Zmieniły się warunki aplikowania o Stypendium Rektora. Możesz je otrzymać już po I semestrze studiów. Warunkiem jest znalezienie się w 10% najlepszych studentów, którzy:

  • osiągnęli wyróżniające wyniki w nauce (szczegóły w regulaminie),
  • uzyskali dodatkowe punkty za osiągnięcia naukowe, sportowe bądź artystyczne (w semestrze poprzedzającym złożenie wniosku),
  • w wyznaczonym terminie złożyli pisemny wniosek o przyznanie stypendium.

 

W semestrze zimowym 2018/2019 nasi studenci otrzymywali stypendia w kwocie 400 zł, 600 zł lub 800 zł. W następnym semestrze możesz znaleźć się w ich gronie.

Ważne! W roku akademickim 2019/2020 o Stypendium Rektora, po zakończonym semestrze nauki, mogą ubiegać się również nowo przyjęci studenci z zagranicy!