prowadzenia zajęć, [w:] Wykładowca doskonały. Podręcznik nauczyciela akademickiego, pod red. A. Rozmus, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, str. 87-116
 • Rozmus A., Pomianek T., Modernizacja finansowania szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce [w:] Sporne kwestie strategii rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego, pod red. H. Samsonowicz, J. Sławiński, L. Szczucki, W. Tygielski, M. Ziółkowski , Fundacja Nauki Polskiej, Warszawa 2010, s. 58-79
 • Rozmus A,, Pomianek T., In Quest for the Right Way. Polish Scienceand Higher Education. Against International Background, [w:] Poland– Serbia. The Challenges of the Scientific Cooperation, red. Z.Paszek, wyd. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., Kraków 2010
 • Rozmus A., Uczelnia platformą integracji społecznej, [w:] Między integracją a wykluczeniem. Wybrane problemy edukacji akademickiej osób niepełnosprawnych, pod. red. M. Struck-Peregończyk, A. Rozmus, wyd. Konsorcjum Akademickie. Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu, Rzeszów 2011, s. 13-32.
 • Rozmus A., Na co stać szkolnictwo wyższe w Polsce?, [w:] Młodzi o problemach szkolnictwa wyższego w Polsce. Uczelnie 2.0, pod red. A. Rozmus, Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu, Rzeszów 2011, s. 15-42
 • Rozmus A., Cyran K., Rola wiedzy we współczesnych społeczeństwach [w:] Rynek pracy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, pod red. T. Pomianek, wyd. X, poszerzone i uaktualnione, wyd. WSIiZ, Rzeszów 2011, s.70-106.
 • Rozmus A., Współczesny uniwersytet: między elitarnością a rynkowym pragmatyzmem, [w:] Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej, pod. red. A. Cudowskiej, Wyd. TransHumana, Białystok 2011, s. 477-484
 • Rozmus A., Cyran K., Kurek O., Struck-Peregończyk M., Ścieżki kariery naukowej pracownika uczelni – rozwiązania wybranych uczelni partnerskich, [w:] Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne, pod red. S. Waltosia i A. Rozmusa, Wyd. Wolters Kluwer Polska – LEX, Warszawa 2012, s. 273-295
 • Rozmus A. Wybrane mierniki potencjału polskiej nauki – widziane przez pryzmat kariery naukowej, [w:] Kariera naukowa w Polsce.Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne, pod red. S. Waltosia i A.Rozmusa, Wyd. Wolters Kluwer Polska – LEX, Warszawa 2012, s. 207-232
 • Rozmus A., Cyran K., Economic conditions of government expenditure on education in higher education system, Financial Internet Quarterly „e-Finanse” 2012, vol. 8, nr 1
 • Rozmus A., Dziennikarze jako przywódcy opinii publicznej na temat szkoły wyższej, [w:] Współczesna kultura medialna: kontent, koncepcje, perspektywy. Doświadczenia ukraińsko-polskie, pod red. J. Łoś, Wyd. Uniwersytetu im. Ivana Franka we Lwowie, Lwów-Rzeszów, 2012, s. 70-84
 • Rozmus A., Cyran K., Diversification of university income – polish practice and international solutions, Financial Internet Quarterly „e-Finanse” 2012, vol. 8, nr 4
 • Rozmus A., Cyran K., Kurek-Ochmańska O., Maj-Solarz D., Struck-Peregończyk, Między autonomią a urzędniczymi wymaganiami. Praktyka działania tzw. ram kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich. Wybrane aspekty, Studia Edukacyjne, 2015, nr 37: 135-152
 • Rozmus A., Kurek-Ochmańska O., Dynamika szkolnictwa wyższego w okresie transformacji, [w:] Szkolnictwo wyższe, uniwersytet, kształcenie akademickie w obliczu koniecznej zmiany: ekspertyza Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2015: 41-59
 • Rozmus A., Eksploracja ukrytego programu kształcenia szkół wyższych – rozważania metodologiczne, [w:] Edukacja w badaniach pedagogicznych. Problemy – koncepcje – rozwiązania, pod red. H. Hetmańczyk, E. Kawiak i M. Musioła, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 90-106
 • Rozmus A., Kreowanie alternatyw w edukacji – idee, uwarunkowania, oblicza, [w:] Alternatywy w edukacji, pod red. B. Śliwerskiego i A. Rozmusa, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2018, s. 291-313
 • Rozmus A., Kurek-Ochmańska O., Version 2.0 of the individual style of conducting classes by an academic teacher in the context of contemporary changes and trends in education, 2018, e-mentor, nr 2(74), s. 4-9.

