BIP WSIiZ

Prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas

Profesor nauk o mediach w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. 

Profesor honorowy WSIiZ.

Zatrudniony w Wyższej Szkole informatyki i Zarządzania od 2011 roku.

Ukończył w 1967 studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1972 uzyskał stopień naukowy doktora, w 1991 obronił habilitację. W 1992 otrzymał tytuł profesorski. W latach 70. był stypendystą Sorbony i Uniwersytetu Stanforda, w latach 1990 Korea Foundation, profesorem Institute for European Studies w Wiedniu, State University of New York w Buffalo.

W latach 1968–1972 pracował w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, pełnił następnie funkcję sekretarza naukowego Ośrodka Badań Prasoznawczych. W pierwszej połowie lat 90. był profesorem w Instytucie Studiów Europejskich w Wiedniu. Prowadził wykłady w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Akademii Obrony Narodowej i na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie pełnił funkcję kierownika Katedry Komunikowania i Mediów Społecznych. W latach 2002 – 2003 sprawował urząd Sekretarza Stanu ds. Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu. W maju 2003 został powołany przez Senat w skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W latach 2011 – 2018 był kierownikiem Katedry Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSIiZ. Jest członkiem Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Polskiej Akademii Nauk.

W 1986 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a 2000 Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

 

https://orcid.org/0000-0003-0777-6963

2012

1. „Hipokryzja, terroryzm i populizm tabloidów”, w: Wartość mediów – od wyzwań do szans, pod red. A. Baczyńskiego i M. Drożdża, Tarnów: Biblios, s. 331-346.
2. Nauki o mediach : baza czy nadbudowa teorii nauk społecznych W: Człowiek, media, edukacja. Kraków, 2012. s. 127-131
3. Gazeta wymierający gatunek : mane, tekel, fares? W: 350 [Trzysta pięćdziesiąt] lat prasy polskiej. Warszawa, 2012. s.. 237-246
4. „Gdzie są chłopcy z tamtych lat?. Analiza wizerunku medialnego na wybranych przykładach”, w: Marketing polityczny. Doświadczenia polskie, pod red. R. Wiszniowski, A. Kasińska-Metryka, Toruń: Adam Marszałek, 2012, s. 279-288
5. „Cyfrowe nadzieje edukacyjne, rozczarowania, realia, ani fanfary, ani elegie, Neodidagmata vol. 33-34, 2011-2012, s. 93-104, 978-83-232-2424-2
6. Media w tworzeniu wirtualnego świata i jego obrazu, Nasza cyfrowa przyszłość, pod red. Lecha Zachera, Komitet Prognoz “Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2012, s. 65-80, 978-83-61236-29-0

Publikacje 2013

Nauki o mediach. Prekursorzy – ojcowie założyciele – medioznawcy/mediolodzy, Zeszyty Prasoznawcze, 2013-1,s. 11-25.
Od wielo do interdyscyplinarności (z dziejów wiedzy o komunikowaniu), Studia medioznawcze, 2013, nr 3, s. 11-22.
Publikacje 2015

2014
Smartfon – krynica mądrości czy głupoty, w: Mądrość mediów, M. Drożdż, red., Biblos, Tarnów 2014, s. 171-178.ISBN 978-83-7793-285-8

2015
Praca i wyzysk w mediach społecznościowych czy Tom Sawyer globalnej wiosce, J. Morbitzer, red. Człowiek-Media-Edukacja, Wydawnictwo WSB, Dąbrowa Górnicza 2015, s. 75-81, ISBN 978-83-64927-39-3

Media a bezpieczeństwo narodowe, w: P. Sienkiewicz, red., Nie-bezpieczny świat. Systemy-Informacja-Bezpieczeństwo, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2015, s. 123-132. ISBN 978-83-7523-427-5

2016

GOBAN-KLAS, Tomasz. Diagnoza medialna jako fundament opisu stanu mediów. W: Red. G. Ptaszek, Media.pl Badania nad mediami, ISBN: 978-83-65705-03-7
[online]. S.l.: s.n., 2016. s. 52-69. Pobrano: http://libron.pl/katalog/czytaj/id/234.

