Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zajęła historyczne pierwsze miejsce w tegorocznej edycji międzynarodowego rankingu uczelni U-Multirank. Najwyższe noty, czyli A – bardzo dobry, uzyskaliśmy aż w 11 podkategoriach. Na pierwszym miejscu z taką samą liczbą punktów uplasował się również Warszawski Uniwersytet Medyczny, a podium uzupełniła Szkoła Główna Handlowa z Warszawy.

W aktualnej edycji rankingu U-Multirank uczestniczyło 2202 uczelni z 96 krajów. Polskę reprezentowało łącznie 42 uczelnie. Spośród polskich uczelni, obok WSIiZ, klasyfikowane są m.in.: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński czy Politechnika Rzeszowska. Ranking odnotowuje również wyniki takich znanych uczelni zagranicznych jak m.in. Harvard University, University of Oxford czy University of Cambridge.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jest częścią globalnego projektu rankingowego uczelni wyższych o nazwie U-Multirank od roku 2014, czyli od momentu jego powstania. Znakomity wynik naszej Uczelni w tegorocznym rankingu U-Multirank bardzo nas cieszy. Z wielu powodów – mówi dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ, Rektor Uczelni i wymienia: Po pierwsze jest to jeden z najbardziej wiarygodnych międzynarodowych rankingów szkół wyższych. Przypomnę, iż został on opracowany na zlecenie Komisji Europejskiej. Po drugie, z roku na rok w tym rankingu się umacniamy, co jest potwierdzeniem skuteczności naszych działań w wielu obszarach. Po trzecie wreszcie, ranking ten jest znakomitym wspomagającym narzędziem dla kandydatów na studia. Kandydatów tak z Polski, jak i zza granicy. Dla Uczelni o zasięgu międzynarodowym, w której obecnie studiują osoby z ok. 50 krajów świata, jest to bardzo ważne – zauważa Rektor Rozmus.

Nasze wyniki w międzynarodowym rankingu uczelni U-Multirank

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie najwyższe noty (A) otrzymała w podkategoriach:

 1. Inwestycji w cyfrową edukację (Digital education investment)
 2. Równowagi płci (Gender balance)
 3. Publikacji interdyscyplinarnych (Interdisciplinary publications)
 4. Pracowników z tytułem doktora oraz wyżej (Post-doc positions)
 5. Profesjonalnych publikacji kierowanych do specjalistów w danej dziedzinie (Professional publications)
 6. Publikacji otwartych – czyli takich, które są dostępne do pobrania bez konieczności zakupu danej publikacji (Open Access Publications)
 7. Dochodów ze źródeł prywatnych – bez czesnego studentów, dotacji rządowych i grantów instytucji non-profit (Income from private sources)
 8. Dochodów z rozwoju profesjonalnego: studia podyplomowe i szkolenia (Income from continuous professional development)
 9. Spin off – form powstałych w wyniku transferu wiedzy uczelni (Spin-offs)
 10. Programów I stopnia w językach obcych (Foreign language bachelor programmes)
 11. Odsetka kadry zagranicznej (International academic staff).

Polskie uczelnie z najwyższą liczbą ocen A (bardzo dobrych) to: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (11), Warszawski Uniwersytet Medyczny (11), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (10). Kolejne miejsca zajmują ex aequo Uniwersytet Jagielloński oraz Akademia WSB – po 9 ocen w kategorii A.

Wyniki uzyskiwane przez naszą Uczelnię w rankingu U-Multirank jednoznacznie potwierdzają, że WSIiZ jest nie tylko jedną z najlepszych uczelni w Polsce, ale także ważnym partnerem biznesowym dla wielu firm z Polski i zagranicy. Osiągane przez nas wysokie i stabilne oceny nie są przypadkowe, lecz są wynikiem ciężkiej pracy i ambitnej strategiiocenia dr Justyna Berniak-Woźny, Pełnomocnik Prezydenta ds. Umiędzynarodowienia Uczelni.

U-Multirank

U-Multirank to niezależny międzynarodowy ranking uczelni opracowany w ramach programu Komisji Europejskiej Erasmus+ przez konsorcjum pod kierownictwem Center for Higher Education (CHE) w Niemczech, Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) Uniwersytetu Twente oraz Centre for Science and Technology Studies (CWTS) Uniwersytetu Leiden w Holandii. Ten pierwszy globalny ranking wielokryterialny, daje wielowymiarowy obraz funkcjonowania uczelni wyższych poprzez ich ocenę w pięciu różnych obszarach: kształcenie i uczenie się, badania, orientacja międzynarodowa, zaangażowanie regionalne i transfer wiedzy. U-Multirank wykorzystuje do tego celu 39 różnych wskaźników, za pomocą których uczelnie są oceniane i porównywane w różnych obszarach i dziedzinach działalności, w oparciu o 5-stopniową skalę: 1/A – ocena bardzo dobra; 2/B – ocena dobra; 3/C – ocena średnia; 4/D – ocena poniżej średniej; 5/E – ocena niska. W ten sposób U-Multirank daje pełny obraz silnych i mocnych stron każdej ujętej w rankingu uczelni.

Odwiedź stronę rankingu: www.umultirank.org