RAPORTY BADAWCZE

 • Rozmus A., Cyran K., Kurek-Ochmańska O., Struck-Peregończyk M. (2014). Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich. Rzeszów: WSIiZ.
 • Rozmus A., Cyran K. (2010). Analiza oferty edukacyjnej uczelni wyższych – Projekt „Uczelnia Jutra”, Rzeszów: WSIiZ.
 • Rozmus A., Pado K., Kurek O. (2008). Uwarunkowania międzynarodowe i internacjonalizacja szkolnictwa wyższego, Rzeszów: WSIiZ.
 • Rozmus A., Ordon A., Stasiak A. (2007). Analiza rankingów szkół wyższych, Rzeszów: WSIiZ.
 • Rozmus A., Stępień J. (2007). Kapitał ludzki w Polsce i na świecie. Czy Polska dogoni świat?, Rzeszów: WSIiZ
 • Rozmus A., Ordon A., Nowakowska J. (2007). Wizerunek uczelni niepaństwowych wśród maturzystów w Polsce, Rzeszów: WSIiZ.
 • Rozmus A., Ordon A. (2006). Prognoza liczby maturzystów na lata 2007-2010, Rzeszów: WSIiZ.
 • Rozmus A., Ordon A. (2006). Wyższe Szkolnictwo Zawodowe w Polsce. WSIiZ na tle konkurencji – podstawowe fakty, Rzeszów: WSIiZ.
 • Rozmus A., Ordon A. (2005). Bramy Uniwersytetów, Rzeszów: WSIiZ.
 • Rozmus A. (2005). Scenariusz zmian w finansowaniu szkolnictwa wyższego w Polsce, Rzeszów: WSIiZ.
 • Rozmus A., Nowakowska J. (2005). Bon edukacyjny w Polsce, Rzeszów: WSIiZ.
 • Rozmus A., Nowakowska J. (2005). Finansowanie szkolnictwa wyższego w Polsce, Rzeszów: WSIiZ.

Rozmus A., Pomianek T., Szkoły wyższe: czas zmienić ofertę, Rzeczpospolita, z dnia 17.07.2002,
Rozmus A., Współzawodnictwo w sektorze usług edukacyjnych, Nowe Życie Gospodarcze, nr 3/2005
Rozmus A., Młodzi ludzie muszą czuć się doceniani, Nowiny, z dnia 10.12.2007 (wywiad)
Rozmus A., Trzeba zmienić finansowanie edukacji, Nowiny, z dnia 13.02.2008
Rozmus A., Trzeba stworzyć warunki dla uczciwej konkurencji między uczelniami, Gazeta Wyborcza – Rzeszów, z dnia 16.11.2009
Rozmus A., W poszukiwaniu straconego czasu, Home&Market, nr 4/2010
Rozmus A., Pomianek T., The lack of competition mechanisms damages Polish universities and isolates them from the economic environment, Polish Market No. 3 (176) 2011
Rozmus A., WSIiZ idzie na Chiny i Malezję, Gazeta Wyborcza – Rzeszów, z dnia 12.12.2014 (wywiad)
Rozmus A., Zdobywamy miliony na lepszy start absolwentów, Gazeta Wyborcza – Rzeszów, z dnia 05.03.2016 (wywiad)
Rozmus A., Jak wypromować uczelnię z małego miasta?, Business Insider Polska, 15.09.2016 (wywiad)

Prowadzone przedmioty: Komunikacja w biznesie, Lider w organizacji, Marketing, Public relations w zarządzaniu firmą, Seminarium dyplomowe na kierunku Psychologia.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

