15 listopada 2019 r. miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Gosek pod tytułem „Mediatyzacja życia społecznego jako wyzwanie dla edukacji na przykładzie szkół województwa małopolskiego”. Na podstawie pozytywnych recenzji oraz przyjętej obrony Rada Naukowa Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie nadała Autorce stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Gdy obserwujemy świat wokół nas, widzimy, że rozwój techniki i technologii stwarza ogromne możliwości komunikacyjne. Dotyczą one może nie tyle fizycznego przemieszczania się, ponieważ nadal doświadczamy stania w korkach czy irytujących opóźnień komunikacji zbiorowej, ale możliwości przesyłania słów, obrazów i dźwięków przy pomocy stale rozwijającej się i udoskonalanej infrastruktury informatycznej. Na to wszystko nakładają się postępujące procesy globalizacji, mediatyzacji, cyfryzacji. Dotykają one niemal wszystkich sfer ludzkiego życia. Wkraczają także w sferę edukacji; zwłaszcza edukacji szkolnej. Właśnie tej problematyki dotyczy rozprawa doktorska pani mgr Małgorzaty Gosek pt. „Mediatyzacja życia społecznego jako wyzwanie dla edukacji na przykładzie szkół województwa małopolskiego” przygotowana pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Adamskiego, prof. WSIiZ w Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Promotorem pomocniczym był dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ.

Jest to praca z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach, ma jednak charakter interdyscyplinarny. Dotyka bardzo mocno zagadnień związanych z pedagogiką, edukacją oraz zarządzaniem oświatą. Celem pracy było wyjaśnienie, czy, dlaczego oraz w jakim stopniu postępujący proces mediatyzacji stanowi wyzwanie dla edukacji oraz jakie zadania stają przed edukacją w kontekście tych przeobrażeń. Dla potrzeb przygotowania pracy Autorka przyjęła następującą główną hipotezę: „Mediatyzacja życia społecznego przebiegająca na tle meta-procesów: globalizacji, indywidualizacji
i komercjalizacji, przynosi konkretne efekty dla uczestników procesu edukacyjnego (ucznia i nauczyciela), a także konsekwencje dla przestrzeni edukacyjnej oraz samego procesu edukacyjnego, powodując przeobrażanie się polskich szkół”.

W toku pracy hipoteza ta została potwierdzona. Stało się to dzięki przeprowadzonym przez Autorkę badaniom ilościowym i jakościowym: ankiecie na reprezentatywnej grupie uczniów oraz wywiadom pogłębionym z wychowawcami i pedagogami szkolnymi.

Wartością dodaną pracy są sformułowane przez Autorkę rekomendacje, dotyczące kształtu edukacji przyszłości, a wynikające z faktu postępujących procesów mediatyzacji, które wywierają wpływ na mentalność oraz sposób myślenia i funkcjonowania młodych pokoleń. Szczególnie cenne jest stworzenie projektu systemu nauczania edukacji medialnej w szkołach, zawierające realne, przemyślane i konkretne propozycje rozwiązań. Warte uwagi są również postulaty dotyczące modyfikacji systemu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w szkołach w taki sposób, by uwzględniało ono uwarunkowania wynikające z procesów mediatyzacji.             

Fot: Adam Janusz/WSIiZ