BIP WSIiZ

Mgr Łukasz Bis, EMBA

Prodziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej ds. kierunku Digital Marketing

Dyrektor Centrum Innowacji i Wzornictwa Praktycznego WSIiZ

Prodziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej ds. kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna w latach 2016-2021

Asystent w Zakładzie Grafiki Komputerowej.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2007 roku.

Absolwent programu Master of Didactics (University of Groningen, Holandia, 2020), Executive Master of Business Administration (Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie, 2019), Magister Informatyki i ekonometrii (specjalność Technologie internetowe sieci globalnych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 2008), absolwent specjalnej ścieżki kształcenia Szkoła Liderów.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół nowoczesnych technik komunikacyjnych, w szczególności wirtualnej rzeczywistości (i ogólnie pojętej XReality), digitalizacji obiektów, spacerów wirtualnych, druku przestrzennego oraz zagadnień związanych z wykorzystaniem powyższych w komunikacji.

Jest członkiem Branżowej Rady ds. Kompetencji IAB Polska, a także Sektorowej Rady ds. Komunikacji Marketingowej, gdzie pełni rolę Lidera Grupy ds. Badań. Jest Design Thinkerem, realizuje wiele projektów z obszaru odpowiedzialności społecznej, zaangażowany w ruch proekologiczny. Wielokrotnie zasiadał w jury konkursów związanych z przedsiębiorczością (Hackathonów, GameJamów, konkursów wzorniczych). Związany z Centrum Innowacji i Wzornictwa Praktycznego. Jest głównym organizatorem Konferencji InternetBeta (kultowej konferencji zrzeszające różne środowiska związane z Internetem), a także spotkań XRAii. Zagorzały fan TEDTalks’ów. Ekspert NAWA.

Prywatnie – posiada pszczoły (niewielką pasiekę), a także propaguje zdrowy styl życia (w tym zero waste oraz slow life). Uwielbia LEGO.

 

https://orcid.org/0000-0002-1692-887X

Gawroński, S., Szewczyk, M., Bis, Ł., (red.) (2022). Social and marketing communication in education and didactics. International experiences., Rzeszów: Wydawnictwo Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Gawroński, S., Szewczyk, M., Bis, Ł., (red.) (2022). New technologies in social and marketing communication, Rzeszów: Wydawnictwo Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Bis, Ł., Głodek, P., (2022), Virtual Reality as a new tool in modern education. W: Gawroński, S., Szewczyk, M., Bis, Ł., (red.) (2022). Social and marketing communication in education and didactics. International experiences., Rzeszów: Wydawnictwo Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Gawroński, S., Bis, Ł., Bajorek, K., Napora, A. & Jeżowski, M. (2021). Education in the Field of Marketing Communication. Divergent Expectations of System Participants -Experiences of 4 Countries. Social Communication, 7 (1) 156-166. https://doi.org/10.2478/sc-2021-0014

Gawroński S, Tworzydło D, Bajorek K, Bis Ł. A Relic of Communism, an Architectural Nightmare or a Determinant of the City’s Brand? Media, Political and Architectural Dispute over the Monument to the Revolutionary Act in Rzeszów (Poland). Arts. 2021; 10(1):8. https://doi.org/10.3390/arts10010008

Tworzydlo D., Gawronski S., Szuba P., Bis Ł., The Condition of the Public Relations Industry in Poland: Current Situation and Threats Related to COVID-19, European Research Studies Journal, Volume XXIII, Special Issue 2, 713-732, 2020, doi: https://doi.org/10.35808/ersj/1894

Bis, Ł., Bannatyne, M., Radomski, K., & Szejerka, K. (2019). Internet and Mobile Applications in Work Life and Private Life of Digital Marketers – Methodology of Research, Social Communication5(2), 111-116. doi: https://doi.org/10.2478/sc-2019-0014

Bis, Ł. (2018). Virtual Reality. Now., Social Communication4(s1), 121-127. doi: https://doi.org/10.2478/sc-2018-0030

Prowadzone przedmioty:

Projektowanie uniwersalne, Myślenie projektowe, Design Thinking, Grafika multimedialna, Pracownia technik projektowania i technik przekazu, Komunikacja wizualna, Systemy wirtualnej rzeczywistości, Grafika trójwymiarowa, Grafika komputerowa i wizualizacja, Modelowanie geometryczne, Podstawy projektowania graficznego, Corporate Identity, Grafika wektorowa, Podstawowe oprogramowanie graficzne, Animacja i techniki chwytania ruchu, Grafika komputerowa z elementami HCI, Video mapping, Projektowanie opakowań, Projektowanie znaku i systemów identyfikacji wizualnej, Skanowanie trójwymiarowe.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

Centrum Innowacji i Wzornictwa Praktycznego
Zakład Grafiki Komputerowej

Kampus WSIiZ w Kielnarowej

Centrum Edukacji Miedzynarodowej

pokój: KM13

tel.: 17 866 14 70

e-mail: lbis@wsiz.edu.pl
Kielnarowa 386A

36-020 Tyczyn

 

Profil na LinkedIn

 


KONSULTACJE

Konsultacje: poniedziałek 11:30-13:00 (KM13 lub online)

 

Vice-Dean of Faculty of Media and Social Communication for Digital Marketing

Director of Innovation and Practical Design Center

Vice-Dean of Faculty of Media and Social Communication for Computer Graphics and Multimedia Production in years 2016-2021

Assistant in the Department of Computer Graphics.