Andrzej Rozmus prorektor WSIiZ

DANE KONTAKTOWE

Dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ
Rektor WSIiZ
e-mail: arozmus@wsiz.edu.pl
Biuro Rektora, pok. RA201


KONSULTACJE REKTORSKIE

Czwartki: 12.30-14.30 
Zalecamy uprzednie ustalenie terminu:
Asystentka Rektora – mgr Agnieszka Sieczek
e-mail: asieczek@wsiz.edu.pl
tel.: 017/ 866 11 65


KONSULTACJE DYDAKTYCZNE

Poniedziałki: 12.30-14.30
Zalecamy uprzednie ustalenie terminu:
Asystentka Rektora – mgr Agnieszka Sieczek
e-mail: asieczek@wsiz.edu.pl
tel.: 017/ 866 11 65

Rector of UITM

Director of the Institute of Education Analysis.

He has worked  at UITM since 1998, at first as the assistant lecturer, next as a doctor and then as a professor. Also Vice–Rector for Teaching (2012-2022).

Habilitated doctor of Social Sciences in the field of Pedagogy (University of Szczecin, Faculty of Humanities, 2019), Doctor of Humanities  in the field of Sociology (University of Silesia in Katowice, Faculty of Social Sciences, 2004), Master’s degree in Sociology (Rzeszów University, Faculty of Sociology and History, 1998).

His scientific interests are focussed on higher education, social psychology and on research devoted to shaping the public opinion. The author of many expert’s reports, opinions and scientific publications.

He took part in works on ‘The strategy of the development of the higher education: 2010- 2020’ led by Polish Rectors Foundation. In the period of  2010 -2011, he used to be a member of the Expert Forum of the Ministry of Science and Higher Education in Warsaw. He was an expert of the Polish Association of Private Employers in Education of the Lewiatan Confederation. The Head of the Independent Institute of Research on Higher Education and the Expert for the Analysis and Dialogue Center in Higher Education operating at the Polish Rectors Foundation. The member of a Team for higher education development strategy in Poland, created by the Ministry of Science and Higher Education(2014-2015)- Co- author of the Program for the Development of Higher Education and Science for 2015-2030. The expert for the Team (SWPS University, Collegium Civitas, UITM) preparing the design assumptions for the new Law on Higher Education in order to take part in the competition created by Ministry of Science and Higher Education, titled Ustawa 2.0 (2016-2017).

The member of Interdisciplinary Research Network- of The Educational Research Institute (2018).  Licensed Trainer – Consultant in the field of applied psychology in business. The alumnus of the Gestalt Therapy Institute of Cracow

The originator and founder of the Rzeszów Academy of Inspiration– a set of educational programs created in order to support the development of  primary, secondary and high school students.

In 2014, he was awarded the Cross of Merit. The creator co- working with Polish Radio. He is the fan of Cavalier King Charles Spaniel breed, Beckett’s prose and Kaleo band music. In his spare time, he enjoys swimming.

