Tegoroczna edycja rankingu U-Multirank potwierdziła wysoką pozycję WSIiZ wśród polskich uczelni. Najwyższe noty, czyli A – bardzo dobry, uzyskaliśmy aż w 9 podkategoriach. Najlepsze polskie uczelnie mają w tym zestawieniu tylko o dwie noty A więcej.

W aktualnej edycji rankingu „U-Multirank” uczestniczyło 1948 uczelni z 97 krajów. Polskę reprezentowało łącznie 40 uczelni. Spośród polskich uczelni, obok WSIiZ, klasyfikowane są m.in.: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański. Ranking odnotowuje również wyniki takich znanych uczelni zagranicznych jak m.in. Harvard University, University of Oxford czy University of Cambridge.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie najwyższe noty otrzymała w podkategoriach:

  • Twórczość związana ze sztuką (Art related output)
  • Publikacje interdyscyplinarne (Interdisciplinary publications)
  • Pracownicy z tytułem doktora oraz wyżej (Post-doc positions)
  • Profesjonalne publikacje kierowane do specjalistów w danej dziedzinie (Professional publications)
  • Publikacje otwarte – czyli takie, które są dostępne do pobrania bez konieczności zakupu danej publikacji (Open Access Publications)
  • Dochody ze źródeł prywatnych – bez czesnego studentów, dotacji rządowych i grantów instytucji non-profit (Income from private sources)
  • Spin off – formy powstałe w wyniku transferu wiedzy uczelni (Spin-offs)
  • Dochody z rozwoju profesjonalnego: studia podyplomowe i szkolenia (Income from continuous professional development)
  • Odsetek kadry zagranicznej (International academic staff).

Uczelnie z najwyższą liczbą ocen A (bardzo dobrych) to: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (11), SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (11) oraz Uniwersytet Medyczny w Warszawie (10). Kolejne miejsce zajmują ex aequo: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa i Uniwersytet Jagielloński – po 9 ocen w kategorii A. 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jest częścią globalnego projektu rankingowego uczelni wyższych o nazwie „U-Multirank” od roku 2014, czyli od momentu jego powstania. Wyniki uzyskiwane przez WSIiZ w rankingu „U-Multirank” jednoznacznie potwierdzają, że Uczelnia jest nie tylko jedną z najlepszych niepublicznych uczelni w Polsce, ale także ważnym partnerem biznesowym dla wielu firm z Polski i zagranicy. Osiągane przez nią wysokie i stabilne oceny nie są przypadkowe, lecz są wynikiem ciężkiej pracy i ambitnej strategii –  podsumowuje wyniki rankingu dr Justyna Berniak-Woźny, Pełnomocnik Prezydenta ds. Umiędzynarodowienia Uczelni.

 

„U-Multirank” to niezależny ranking opracowany w ramach programu Komisji Europejskiej Erasmus + przez konsorcjum pod kierownictwem Center for Higher Education (CHE) w Niemczech, Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) Uniwersytetu Twente oraz Centre for Science and Technology Studies (CWTS) Uniwersytetu Leiden w Holandii. Ten pierwszy globalny ranking wielokryterialny, daje wielowymiarowy obraz funkcjonowania uczelni wyższych poprzez ich ocenę w pięciu różnych obszarach: kształcenie i uczenie się, badania, orientacja międzynarodowa, zaangażowanie regionalne i transfer wiedzy. U-Multirank wykorzystuje do tego celu 39 różnych wskaźników, za pomocą których uczelnie są oceniane i porównywane w różnych obszarach i dziedzinach działalności, w oparciu o 5-stopniową skalę: 1/A – ocena bardzo dobra; 2/B – ocena dobra; 3/C – ocena średnia; 4/D – ocena poniżej średniej; 5/E – ocena niska. W ten sposób U-Multirank daje pełny obraz silnych i mocnych stron każdej ujętej w rankingu uczelni.

Odwiedź stronę rankingu: www.umultirank.org