GOBAN-KLAS, Tomasz. Twórcza destrukcja dziennikarstwa od zwartej do rozproszonej postaci, W: Tadeusz Kononiuk, Ksenia Kakareko, Zawód dziennikarza wobec współczesnych wyzwań, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2016. s. 275-295. ISBN 978-83-7545-699-8

GOBAN-KLAS, Tomasz. Termin „media” – krytyka, obrona i objaśnienie, W:
Między Klio a Themis: Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi, pod red. Janusza Adamowskiego i in. ; Wydawnictwo Naukowe „Silva Rerum”, Warszawa, Poznań 2016, s. 310-322. ISBN 978-83-64447-80-8

GOBAN-KLAS, Tomasz. Franciszek w erze komunikacji i mediow naszych czasów. W: Sztuka komunikacji według Franciszka. Warszawa: PWN, 2016. s. 14-32. ISBN: 9788301184896

GOBAN-KLAS, Tomasz. Identyfikacja, rejestracja, inwigilacja w państwie nadzoru. W: Red. J. Jaskiernia & K. Spryszak, Uniwersalne standardy ochrony praw człowieka a funkcjonowanie systemów politycznych w dobie wyzwań globalnych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. s. 526-535. ISBN: 978-83-8019-222-5

GOBAN-KLAS, Tomasz. Majstersztyk autopromocji – od celebryty biznesu do celebryty polityki. Kariera Donalda Trumpa. W: Red. A. Kasińska-Metryka, Ideowe i pragmatyczne uwarunkowania marketingu politycznego. S.l.: Uniwersytet im Jana Kochanowskego w Kielcach, 2016. s. 115-128. ISBN: 978-83-65139-63-4

GOBAN-KLAS, Tomasz. „Księga jubileuszowa w koncepcji Regisa Debreya, w: Ład społeczny i jego przedstawienia, pod red. Tomasza Nawrockiego i Wojciecha Swiątkiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 9-16. ISBN: 978-83-8012-813-2

2017

Technologie kształcenia jako czynniki „twórczej destrukcji” edukacji szkolnej, Kultura, edukacja, technologia kształcenia. Konteksty nowomedialne, pod red. Wojciecha Skrzydlewskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznać 2017, s. 61-68. ISSN 978-83-232-3247-6

Strachy i terroryzm w globalnej wiosce, Strach, wstręt, wstyd i inne fobie, pod red. Małgorzaty Czapigi i Katarzyny Konarskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, s. 55-70, ISSN 978-83-229-3579-8

Tomek Sawyer i przyjaciele w globalnej facebookowej wiosce , red. Jan Kreft, Facebook. Oblicza i dylematy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakow 2017, s. 11-22. ISBN: 978-83-233-4317-2

Religious Taming of the Digital Continent: From John Paul II to Francis., Perspektywy Kultury/Perspective on Culture, nr 16/2017, s. 45-56, ISSN 2081-1446

Suma (prawie) wszystkich strachów, Refleksje, nr 5/2017, s. 10-17, ISSN 1425- 5383

2018 rok

1. Teolodzy, etycy, mediologdzy, pedagodzy – łączcie się, w: Teologia środków społecznego przekazu w naukach o mediach, pod red. J. Olędzkiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2018, s. 121-136, ISBN 978-83-8090-477-4

2. Reformacja: Salwy Lutra z Drukarń Wittenbergi. Pokaz technologii i moc Volksbibel, czyli jak medium stało się przekazem. w: Idee Reformacji w tradycji społeczno-politycznej od XVI do XXI wieku, pod red. T. Kononika i K. Seroki, Wydawca: Grupa Cogito, Warszawa 2018, , s. 193-198. ISBN:978-83-85534-95-2

3. Wielka czwórka dobroczyńców naszego świata czy czterech Jeźdźców Apokalipsy? Google, Amazon, Facebook i Apple, „Zarządzanie w Kulturze”, 2018, Tom 19, Numer 1, s. 43–55 ISBN 1896-8201 14 pkt.