SELECTED PUBLICATIONS AND PRESENTATIONS

MONOGRAPHS AND SCIENTIFIC EDITORS

 1. Poza barierą czasu i przestrzeni, red. A. Rozmus, wyd.Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie,Rzeszów 2007, liczba stron: 297.
 2. Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo –organizacja, red. S. Waltoś, A. Rozmus, wyd. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2008, liczba stron: 458.
 3. Jaka ma być reforma szkolnictwa wyższego?, red. S.Waltoś, A. Rozmus, Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie, WSZiA w Zamościu, Rzeszów 2009, liczba stron: 137.
 4. Wykładowca doskonały. Podręcznik nauczyciela akademickiego, red. A. Rozmus, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, liczba stron:220.
 5. Między integracją a wykluczeniem. Wybrane problemy edukacji akademickiej osób niepełnosprawnych, red. M.Struck-Peregończyk, A. Rozmus, wyd. Konsorcjum Akademickie. Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu, Rzeszów 2011, liczba stron:172.
 6. Młodzi o problemach szkolnictwa wyższego w Polsce. Uczelnie 2.0, red. A. Rozmus, Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu, Rzeszów 2011, liczba stron: 206.
 7. Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne, red. S. Waltoś,A. Rozmus, Wyd. Wolters Kluwer Polska – LEX, Warszawa 2012, liczba stron: 296.
  Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo –organizacja. Wydanie III rozszerzone i uaktualnione. Stan prawny na 15 listopada 2012 r., red. S. Waltoś, A. Rozmus, wyd. Wydawnictwo Konsorcjum Akademickiego, Kraków-Rzeszów-Zamość 2012, liczba stron: 549.
 8. Wykładowca doskonały. Podręcznik nauczyciela akademickiego, wyd. II, red. A. Rozmus, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, liczba stron: 270.
 9. Teraźniejszość totalna. Tezy o współczesności, red. A. Rozmus, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego i WSIiZ Rzeszów, Warszawa-Rzeszów 2015, liczba stron: 297.
 10. Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo –organizacja. Wydanie IV. Stan prawny na 1 października 2016 r., red. S. Waltoś, A. Rozmus, wyd. Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2016, liczba stron: 722.
 11. Alternatywy w edukacji, red. B. Śliwerski, A. Rozmus, wyd. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2018, liczba stron: 320.
 12. Edukacja akademicka w perspektywie krytycznej. Studenci wobec neoliberalnej polityki kształcenia w szkole wyższej, Andrzej Rozmus, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Kraków – Rzeszów 2018, stron: 316.

