Wspólne projekty, w tym warsztaty i szkolenia zakłada umowa partnerska między Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie a Podkarpackim Stowarzyszeniem dla Aktywnych Rodzin z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim. Dodatkowo Stowarzyszenie będzie Partnerem kierunku Praca socjalna. Umowę podpisali dziś w Rzeszowie Monika Marković – Prezeska Zarządu PSAR oraz Rektor WSIiZ dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ.

Współpraca między WSIiZ a Podkarpackim Stowarzyszeniem dla Aktywnych Rodzin będzie polegać na wymianie doświadczeń, realizacji wspólnych projektów, w tym w szczególności warsztatów oraz szkoleń. W ramach partnerstwa dla kierunku Praca socjalna planowany jest miedzy innymi udział specjalistów PSAR w przeglądzie i aktualizacji efektów kształcenia i programów studiów, prowadzenie przez pracowników Stowarzyszenia wybranych zajęć dla studentów, a także organizacja dla studentów Uczelni praktyk i staży w PSAR.

PSAR jest niezależną i apolityczną organizacją pozarządową. Jej misją jest wspieranie ludzi, w całej ich wyjątkowości, aby mogli w pełni korzystać z tego, co świat ma do zaoferowania, a także przyczyniać się do rozwoju tego świata. Główne cele i zadania PSAR obejmują:
– ochronę dzieci cierpiących w wyniku konfliktów zbrojnych, kryzysu klimatycznego i katastrof naturalnych. Zapewnienie dzieciom i ich opiekunom wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego i psychospołecznego oraz działanie na rzecz ich włączenia i integracji w nowym środowisku.
– identyfikację osób z problemami psychologicznymi lub zagrożonych cierpieniem. Prowadzenie warsztatów z budowania odporności psychicznej, świadczenie usług terapeutycznych i prowadzenie zajęć rozwojowych dla dzieci i ich opiekunów.
– podnoszenie świadomości i wspieranie praw każdego człowieka poprzez zwalczanie uprzedzeń i przemocy wobec dzieci i kobiet, prowadzenie szkoleń antydyskryminacyjnych, prowadzenie projektów na rzecz równości płci dla nastolatków i ich wychowawców, ułatwianie tworzenia sieci wsparcia w sytuacjach kryzysowych.
– umożliwienie integracji osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem. Tworzenie warunków sprzyjających integracji, angażowanie różnych interesariuszy w celu zwiększenia szans grup marginalizowanych na uczestnictwo w życiu społecznym.  

„PSAR posiada ponad 8-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, szczególnie z nieuprzywilejowanych środowisk. Wśród filarów naszej pracy znajdują się prawa człowieka (zwłaszcza prawa dziecka i równość płci) oraz pomoc humanitarna. Zrealizowaliśmy wiele projektów na rzecz młodzieży i uchodźców. Nasze „dziewczęce projekty” są jedyną tak systematyczną inicjatywą w regionie. Ośrodek TUTU stał się największym ośrodkiem MHPSS dla uchodźców w województwie, obsługując od maja 2022 r. blisko 7000 beneficjentów. Współpracujemy z władzami oświatowymi i szkołami w mieście, w ramach projektu „Szkoła, która Łączy”. Posiadamy doświadczonych ukraińskojęzycznych specjalistów, kompetentną kadrę administracyjną, niezbędny sprzęt, a także obecność w mediach i rozpoznawalność wśród ludności uchodźczej. Już teraz współpracujemy i koordynujemy działania z wieloma interesariuszami w Rzeszowie” – wyjaśnia Monika Marković Prezeska Zarządu PSAR.

„Współpraca z tak aktywnie działającą organizacją pozarządową będzie dla nas bardzo cennym doświadczeniem. Swoją działalnością o charakterze humanitarnym, edukacyjnym i aktywizującym społeczności lokalne, PSAR doskonale wpisuje się w wartości, jakie chcemy przekazywać naszym studentom kierunku Praca socjalna” – mówi dr Monika Struck-Peregończyk, Prodziekanka Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej ds. kierunku Praca socjalna – „Dzięki nawiązanemu partnerstwu, nasi zagraniczni studenci będą mogli bliżej przyjrzeć się temu, jak aktywnie i efektywnie działają polskie organizacje pozarządowe”.

Kierunek Praca socjalna odpowiada na bardzo szybko zmieniający się współczesny świat — starzejące się społeczeństwo, zwiększoną częstotliwość występowania niepełnosprawności i problemów ze zdrowiem (także psychicznym), rosnące nierówności i bezprecedensowy wzrost liczby uchodźców. Analizy rynku pracy wskazują, że pracownik socjalny to zawód, na który systematycznie rośnie zapotrzebowanie na światowym rynku pracy. Według Biura Statystyki Pracy USA liczba miejsc pracy dla pracowników socjalnych wzrośnie o 12% między 2020 a 2030 rokiem, co oznacza średnio 78 300 nowych miejsc pracy każdego roku. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oferuje kierunek Praca socjalna na ścieżce anglojęzycznej od 2023 roku.