4. Blisko – bliżej – najbliżej. Zasady i styl komunikacji papieża Franciszka, Etyka mediów – utopia czy powinność, w: Katarzyna Drąg (red.), ks. Michał Drożdż (red.), Biblos, Tarnów 2018, s, 147-159 ISBN 978-83-7793-482-1

5. Luther and Company a Masterpiece of Religious and Political Marketing, w: Fashion Politics. The Strategic direction of political marketing. Ed. Rafał Dudała, Kielce 2018, pp. 59-66. ISBN 978-83-65850-45-4

6. Superman autopromocji – od developera do prezydenta USA, w: Amerykańskie wybory prezydenckie w erze postprawdy, Aktorzy, strategie, konteksty, pod red. J. Misiuna, M.. Molędsa-Zdziech, S. Łubiarz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018, str. 293-301

7. Wolnoć Tomku, w swoim domku, Qui bene dubiat, bene sciet, Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, pod red Janusza Bartym, Jakuba Chwalby, Ryszarda Markiewicza, Pawła Wasilewskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s.163-170

8. Cywilizacja medialna epoki antropocenu, w: E-świat bez granic i uprzedzeń, pod red. Janusza Morbitzera, Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, Dąbrowa Górnicza, 2018, s. 15-24, ISBN 978-83-65621-08-5

9. Goban-Klas, Tomasz. Reformacja: Salwy Lutra z Drukarń Wittenbergi. Pokaz technologii i moc Volksbibel, czyli jak medium stało się przekazem. W: Idee reformacji w tradycji społeczno-politycznej od XVI do XXI wieku. 2018. s. 193-198.

10. Goban-Klas, Tomasz. STALIN – PREKURSOR „#MeToo”. ZDANIE, PISMO STOWARZYSZENIA „KUŹNICA”, 2018, 1-2/2018: 130-130. ISSN 0137-3242

Goban-Klas, Tomasz. Wielka czwórka dobroczyńców naszego świata czy czterech Jeźdźców Apokalipsy? Google, Amazon, Facebook i Apple. Zarządzanie w kulturze, 2018, 19.1: 43-55. ISSN 1896-8201

Goban-Klas, Tomasz. Luther and company: a masterpiece of religious and political marketing. W: Fashion politics. The strategic directions of political marketing. 2018. s. 59-65.

Goban-Klas, Tomasz. Wolnoć, Tomku, w swoim domku?. W: Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej. 2018. s. 153-162.

Goban-Klas, Tomasz. Superman autopromocji: od dewelopera do fotela prezydenta USA. W: Amerykańskie wybory prezydenckie w erze postprawdy – aktorzy, strategie, konteksty. 2018. s. 293-300.

2019 rok

1. Dekompozycja sfery publicznej w erze nowych mediów, w: Zaufanie do mediów – między brakiem a.naiwnością, ks. Michał Drożdż (red.) Biblos, Tarnów 2019. ISBN 978-83-7793-648-1161-174

2. Internet dwóch prędkości – szansa czy zagrożenie dla użytkowników? Prace Komisji Europejskiej w kwesti Open Internet oraz Netnteutrality, w: Regionalne systemy ochrony praw człowieka, pod red. J. Jaskierni i K. Spryszaka, Adam Marszałek, Toruń, 2019, s. 462-467, ISBN 978-83-66220-86-7

3. Seria nad seriami: „Biblioteka Narodowa (1919-) trwałość i pamięć , „Biblioteka Narodowa 1919-2019. Księga jubileuszowa serii”, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2019, s. 484-488.

O komputerach i ludziach, w: Studia humana, 2019,

Etyka samouczących się algorytmów, w: Etyka mediów –, w: Katarzyna Drąg (red.), ks. Michał Drożdż (red.), Biblos, Tarnów 2020

Great Benefactors or Four Horsemen of the Apokalipse? Google, Amazon, Facebook and Apple, International Relation Review, Lviv 2019 (5), s. 95-105 ISSN 2617-412X
Uniwersytet Lwowski

Prowadzone przedmioty:

Nauka o komunikowaniu, Teoria komunikowania masowego, Współczesne media, Cywilizacja medialna.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

Prof Tomasz Goban Klas

DANE KONTAKTOWE

Prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas
Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
e-mail: tgoban@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA246
tel.: 017/866 14 87


 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content