SCIENTIFIC ARTICLES

 1. Rozmus A., Czy menedżer jest człowiekiem sukcesu? – studium na temat wykorzystania wiedzy socjologicznej i psychologicznej w budowaniu obrazu współczesnego menedżera [w:] Fundament fachowych kompetencji. Nauki społeczne w kształceniu menedżerów, pod red. J.Chłopecki, Zeszyty Naukowe WSIiZ 4/1999
 2. Rozmus A., Tworzydło D., Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania badań marketingowych, [w:] Fundament fachowych kompetencji. Nauki społeczne w kształceniu menedżerów, pod red. J. Chłopecki, Zeszyty Naukowe WSIiZ4/1999
 3. Rozmus A., Metody kształtowania wizerunku organizacji – specyfika działań kreujących wizerunek wyższej szkoły [w:] Dylematy skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, pod red. D. Tworzydło, Zeszyty Naukowe WSIiZ 4/2000
 4. Rozmus A., Tworzydło D., Public relations w szkolnictwie wyższym niepaństwowym [w:] Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji, pod red. S. Ślusarczyk, J. Świda, D.Tworzydło,t. II, Rzeszów 2001, s. 97-104
 5. Rozmus A., Pomianek T., Polskie szkolnictwo wyższe – antidotum na problemy rynku pracy czy kuźnia bezrobotnych [w:] Wiedza i kwalifikacje w okresie zmian – Rynek pracy intelektualnej w regionach peryferyjnych w dobie globalizacji, pod red. R. Fedyna, „Studia o gospodarce” 1/2002, WSIiZ Rzeszów 2002, s. 113-134
 6. Rozmus A, Pomianek T., Czy nasza młodzież to szansa czy problem? – Dylematy polskiego rynku pracy i polskiego szkolnictwa wyższego na tle krajów Unii Europejskiej, [w:] Sektor Prywatny w Szkolnictwie Wyższym w Polsce w Warunkach Integracji z Unią Europejską, Kielce 2003.
 7. Rozmus A. Motywy wyboru i oczekiwania wobec uzupełniających studiów magisterskich – na podstawie badań wśród studentów WSIiZ w Rzeszowie, [w:] Dylematy studiów dwustopniowych, pod red. J. Dietla, Z. Sapijaszki, Łódź 2005
 8. Rozmus A., Wizerunek uczelni niepaństwowej – empiryczne studium na temat postrzegania i oceny niepublicznego sektora usług edukacyjnych w Polsce,[w:] Uniwersytet, społeczeństwo, gospodarka, pod red. J.Chłopeckiego, Rzeszów 2006, s. 147-172
 9. Rozmus A., Edukacja wobec zmiany społecznej: od Condorceta do Druckera – selektywny przegląd sposobu definiowani roli wiedzy i edukacji w koncepcjach klasyków,[w:] Poza barierą czasu i przestrzeni. Księga jubileuszowa dla Jerzego Chłopeckiego, pod red. A. Rozmus, Rzeszów 2007,181-198
 10. Rozmus A., Świda J., Kursy distance-learning – przyszłość edukacji czy koniec uniwersytetu?, [w:] Edukacja bez granic – mimo barier, pod red. T. Smal i A. Zduniak, Wyd. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań 2008, s.433-439.
 11. Rozmus A, Ordon A., Prawno-społeczne warunki powstawania i likwidacji szkół wyższych w Polsce, [w:] Szkolnictwo wyższe wPolsce. Ustrój – prawo– organizacja, pod red. S. Waltoś, A. Rozmus, wyd.Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2008,s. 49-74.
 12. Rozmus A., Świda J., Ocena wykorzystania multimedialnego pakietu edukacyjnego w aspekcie zwiększenia skuteczności realizowanego procesu dydaktycznego, [w:] Edukacja bez granic – mimo barier. Przestrzeń Tworzenia, pod red. T. Smal i A. Zduniak, Wyd. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań 2008, s. 440 – 450
 13. Rozmus A., Świda J., Jakość usług edukacyjnych jako czynnik różnicujący ofertę dydaktyczną szkół wyższych [w:] Jakość wyrobów i usług w gospodarce rynkowej, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2008
 14. Rozmus A., Uczelnia platformą działania. Przykłady aktywności obywatelskiej studentów z USA i Wielkiej Brytanii [w:] Rola uczelni w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, pod red. J. Dietl, Z. Sapijaszka, wyd. FEP, Łódź 2009, str.285 -293
 15. Rozmus A., Pomianek T., Czy polską naukę i szkolnictwo wyższe stać na zmiany? [w:] Problemy nauki i szkolnictwa wyższego, podred. R. Maciołek, W. Maik, K. Sikora,Wydawnictwo Uczelniane WSG Bydgoszcz 2009, s. 127 – 146
 16. Rozmus A., Kursy typu distance learning jako nowa forma przekazu dydaktycznego szkoły wyższej – doświadczenia, ograniczenia i perspektywy, [w:] Doskonalenie usług edukacyjnych w szkołach wyższych w procesie integracji z Unią Europejską, pod red.J. Mączyński, A. Pawlak-Wolanin, W. Demecki, wyd. Wyższa Szkoła Menadżerska w Legnicy, Legnica 2009, str. 233-243
 17. Rozmus A., Niezbędność reformy szkolnictwa wyższego z perspektywy pracownika naukowego uczelni niepublicznej, [w:] Jaka ma być reforma szkolnictwa wyższego?, pod red. S. Waltoś i A. Rozmus, wyd. Konsorcjum Akademickie, Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie,WSZiA w Zamościu, Rzeszów 2009, str.41-56
 18. Rozmus A., Świda J., Tożsamość współczesnej szkoły wyższej – miedzy kulturą akademicką a kulturą biznesu, [w:] Kreowanie tożsamości szkoły, red. K. Chałas, B. Komorowska, wyd. KUL, Lublin 2009, str. 587-595
 19. Rozmus A., Świda J., Krajowe struktury kwalifikacji jako narzędzie poprawy jakości usług edukacyjnych, [w:] Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia, pod red. A. Czajkowska, W. Otwinowski, wyd.Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Bydgoszcz 2009, str.357-365
 20. Rozmus A., Pado K., Finansowanie szkolnictwa wyższego w Polsce – wybrane dylematy i sugerowane rozwiązania, „Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse” 2/2009
 21. Rozmus A., Kurek O., Ścieżki i rozdroża polskiej nauki i edukacji, Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki, 2 (10) 2009, Rzeszów 2009, str.164-177
