Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie popiera postulaty zawarte w dokumencie Manifest 100 dni dla polskiej przyrody i klimatu. W tym dokumencie Koalicja Klimatyczna wspólnie z 53 organizacjami klimatycznymi, ekologicznymi oraz społecznymi apelują do komitetów wyborczych o złożenie deklaracji, że w ciągu pierwszych 100 dni sprawowania władzy podejmą pierwsze 16 kluczowych dla ochrony środowiska i klimatu decyzji, w tym rozpoczną prace nad przyjęciem ustawy o ochronie klimatu.

Organizacje podpisane pod Manifestem oczekują, że działania przyszłego rządu w zakresie ochrony klimatu i przyrody będą prowadzone równolegle na różnych płaszczyznach, w możliwie najszybszym tempie, wedle najwyższych demokratycznych standardów i z poszanowaniem najnowszej wiedzy naukowej w tych dziedzinach. Koalicja Klimatyczna zwraca uwagę, że polska przyroda jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli kraju, a ochrona klimatu – wspólną odpowiedzialnością społeczności globalnej oraz szansą na poprawę bezpieczeństwa dla nas wszystkich i przyszłych pokoleń. Bez względu na wynik wyborów, nowy rząd musi wdrożyć pilne działania na rzecz przyrody i klimatu w imieniu oraz w interesie wszystkich obywateli.

Poparcie dla Manifestu przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wpisuje się w prowadzoną przez Uczelnię politykę dbałości o zrównoważony rozwój i wdrażanie rozwiązań służących bezpieczeństwu klimatycznemu i ekologicznemu, czego wyrazem jest między innymi Strategia Zrównoważonego Rozwoju WSIiZ. Jak podkreśla Prezydent Uczelni, dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ: Dziś każda instytucja oraz osoby indywidualne powinny zaangażować się w ochronę klimatu i środowiska. Uważam, że to nasza powinność, nasze zobowiązanie nie tylko wobec planety, ale przede wszystkim przyszłych pokoleń.

Więcej o Manifeście 100 dni dla polskiej przyrody i klimatu znajdziesz TUTAJ.

***
Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem 27 organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu. Koalicjantami są organizacje z całej Polski, o różnych profilach, od badawczych po edukacyjne. Koalicja realizuje wspólnie różnorodne działania, od monitoringu prac legislacyjnych na poziomie krajowym i europejskim, poprzez organizację konferencji i warsztatów dla różnych odbiorców – przedstawicieli biznesu, urzędników, posłów, dziennikarzy, po działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. Celem jest przekonanie wszystkich wymienionych grup o potrzebie ograniczenia naszego negatywnego wpływu na środowisko, redukcji emisji i rozwoju zrównoważonej, „zielonej” gospodarki, efektywnej energetycznie, wykorzystującej w możliwie największym stopniu energię ze źródeł odnawialnych. Misją Koalicji Klimatycznej jest wspólne działanie w celu zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska.