Narodowy Bank Polski ogłosił Konkursy o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską (XIII edycja), doktorską i habilitacyjną (VII edycja) z zakresu nauk ekonomicznych.

W tegorocznych konkursach Narodowego Banku Polskiego mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Polski w 2019 r. oraz autorzy prac, na podstawie których w latach 2018-2019 uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Polski. Prace na konkursy mogą zgłaszać autorzy, a także – za ich zgodą – uczelnie i promotorzy.

Autorom najlepszych prac magisterskich kapituła konkursowa przyzna:

  • pierwszą nagrodę w wysokości 15 000 zł,
  • drugą nagrodę w wysokości 10 000 zł,
  • trzecią nagrodę w wysokości 7 000 zł,
  • dwa wyróżnienia po 5 000 zł.

Autorzy najlepszych prac doktorskich otrzymają:

  • nagrodę główną w wysokości 30 000 zł,
  • trzy wyróżnienia po 10 000 zł;

Kapituła konkursowa przyzna autorom najlepszych prac habilitacyjnych:

  • nagrodę główną w wysokości 50 000 zł,
  • trzy wyróżnienia po 20 000 zł.

Termin nadsyłania prac: 17 lipca 2020 r.
Regulamin oraz szczegółowe informacje dot. prac magisterskich: znajdziesz TUTAJ.
Regulamin oraz szczegółowe informacje dot. prac doktorskich i habilitacyjnych: znajdziesz TUTAJ.

Pracę zapisaną na płycie CD/DVD wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres:

Narodowy Bank Polski
Departament Edukacji i Wydawnictw
Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs na pracę magisterską lub Konkurs na pracę doktorską/habilitacyjną.

O przyjęciu pracy decyduje data stempla pocztowego.

Ogłoszenie wyników nastąpi w IV kwartale 2020 r.