 22. Rozmus A, Cyran K., Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej w Polsce i innych krajach – diagnoza i próba oceny, Kwartalnik e-Finanse, 4/2009
 23. Rozmus A., Prywatne źródła finansowania kształcenia w szkołach wyższych – wybrane dylematy ekonomiczno-społeczne, „Kwartalnik e-Finanse”, vol. 6, nr 4/2010
 24. Rozmus A., Cyran K., Rola wiedzy we współczesnych społeczeństwach [w:] Rynek pracy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, pod red. T. Pomianek, „Studia o gospodarce”, nr 1/2010(13), wyd. Instytut Gospodarki WSIiZ Rzeszów 2010, s.89 -133.
 25. Rozmus A., Problemy kształtowania wizerunku – ujecie interdyscyplinarne, [w:] Public relations w procesie kształcenia relacji z otoczeniem, pod red. D. Tworzydło, Z. Chmielewski, Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie, WSZiA w Zamościu, Rzeszów 2010, s. 299-312
 26. Rozmus A., Polska w europejskiej przestrzeni kształcenia ustawicznego – diagnoza oraz bariery rozwoju, [w:] Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego, pod red. M.Gawrońska-Garstka i A. Zduniak , Wyd. WSB, Poznań 2010, s. 95-103
 27. Rozmus A., Indywidualny styl prowadzenia zajęć, [w:] Wykładowca doskonały. Podręcznik nauczyciela akademickiego, pod red. A. Rozmus, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, str. 87-116
 28. Rozmus A., Pomianek T., Modernizacja finansowania szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce [w:] Sporne kwestie strategii rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego, pod red. H. Samsonowicz, J. Sławiński, L. Szczucki, W. Tygielski, M. Ziółkowski , Fundacja Nauki Polskiej, Warszawa 2010, s. 58-79
 29. Rozmus A,, Pomianek T., In Quest for the Right Way. Polish Scienceand Higher Education. Against International Background, [w:] Poland– Serbia. The Challenges of the Scientific Cooperation, red. Z.Paszek, wyd. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., Kraków 2010
 30. Rozmus A., Uczelnia platformą integracji społecznej, [w:] Między integracją a wykluczeniem. Wybrane problemy edukacji akademickiej osób niepełnosprawnych, pod. red. M. Struck-Peregończyk, A. Rozmus, wyd. Konsorcjum Akademickie. Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu, Rzeszów 2011, s. 13-32.
 31. Rozmus A., Na co stać szkolnictwo wyższe w Polsce?, [w:] Młodzi o problemach szkolnictwa wyższego w Polsce. Uczelnie 2.0, pod red. A. Rozmus, Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu, Rzeszów 2011, s. 15-42
 32. Rozmus A., Cyran K., Rola wiedzy we współczesnych społeczeństwach [w:] Rynek pracy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, pod red. T. Pomianek, wyd. X, poszerzone i uaktualnione, wyd. WSIiZ, Rzeszów 2011, s.70-106.
 33. Rozmus A., Współczesny uniwersytet: między elitarnością a rynkowym pragmatyzmem, [w:] Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej, pod. red. A. Cudowskiej, Wyd. TransHumana, Białystok 2011, s. 477-484
 34. Rozmus A., Cyran K., Kurek O., Struck-Peregończyk M., Ścieżki kariery naukowej pracownika uczelni – rozwiązania wybranych uczelni partnerskich, [w:] Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne, pod red. S. Waltosia i A. Rozmusa, Wyd. Wolters Kluwer Polska – LEX, Warszawa 2012, s. 273-295
 35. Rozmus A. Wybrane mierniki potencjału polskiej nauki – widziane przez pryzmat kariery naukowej, [w:] Kariera naukowa w Polsce.Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne, pod red. S. Waltosia i A.Rozmusa, Wyd. Wolters Kluwer Polska – LEX, Warszawa 2012, s. 207-232
 36. Rozmus A., Cyran K., Economic conditions of government expenditure on education in higher education system, Financial Internet Quarterly “e-Finanse” 2012, vol. 8, nr 1
 37. Rozmus A., Dziennikarze jako przywódcy opinii publicznej na temat szkoły wyższej, [w:] Współczesna kultura medialna: kontent, koncepcje, perspektywy. Doświadczenia ukraińsko-polskie, pod red. J. Łoś, Wyd. Uniwersytetu im. Ivana Franka we Lwowie, Lwów-Rzeszów, 2012, s. 70-84
 38. Rozmus A., Cyran K., Diversification of university income – polish practice and international solutions, Financial Internet Quarterly “e-Finanse” 2012, vol. 8, nr 4
 39. Rozmus A., Cyran K., Kurek-Ochmańska O., Maj-Solarz D., Struck-Peregończyk, Między autonomią a urzędniczymi wymaganiami. Praktyka działania tzw. ram kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich. Wybrane aspekty, Studia Edukacyjne, 2015, nr 37: 135-152
 40. Rozmus A., Kurek-Ochmańska O., Dynamika szkolnictwa wyższego w okresie transformacji, [w:] Szkolnictwo wyższe, uniwersytet, kształcenie akademickie w obliczu koniecznej zmiany: ekspertyza Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2015: 41-59
 41. Rozmus A., Eksploracja ukrytego programu kształcenia szkół wyższych – rozważania metodologiczne, [w:] Edukacja w badaniach pedagogicznych. Problemy – koncepcje – rozwiązania, pod red. H. Hetmańczyk, E. Kawiak i M. Musioła, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 90-106
 42. Rozmus A., Kreowanie alternatyw w edukacji – idee, uwarunkowania, oblicza, [w:] Alternatywy w edukacji, pod red. B. Śliwerskiego i A. Rozmusa, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2018, s. 291-313
 43. Rozmus A., Kurek-Ochmańska O., Version 2.0 of the individual style of conducting classes by an academic teacher in the context of contemporary changes and trends in education, 2018, e-mentor, nr 2(74), s. 4-9.

