Wymiana doświadczeń, realizacja wspólnych projektów i organizacja wspólnych przedsięwzięć, to główne założenia umowy partnerskiej między Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie a Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania. W wyniku umowy MOPS w Rzeszowie staje się partnerem strategicznym dla kierunku Praca socjalna.

Umowę o współpracy w dniu 6 czerwca br. podpisali Joanna Wisz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie oraz Rektor WSIiZ dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ.

Współpraca między WSIiZ a MOPS w Rzeszowie będzie polegać na wymianie doświadczeń, realizacji wspólnych projektów, w tym w szczególności warsztatów oraz szkoleń, w celu podnoszenia kwalifikacji pracowników MOPS oraz studentów, absolwentów i pracowników WSIiZ. W ramach partnerstwa dla kierunku Praca socjalna planowany jest miedzy innymi udział specjalistów MOPS w przeglądzie i aktualizacji efektów kształcenia i programów studiów, prowadzenie przez pracowników MOPS wybranych zajęć dla studentów, a także organizacja dla studentów Uczelni praktyk i staży w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

Z wielką satysfakcją podpisałam umowę partnerską z WSIiZ na realizację praktyk w obszarze pracy socjalnej z anglojęzycznymi studentami. Żywię nadzieję, że doświadczenie MOPS w Rzeszowie w świadczeniu pracy socjalnej pozytywnie ukształtuje podejście praktyczne studentów do przyszłej roli zawodowej i wsparcia drugiego człowieka we wrażliwych obszarach jego życia i funkcjonowania. Liczę na owocną współpracę i wspólną wymianę doświadczeń zmierzających do tworzenia innowacyjnych rozwiązań w różnych sferach codziennego funkcjonowania, służących dobru drugiego człowieka – powiedziała Joanna Wisz, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

Partnerstwo z MOPS w Rzeszowie: Wspieranie edukacji i zaangażowanie studenckie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie to dla nas partner o znaczeniu strategicznym. W kształceniu pracowników socjalnych, czyli przyszłych kadr pomocy społecznej, niezwykle ważny jest kontakt z praktykami, czyli doświadczonymi osobami wykonującymi tę pracę na co dzień. Ważne jest też pokazanie roli i działań instytucji zaangażowanych w pomoc społeczną i pracę socjalną. Taką instytucją jest właśnie MOPS – mówi dr Monika Struck-Peregończyk, Prodziekanka Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej ds. kierunku Praca socjalna – Dzięki nawiązanemu partnerstwu, nasi zagraniczni studenci będą mogli bliżej przyjrzeć się temu, jak aktywnie i efektywnie działają w Polsce instytucje pomocy społecznej, a nasz kierunek zyska wsparcie merytoryczne od doświadczonego partnera. Mamy też nadzieję, że nasi studenci, poprzez praktyki studenckie i działania wolontariackie organizowane we współpracy z MOPS, będą mogli włączyć się w życie lokalnej społeczności.

Kierunek Praca socjalna odpowiada na bardzo szybko zmieniający się współczesny świat — starzejące się społeczeństwo, zwiększoną częstotliwość występowania niepełnosprawności i problemów ze zdrowiem (także psychicznym), rosnące nierówności i bezprecedensowy wzrost liczby uchodźców. Analizy rynku pracy wskazują, że pracownik socjalny to zawód, na który systematycznie rośnie zapotrzebowanie na światowym rynku pracy. Według Biura Statystyki Pracy USA liczba miejsc pracy dla pracowników socjalnych wzrośnie o 12% między 2020 a 2030 rokiem, co oznacza średnio 78 300 nowych miejsc pracy każdego roku. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oferuje kierunek Praca socjalna na ścieżce anglojęzycznej od 2023 roku.