Mgr Łukasz Bis, EMBA

Asystent w Zakładzie Grafiki Komputerowej.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2007 roku.

Absolwent programu Master of Didactics (University of Groningen, Holandia, 2020), Executive Master of Business Administration (Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie, 2019), Magister Informatyki i ekonometrii (specjalność Technologie internetowe sieci globalnych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 2008), absolwent specjalnej ścieżki kształcenia Szkoła Liderów.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół nowoczesnych technik komunikacyjnych, w szczególności wirtualnej rzeczywistości (i ogólnie pojętej XReality), digitalizacji obiektów, spacerów wirtualnych, druku przestrzennego oraz zagadnień związanych z wykorzystaniem powyższych w komunikacji.

Jest członkiem Branżowej Rady ds. Kompetencji IAB Polska, a także Sektorowej Rady ds. Komunikacji Marketingowej, gdzie pełni rolę Lidera Grupy ds. Badań. Jest Design Thinkerem, realizuje wiele projektów z obszaru odpowiedzialności społecznej, zaangażowany w ruch proekologiczny. Wielokrotnie zasiadał w jury konkursów związanych z przedsiębiorczością (Hackathonów, GameJamów, konkursów wzorniczych). Związany z Centrum Innowacji i Wzornictwa Praktycznego. Jest głównym organizatorem Konferencji InternetBeta (kultowej konferencji zrzeszające różne środowiska związane z Internetem), a także spotkań XRAii. Zagorzały fan TEDTalks’ów.

Prywatnie – posiada pszczoły (niewielką pasiekę), a także propaguje zdrowy styl życia (w tym zero waste oraz slow life). Uwielbia LEGO.

 

https://orcid.org/0000-0002-1692-887X

Tworzydlo D., Gawronski S., Szuba P., Bis Ł., The Condition of the Public Relations Industry in Poland: Current Situation and Threats Related to COVID-19, European Research Studies Journal, Volume XXIII, Special Issue 2, 713-732, 2020, doi: https://doi.org/10.35808/ersj/1894

Bis, Ł., Bannatyne, M., Radomski, K., & Szejerka, K. (2019). Internet and Mobile Applications in Work Life and Private Life of Digital Marketers – Methodology of Research, Social Communication5(2), 111-116. doi: https://doi.org/10.2478/sc-2019-0014

Bis, Ł. (2018). Virtual Reality. Now., Social Communication4(s1), 121-127. doi: https://doi.org/10.2478/sc-2018-0030

Prowadzone przedmioty:

Myślenie projektowe, Design Thinking, Grafika multimedialna, Pracownia technik projektowania i technik przekazu, Komunikacja wizualna, Systemy wirtualnej rzeczywistości, Grafika trójwymiarowa, Grafika komputerowa i wizualizacja, Modelowanie geometryczne, Podstawy projektowania graficznego, Corporate Identity, Grafika wektorowa, Podstawowe oprogramowanie graficzne, Animacja i techniki chwytania ruchu, Grafika komputerowa z elementami HCI, Video mapping, Projektowanie opakowań, Projektowanie znaku i systemów identyfikacji wizualnej, Skanowanie trójwymiarowe.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Mgr Łukasz Bis
Zakład Grafiki Komputerowej
e-mail: lbis@wsiz.edu.pl
36-120 Tyczyn, Kielnarowa 386A,
pok.: KM13
tel.: 17 /866 14 70

oraz:
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
pok.: RA29
tel.: 17 /866 11 80

Konsultacje online środa 10:30-12:00

Profil na LinkedIn

 


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego konsultacje dla studentów prowadzone są w formie zdalnej: za pomocą narzędzia CISCO Webex Meetings w ramach funkcji „Pokój osobisty”. W celu skorzystania z konsultacji należy dołączyć do „Pokoju osobistego” w wyznaczonych przez wykładowcę terminach. Link do „Pokoju” jest identyczny dla każdego z nauczycieli, przy czym ostatni człon linku to pierwsza litera imienia i nazwisko danego nauczyciela (bez polskich znaków), np. https://wsiz.webex.com/meet/jkowalski
W uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Uczelni, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

Konsultacje online środa 10:30-12:00

 

Vice-Dean of Faculty of Media and Social Communication for Computer Graphics and Multimedia Production.

Assistant in the Department of Computer Graphics.

Employed at the University of Information Technology and Management since 2007.

A graduate of the Master of Didactics program (University of Groningen, the Netherlands, 2020), Executive Master of Business Administration (University of Management in Warsaw, 2019), Master of Computer Science and Econometrics (specialization: Internet technologies of global networks, University of Information Technology and Management in Rzeszów, 2008 ), a graduate of the special education path School for Leaders.

His scientific interests are focused on modern communication techniques, in particular virtual reality (and generally understood XReality), digitization of objects, virtual walks, 3D printing and issues related to the use of the above in communication.

He is a member of the Industry Competence Council of IAB Polska, as well as the Sectoral Council for Marketing Communication, where he is the Group Leader for Research. He is a Design Thinker, implements many projects in the area of ​​social responsibility, and is involved in the pro-ecological movement. He has sat on the jury of competitions related to entrepreneurship (Hackathons, GameJams, design competitions) many times. Associated with the Center for Innovation and Practical Design. It is the main organizer of the InternetBeta Conference (a cult conference associating various Internet-related communities), as well as XRAii meetings. A die-hard fan of TEDTalks.

Privately – he has bees (a small apiary) and promotes a healthy lifestyle (including zero waste and slow life). He loves LEGO.

 

https://orcid.org/0000-0002-1692-887X

Tworzydlo D., Gawronski S., Szuba P., Bis Ł., The Condition of the Public Relations Industry in Poland: Current Situation and Threats Related to COVID-19, European Research Studies Journal, Volume XXIII, Special Issue 2, 713-732, 2020, doi: https://doi.org/10.35808/ersj/1894

Bis, Ł., Bannatyne, M., Radomski, K., & Szejerka, K. (2019). Internet and Mobile Applications in Work Life and Private Life of Digital Marketers – Methodology of Research, Social Communication, 5(2), 111-116. doi: https://doi.org/10.2478/sc-2019-0014

Bis, Ł. (2018). Virtual Reality. Now., Social Communication, 4(s1), 121-127. doi: https://doi.org/10.2478/sc-2018-0030

Conducted courses:

Design thinking, Design Thinking, Multimedia graphics, Design and communication techniques studio, Visual communication, Virtual reality systems, 3D graphics, Computer graphics and visualization, Geometric modeling, Graphic design basics, Corporate Identity, Vector graphics, Basic graphic software, Animation and motion capture techniques, Computer graphics with HCI elements, Video mapping, Packaging design, Designing signs and visual identification systems, Three-dimensional scanning.

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.

 

Contact data

Łukasz Bis, EMBA, MA
Department of Computer Graphics
e-mail: lbis@wsiz.edu.pl
386A Kielnarowa, Tyczyn 36-120
room: KM13
phone: +48 17 866 14 70

and:
2 Sucharskiego St., Rzeszów 35-225 
room: RA29
phone: +48 17 866 11 80

LinkedIn profile


Office hours

Due to the currently binding state of epidemiological threat caused by the COVID-19 pandemic and restrictions concerning higher education, in the fall semester of 2020/2021 office hours are conducted both traditionally and by email. Traditional meetings within office hours should be arranged by prior email contact.

Wednesdays: 10:30 – 12:00

room: online

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021