W ramach Seminariów doktoranckich prowadzonych przez WSIiZ możliwe jest uzyskanie stopnia doktora w dyscyplinach: Nauki o komunikacji społecznej i mediach, Ekonomia i finanse lub Nauki medyczne. Oferta dotyczy osób, które chcą realizować doktorat w trybie eksternistycznym. Udział w seminariach umożliwia zdobycie odpowiednich kompetencji oraz uzyskanie zaświadczenia o osiągnięciu efektów kształcenia na 8 poziomie Polskich Ram Kwalifikacji, co jest niezbędne do wszczęcia postępowania o uzyskanie stopnia naukowego doktora.

W wyniku ostatniej ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie decyzją Ministra Edukacji i Nauki otrzymała kategorię B+ w dyscyplinach: nauki medyczne oraz ekonomia i finanse . Dzięki temu po raz pierwszy w swojej historii WSIiZ uzyskała uprawnienia do nadawania w tych dyscyplinach stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego. Jednocześnie, dzięki uzyskaniu kategorii A, WSIiZ utrzymała uprawnienia w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach, w której nabór na seminarium doktoranckie odbywa się w sposób ciągły, rozszerzając je jednocześnie o uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Seminarium doktoranckie w dyscyplinie: Ekonomia i finanse

Na seminarium doktoranckie w dyscyplinie ekonomia i finanse zapraszamy wszystkich chcących spojrzeć na zagadnienia ekonomii i finansów z naukowego punktu widzenia. Nieraz po skończeniu studiów absolwenci myślą o dalszym rozwoju, ale nie mają na to konkretnego pomysłu i możliwości. Seminarium doktoranckie może wspomóc w tym procesie osoby chcące poświęcić się nauce, przeprowadzimy naszych uczestników przez proces przygotowania rozprawy doktorskiej zakończony uzyskaniem stopnia doktora – mówi dr Anna Lewandowska, kierownik Seminarium doktoranckiego w dyscyplinie naukowej ekonomia i finanse, adiunkt w Katedrze Zarządzania WSIiZ.

Seminarium doktoranckie w dyscyplinie: Nauki medyczne

Seminarium doktoranckie w dyscyplinie nauki medyczne skierowane jest do absolwentów kierunków powiązanych z medycyną i ochroną zdrowia, w których obszar zainteresowań naukowych wpisuje się dyscyplina nauk medycznych. To oferta nie tylko dla lekarzy, ale również magistrów pielęgniarstwa, fizjoterapii czy kosmetologii. Osoby ambitne, które chciałyby rozwijać swoją karierę naukową, uzyskają szansę doskonalenia swojej wiedzy i wzrostu kompetencji medycznych. Udział w seminarium umożliwi również dalszy awans zawodowy oraz rozwój umiejętności naukowo-badawczych –  mówi dr hab. Anna Tabęcka-Łonczyńska, prof. WSIiZ, kierownik Seminarium doktoranckiego w dyscyplinie nauki medyczne, profesor w Katedrze Biotechnologii i Biologii Komórki WSIiZ.

Seminarium doktoranckie w dyscyplinie: Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Ponad 30 obronionych na naszej Uczelni rozpraw doktorskich w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz liczne grono uczestników seminarium doktoranckiego z tej dyscypliny potwierdza zarówno naszą skuteczność, jak też i zainteresowanie wielu osób uzyskaniem stopnia doktora w tym obszarze. Nasi kandydaci reprezentują bardzo różne środowiska (biznes, edukacja, NGO, media, samorząd) i wywodzą się z wielu różnych dyscyplin. Ich ciężka praca i wysiłek włożony w edukację własną, rozwój naukowy i solidne przygotowanie rozprawy doktorskiej skutkują dobrymi obronami rozpraw oraz pozytywnymi opiniami recenzentów pochodzących z wiodących polskich uczelni – mówi dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ, kierownik Seminarium doktoranckiego w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach, profesor w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSIiZ.

Dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ, Prorektor WSIiZ ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej:
Wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej potwierdziły, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jest uczelnią dojrzałą, konsekwentnie realizującą politykę rozwoju w kierunku uczelni akademickiej. Uzyskanie uprawnień doktorskich i habilitacyjnych traktujemy jako naturalny rozwój WSIiZ: budowa kadry i infrastruktury badawczej Kolegium Medycznego była w ostatniej dekadzie priorytetem dla WSIiZ, a w dyscyplinie ekonomia i finanse od wielu lat naukowcy WSIiZ prowadzą wysokojakościowe i wyspecjalizowane badania nad finansami publicznymi i rynkiem pracy. Mamy ambicje, aby w rozwój potencjału naukowego WSIiZ włączali się także zewnętrzni partnerzy, przedstawiciele sektora gospodarki i administracji publicznej. Jednym ze sposobów na oddziaływanie działalności naukowej Uczelni na otoczenie są właśnie seminaria doktoranckie, stanowiące platformę wymiany poglądów i idei.

Seminaria doktoranckie: najważniejsze zasady

Seminaria mają pomóc kandydatom do stopnia doktora w przygotowaniu pracy doktorskiej, a w konsekwencji – w uzyskaniu stopnia doktora w wybranej dyscyplinie. Udział w seminariach umożliwi kandydatom do stopnia doktora m.in. zdobycie odpowiednich kompetencji oraz uzyskanie zaświadczenia o osiągnięciu efektów kształcenia na 8 poziomie Polskich Ram Kwalifikacji, co jest niezbędne do wszczęcia postępowania o uzyskanie stopnia naukowego doktora. WSIiZ może również procedować obecnie doktoraty w trybie eksternistycznym we wskazanych powyżej dyscyplinach naukowych.

Więcej o ofercie i rekrutacji na seminaria doktoranckie prowadzone we WSIiZ znaleźć można TUTAJ.

Filmy dotyczące seminariów doktoranckich WSIiZ można obejrzeć na YouTube.