Employed at the University of Information Technology and Management since 2007.

A graduate of the Master of Didactics program (University of Groningen, the Netherlands, 2020), Executive Master of Business Administration (University of Management in Warsaw, 2019), Master of Computer Science and Econometrics (specialization: Internet technologies of global networks, University of Information Technology and Management in Rzeszów, 2008 ), a graduate of the special education path School for Leaders.

His scientific interests are focused on modern communication techniques, in particular virtual reality (and generally understood XReality), digitization of objects, virtual walks, 3D printing and issues related to the use of the above in communication.

He is a member of the Industry Competence Council of IAB Polska, as well as the Sectoral Council for Marketing Communication, where he is the Group Leader for Research. He is a Design Thinker, implements many projects in the area of ​​social responsibility, and is involved in the pro-ecological movement. He has sat on the jury of competitions related to entrepreneurship (Hackathons, GameJams, design competitions) many times. Associated with the Center for Innovation and Practical Design. It is the main organizer of the InternetBeta Conference (a cult conference associating various Internet-related communities), as well as XRAii meetings. A die-hard fan of TEDTalks. Expert of The Polish National Agency for Academic Exchange.

Privately – he has bees (a small apiary) and promotes a healthy lifestyle (including zero waste and slow life). He loves LEGO.

 

https://orcid.org/0000-0002-1692-887X

Gawroński, S., Szewczyk, M., Bis, Ł., (red.) (2022). Social and marketing communication in education and didactics. International experiences., Rzeszów: Publisher University of Information Technology and Management in Rzeszow

Gawroński, S., Szewczyk, M., Bis, Ł., (red.) (2022). New technologies in social and marketing communication, Rzeszów: Publisher University of Information Technology and Management in Rzeszow

Bis, Ł., Głodek, P., (2022), Virtual Reality as a new tool in modern education. In: Gawroński, S., Szewczyk, M., Bis, Ł., (red.) (2022). Social and marketing communication in education and didactics. International experiences., Rzeszów: Publisher University of Information Technology and Management in Rzeszow

Gawroński, S., Bis, Ł., Bajorek, K., Napora, A. & Jeżowski, M. (2021). Education in the Field of Marketing Communication. Divergent Expectations of System Participants -Experiences of 4 Countries. Social Communication, 7 (1) 156-166. https://doi.org/10.2478/sc-2021-0014

Gawroński S, Tworzydło D, Bajorek K, Bis Ł. A Relic of Communism, an Architectural Nightmare or a Determinant of the City’s Brand? Media, Political and Architectural Dispute over the Monument to the Revolutionary Act in Rzeszów (Poland). Arts. 2021; 10(1):8. https://doi.org/10.3390/arts10010008

Tworzydlo D., Gawronski S., Szuba P., Bis Ł., The Condition of the Public Relations Industry in Poland: Current Situation and Threats Related to COVID-19, European Research Studies Journal, Volume XXIII, Special Issue 2, 713-732, 2020, doi: https://doi.org/10.35808/ersj/1894

Bis, Ł., Bannatyne, M., Radomski, K., & Szejerka, K. (2019). Internet and Mobile Applications in Work Life and Private Life of Digital Marketers – Methodology of Research, Social Communication, 5(2), 111-116. doi: https://doi.org/10.2478/sc-2019-0014

Bis, Ł. (2018). Virtual Reality. Now., Social Communication, 4(s1), 121-127. doi: https://doi.org/10.2478/sc-2018-0030

Conducted courses:

Universal Design, Design thinking, Design Thinking, Multimedia graphics, Design and communication techniques studio, Visual communication, Virtual reality systems, 3D graphics, Computer graphics and visualization, Geometric modeling, Graphic design basics, Corporate Identity, Vector graphics, Basic graphic software, Animation and motion capture techniques, Computer graphics with HCI elements, Video mapping, Packaging design, Designing signs and visual identification systems, Three-dimensional scanning.

Materials for students are available at the relevant courses at the Moodle platform.

 

Contact data

Center of Innovation and Practical Design

Department of Computer Graphics

UITM Campus in Kielnarowa

Center of International Education

room: KM13

phone: +48 17 866 14 70

e-mail: lbis@wsiz.edu.pl

386A Kielnarowa

Tyczyn 36-120

LinkedIn profile


Office hours

Monday, 11:30-13:00 (KM13 or online)

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content