BIP WSIiZ

Dr Jacek Rodzinka

Adiunkt w Kolegium Zarządzania.

Dyrektor ds. Rozwoju Komercji w Instytucie Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 1999 roku.

Doktor nauk ekonomicznych (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, rok 2005), magister ekonomii (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, rok 1999) 

Jego zainteresowania naukowe podczas pracy na uczelni bardzo ewaluowały. Początkowo zajmował się zagadnieniami związanymi z ubezpieczeniami osobowymi i majątkowymi, lojalnością klienta w ubezpieczeniach oraz ubezpieczeniami emerytalnymi. Następnie zajął się zgłębianiem tematyki klastrowej. Podczas realizacji projektu „Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej” i pełnienia w nim wielu funkcji zainteresował się i rozwijał badani dotyczące rozwoju klastrów. Od kilku lat jego zainteresowania naukowe obejmują szeroko rozumiane zagadnienia związane z przedsiębiorczością, a w szczególności dotyczą wpływu jednostek samorządu terytorialnego na poziom przedsiębiorczości.

Doświadczenia praktyczne związane są przede wszystkim z realizacją projektów dofinansowanych ze środków europejskich.

Był koordynatorem następujących projektów:

 • „Uczelnia przyszłości” – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
 • PRACUJ I STUDIUJ – studia dualne na kierunku Psychologia w zarządzaniu, Zarządzanie, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Administracja” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • PRACUJ I STUDIUJ – studia dualne na kierunku Biznes turystyczny” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • „OMNIBUS – kompleksowy program rozwoju szkoły” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, IX Oś Priorytetowa Jakość edukacji i kompetencji w regionie,
 • Ubezpieczenia – studia podyplomowe dla pracowników z Podkarpacia finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W latach 2006-2008 Doradca ds. wdrożenia programów naprawczych, Opiekun merytoryczny ds. szkoleń i doradztwa oraz Koordynator Doradztwa i Szkoleń w projekcie Equal „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”. W zakres obowiązków wchodziła koordynacja pracy Zespołu Doradców oraz doradztwo dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. Zespół Doradczy doradzał grupie ponad 100 przedsiębiorstw. Dla każdego z nich był przygotowany Raport diagnostyczny, w którym znalazła się wieloaspektowa diagnoza sytuacji podmiotu oraz Zarys programu restrukturyzacji/rozwoju przedsiębiorstwa, który zawierał kierunki usprawnień wraz z koniecznym opisem. Następnie wdrażano usprawnienia w przedsiębiorstwach objętych pomocą.

Wykładowca Szkoły Giełdowej, członek redakcji Finansowego Kwartalnika Internetowego FIQ. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska Parły Polski Wschodniej”. Koordynator badań nad strategią kompleksową Klastra, Dyrektor Centrum Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych Klasteringu realizującego badania rynkowe i naukowe na rzecz członków Klastra, w ramach projektu Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej”. W latach 2014-2015 członek Rady Nadzorczej Evolucia Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz członek Rady Nadzorczej BOOKE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dyrektor Podkarpackiego Centrum Klasteringu realizującego prace oraz barania naukowe dotyczące klastrów i klasteringu. 

Oceniał, jako ekspert, wnioski o stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

Autor lub współautor ponad 80 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach, jak również w materiałach z ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych.

Autor i współautor artykułów naukowych, raportów doradczych, dokumentów strategicznych i analiz.

 

https://orcid.org/0000-0002-4003-0891

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/person/view/5e709342878c28a0473a5ddb/current

 1. J. Rodzinka, T. Skica, T. Mroczek, Data mining approach to determine the relationships between the economy and the general government sector size, Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse e-finance 2015, Vol. 11, Nr 3, ISSN: 1734-039X, ss. 1-21, DOI: 10.14636/1734-039X_11_3_001
 2. T. Skica, J. Rodzinka, B. Fryc, Application of LEM2 algorithm in identification of relationships between the size of general government sector and the economy, Hyperion International Journal of Econophysics and New Economy, Volume 8, Issue 2, ISSN: 2069-3508, – lista B 9 pkt. (język angielski)
 3. T. Mickiewicz, J. Rodzinka, T. Skica, Lokalne i regionalne czynniki wspierania przedsiębiorczości. Klasteryzacja, promocja doradztwo I kapitał społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.
 4. T. Skica, J. Rodzinka, R. Harasym, The size of local government administration on the municipal level as a determinant of entrepreneurship, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation Vol. 13, Issue 2, 2017, ss. 5-32, ISSN online: 2299-7326, ISSN print: 2299-7075, DOI prefix: 10.7341/20171321, 14 pkt. Lista B).
 5. T. Skica, J. Rodzinka, R. Harasym, Impact of Financial Policies of Local Authorities on Entrepreneurship: Comprehensiveness of Policy Matters. In: Jajuga K., Orlowski L., Staehr K. (eds), Contemporary Trends and Challenges in Finance. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham (Indexed in Thompson Reuters Web of Knowlegde (15 pkt.), DOI: 10.1007/978-3-319-54885-2_24, Print ISBN 978-3-319-54884-5, Online ISBN 978-3-319-54885-2, ss. 257-269 http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-54885-2?page=2 (Referat wygłoszony na WROFIN 2016).
 6. Rodzinka J., Palimąka K., Students’ attitudes towards starting a business, on the example of students of the University of Information Technology and Management in Rzeszów (Poland), Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse e-finance 2018, Vol. 14, Nr 4, ISSN: 1734-039X, ss. 90-103, DOI: 10.2478/fiqf-2018-0030.
 7. J. Rodzinka, T. Skica, red nauk., Diagnoza systemu ubezpieczeniowego w Polsce dwie dekady po reformach, Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego Oddział Południowo-Wschodni z siedzibą w Jaśle, Jasło 2018. ISBN 978-83-950755-0-6.
 8. Tomasz Skica, Jacek Rodzinka, Teresa Mroczek, Impact of regional diversification in the size of the public finance sector on the EU countries economies, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2019.
 9. Tomasz Skica, Jacek Rodzinka, Teresa Mroczek, Optimal size of the general government sector from the point of view of its impact on the EU economies, The South East European Journal of Economics and Business, Vol 14(2) 2019, s. 95-105.
 10. Tomasz Skica, Jacek Rodzinka, Małgorzata Leśniowska-Gontarz, Assessment of use and the degree of effectiveness of LGU business support instruments in Poland, Transformations in Business &Economics, Vol. 18, No 3 (48) 2019, s. 272-290.

Prowadzone przedmioty:

Mikroekonomia, Rynki finansowe, Inwestycje giełdowe, Warsztat kompetencyjny, Podstawy ekonomii.

 

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

Komentator wydarzeń społeczno-gospodarczych w programie „Kopisto 6” realizowanym przez TVP Rzeszów.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Jacek Rodzinka
Instytut Badań i Analiz Finansowych
e-mail: jrodzinka@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2,
p. RA 216
tel.: 017/ 866 13 21


KONSULTACJE

Konsultacje realizowane są w siedzibie Uczelni w środy w godzinach od 9.15 do 10.45 w pokoju RA216.

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content