POPULAR SCIENCE ARTICLES (SELECTED)

 1. Rozmus A., Pomianek T., Szkoły wyższe: czas zmienić ofertę, Rzeczpospolita, z dnia 17.07.2002,
 2. Rozmus A., Współzawodnictwo w sektorze usług edukacyjnych, Nowe Życie Gospodarcze, nr 3/2005
 3. Rozmus A., Młodzi ludzie muszą czuć się doceniani, Nowiny, z dnia 10.12.2007 (wywiad)
 4. Rozmus A., Trzeba zmienić finansowanie edukacji, Nowiny, z dnia 13.02.2008
 5. Rozmus A., Trzeba stworzyć warunki dla uczciwej konkurencji między uczelniami, Gazeta Wyborcza – Rzeszów, z dnia 16.11.2009
 6. Rozmus A., W poszukiwaniu straconego czasu, Home&Market, nr 4/2010
 7. Rozmus A., Pomianek T., The lack of competition mechanisms damages Polish universities and isolates them from the economic environment, Polish Market No. 3 (176) 2011
 8. Rozmus A., WSIiZ idzie na Chiny i Malezję, Gazeta Wyborcza – Rzeszów, z dnia 12.12.2014 (wywiad)
 9. Rozmus A., Zdobywamy miliony na lepszy start absolwentów, Gazeta Wyborcza – Rzeszów, z dnia 05.03.2016 (wywiad)
 10. Rozmus A., Jak wypromować uczelnię z małego miasta?, Business Insider Polska, 15.09.2016 (wywiad)

Conducted courses:

Business Communication, A leader in an organization, Marketing, Public Relations in an Organization, Graduate Seminar in Psychology ( classes in polish)

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.  

Andrzej Rozmus prorektor WSIiZ

Contact data

Andrzej Rozmus
Ph.D., Assoc. Prof.
Rector of UITM
e-mail: arozmus@wsiz.edu.pl
Rector’s Office: room RA201


Rector’s office

On the appointment
Head of Rector’s Office – mgr Agnieszka Sieczek
e-mail: asieczek@wsiz.edu.pl
tel.: 017/ 866 11 65


Office hours

On the appointment
Head of Rector’s Office – mgr Agnieszka Sieczek
e-mail: asieczek@wsiz.edu.pl
tel.: 017/ 866 11 65

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content